ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Μεταπτυχιακού: Αγγειακή προσπέλαση σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου

Αθήνα 16.7.2016, 22:04

Την ίδρυση και λειτουργία μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Αγγειακή Προσπέλαση σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου», ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 144/2016 (3)
Έγκριση ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επι-
στημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης με τίτλο «Αγγειακή Προσπέλαση σε ασθε-
νείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του
Ν. 4009/2011 «Για τη δομή, λειτουργία διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 159 Α'), οι οποίες
αναφέρονται στις αρμοδιότητες του Πρύτανη.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6 (ΦΕΚ 148, τ. Α'), «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχια-
κές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
αρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ. Α΄), του άρθρου
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ. Α) και της παρ. 5 του
άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α’ ), «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώ-
τατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. γ' του Ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228 τ. Α), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012
(ΦΕΚ 159 τ. Α'), του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24 τ. Α') και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014
(ΦΕΚ 223 τ. Α').
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014
(ΦΕΚ 223 τ. Α') «Οργάνωση της νομικής μορφής των
θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμ-
ματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ. Α') «Δι-
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει. Proslipsis.gr
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ. Α').
7. Τις διατάξεις του Π.δ. 86/2013 (ΦΕΚ 124 τ. Α') «Συγ-
χώνευση Τμημάτων, ίδρυση - συγκρότηση - ανασυγκρό-
τηση Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κανονισμού Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρία 9/31-05-2016) του Τμήμα-
τος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
(συνεδρία 20-06-2016).
11. Το αριθμ. πρωτ. 1162/2-8-2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προ-
ϋπολογισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΔΟΔ/23652/3243/
24-06-2016 (ΔΠΘ/ΔΑΘ/23653/2042/24-06-2016) βεβαί-
ωση του Αν. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικής
Διαχείρισης, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 τη λει-
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Αγγει-
ακή Προσπέλαση σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια
τελικού σταδίου», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λει-
τουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αγγειακή Προσπέλα-
ση σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου»
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α/16-8-2008),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η σε βάθος εκπαίδευση,
έρευνα και η πρακτική άσκηση στις αρχές δημιουργίας,
παρακολούθησης και διόρθωσης των Αγγειακών Προ-
σπελάσεων.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. αυτού είναι η ενημέρωση και η εξει-
δίκευση των πτυχιούχων στις ιδιαιτερότητες του προεγ-
χειρητικού σχεδιασμού και της επιλογής της κατάλληλης
μεθόδου προσπέλασης και διά βίου παρακολούθησης
και τυχόν διόρθωσης της τελευταίας σε ασθενείς με
νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Τα προβλήματα
της αγγειακής προσπέλασης αποτελούν την κύρια αι-
τία νοσηρότητας και νοσηλείας σε ασθενείς με νεφρική
ανεπάρκεια τελικού σταδίου.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ-
σης (Μ.Δ.Ε.) στην «Αγγειακή Προσπέλαση σε ασθενείς
με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων
Ιατρικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρι-
σμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς
επίσης και πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Νο-
σηλευτικής.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια-
κού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική
παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα υπο-
χρεωτικά μαθήματα, όπως αυτά κατανέμονται στα δύο
εξάμηνα σπουδών (Α', Β'). Κάθε φοιτητής εκπονεί διπλω-
ματική εργασία στο Β' εξάμηνο. Το σύνολο των Πιστω-
τικών Μονάδων (ECTS) ανέρχονται σε 60. Η υλοποίηση
του προγράμματος περιλαμβάνει διαλέξεις από έδρας,
διαδραστικές συζητήσεις περιπτώσεων, σεμινάρια βι-
βλιογραφικής διερεύνησης και ανάλυσης (journal club),
πρακτική άσκηση και τη συγγραφή και παρουσίαση με-
ταπτυχιακής εργασίας. Proslipsis.gr
Αναλυτικά το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα - ECTS Πιστωτικές Μονάδες
Α1. Ιστορική αναδρομή στον τεχνητό
νεφρό και τις πρώτες αγγειακές προσπε-
λάσεις. Αρτηρίες και φλέβες άνω άκρων.
Βιοστατιστική. Μεθοδολογία ιατρικής
έρευνας. Καλή πρακτική και δεοντολογία
στις ιατρικές δημοσιεύσεις. Επιδημιολογία
της αγγειακής προσπέλασης. Συσκευή τε-
χνητού νεφρού 8
Α2. Είδη αγγειακών προσπελάσεων, είδη
συνθετικών αρτηριοφλεβικών μοσχευμά-
των, προσπελάσεις σε άνω και κάτω άκρα.
Βατότητες διαφόρων τύπων προσπελάσε-
ων «Εξωτικές» προσπελάσεις 7
A3. Κατευθυντήριες οδηγίες (DOQI & EBPG)
Κριτική ανάλυση 4
A4. Προεγχειρητικός έλεγχος και φλεβική
χαρτογράφηση. Μετεγχειρητική παρα-
κολούθηση (monitoring) και επιτήρηση
(surveillance) 3
Α5. Ενδαγγειακές τεχνικές στην αγγειακή
προσπέλαση 2
Α6. Υπενδοθηλιακή υπερπλασία Βιολογικό
υπόβαθρο και φαρμακευτική αντιμετώπιση 2
Α7. Εκπαίδευση στην αγγειακή προσπέλαση 2
Α8. Βιβλιογραφική διερεύνηση και ανάλυση
παρουσιάσεις (Journal Club) 2
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα - ECTS Πιστωτικές Μονάδες
Β1. Επιπλοκές προσπελάσεων (Στένωση,
θρόμβωση, υποκλοπή, φλεβική υπέρταση,
λοίμωξη, υγρώματα, ανευρύσματα/ Ψευ-
δοανευρύσματα) Διάγνωση και αντιμετώ-
πιση, αποτελέσματα 6 Proslipsis.gr
Β02. Αγγειακές προσπελάσεις σε ειδικές κα-
τηγορίες (υπερήλικες, παιδιά, παχύσαρκοι) 2
Β03. Νέες τεχνολογικές εξελίξεις στις αγ-
γειακές προσπελάσεις 2
Β04. Πρακτική άσκηση (παρακολούθηση
χειρουργείων, προεγχειρητικής μελέτης
με έγχρωμο Doppler, επεμβατικής παρέμ-
βασης σε δυσλειτουργία προσπέλασης,
τεχνικές παρακέντησης ώριμων προσπε-
λάσεων)
Β05. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 13
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30
Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα φοί-
τησης θα γίνεται με αποφάσεις των οργάνων και θα πε-
ριλαμβάνεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ'
ανώτατο όριο σε δεκαοκτώ (18) ανά έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη
ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης ή άλλων Τμημάτων του Δ.Π.Θ. ή Πανεπι-
στημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 A').

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. η απαραίτητη υλικοτε-
χνική υποδομή (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες) θα
διατεθεί από την υπάρχουσα υποδομή του Τμήματος Ια-
τρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς
και από την απαραίτητη εργαστηριακή υποδομή των
ενεργά εμπλεκομένων στο Π.Μ.Σ. Κλινικών και Εργαστη-
ρίων του Δ.Π.Θ. Οι εξειδικευμένες ανάγκες του Π.Μ.Σ. θα
καλυφθούν με προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού και
διαμόρφωση κατάλληλων χώρων. Proslipsis.gr

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2023-2024, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.
11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α'), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 ( ΦΕΚ 148 Α')
το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό
των είκοσι πέντε χιλιάδων επτακοσίων σαράντα (25.740)
ευρώ και αναλύεται ως εξής:
Κατηγορία δαπάνης - Ποσό σε ευρώ
Αμοιβές - αποζημιώσεις διοικητικού, διδα-
κτικού και τεχνικού προσωπικού 12.800
Δαπάνες μετακινήσεων 8.000
Υλικοτεχνική Υποδομή (Εξοπλισμός, αναλώ-
σιμα, προμήθειες) 3.000
Δαπάνες δημοσιότητας-δημοσιεύσεις 1.940
Σύνολο 25.740
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από
δίδακτρα, ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες και δω-
ρεές κ.λπ.

Άρθρο 12
Ειδικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κεί-
μενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 27 Ιουνίου 2016

Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved