ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο μεταπτυχιακό: Βιολογία της Άσκησης

 

Αθήνα 9.6.2011, 10:34

Το Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού του Πανεπιστηµίου Αθηνών λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος 1998-1999 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο γνωστικό αντικείµενο "Βιολογία της Άσκησης", που οδηγεί στην απόκτηση µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης και διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Για την απόκτηση µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τµηµάτων Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, και υπό ορισµένες προϋποθέσεις και πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ προερχόµενοι από Τµήµατα συγγενή της επιστηµονικής περιοχής του προγράµµατος.

Οι επιµέρους επιστηµονικοί κλάδοι στους οποίους θα µπορούσαν να εκπαιδευθούν οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα είναι: Εργοφυσιολογία (5 θέσεις), Εργοφυσιολογία - Μέθοδοι Έρευνας και Φυσική ∆ραστηριότητα (1 θέση), Αθλητιατρική (1 θέση), Αθλητική Βιοµηχανική (2 θέσεις) και Αθλητική Φυσικοθεραπεία (2 θέσεις).

Σηµειώνεται δε ότι οι προαναφερόµενοι επιστηµονικοί κλάδοι θα κάνουν δεκτούς καθ’ υπέρβαση υποψηφίους, που πληρούν τις προϋποθέσεις και είναι υπότροφοι του ΙΚΥ.

Η παρακολούθηση των µαθηµάτων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική και οδηγεί στην απονοµή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης ύστερα από επιτυχή εξέταση σε µαθήµατα κορµού, υποχρεωτικά, κατ’ επιλογή υποχρεωτικά και την εκπόνηση µεταπτυχιακής διατριβής. Η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης είναι τουλάχιστον διετής.

Στους αποφοίτους παρέχεται η δυνατότητα να συνεχίσουν σπουδές για την απόκτηση ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος.

Η αξιολόγηση και τελική επιλογή των υποψηφίων για απόκτηση µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης θα γίνει από τη Συντονιστική Επιτροπή του Προγράµµατος µε συνεκτίµηση των εξής κριτηρίων:
α) βαθµός πτυχίου, β) βαθµολογία προπτυχιακών µαθηµάτων που σχετίζονται µε το γνωστικό αντικείµενο της Βιολογίας της Άσκησης, γ) πτυχιακή εργασία ή επιπλέον έτη σπουδών, δ) ανακοινώσεις - δηµοσιεύσεις, ε) κατοχή δεύτερου πτυχίου, στ) αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία, ζ) συνέντευξη και η) σύνθετη γραπτή εξέταση στο γνωστικό αντικείµενο της επιλογής του υποψηφίου.

Για απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών γίνονται δεκτοί κάτοχοι µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης του ΠΜΣ «Βιολογία της Άσκησης» του Πανεπιστηµίου Αθηνών ή ισότιµων και αντίστοιχων προγραµµάτων Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής διετούς φοίτησης, που έχουν εκπονήσει µεταπτυχιακή διατριβή. Επίσης, γίνονται δεκτοί κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής µονοετούς φοίτησης που έχουν εκπονήσει µεταπτυχιακή διατριβή, στην Proslipsis περίπτωση όµως αυτή όσοι κριθούν επιλέξιµοι, υποχρεούνται να πληρώσουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο ΠΜΣ «Βιολογία της Άσκησης» για την απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Οι επιµέρους επιστηµονικοί κλάδοι στους οποίους θα µπορούσαν να εκπαιδευθούν οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα για απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος είναι: Εργοφυσιολογία (5 θέσεις), Εργοφυσιολογία - Μέθοδοι Έρευνας και Φυσική ∆ραστηριότητα (1 θέση), Αθλητιατρική (1 θέση), Αθλητική Βιοµηχανική (2 θέσεις), Αθλητική Φυσικοθεραπεία (1 θέση) και Ποσοτική Ανάλυση Κινησιο-Βιολογικών Αποτελεσµάτων (1 θέση).

Σηµειώνεται δε ότι οι προαναφερόµενοι επιστηµονικοί κλάδοι θα κάνουν δεκτούς καθ’ υπέρβαση υποψηφίους, που πληρούν τις προϋποθέσεις και είναι υπότροφοι του ΙΚΥ.

Για την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος απαιτούνται: α) επιτυχής εξέταση σε υποχρεωτικά µαθήµατα, β) ερευνητική δραστηριότητα σε Πανεπιστήµιο της αλλοδαπής διάρκειας τουλάχιστον 2 µηνών,
γ) δύο τουλάχιστον πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά αναγνωρισµένου κύρους,
δ) προσφορά εκπαιδευτικού εργαστηριακού έργου διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδηµαϊκού εξαµήνου και
ε) συγγραφή πρωτότυπης διδακτορικής διατριβής. Προϋπόθεση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής είναι η επιτυχία του υποψηφίου σε γραπτές εξετάσεις προκειµένου να αναγορευτεί σε υποψήφιο διδάκτορα.

Η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος είναι τουλάχιστον τριετής.

Η αξιολόγηση και τελική επιλογή των υποψηφίων για απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος θα γίνει από τη Συντονιστική Επιτροπή του Προγράµµατος µε συνεκτίµηση των εξής κριτηρίων: α) γενικός βαθµός µαθηµάτων µεταπτυχιακού διπλώµατος, β) ειδικός βαθµός µαθηµάτων σχετικών µε το γνωστικό αντικείµενο στο οποίο θα εκπονηθεί η διδακτορική διατριβή, γ) συνέντευξη–συστατικές επιστολές, δ) µεταπτυχιακή διατριβή, ε) δηµοσιεύσεις και στ) ανακοινώσεις σε συνέδρια.

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ (για απόκτηση µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης) ή κάτοχοι µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης (για απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών) να υποβάλλουν:
1. Αίτηση από τις 20/6/2011 έως τις 8/7/2011 και από τις 22/8/2011 έως τις 26/8/2011. Το ειδικό έντυπο οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να το προµηθευτούν από τη Γραµµατεία του ΠΜΣ ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.phed.uoa.gr.
2. Αντίγραφο τίτλων σπουδών.
3. Βεβαίωση ισοτιµίας από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή ∆ΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από Πανεπιστήµια της αλλοδαπής.
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας προπτυχιακών µαθηµάτων.
5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας µεταπτυχιακών µαθηµάτων (για διδακτορικό τίτλο σπουδών).
6. Βιογραφικό σηµείωµα µε στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας και επαγγελµατικής εµπειρίας.
7. Γραπτό υπόµνηµα.
8. Τεκµηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (άρθρο 1, Π∆ 146/2007, παράρτηµα Γ’). Οι υποψήφιοι που δεν έχουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία θα εξεταστούν από ειδική επιτροπή.
9. Τεκµηρίωση γνώσης προγραµµάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή (άρθρο 1, Π∆ 146/2007, παράρτηµα ∆’).
Οι υποψήφιοι που δεν έχουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία θα εξεταστούν από ειδική επιτροπή.
10. ∆ύο συστατικές επιστολές. (Οι υποψήφιοι για απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών πρέπει να προσκοµίσουν τη µία συστατική επιστολή από τον επιβλέποντα καθηγητή της εκπονηθείσας µεταπτυχιακής διατριβής).
11. Πτυχιακή εργασία.
12. Μεταπτυχιακή διατριβή (για διδακτορικό τίτλο σπουδών).
13. ∆ηµοσιεύσεις και ανακοινώσεις.
14. Πιστοποιητικό υπηρεσίας (για τους δηµοσίους υπαλλήλους).
15. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας.

Οι γραπτές εξετάσεις θα γίνουν στις 5 Σεπτεµβρίου 2011, η συνέντευξη στις 6 και 7 Σεπτεµβρίου 2011, η εξέταση στην Αγγλική γλώσσα (όπου δεν υπάρχει τεκµηρίωση) στις 8 Σεπτεµβρίου 2011 και η εξέταση στη γνώση προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (όπου δεν υπάρχει τεκµηρίωση) στις 9 Σεπτεµβρίου 2011.

Το Πρόγραµµα προκηρύσσεται για δέκατη τέταρτη συνεχή χρονιά και αρχίζει την 10η Οκτωβρίου 2011. Η εξεταστέα ύλη διατίθεται από τη Γραµµατεία του ΠΜΣ, όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες (κ. Ειρήνη Κόσσυβα, τηλέφωνο 210 7276039, fax 210 7276028, e-mail: gradbio@phed.uoa.gr, http://www.phed.uoa.gr).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved