ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Μεταπτυχιακού: Διεθνής Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση

Αθήνα 9.5.2015, 21:07

Την ίδρυση και λειτουργία κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015 - 2016 μέχρι 2023 - 2024, Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση (Master of Science in International Shipping, Finance and Management) των Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (επισπεύδον) και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενέκρινε ο Πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 2113 (2)
Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομι−
κή και Διοίκηση (Master of Science in International
Shipping, Finance and Management) των Τμημάτων
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (επισπεύδον) και
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής
Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Τμήματος Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής
Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρ−
θρο 6 παρ. 3 (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις
μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/
τ.Α΄/25−8−2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ
156/τ.Α΄/04−9−2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α'). Proslipsis.gr
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ
228 τ.Α΄) και του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ
159 Α΄), του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ
24 Α΄) και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
2−8−2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 93, τ.Α΄).
5. Το Π.Δ. 78/2013 (ΦΕΚ 119/Α΄/ 28−5−2013) « Ίδρυση−
Συγκρότηση Σχολών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών».
6. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευ−
σης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Λογιστι−
κής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
(συνεδρίες 3η/ 12−11−2014 και 6η/4−3−2015).
7. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευ−
σης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Διοικητι−
κής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
(συνεδρίες 4η/ 26−11−2014 και 8η/26−02−2015).
8. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Κοσμητείας της
Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπι−
στημίου Αθηνών (συνεδρίες 4η/23−12−2014 και 5η/13−3−2015).
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικο−
νομικών Επιστημών (συνεδρία 10−3−2015). Proslipsis.gr
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Κοσμητείας της
Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πα−
νεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 4η/17−3−2015).
11. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι−
κής Σύνθεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
(συνεδρίες 2η/19−2−2015 και 3η/26−3−2015)
12. Το υπ’ αριθμ. 1390/7−5−14 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματο−
οικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
13. Το υπ’ αριθμ. 215/21−1−2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
14. Το υπ’ αριθμ. 789/18−4−2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οι−
κονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Τα Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (επι−
σπεύδον) και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Τμήμα Διε−
θνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής
Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος
2015−2016, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
σε Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση –
Master of Science in International Shipping, Finance and
Management» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός
Στόχος του Δ.Π.Μ.Σ. αποτελεί η προσέλκυση για εκ−
παίδευση και μετεκπαίδευση ελλήνων και αλλοδαπών
φοιτητών και στελεχών που σκοπεύουν να εργαστούν
ή εργάζονται στον κλάδο της ναυτιλίας και της χρη−
ματοοικονομικής και στοχεύουν στην ανέλιξή τους στη
διεθνή αγορά μέσω ενός προγράμματος εκπαίδευσης
μεταπτυχιακού επιπέδου. Περαιτέρω στόχος αποτελεί η
εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλής ποιότητας επιχειρη−
ματικών στελεχών, ικανών να λάβουν υπεύθυνες επιχει−
ρηματικές αποφάσεις, που διαθέτουν τις απαραίτητες
γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες θα τους επιτρέψουν να
λειτουργήσουν στα ύψιστα κλιμάκια της επιχειρηματικής
κοινότητας στον κλάδο της ναυτιλίας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου−
δών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc)
σε Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση
(Master of Science in International Shipping, Finance and
Management).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι κυρίως Οι−
κονομικών Σχολών, Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Διοικητικής Επιστήμης, Θετικών και Τεχνολογικών Επι−
στημών και Κοινωνικών Επιστημών της ημεδαπής και
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι και Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστι−
κού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια−
κού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα
για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε τέσσερα
(4) εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχό−
ληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες ορίζο−
νται ως εξής:
Το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται ως υπερεντατικό και
αντιστοιχεί σε εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονά−
δες (Π.Μ.).
Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει πέντε (5) μαθήματα
υποχρεωτικής παρακολούθησης με πέντε (5) πιστωτικές
μονάδες έκαστο και δύο (2) μαθήματα υποχρεωτικής
παρακολούθησης με δυόμισι (2,5) πιστωτικές μονάδες
έκαστο. Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει δύο (2) υπο−
χρεωτικά μαθήματα με πέντε (5) πιστωτικές μονάδες
έκαστο και επιλογή μαθημάτων με συνολικά είκοσι (20)
πιστωτικές μονάδες. Κατά τους εαρινούς μήνες προ−
βλέπεται υποχρεωτική εκπόνηση της Μεταπτυχιακής
Διατριβής η οποία ισοδυναμεί με δεκαπέντε (15) πιστω−
τικές μονάδες. Proslipsis.gr
Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μα−
θημάτων ορίζεται ως εξής:


Το παραπάνω Πρόγραμμα μπορεί να παρέχεται και
ως Μερικής Φοίτησης.
Η ανακατανομή των μαθημάτων στο Πρόγραμμα Με−
ρικής Φοίτησης θα γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων
οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον κανονισμό των
Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Το Πρόγραμμα των διδασκόμενων και εξεταζόμενων
μαθημάτων του Π.Μ.Σ. μπορεί να μεταβάλλεται/προσαρ−
μόζεται διαχρονικά, μετά από απόφαση των αρμοδίων
οργάνων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο στους εκατό (100) μεταπτυχιακούς φοιτητές, δηλα−
δή πενήντα (50) για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης
και πενήντα (50) για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν κα−
θηγητές και λέκτορες των Τμημάτων Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής, Διοικητικής Επιστήμης και Τε−
χνολογίας και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Σπουδών καθώς και άλλων τμημάτων του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών και καθηγητές και λέκτορες άλ−
λων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
Επίσης στο Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχοληθούν και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του
αρ. 5 του Ν. 3685/2008.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποι−
ηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή, η οποία περι−
λαμβάνει χώρους διδασκαλίας κατάλληλα εξοπλισμέ−
νους με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, η βιβλιοθήκη και το Υπολογιστικό Κέντρο
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και τα
Εργαστήρια των Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοι−
κονομικής, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών. Στην
περίπτωση που η υλικοτεχνική υποδομή του Πανεπιστη−
μίου δεν επαρκεί, το πρόγραμμα θα προβεί σε ενοικίαση
αιθουσών κατάλληλα εξοπλισμένων με σύγχρονα μέσα
διδασκαλίας.

Άρθρο 10
Χρονική Διάρκεια
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό
έτος 2023−2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του προ−
γράμματος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες εκτι−
μάται στο ποσό των 161.975 και αναλύεται σε κατηγο−
ρίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία δαπάνης Κόστος σε €
Αμοιβές − Αποζημιώσεις του διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού 137.080
Μετακινήσεις, Εκδηλώσεις, Παρακολούθηση συνεδρίων, και άλλες εκπαιδευτικές
δραστηριότητες 4.000 Proslipsis.gr
Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού, αναβάθμιση αιθουσών & εργαστηρίων,
εκπαιδευτικό υλικό 6.000
Υποτροφίες, βραβεία 3.500
Δαπάνες Δημοσιότητας, Λοιπές λειτουργικές δαπάνες, ενοικίαση αιθουσών 11.395
Γενικό σύνολο 161.975
Οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. θα είναι δίδα−
κτρα καθώς και ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες,
δωρεές κ.λπ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Απριλίου 2015

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved