ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Μεταπτυχιακού: Ρητορική: Θεωρία και Πράξη

Αθήνα 9.5.2015, 23:59

Την ίδρυση και λειτουργία κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015 - 2016 μέχρι 2021 - 2022 Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ρητορική: Θεωρία και Πράξη», του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (επισπεύδον Τμήμα) και του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ενέκρινε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. πράξης 37/19−03−2015 (3)
Ίδρυση και Λειτουργία Διιδρυματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ρητορική: Θεω−
ρία και Πράξη» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημο−
τικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (επισπεύδον Τμήμα) και του
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπι−
στημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄/16−7−2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις
μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις
διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177,
τ. Α΄/25 8 2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ
156, τ. Α΄/04 9 2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄/ 02 08 2005) «Διασφάλιση της ποι−
ότητας στην ανώτατη Proslipsis.gr εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) και του άρθρου 34, παρ. 2 του
Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄). Proslipsis.gr 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 τ. Α΄).
5. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γ.Σ. του Π.Τ. Νηπι−
αγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνε−
δρία 250/26−2−14) και του ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (συνεδρίες 12−6−14
και 18−12−14).
6. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Διοικούσας Επι−
τροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνε−
δρία 223/6−3−14 θέμα Β.2.) και της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρία 1−11−14 θέμα 49ο).
7. Το υπ’ αριθμ. 1150/27−3−14 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστη−
μίου Δυτικής Μακεδονίας.
8. Το υπ’ αριθμ. 1112/24−3−14 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ.
9. Το άρθρο 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 Α΄/7−10−14),
με το οποίο η τελική έγκριση του Προγράμματος Μετα−
πτυχιακών Σπουδών γίνεται μετά την 1−1−2015 με από−
φαση του Πρύτανη.
10. Το Π.Δ. 85/2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3.6.2013), «Ίδρυση, μετο−
νομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πανεπι−
στημίου Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2014–2015 τη λει−
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(επισπεύδον Τμήμα) και του Παιδαγωγικού Τμήματος
Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,
με τίτλο: «Ρητορική: Θεωρία και Πράξη» ως ακολούθως:
Proslipsis.gr 
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(επισπεύδον Τμήμα) και το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπια−
γωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργα−
νώνουν και λειτουργούν το Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών «Ρητορική: Θεωρία και Πράξη» από
το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015, σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008
(ΦΕΚ 148 Α΄).

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΠΜΣ), προσφέροντας τη δυνατότητα για ανάπτυξη
της επιχειρηματολογικής ικανότητας και της πειθούς,
–αλλά και παρέχοντας γνώσεις, αφενός σχετικά με την
ιστορία της ρητορικής και την καταλυτική της επίδραση
στην εξέλιξη των κοινωνικο−πολιτικών και εκπαιδευτικών
συστημάτων των δυτικοευρωπαϊκών χωρών, αφετέρου
σχετικά με τις τεχνικές παραγωγής προφορικού και
γραπτού λόγου καθώς και ανάλυσης και παραγωγής
ποικίλων πολυτροπικών κειμένων για χρήση στα ηλε−
κτρονικά μέσα και στο διαδίκτυο, στοχεύει στην κατάρ−
τιση επιστημόνων− ερευνητών, οι οποίοι προέρχονται
τόσο από το χώρο των επιστημών (ανθρωπιστικών και
θετικών) όσο και από το χώρο της πολιτικής, της εκ−
παίδευσης, της επιχειρηματικής δραστηριότητας και
των ΜΜΕ και οι οποίοι επιζητούν τη δυνατότητα απο−
τελεσματικότερης επικοινωνίας μέσα και έξω από τον
εργασιακό τους χώρο.
Το ΔΠΜΣ παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές
τη δυνατότητα να ειδικευτούν σε δύο κατευθύνσεις:
1) Ρητορική, επιστήμες του ανθρώπου και εκπαίδευση·
2) Ρητορική και θετικές επιστήμες.
Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ θα έχουν αποκτήσει το θεω−
ρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο καθώς και τις δεξιότη−
τες που θα τους καθιστούν ικανούς να απασχοληθούν
σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που
συνδέονται με την επιστήμη τους ή με τα ιδιαίτερα εν−
διαφέροντά τους, διοικητικά, επιχειρησιακά ή άλλα, με
στόχο την ανάδειξή τους σε στελέχη με συμβουλευτικά
και διοικητικά καθήκοντα. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το
χώρο της εκπαίδευσης, το ΔΔΠΜΣ αποβλέπει και στην
κατάρτιση εκπαιδευτικών ως στελεχών ειδικών στην
ανάπτυξη προγραμμάτων για την εισαγωγή και την ενί−
σχυση μαθημάτων ρητορικής και επιχειρηματολογίας,
καθώς και σχετικών πρακτικών ασκήσεων, και στις τρεις
βαθμίδες εκπαίδευσης.Proslipsis.gr 

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το ΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ−
σης (ΜΔΕ) στη «Ρητορική: Θεωρία και Πράξη» με τις
ακόλουθες κατευθύνσεις:
α) Ρητορική, επιστήμες του ανθρώπου και εκπαίδευση·
β) Ρητορική και θετικές επιστήμες.
Οι τίτλοι απονέμονται από το Εθνικό και Καποδιστρι−
ακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με αναφορά του ονόματος
του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανε−
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στους χορηγούμενους
τίτλους σπουδών.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από γραπτές εξε−
τάσεις και προφορική συνέντευξη, καθώς και συνεκτί−
μηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους,
[1] πτυχιούχοι Τμημάτων και Σχολών των Ελληνικών Πα−
νεπιστημίων (Παιδαγωγικών, Ελληνικής Φιλολογίας και
Ξενόγλωσσων Φιλολογιών, Θεολογίας, Νομικών, Οικονο−
μικών και Πολιτικών Επιστημών, Ιατρικής και Επιστημών
Υγείας, Θετικών Επιστημών, Πληροφορικής, Επικοινω−
νίας και ΜΜΕ), καθώς και των Πολυτεχνικών Σχολών·
[2] πτυχιούχοι Τμημάτων των ΤΕΙ συναφούς γνωστικού
αντικειμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5,
παρ. 12γ, του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114Α΄)· [3] πτυχιούχοι
αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής ή αναγνωρισμέ−
νων ανώτατων τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Proslipsis.gr 
Σε περιπτώσεις πτυχιούχων των οποίων τα προηγού−
μενα Προγράμματα Σπουδών παρουσιάζουν εμφανείς
ελλείψεις σε βασικά γνωστικά αντικείμενα απαραίτητα
για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ ή έχουν πλούσια
εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία χωρίς πτυχίο
συναφούς γνωστικού αντικειμένου, συστήνεται Ειδική
Επιτροπή η οποία αποφαίνεται αναλόγως.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή των
κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζεται για το Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ), σε τέσσερα (4) διδακτικά
εξάμηνα, εκ των οποίων τα τρία πρώτα διατίθενται για
την παρακολούθηση των μαθημάτων και το τέταρτο για
την εκπόνηση και συγγραφή της Διπλωματικής Μετα−
πτυχιακής Εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Α1. Αναλυτικά:
Α) Κατεύθυνση
Ρητορική, επιστήμες του ανθρώπου και εκπαίδευση
Μαθήματα Α' Εξαμήνου
Εξάμηνο - Μάθημα - ECTS
Α Ιστορία και Θεωρία της Ρητορικής Ι (Υποχρεωτικό) 10
Α Ρητορική στην Πράξη (αυθόρμητος και προτρεπτικός λόγος, διττοί λόγοι,
λογομαχίες κ.ά.) (Υποχρεωτικό) 10
Α Ανάλυση Κειμένου (λογοτεχνικού, δημοσιογραφικού, νομικού, επιστημονικού κτλ.).
Σχηματικός λόγος (Υποχρεωτικό) 10
Σύνολο ECTS 30
Μαθήματα Β' Εξαμήνου
Εξάμηνο - Μάθημα - ECTS
Β Θέματα Θεωρητικής Γλωσσολογίας (Υποχρεωτικό) 10
Β Πολιτική και Δικανική Ρητορική. Δομή και Τεχνική του Νομικού Επιχειρήματος
(Υποχρεωτικό) 10
Β Θεολογική και Εκκλησιαστική Ρητορική (Υποχρεωτικό) 10
Σύνολο ECTS 30
Μαθήματα Γ' Εξαμήνου
Εξάμηνο - Μάθημα - ECTS
Γ Παιδαγωγική Επιστήμη και Παιδαγωγικός Λόγος (Υποχρεωτικό) 10
Γ Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα* 10
Γ Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα* 10
Σύνολο ECTS 30
Μαθήματα Δ' Εξαμήνου
Εξάμηνο - Μάθημα - ECTS
Δ Προαιρετικό** 10
Δ Διπλωματική εργασία 20
Σύνολο ECTS 30
Γενικό σύνολο ECTS 120
Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής* (επιλέγονται 2 μαθήματα από τα παρακάτω 4)
Μάθημα
Φιλοσοφικός Λόγος και Ρητορική
Αφηγηματική Ρητορική και Εικόνα (λογοτεχνία, καλές τέχνες)
Κοινωνικοπολιτικά συστήματα και Ρητορική
Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας
Μαθήματα Προαιρετικά** (επιλέγεται 1 μάθημα από τα παρακάτω 3)
Μάθημα
Φωνολογία, Ορθοφωνία και Υπόκριση
Γλώσσα και Ιδεολογία στην Ποίηση και την Πεζογραφία
Μοντερνισμός και Μεταμοντερνισμός: Λογοτεχνία, Τέχνη, Πολιτισμός
Β) Κατεύθυνση
Ρητορική και θετικές επιστήμες
Μαθήματα Α΄ Εξαμήνου
Εξάμηνο Μάθημα ECTS
Α Ιστορία και Θεωρία της Ρητορικής Ι (Υποχρεωτικό) 10
Α Ρητορική στην Πράξη (αυθόρμητος και προτρεπτικός λόγος, διττοί λόγοι,
λογομαχίες κ.ά.) (Υποχρεωτικό) 10
Α Ανάλυση Κειμένου (λογοτεχνικού, δημοσιογραφικού, νομικού, επιστημονικού
κτλ.). Σχηματικός λόγος (Υποχρεωτικό) 10
Σύνολο ECTS 30
Μαθήματα Β΄ Εξαμήνου
Εξάμηνο - Μάθημα - ECTS
Β Μαθηματική Λογική και Επιχείρημα. Ρητορική και τυπική λογική (Υποχρεωτικό) 10
Β Φυσική και Επιστημολογία. Η Επιχειρηματολογία των Φυσικών Επιστημών
(Υποχρεωτικό) 10
Β Η Παιδαγωγική του Εγγραμματισμού: Προσεγγίσεις στην Κατανόηση και την
παραγωγή του Επιχειρηματικού Λόγου (Υποχρεωτικό) 10
Σύνολο ECTS 30
Μαθήματα Γ΄ Εξαμήνου
Εξάμηνο - Μάθημα - ECTS
Γ Λόγος και Εικόνα στα ΜΜΕ (Υποχρεωτικό) 10
Γ Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα* 10
Γ Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα* 10
Σύνολο ECTS 30Proslipsis.gr 
Μαθήματα Δ' Εξαμήνου
Εξάμηνο - Μάθημα - ECTS
Δ Προαιρετικό** 10
Δ Διπλωματική εργασία 20
Σύνολο ECTS 30
Γενικό σύνολο ECTS 120
Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής* (επιλέγονται 2 μαθήματα από τα παρακάτω 4)
Μάθημα
Γλωσσική επικοινωνία, Πραγματολογία και Ρητορική
Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας
Ρητορική και ΤΠΕ στις Θετικές Επιστήμες
Θεωρία Λογοτεχνίας και Κειμενικά είδη
Μαθήματα Προαιρετικά** (επιλέγεται 1 μάθημα από τα παρακάτω 3)
Μάθημα
Φωνολογία, Ορθοφωνία και Υπόκριση
Λαϊκός λόγος και Ρητορική (παροιμία, κ.ά., είδη του προφορικού λόγου
Αφηγηματική Ρητορική και Εικόνα (Λογοτεχνία, Καλές Τέχνες)
Κατά τη διάρκεια του 4ου εξαμήνου εκπονείται διπλω−
ματική εργασία, η επίβλεψη της οποίας ανατίθεται σε
τριμελή επιτροπή με απόφαση της ΕΔΕ.
Για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευ−
σης απαιτείται ενεργός παρακολούθηση των μαθημά−
των και επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα μαθήματα
και στη διπλωματική εργασία.
Η ανακατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα γίνεται
με απόφαση των οργάνων των δύο (2) συνεργαζόμε−
νων Τμημάτων, της Συντονιστικής Επιτροπής και των
αντίστοιχων Εσωτερικών Κανονισμών Μεταπτυχιακών
Σπουδών.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται κατ’
ανώτατο όριο σε 60 (30 ανά κατεύθυνση).

Άρθρο 8
Προσωπικό
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και
το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας διαθέτουν το απαραίτητο επιστη−
μονικό προσωπικό για να λειτουργήσει το ΔΠΜΣ και να
υλοποιήσει τους στόχους του. Προβλέπεται, επίσης, να
απασχοληθούν και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων ή και
επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής και
της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).
Proslipsis.gr 
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη λειτουργία του ΔΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η
υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Παι−
δαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2021−22, με την επιφύλαξη των διατάξεων της §
11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας (διετίας)
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΟΣΑ ΣΕ €
α. Αμοιβές προσωπικού 72.000,00
β. Γραφική ύλη και αναλώσιμα υλικά 6.500,00
γ. Λειτουργικά έξοδα 11.000,00
δ. Δαπάνες μετακινήσεων 12.500,00
ε. Δαπάνες προβολής - δημοσιότητας και εκδόσεις 13.000,00
στ. Προμήθεια εξειδικευμένης βιβλιογραφίας, ειδικών
επιστημονικών περιοδικών και εκπαιδευτικού υλικού
(Η/Υ, ερευνητικό υλικό, ηλεκτρονικά διδακτικά
εργαλεία κ.λπ.) 9.000,00
ζ. Γενικές δαπάνες, απρόβλεπτα 800,00
η. 10% κρατή σεις υπέ ρ Ε.Λ.Κ.Ε.
Παν−μίου Δυτ. Μακεδονίας και ΕΚΠΑ
19.200,00
θ. 12,5% κά λυψη λειτουργ. εξόδων Παν−μίου Δυτ.
Μακεδονίας 24.000,00
ι. 12,5% κά λυψη λειτουργ. εξόδων ΕΚΠΑ 24.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 192.000,00
Πηγές χρηματοδότησης
(1) Από δίδακτρα που θα καταβάλλουν οι μεταπτυχι−
ακοί φοιτητές
(2) Από έκτακτες επιχορηγήσεις του ΥΠΑΙΘ (Δ−νση
Μεταπτυχ. Σπουδών και Έρευνας)
(3) Από ιδιώτες χορηγούς (εκδοτ. oίκους, ιδρύματα,
οργανισμούς κ.ά.)
(4) Από ερευνητικά προγράμματα, εκπόνηση συναφών
μελετών, συγγραφή διδακτικών εγχειριδίων κ.ά.
(5) Από τον Ειδικό Λογαριασμό της Επιτροπής Ερευ−
νών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα από−
φαση θα ρυθμίζονται από τον εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ−ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved