ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό: Νευροεπιστήμες

Αθήνα 19.2.2014, 1:55

Θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νευροεπιστήμες» προκηρύσσει το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης για το Ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015.

Αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι  Ιουνίου 2014.

* Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
 UNIVERSITY OF CRETE 
SCHOOL OF HEALTH SCIENCES 
FACULTY OF MEDICINE 
T..Θ. 2208 Ηράκλειο Κρήτη 
P.O.Box 2208 Heraklion Crete,, Creece 
Ηράκλειο 17/2/2014 
Αριθ. Πρωτ. 75 
 
Θέμα: Προκήρυξη Εισαγωγής Πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νευροεπιστήμες » του Τμήματος Ιατρικής για το Ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015 

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις "Νευροεπιστήμες" βάσει των ΥΑ Β7/3537, 4558, 6918 ΦΕΚ (382/τ.Β./1.4.2003) και ΥΑ Β7/2355 ΦΕΚ (637/τ.Β./6.4.2009 τροποποίηση). 

Το ΠΜΣ στις «Νευροεπιστήμες» εστιάζει στη Μοριακή και Κυτταρική Νευροεπιστήμη, στη Νευροεπιστήμη που μελετά την Ανάπτυξη του Νευρικού Συστήματος, στις Συστημικές- Γνωσιακές και Κλινικές Νευροεπιστήμες. 
Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) μετά από κύκλο σπουδών 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων. Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τον Οκτώβριο του 2014. 

Το ΠΜΣ «Νευροεπιστήμες» έχει στόχο να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στις νευροεπιστήμες, και να τους προετοιμάσει για καριέρα στην εκπαίδευση και έρευνα στο πεδίο αυτό. Το πρόγραμμα διαρκεί 2 έτη και αποτελείται από μεταπτυχιακά μαθήματα και ερευνητικές εργαστηριακές ασκήσεις. Το πρώτο εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν 2 βασικά μαθήματα σε μοριακές/κυτταρικές και συστημικές νευροεπιστήμες, όπως και ένα μάθημα για μεθοδολογικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται στη μελέτη του νευρικού συστήματος. Το δεύτερο και τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα επιλογής και τρεις δίμηνες εργαστηριακές ασκήσεις. Στο τέταρτο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν ερευνητική διπλωματική εργασία. 

Στα δύο χρόνια των σπουδών τους οι φοιτητές παρακολο υθούν σειρά ερευνητικών σεμιναρίων του προγράμματος και του Τομέα Βασικών Επιστημών του Ιατρικού Τμήματος καθώς και ειδικά σεμινάρια που προσφέρονται σε θέματα όπως: α) βιοηθική, 
β) αρχές δεοντολογίας στην έρευνα σε ανθρώπους και σε πειραματόζωα και γ) συγγραφή επιστημονικών εργασιών και αρχές δεοντολογίας στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών. 
Η διδασκαλία θα γίνεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά 
 
Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί 
Στο Πρόγραμμα θα γίνουν δεκτοί έως και 20 κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα: Ιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Ψυχολογίας, Κτηνιατρικής, Χημείας, και συναφών ειδικοτήτων. 
Η επιλογή θα γίνει βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: 
1. Βαθμός Πτυχίου και βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας 
2. Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
3. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών 
4. Βιογραφικό Σημείωμα που να συμπεριλαμβάνει περιγραφή (1 σελίδα) σχετικά με το ενδιαφέρον του υποψηφίου για τις Νευροεπιστήμες 
5. Προσωπική συνέντευξη 
 
Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο για όλους τους εντός Ελλάδας υποψηφίους. Για όσο υς διαμένουν στο εξωτερικό η συνέντευξη μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω skype. 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά 
1. Αίτηση. 
2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (ελλείψει αυτού, βεβαίωση ότι πληρούν όλες τις 
προϋποθέσεις για τη λήψη του πτυχίου από την γραμματεία του τμήματός τους) 
3. Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ για τους υποψηφίους με πτυχία από σχολές της αλλοδαπής. Οι Υποψήφιοι που δεν έχουν πτυχίο αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, αλλά έχουν υποβάλλει τα δικαιολογητικά προς αναγνώριση, μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής ωστόσο θα γίνο υν τελικώς δεκτοί υπό την προ ϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν μαζί με τους τίτλους σπουδών τη βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ κατά την εγγραφή τους το Σεπτέμβριο. 
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (νομίμως επικυρωμένο). 
5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και την περιγραφή των ενδιαφερόντων του υποψηφίου για τις Νευροεπιστήμες. 
6. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικής 
7. Δύο συστατικές επιστολές οι οποίες θα αποσταλούν απ' ευθείας στο Τμήμα Ιατρικής του Π.Κ. 
8. Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε ΠΜΣ άλλου Τμήματος. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν με συστημένη επιστολή τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 06/06/2014. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις 13/06/2014. 

Για περαιτέρω Ερωτήσεις ή Πληροφορίες σχετικά με την αίτησή σας στο πρόγραμμα, αποταθείτε στη Γραμματέα των Μεταπτυχιακών Σπουδών, κα Φλουρή Σοφία, τηλ. 2810-394680, e-mail: secrupgr@med.uoc.gr και στην κα Κική Θερμού, Καθηγήτρια Φαρμακολογίας, Διευθύντρια ΠΜΣ, τηλ. 2810 394533, e-mal: thermos@med.uoc.gr. 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Νευροεπιστημών δεν έχει δίδακτρα. Η υποτροφία Χριστίνα Σπυράκη χορηγείται στον μεταπτυχιακό φοιτητή με την υψηλότερη βαθμολογία στα μαθήματα του πρώτο υ έτους. Επίσης, οι φοιτητές μπορο ύν να  διεκδικήσουν υποτροφίες του Τμήματος Ιατρικής και άλλων ιδρυμάτων. 
 
Η Διευθύντρια του ΠΜΣ 
Θερμού Κ., Καθηγήτρια 
 
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας 
Μαργιωρής Α., Καθηγητής 
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved