ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Ειδική Αγωγή

 

Αθήνα 14.5.2013, 10:22

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, στις κατευθύνσεις: α) Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και β) Ειδική Αγωγή.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, πλέον του αριθμού επιτυχόντων που
προβλέπεται από την υπουργική απόφαση του ΠΜΣ του Τμήματος, άρθρο 7, οι εξής κατηγορίες υποψηφίων:
α. Πτυχιούχοι υπότροφοι του ΙΚΥ, εφόσον το αντικείμενο των μεταπτυχιακών τους σπουδών είναι σχετικό με μία από τις κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. του Τμήματος.
β. Αλλοδαποί και Έλληνες της διασποράς με βάση τις προϋποθέσεις του Νόμου 2083/92, άρθρο 12
γ. Άτομα με ειδικές ανάγκες που διαθέτουν έγκυρη διάγνωση από εξουσιοδοτημένο δημόσιο φορέα.

Ο αριθμός των ως άνω επιπλέον εισαγόμενων ανά ακαδημαϊκό έτος υποτρόφων του ΙΚΥ και αλλοδαπών Ελλήνων της διασποράς ορίζεται με απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος και ανέρχεται στους 2, ένας φοιτητής σε κάθε κατεύθυνση εξειδίκευσης. Ο αριθμός των εγγραφόμενων ΑμΕΑ μπορεί να ανέρχεται κατ’ έτος μέχρι και 3 άτομα ανά κατεύθυνση εξειδίκευσης πέραν του προβλεπόμενου αριθμού των 15 φοιτητών. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι νόμοι για τον χαρακτηρισμό ως ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς και τις προδιαγραφές του Κανονισμού Σπουδών για την εισαγωγή και εξέταση των υποψηφίων φοιτητών λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη τις διατάξεις του νόμου για τον τρόπο διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων στα ΑΕΙ για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Οι υπότροφοι του ΙΚΥ, οι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οφείλουν να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τις καθορισμένες ημερομηνίες κατάθεσης αιτήσεων, καθώς και να πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής, όπως αυτές αναγράφονται στο άρθρο 10 &11 του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του ΠΜΣ.

Η εξεταστέα ύλη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Τυχόν αλλαγές θα ανακοινωθούν μέσα στο προσεχές διάστημα.

Kαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν από τις 1 Ιουνίου 2013 μέχρι και 15 Ιουλίου 2013 τα εξής δικαιολογητικά:
α. Αίτηση εγγραφής στο ΠΜΣ, στην οποία θα δηλώνεται η κατεύθυνση σπουδών που σκοπεύει να ακολουθήσει ο υποψήφιος μεταπτυχιακός φοιτητής.
β. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές, οι δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες, η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, η επαγγελματική εμπειρία και γενικώς τα προσόντα του υποψηφίου.
γ. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου
ε. Eπικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή αντίγραφο πτυχίου ανωτάτου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
στ. Επικυρωμένο Πιστοποιητικό γνώσης μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών σε επίπεδο πολύ καλής (υποχρεωτικό για την συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις) συμπεριλαμβανομένων όλων των πιστοποιητικών τα οποία αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ αλλά και τα ακόλουθα
Η πολύ καλή γνώση της γλώσσας αποδεικνύεται ως εξής:
- Για την αγγλική γλώσσα απαιτείται δίπλωμα Certificate in Advanced English του Πανεπιστημίου του Cambridge ή Advanced Level Certificate in English της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Michigan) ή πτυχίο IELTS (βαθμός τουλάχιστον 6) ή Toefel (βαθμός τουλάχιστον 80) ή Toeic (βαθμός τουλάχιστον 785) ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 ή πτυχίο Α.Ε.Ι. αγγλόφωνου πανεπιστημίου αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ.
- Για την γαλλική γλώσσα απαιτείται δίπλωμα Delf 2nd Degre (Unites A5 και Α6) ή Certificat Pratique de Langue Francaise (Sorbonne I) ή Dalf C1 ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Γ1 ή πτυχίο Α.Ε.Ι. γαλλόφωνου πανεπιστημίου αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ.
- Για την γερμανική γλώσσα απαιτείται δίπλωμα Zentrale Mittelstufenprufug ή Zentrale Oberstufenprufung ή πτυχίο Α.Ε.Ι. γερμανικού πανεπιστημίου αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ, ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Γ1
· Αντίστοιχοι τίτλοι απαιτούνται και για την πιστοποίηση επαρκούς γνώσης της δεύτερης ή και άλλων ξένων γλωσσών.
ζ. Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι., εφόσον υπάρχουν.
η. Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας, εφόσον υπάρχει (σε ψηφιακή μορφή, εφόσον υπάρχει).
θ. Αντίγραφα δημοσιευμένου επιστημονικού έργου (εφόσον υπάρχει )
ι. Κάθε άλλο πιστοποιητικό, το οποίο αναφέρεται σε έργο ή δραστηριότητα του υποψηφίου και μπορεί να συνεκτιμηθεί κατά την επιλογή του Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης δεν απαιτεί την καταβολή διδάκτρων. Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 30 κατ’ έτος (15 ανά κατεύθυνση).

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στη Γραμματεία του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Εγνατία 156, 54006, ημιόροφος, απέναντι από την βιβλιοθήκη, τηλέφωνο 2310-891348, από Δευτέρα έως και Παρασκευή 11:00-13:00

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προτεινόμενη ύλη και βιβλιογραφία των εισαγωγικών εξετάσεων, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (www.uom.gr), όπου υπάρχει σύνδεσμος για Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΕΚΠ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved