ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό: Ψηφιακές Μορφές Τέχνης

 

Αθήνα 7.6.2012, 23:46

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ανακοινώνει την έναρξη του 13ου κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης» (ακαδημαϊκά έτη 2012 – 2013 και 2013 – 2014) και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της σύγχρονης καλλιτεχνικής - τεχνολογικής έρευνας και δημιουργίας και η παραγωγή νέας γνώσης στην περιοχή των «Ψηφιακών Μορφών Τέχνης». Μετά από επιτυχή περάτωση των σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην παραπάνω περιοχή.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι απόφοιτοι ΑΕΙ Τμημάτων Καλών Τεχνών, Εικαστικών Σπουδών, Οπτικοακουστικών Τεχνών, Εφαρμοσμένων Τεχνών και Αρχιτεκτονικής της ημεδαπής καθώς και κάτοχοι σχετικού τίτλου αντίστοιχων Τμημάτων των ΤΕΙ, σύμφωνα με την παρ. 12γ του άρθρου 5 του ν. 2916/2001(Φ.Ε.Κ. 114 Α΄) καθώς και κάτοχοι σχετικών τίτλων αναγνωρισμένων, ομοταγών, αντίστοιχων Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να εγγραφούν και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων με την προϋπόθεση ότι, πέραν των προβλεπόμενων απαιτούμενων προσόντων, το υποβαλλόμενο έργο των υποψηφίων τεκμηριώνει υψηλό βαθμό τεχνογνωσίας, ιδιαίτερη καλλιτεχνική ποιότητα και συνάφεια προς την κατεύθυνση του Προγράμματος.

Κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων αποτελούν:
- Η ιδιαίτερη συνάφεια του έργου του υποψηφίου με την κατεύθυνση του Προγράμματος και η ποιότητα συνολικά του καλλιτεχνικού του έργου.
- Η εξοικείωση σε σημαντικό βαθμό με την χρήση της σύγχρονης οπτικοακουστικής και ψηφιακής τεχνολογίας ως εκφραστικά μέσα στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και τις καλλιτεχνικές εφαρμογές.
- Η γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή άλλης) με πιστοποιητικά σπουδών.
- Η θεωρητική επάρκεια, η ευρύτερη παιδεία, η καλλιέργεια και ωριμότητα του υποψηφίου, όπως θα φανεί στην προσωπική συνέντευξη που δίνει ο υποψήφιος κατά την τελική φάση επιλογής στην Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψηφίων.
- Ο βαθμός πτυχίου.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεκτιμά και συνυπολογίζει τα τυπικά, τα ουσιαστικά προσόντα και την ιδιαιτερότητα του κάθε υποψηφίου, λαμβάνοντας σημαντικά υπ’ όψιν την ανάγκη εμβάθυνσης, εξειδίκευσης και έρευνας στη χρήση, την αξιοποίηση και την ανάπτυξη των νέων τεχνολογικών εκφραστικών μέσων στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και τις καλλιτεχνικές εφαρμογές, ανάγκη η οποία θα πρέπει να εγγράφεται επαρκώς στο καλλιτεχνικό έργο (ή τις καλλιτεχνικές προτάσεις) που έχει ήδη πραγματοποιήσει και υποβάλλει προς αξιολόγηση ο υποψήφιος.

Η κανονική διάρκεια σπουδών για απόκτηση του Προγράμματος υποδιαιρείται σε τέσσερα εξάμηνα εκ των οποίων τα τρία πρώτα περιλαμβάνουν μαθήματα, εργαστήρια, ασκήσεις και παρακολούθηση σεμιναρίων, ενώ το τέταρτο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 έως και την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012, 11:30 – 14:00 στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, στο κτίριο της Α.Σ.Κ.Τ. (Πατησίων 42, τηλ.: 210-3897105), με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συμμετοχής (μπορεί να εκτυπωθεί και από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ
www.digitalarts.asfa.gr από αρχείο word ή αρχείο pdf).
2. Φάκελος παρουσίασης καλλιτεχνικού έργου – εργασιών (portfolio) που να περιλαμβάνει:
α. παρουσίαση επιλεγμένων παλαιότερων έργων – εργασιών σε CD ή/και DVD (για PC) ή/και ντοσιέ με φωτογραφίες, ψηφιακές εκτυπώσεις μεγέθους Α4 ή Α3 ή 35x50.
β. παρουσίαση έργων ή εργασιών που σχετίζονται ιδιαίτερα με την κατεύθυνση εξειδίκευσης του Π.Μ.Σ., σε μορφή DVD-video (PAL) ή/και CD Rom/DVD Rom (για PC).
γ. σύντομα επεξηγηματικά στοιχεία για τα υποβαλλόμενα έργα, που να περιλαμβάνουν:
- τον τίτλο του έργου,
- τη διάρκεια (εάν πρόκειται για βίντεο ή ταινία),
- τη χρονολογία παραγωγής,
- σύντομο κείμενο (περιγραφή/επεξήγηση/ιδέα),
- τεχνικές προδιαγραφές (εργαλεία και μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν),
- αναλυτικά τους συντελεστές/ συνεργάτες (credits).
3. Αντίγραφο πτυχίου επικυρωμένο. Οι απόφοιτοι Σχολών της αλλοδαπής υποχρεούνται να προσκομίσουν αναγνώριση τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ.
4. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου (που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την καλλιτεχνική, ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα και πιθανές άλλες εργασίες του υποψηφίου, συναφείς προς το αντικείμενο του ΠΜΣ)
5. Στοιχεία που τεκμηριώνουν (αν υπάρχουν) τη γνώση σε ικανοποιητικό βαθμό ξένης γλώσσας (κατά προτεραιότητα αγγλικής). Για αλλοδαπούς φοιτητές απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
6. Στοιχεία που να τεκμηριώνουν (αν υπάρχουν) την γνώση χρήσης Η/Υ (ιδιαίτερα σε λογισμικά επεξεργασίας εικόνας, βίντεο ή τρισδιάστατων γραφικών, γλώσσες προγραμματισμού κ.ά.)

Η Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης εισακτέων στο ΠΜΣ συνεκτιμά και συνυπολογίζει τα προσόντα και την ιδιαιτερότητα του έργου κάθε υποψηφίου και καλεί περιορισμένο αριθμό υποψηφίων σε προσωπική συνέντευξη. Τα ονόματα των υποψηφίων που καλούνται και η ημερομηνία των συνεντεύξεων θα ανακοινωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.

Πρόγραμμα σπουδών
Το πρόγραμμα σπουδών του Προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013, έχει ως εξής:
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Εργαστήριο Η/Υ Ι:
Μαθήματα:
1.1 Εισαγωγή στους Η/Υ – Εφαρμογές Διαδικτύου
1.2 Συστήματα πολυμέσων
1.3 Τρισδιάστατα Γραφικά – Μοντελοποίηση – Συνθετική Κίνηση Ι
1.4 Διαδραστικά Πολυμέσα Ι (Υβριδικές Μορφές Τέχνης Ι)
1.5 Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου Ι (Μουσική Τεχνολογία)
2. Βιντεοτέχνη Ι:
2.1 Μορφές και εξέλιξη του μέσου στη Σύγχρονη Τέχνη
2.2 Εργαστήριο Βιντεοτέχνης
3. Αισθητική του κινηματογράφου και των Οπτικοακουστικών Μέσων Ι
4. Σενάριο – Σκηνοθεσία Ι
5. Θεωρίες και Τεχνολογίες της Αισθητικής Αντίληψης Ι
6. Ερευνητική Μεθοδολογία
7. Διαλέξεις – σεμινάρια σε ειδικά θέματα
(Εκπαιδευτική αποστολή εσωτερικού ή εξωτερικού)
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Εργαστήριο Η/Υ ΙΙ:
Μαθήματα:
1.1 Τρισδιάστατα Γραφικά – Μοντελοποίηση – Συνθετική Κίνηση II
1.2.Τεχνολογικό Περιβάλλον για την Τέχνη: Αισθητήρες και Υπολογιστικοί Αυτοματισμοί / Διαδράσεις Ι
1.3 Διαδραστικά Πολυμέσα ΙΙ (Υβριδικές Μορφές Τέχνης ΙΙ)
1.4 Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου ΙΙ (Μουσική Τεχνολογία)
2. Βιντεοτέχνη ΙΙ:
2.1 Μορφές και εξέλιξη του μέσου στη Σύγχρονη Τέχνη
2.2 Εργαστήριο Βιντεοτέχνης
3. Σενάριο –Σκηνοθεσία ΙΙ
4. Αισθητική του Κινηματογράφου και των Οπτικοαουστικών Μέσων ΙΙ
5. Θεωρίες και Τεχνολογίες της Αισθητικής Αντίληψης ΙΙ
6. Διαλέξεις – σεμινάρια σε ειδικά θέματα (Εκπαιδευτική αποστολή εσωτερικού ή εξωτερικού)
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ*
1. Εργαστήριο Η/Υ ΙΙI:
Μαθήματα:
1.1 Διαδραστικά Πολυμέσα ΙΙΙ (Υβριδικές Μορφές Τέχνης) (εργαστήριο)
1.2 Τρισδιάστατα Γραφικά – Μοντελοποίηση – Συνθετική Κίνηση IIΙ (εργαστήριο)
1.3 Τεχνολογικό Περιβάλλον για την Τέχνη: Αισθητήρες και
Υπολογιστικοί Αυτοματισμοί - Διαδράσεις ΙΙ (εργαστήριο)
2. Ανάπτυξη καλλιτεχνικών προτάσεων και έργων με συνδυαστικά και νέα μέσα (εργαστήριο)
3. Φωτογραφία: «Μορφές της αναλογικής και ψηφιακής φωτογραφικής εικόνας στη Σύγχρονη Τέχνη» (εργαστήριο)
4. Αισθητική του Κινηματογράφου και των Νέων Μέσων (μάθημα)
5. Φιλοσοφία & Αισθητική των Μέσων (υποχρεωτικό μάθημα)
6. Διαλέξεις – σεμινάρια σε ειδικά θέματα (Εκπαιδευτική αποστολή εσωτερικού ή εξωτερικού)
* Σημείωση: Στο γ’ εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν:
α. 1 από τα εργαστήρια: 1.1 και 2
β. 2 από τα εργαστήρια ή μαθήματα: 1.2, 1.3, 3, 4
γ. το 1 υποχρεωτικό μάθημα του 3ου εξαμήνου : 5
Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
- Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας :
-Συνθετική εργασία: έργο, έρευνα, γραπτή εργασία, τεχνολογικές εφαρμογές με τριμελή επιτροπή παρακολούθησης (Εκπαιδευτική αποστολή εσωτερικού ή εξωτερικού).

Σημειώνεται ότι με τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά (2012-13) ενδέχεται να γίνουν περικοπές σε μαθήματα ή και εργαστήρια του Προγράμματος Σπουδών, λόγω των δραστικών μειώσεων στη χρηματοδότηση του Ιδρύματος.

Πληροφορίες
Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος: Πατησίων 42, Αθήνα, τηλ.: 2103897105, www . asfa . gr , καθώς και στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού:
www.digitalarts.asfa.gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved