ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Αθήνα 19.7.2016, 18:01

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων», του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ενέκρινε ο πρόεδρος του Ιδρύματος.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει κατά τα προσεχή οκτώ έτη.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. πράξης 47 (2)
Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση και Οργάνωση Εκ-
παιδευτικών Μονάδων», του Τμήματος Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και Οι-
κονομίας, του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΤ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ-
ΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΤ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α' του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ Α' 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ' του Ν. 4025/2011
(ΦΕΚ Α'228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α'
159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α' 24).
β) Του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α' 148) «Θεσμικό πλαίσιο
για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου
6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ Α' 177), του άρθρου
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α' 156) και του άρθρου 37 παρ.
5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α' 71).
2. Την υπ’ αριθμ. 1/04-02-2013 πράξη του Συμβου-
λίου του ΑΤΕΙ/Θ, διορισμού του Προέδρου του ΑΤΕΙ-Θ
(ΦΕΚ 44/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./06-02-2013). Proslipsis.gr
3. Την υπ’ αριθμ. 37225/Ε5/15-3-2013 υπουργική από-
φαση (ΑΔΑ: ΒΕΔΧ9-Γ42) διαπιστωτική διορισμού του
Προέδρου του ΑΤΕΙ-Θ.
4. Το άρθρο 34, του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/τ.Α΄/
07-10-2014) «Τελική έγκριση Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)».
5. Το άρθρο 98 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ.Α΄/
08-12-2014) «Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινο-
τομία και άλλες διατάξεις».
6. Την παραγρ. 2, του άρθρου 34, του Ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24/τ.Α΄/30-01-2013) «Οργάνωση και λειτουργία
Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελμα-
τικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις». Proslipsis.gr
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/ τ. Α΄/22-04-2005).
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Φ5/89656/Β3/2007 (Β΄ 1466)
υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μετα-
φοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
9. Το Π.δ. 82 (ΦΕΚ123/τ.Α΄/03-06-2013) «Συγχώνευση
Σχολών-Μετονομασία Τμημάτων-Συγχώνευση Τμημά-
των-Κατάργηση Τμημάτων-συγκρότηση Σχολών του
Αλεξάνδρειου ΤΕΙ-Θ».
10. Την με αριθμ. 2/13-04-2016 απόφαση της Συνέλευ-
σης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρή-
σεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του ΑΤΕΙ-Θ.
11. Το με αριθμ.πρωτ. ΔΦ2.1/1640/28-04-2015 έγγρα-
φο του ΑΤΕΙ-Θ προς την ΑΔΙΠ μαζί με τη συνημμένη σε
αυτό έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος και
το αριθμ. 624/28-04-2015 πρωτόκολλο της ΑΔΙΠ κατά-
θεσης της έκθεσης.
12. Την με ημερομηνία Φεβρουάριος 2016 έκθεση
εξωτερικής αξιολόγησης του ΑΤΕΙ-Θ.
13. Τη με αριθμ. 1/24-06-2016 απόφαση της Συνέλευ-
σης Ειδικής Σύνθεσης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 το
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Διοί-
κηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων", του Τμή-
ματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης
και Οικονομίας, του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης,
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης
(Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό
έτος 2016-2017 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαι-
δευτικών Μονάδων» (Master of Science in Management
& Organization of Educational Units) σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του Ν. 3685/2008, όπως αυτές τροποποιήθηκαν
και ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3794/2009.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή αφενός μεν
γνώσης στον επιστημονικό χώρο της Διοίκησης και
Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων και αφετέρου η
μετάδοσή της στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα
το παρακολουθούν, επιτυγχάνοντας έτσι τον ευρύτερο
σκοπό του Π.Μ.Σ. που είναι η παροχή σε όλες τις βαθμί-
δες της εκπαίδευσης στελεχών υψηλού επιπέδου που
μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των δημόσιων
και ιδιωτικών εκπαιδευτικών μονάδων για ειδικευμένους
ανθρώπινους πόρους σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκη-
σης, οργάνωσης και στρατηγικής, εκπαιδευτικής πολι-
τικής και σχεδιασμού, εκπαιδευτικής αξιολόγησης και
πιστοποίησης, αλλά και να συμβάλουν στη αναβάθμιση
της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων της χώρας
και κατά συνέπεια στη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική
ανάπτυξη της Ελλάδας.
Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό έχει σκοπό να παρέ-
χει σε πτυχιούχους Α.Ε.Ι. (πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) με-
ταπτυχιακή εκπαίδευση στον τομέα της Διοίκησης και
Οργάνωσης των Εκπαιδευτικών Μονάδων μέσω ενός
προγράμματος σπουδών ευέλικτου και διαρκώς προ-
σαρμοσμένου στις ανάγκες των δημόσιων και ιδιωτικών
εκπαιδευτικών μονάδων όλων των βαθμίδων της εκ-
παίδευσης, των εργαζομένων (διδακτικού προσωπικού
αλλά και διοικητικού, τεχνικού και διαχειριστικού προσω-
πικού) των εκπαιδευτικών μονάδων της Ελλάδας και της
εθνικής οικονομίας, που θα προσφέρει τις απαραίτητες
εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται
προκειμένου να επιτευχθεί η βιώσιμη και χωρίς περι-
ορισμούς ανάπτυξη και αποτελεσματική διοίκηση και
διαχείριση των εκπαιδευτικών μονάδων και ιδρυμάτων
της χώρας μας.
Το κύριο γνωστικό αντικείμενο του προτεινόμενου
Π.Μ.Σ. ταυτίζεται με την επιστήμη της διοίκησης και
οργάνωσης οργανισμών, φορέων και επιχειρήσεων, με
εξειδικευμένη εστίαση στις δημόσιες και ιδιωτικές εκ-
παιδευτικές μονάδες όλων των βαθμίδων.
Ο προσανατολισμός του προγράμματος σπουδών πε-
ριλαμβάνει τη μεταφορά επιστημονικής γνώσης περί τη
διοίκηση στον χώρο της εκπαίδευσης όλων των βαθμί-
δων, με παράλληλη ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων
στο ίδιο αντικείμενο. Proslipsis.gr
Ειδικότερα, εξειδικευμένοι σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι:
• Η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στο γνω-
στικό αντικείμενο της Διοίκησης και Οργάνωσης των
Εκπαιδευτικών μονάδων, αλλά και σε συναφείς επιστη-
μονικές περιοχές, όπως η διεθνής δραστηριοποίηση μιας
εκπαιδευτικής μονάδας, το εκπαιδευτικό μάρκετινγκ και
η επικοινωνία, η προώθηση της ανάπτυξης και της έρευ-
νας στην εκπαίδευση, η διοίκηση και η ανάπτυξη των
ανθρώπινων πόρων στην εκπαίδευση, η αξιοποίηση των
νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην
εκπαίδευση, και τέλος η εμβάθυνση της θεωρίας και των
εφαρμογών της σε επιμέρους βαθμίδες της εκπαίδευσης,
όπως: την προσχολική εκπαίδευση, την πρωτοβάθμια
εκπαίδευση, την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την μετα-
δευτεροβάθμια μη ανώτατη εκπαίδευση, την τεχνική
εκπαίδευση, τη συνεχιζόμενη και δια βίου εκπαίδευση,
και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
• Η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων (Τ.Δ.Ε.) και λοιπών Τμημάτων άλλων
Α.Ε.Ι. της Ελλάδας και του εξωτερικού και η διαμόρφωση
στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό
χώρο της εκπαίδευσης και της διοίκησης της εκπαίδευσης.
• Η προετοιμασία ανώτερων και ανώτατων στελεχών
υψηλού επιπέδου με εξειδίκευση στην εξωστρέφεια
αλλά και στη βιώσιμη ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
μονάδων και οργανισμών, κάτι το οποίο είναι αναγκαίο
ζητούμενο για την τόνωση και ανάπτυξη των φορέων
της Ελληνικής εκπαίδευσης στο σύνολό της.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδί-
κευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευ-
τικών Μονάδων (Master of Science in Management &
Organization of Educational Units)

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ., όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νο-
μοθεσία, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (πανεπιστημί-
ων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (για πτυχιούχους της αλλο-
δαπής απαιτείται αναγνώριση πτυχίου από ΔΙΚΑΤΣΑ/
ΔΟΑΤΑΠ).

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση και Ορ-
γάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων περιλαμβάνει 2 πλήρη
ακαδημαϊκά εξάμηνα (κατά τα οποία πραγματοποιούνται
μαθήματα/διαλέξεις/εργαστήρια/σεμινάρια/εργασίες)
και επιπρόσθετα ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο εκπόνησης
της διπλωματικής εργασίας. Η έναρξη των μαθημάτων
κάθε νέου κύκλου σπουδών μπορεί να γίνει τον Οκτώ-
βριο και/ή τον Φεβρουάριο.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το Π.Μ.Σ. «Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών
Μονάδων» αναπτύσσεται σε 3 εξάμηνα σπουδών και
το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση
του Μ.Δ.Ε ανέρχεται σε 90 πιστωτικές μονάδες (μονάδες
E.C.T.S.). Τα δύο πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές παρακολου-
θούν συνολικά δέκα μαθήματα ενώ το τρίτο εξάμηνο
εκπονούν τη μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία.
Κάθε μάθημα είναι διάρκειας 3 ωρών και αντιστοιχεί σε
6 πιστωτικές μονάδες του συστήματος European Credit
Transfer Scheme (E.C.T.S.). Η μεταπτυχιακή διπλωματική
εργασία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες του συ-
στήματος European Credit Transfer Scheme (E.C.T.S.). To
Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού»
και μαθήματα «επιλογής».
Ως κύρια γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων σε
κάθε τους μορφή (θεωρία, ασκήσεις, εργαστήρια, ερ-
γασίες, σεμινάρια, εξετάσεις κ.λπ.) ορίζεται η Ελληνική.
Το αυτό ισχύει και για τη Διπλωματική Εργασία. Παρέχε-
ται εντούτοις η δυνατότητα διδασκαλίας ολόκληρων ή
μεμονωμένων μαθημάτων στην Αγγλική γλώσσα, καθώς
και η εκπόνηση εργασιών και τελικών γραπτών εξετάσε-
ων στην ίδια γλώσσα. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα
εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας στην Αγγλική γλώσ-
σα είτε στο σύνολό της είτε εν μέρει, εφόσον οι φοιτητές
το επιθυμούν. Κατά συνέπεια, οι υποψήφιοι φοιτητές του
Π.Μ.Σ. πρέπει να γνωρίζουν καλά την Αγγλική γλώσσα
(επίπεδο Β1 και άνω). Η διδασκαλία των μαθημάτων
μπορεί να γίνεται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία των
φοιτητών και των διδασκόντων (διά ζώσης) ή με εξ' απο-
στάσεως σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση (χωρίς
αναγκαστική ταυτόχρονη φυσική παρουσία φοιτητών
και διδασκόντων) ή υβριδικά με ευέλικτες μορφές μάθη-
σης χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τη δια ζώσης εκπαί-
δευση και τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών αλλά και επικουρικά την εξ' αποστάσεως
διδασκαλία.
Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο πα-
ρουσιάζονται ακολούθως:
Α' εξάμηνο σπουδών:
Όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν τα παρακάτω 4 υπο-
χρεωτικά μαθήματα κορμού:
• Μεθοδολογίες Έρευνας στην Εκπαίδευση (6 πιστω-
τικές μονάδες E.C.T.S.)
• Μάρκετινγκ και Επικοινωνία Εκπαιδευτικών Μονάδων
(6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
• Μάνατζμεντ Εκπαιδευτικών Μονάδων (6 πιστωτικές
μονάδες E.C.T.S.)
• Πληροφοριακά Συστήματα και Νέες Τεχνολογίες στην
Εκπαίδευση (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.) Επίσης, όλοι
οι φοιτητές επιλέγουν και παρακολουθούν ένα από τα
παρακάτω μαθήματα:
• Εκπαιδευτική Πολιτική και Στρατηγική (6 πιστωτικές
μονάδες E.C.T.S.) ή
• Εκπαίδευση και Νομοθεσία (6 πιστωτικές μονάδες
E.C.T.S.)
Β' εξάμηνο σπουδών:
Όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν τα παρακάτω 4 υπο-
χρεωτικά μαθήματα κορμού:
• Ηγεσία και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στην Εκ-
παίδευση (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
• Ποιότητα και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Διαδικασίας
και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (6 πιστωτικές μονάδες
E.C.T.S.)
• Καινοτομία στην Εκπαίδευση (6 πιστωτικές μονάδες
E.C.T.S.)
• Εκπαιδευτική Ψυχολογία (6 πιστωτικές μονάδες
E.C.T.S.)
Επίσης, όλοι οι φοιτητές επιλέγουν και παρακολου-
θούν ένα από τα παρακάτω μαθήματα:
• Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκά Προ-
γράμματα (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.) ή
• Διαπροσωπικές Δεξιότητες και Επικοινωνία στην Εκ-
παίδευση (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
Γ' εξάμηνο σπουδών:
Το Γ' εξάμηνο προορίζεται για την εκπόνηση μεταπτυ-
χιακής Διπλωματικής Εργασίας από τους φοιτητές (30
πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.). Το θέμα της μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας του κάθε φοιτητή πρέπει να είναι
ενταγμένο στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο κάποιου
από τα μαθήματα του ΠΜΣ. Με αποφάσεις των οργάνων
μπορεί να γίνει τροποποίηση του προγράμματος των
μαθημάτων και ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ
των εξαμήνων. Proslipsis.gr

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων ανά έτος προβλέπεται να
είναι κατ' ανώτατο όριο εκατό σαράντα (140). Ο αριθ-
μός των εισακτέων μπορεί να αυξηθεί εάν ισοψηφήσουν
στην τελευταία θέση (δηλαδή, στην 140η) στην σειρά
επιλογής περισσότεροι από ένας υποψήφιοι. Σε περί-
πτωση μεγάλου αριθμού ισοψηφισάντων δύναται, με
απόφαση των αρμοδίων οργάνων, η κατάτμηση των
εισακτέων σε επιμέρους τμήματα, τα μέλη των οποίων
δεν θα ξεπερνούν στο σύνολό τους, τον διπλάσιο του
ανώτατου ορίου αριθμού εισακτέων (280). Η επιλογή
τους θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
και τις σχετικές προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού
Σπουδών του Π.Μ.Σ. Επιπλέον, γίνεται δεκτός ένας υπό-
τροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που
πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπου-
δών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ.
και ένας αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού κράτους
όπως προβλέπει ο Νόμος 3685/2008 άρθρο 4 παρ. 3.
Σύμφωνα και με τον παραπάνω Νόμο, με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τ.Δ.Ε.
ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξηθεί.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. διδάσκουν καθηγητές μέλη Επιστημονικού
Προσωπικού (Ε.Π.) του Τ.Δ.Ε. του Α.Τ.Ε.Ι.Θ., που είναι κάτο-
χοι διδακτορικού διπλώματος με διδακτική και ερευνητική
εμπειρία συναφή προς το διδασκόμενο μεταπτυχιακό μάθη-
μα. Ακόμα, στο Π.Μ.Σ. μπορούν να διδάσκουν μέλη Ε.Π. και
Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Δ.Ι.Π.) κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος άλλων Τμημάτων του ίδιου ιδρύματος ή άλλων
Τ.Ε.Ι. της χώρας, μέλη Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κα-
θώς και λοιποί κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος με αυξη-
μένα συναφή προσόντα ως εξωτερικοί συνεργάτες. Ακόμα,
σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο για συνδιδασκαλία
μαθήματος ή/και για επικουρικό έργο, είναι εφικτή η πρό-
σληψη εξωτερικών συνεργατών-διδασκόντων, κατόχων
Μεταπτυχιακού Διπλώματος, οι οποίοι έχουν συναφή μα-
κροχρόνια επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία ιδιαίτερα
υψηλού επιπέδου, καθώς και Υποψήφιοι Διδάκτορες. Όλες
οι κατηγορίες διδασκόντων θα απασχοληθούν σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/
τ. Α΄/16-7-2008).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων αλλά και του Αλεξάνδρειου
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης γενικότερα, καλύπτει τις ανάγκες
λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για το σκοπό αυτό (κτιριακή υποδομή, εργαστήρια και
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οπτικοακουστικά μέσα, βι-
βλιοθήκη, υπηρεσίες και εφαρμογές πληροφορικής,
επικοινωνιών και διαδικτύου, γραμματειακή υποδομή).

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Η διάρκεια λειτουργίας είναι οκτώ (8) έτη. Δύναται
να ζητηθεί παράταση της λειτουργίας για συγκεκριμέ-
νο χρονικό διάστημα που θα καθορισθεί με απόφαση
της Σ.Ε.Σ. μετά από πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. Η παράταση
του Π.Μ.Σ. μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/
τ. Α΄/16-7-2008).

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και επομέ-
νως το κόστος λειτουργίας του δεν θα επιβαρύνει τον
προϋπολογισμό του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Ειδικότερα, οι πόροι για
τη λειτουργία του θα προέρχονται από:
• Δίδακτρα ύψους 2.200 ευρώ ανά φοιτητή για το σύ-
νολο της φοίτησής του (3 εξάμηνα σπουδών)
• Χορηγία διαφόρων φορέων
• Δωρεές 
• Ευρωπαϊκά και κοινοτικά προγράμματα
• Επιχορηγήσεις
• Άλλες πηγές (π.χ. ΛΑΕΚ 0,45%)
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του προγράμματος για
140 φοιτητές ανέρχεται σε 228.000,00€ και αναλύεται
στις παρακάτω ενδεικτικές κατηγορίες δαπανών:
Έσοδα και κρατήσεις του ΠΜΣ
Δίδακτρα = 2.200 € ανά φοιτητή για το σύνολο των σπουδών του
Συνολικά έσοδα ΠΜΣ = 2200 x 140 φοιτητές = 308.000 €
65% Διαθέσιμο για λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ. : 200.200 €
25% Υπέρ λειτουργικών εξόδων του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.: 77.000 €
10%Υπέρ Ε.Λ.Κ.Ε.: 30.800 €
Σύνολο 308.000 €
Λειτουργικά Έξοδα Π.Μ.Σ.
Δαπάνη Προϋπολογισμός
Αμοιβές διδασκόντων:
• 12 μαθήματα χ 2 τμήματα φοιτητών χ 13
εβδομάδες χ 3 ώρες την εβδομάδα χ 80 €
την ώρα = 74.880 €
• Επίβλεψη 140 διπλωματικών εργασιών χ 450 €
ανά διπλωματική εργασία = 56.000€ 130.880 €
Γραμματειακή υποστήριξη: 1.100 € το μήνα
χ 12 μήνες χ 2 άτομα 26.400 €
Δαπάνες μετακινήσεων, συμμετοχής σε συ-
νέδρια και λοιπές εκδηλώσεις στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό 11.000 €
Δαπάνες δημοσιότητας, προβολής και προ-
ώθησης 7.000 €
Δαπάνες μετακινήσεων, υποδοχής και φιλο-
ξενίας καλεσμένων ομιλητών και διακεκρι-
μένων διδασκόντων 4.000 €
Δαπάνες διοργάνωσης συνεδρίων, εκδηλώ-
σεων και δεξιώσεων 5.000 €
Υποτροφίες και οικονομικά βραβεία
σε φοιτητές 6.600 €
Αγορά εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτές, βιντεο-
προβολείς, λάμπες βιντεοπροβολέων, κλπ),
γραφικής ύλης και αναλώσιμων 6.320 €
Εκτυπώσεις 3.000 €
Σύνολο 200.200 €

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 4 Ιουλίου 2016

Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved