ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό: Ελληνορωμαϊκές - Ελληνοϊταλικές σπουδές (Λογοτεχνία - Ιστορία και Πολιτισμός)

 

Αθήνα 31.5.2012, 21:52

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 στο διετούς διάρκειας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνορωμαϊκές - Ελληνοϊταλικές σπουδές (Λογοτεχνία - Ιστορία και Πολιτισμός)», προκηρύσσει το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το ΠΜΣ έχει εγκριθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις προβλεπόμενες διαδικασίες από το υπουργείο Παιδείας (ΦΕΚ 2561/18.12.2008) και έλαβε παράταση (ΦΕΚ 1032/07.07.2010).

Για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 θα επιλεγούν 15 φοιτητές εκ των οποίων οι 10 από πτυχιούχους των Τμημάτων Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ και οι 5 από πτυχιούχους τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών ή ανεξάρτητων τμημάτων Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Επιστημών, καθώς και απόφοιτοι Τμημάτων Επικοινωνίας, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ή άλλων τμημάτων εφόσον η ΓΣΕΣ κρίνει ότι το ερευνητικό - συγγραφικό έργο των υποψηφίων είναι συναφές με το περιεχόμενο του ΠΜΣ.

Το ΠΜΣ οδηγεί στη χορήγηση μεταπτυχιακών τίτλων:
1) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Ελληνορωμαϊκές ελληνοϊταλικές σπουδές (Λογοτεχνία – Ιστορία & Πολιτισμός)» στις κατευθύνσεις: Α) Λογοτεχνίας και Β) Ιστορίας και Πολιτισμού. Το ΜΔΕ είναι ενιαίο. Η κατεύθυνση αφορά το γνωστικό αντικείμενο της μεταπτυχιακής εργασίας (ΜΕ) που εκπονείται στο Δ΄ εξάμηνο.
2) Διδακτορικό δίπλωμα (ΔΔ).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, αφού ενημερωθούν για τους στόχους, το αντικείμενο, τη δομή και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ (Οδηγός και Εσωτερικός Κανονισμός Σπουδών - ιστοσελίδα Τμήματος www.ill.uoa.gr) καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας έως και την 10η Σεπτεμβρίου 2012 ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 10η Σεπτεμβρίου 2010 στη Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αθηνών Γραμματεία Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου (υπόψη κ. Τ. Τσιούπη) Τ.Κ. 157 84, Αθήνα.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1) Αίτηση υποψηφιότητας σε ειδικό έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή από την ιστοσελίδα:
www.ill.uoa.gr
2) Βιογραφικό σημείωμα (με φωτογραφία μικρού μεγέθους) το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, τη διδακτική, την επαγγελματική και την ερευνητική εμπειρία, τη γνώση της χρήσης Η/Υ και την επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα.
3) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/ίων ή βεβαίωση της σχολής ή του Τμήματος συνοδευόμενη από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
4) Επικυρωμένη βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ) για όσους/όσες προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
5) Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της ιταλικής γλώσσας και για τους ξενόγλωσσους υποψήφιους/ες πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Αποδεικτικά βασικών γνώσεων της αγγλικής γλώσσας.
6) Δημοσιεύσεις και βεβαιώσεις διδακτικής, ερευνητικής ή επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν).
7) Υπεύθυνη δήλωση του/της υποψήφιου/ας ότι μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών.
8) Δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές Ελληνικών ή Ιταλικών Πανεπιστημίων.
9) Σύντομο δακτυλογραφημένο κείμενο (έως μια σελίδα), όπου ο/η υποψήφιος/α αναπτύσσει τους λόγους και τα κίνητρα για υποψηφιότητα και φοίτηση στο πρόγραμμα.

Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι επικυρωμένα αντίγραφα και δεν επιστρέφονται.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων. Στη συνέχεια, όσοι/ες καλύπτουν και τις προϋποθέσεις της γλώσσας θα κληθούν για συνέντευξη από τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής. Στην τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών θα συνεκτιμηθούν τα ακόλουθα κριτήρια:
Α) για τους αποφοίτους τμημάτων Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας:
i. Βαθμός πτυχίου (40%).
ii. Βαθμολογία μαθημάτων στα συναφή με το Π.Μ.Σ. προπτυχιακά μαθήματα (25%)
iii. Ερευνητική-επιστημονική συγγραφική δραστηριότητα (10%)
iv. Προφορική συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής (25%).
Β) για αποφοίτους άλλων τμημάτων:
i. Βαθμός πτυχίου (25%).
ii. Επίπεδο γνώσης της ιταλικής γλώσσας (30%)
iii. Ερευνητική-επιστημονική συγγραφική δραστηριότητα (10%)
iv. Συνάφεια προπτυχιακών σπουδών με το Π.Μ.Σ. (10%)
v. Προφορική συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής (25%).

Ειδικότερα στην προφορική συνέντευξη συνεκτιμώνται η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο του ΠΜΣ, το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα, καθώς και η έκταση των συναφών δραστηριοτήτων τους.

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε μαθήματα, διεπιστημονικά σεμινάρια καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Οδηγό Σπουδών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Ανεπαρκής παρακολούθηση συνιστά λόγο απόρριψης στο συγκεκριμένο μάθημα.

Η έναρξη μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 θα γίνει στις 22 Οκτωβρίου 2012.

Πληροφορίες παρέχονται από ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος www.ill.uoa.gr, στο gmikros@ill.uoa.gr και στο τηλέφωνο: 210-7277966, κ. Τ. Τσιούπη (ώρες 10.00 π.μ. - 13.00 π.μ.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved