ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Στρατηγικός Σχεδιασμός Προϊόντων

Αθήνα 19.7.2016, 22:06

Θέσεις σπουδών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο «Στρατηγικός Σχεδιασμός Προϊόντων» (MSc in Strategic Product Design) προκηρύσσει το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη.

Σημειώνεται ότι η διδασκαλία των μαθημάτων των Προγραμμάτων Σπουδών γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα.

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2016 ή μέχρι την κάλυψη των θέσεων.

* Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση του Ιδρύματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«Στρατηγικός Σχεδιασμός Προϊόντων» (MSc in Strategic Product Design)
1. Η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν
υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Στρατηγικός Σχεδιασμός Προϊόντων» (MSc in
Strategic Product Design) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Η διδασκαλία των
μαθημάτων των Προγραμμάτων Σπουδών γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική
γλώσσα.
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
είναι ο Καθηγητής κ. Νικόλαος Μουσιόπουλος. Οι διδάσκοντες προέρχονται και
από πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
2. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και περιλαμβάνουν δύο εξάμηνα
διδασκαλίας για το ΠΜΣ πλήρους φοίτησης και την εκπόνηση της μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας. Για όσους φοιτητές επιθυμούν και κατόπιν σχετικής
αίτησης υπάρχει η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια
φοίτησης για το Π.Μ.Σ. διπλασιάζεται.
3. Στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της
ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και
πτυχιούχοι τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Στο Π.Μ.Σ. «Στρατηγικός Σχεδιασμός Προϊόντων» (MSc in Strategic Product
Design) γίνονται δεκτές υποψηφιότητες κυρίως διπλωματούχων Πολυτεχνικών
Σχολών, Σχολών Καλών Τεχνών, Οικονομολόγων, Μηχανικών αλλά και
αποφοίτων Α.Τ.Ε.Ι. αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων που επιθυμούν να 
διευρύνουν την εξειδίκευσή τους σε τρεις (3) επιμέρους κατευθύνσεις εξειδίκευσης
α) Διαχείριση Προϊόντων, β) Δημιουργικότητα Προϊόντων και Σχεδιασμός και γ)
Βιομηχανικός Σχεδιασμός και Καινοτομία.
4. Η επιλογή των Μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της
ισχύουσας νομοθεσίας και τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των
προπτυχιακών σπουδών κάθε υποψήφιου με το επιστημονικό πεδίο του Π.Μ.Σ., το
βαθμό του διπλώματος ή πτυχίου, την επίδοση στη διπλωματική εργασία και σε
προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το Π.Μ.Σ., την πιστοποιημένη γνώση της
αγγλικής γλώσσας, το βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου και τις συστατικές
επιστολές.
5. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέχρι 14 Οκτωβρίου 2016 ή
µέχρι την κάλυψη των θέσεων, ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στον
σύνδεσμο http://www.ihu.edu.gr/index.php/admissions.html. Κατά την υποβολή
αίτησης οι υποψήφιοι καλούνται να επισυνάψουν τα παρακάτω:
- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (CV)
- Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (οι ενδιαφερόμενοι που αναμένουν να
ολοκληρώσουν τις βασικές σπουδές τους έως το Σεπτέμβριο μπορούν να
υποβάλουν αίτηση μόνο με την ως τώρα αναλυτική τους βαθμολογία)
- Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
- Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας προσκομίζοντας έναν από τους
παρακάτω τίτλους απόδειξης πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας:
IELTS (6.5 και άνω), TOEFL (90 και άνω), TOEIC (850 και άνω). Ελλείψει
αυτών, δεκτά γίνονται και άλλα πτυχία που αποδεικνύουν όμως άριστη
γνώση της αγγλικής γλώσσας όπως αυτά εξειδικεύονται από τον ΑΣΕΠ. Οι
ενδιαφερόμενοι που δεν κατέχουν ανάλογο πιστοποιητικό μπορούν να
υποβάλουν αίτηση αλλά για να τους επιτραπεί να ξεκινήσουν το Π.Μ.Σ. θα
πρέπει να υποβάλουν το πιστοποιητικό έως 14 Οκτωβρίου του 2016
- Δύο συστατικές επιστολές σε κλειστούς υπογεγραμμένους και σφραγισμένους
φακέλους. Εναλλακτικά, οι αξιολογητές μπορούν να αποστείλουν κατευθείαν
τις ενυπόγραφες συστατικές επιστολές στο email infoseba@ihu.edu.gr από
τον προσωπικό λογαριασμό email που διατηρούν στο φορέα/ίδρυμα στο
οποίο εργάζονται
- Δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου.
6. Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία και τους Υπεύθυνους
των Προγραμμάτων της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στα τηλ. 2310 807528 και 2310 807520
και στην ιστοσελίδα www.ihu.edu.gr.

Θεσσαλονίκη, 8 Ιουλίου 2016

Ο Κοσμήτορας της Σχολής
Ομότιμος Καθηγητής Γεώργιος Στάμου
HELLENIC REPUBLIC


14th km Thessaloniki – Nea Moudania
Thermi, Thessaloniki
570 01 GREECE
Tel: +30 2310 807 520
Fax: +30 2310 474 520
E-mail: admissions@ihu.edu.gr
SCHOOL OF ECONOMICS, BUSINESS ADMINISTRATION
AND LEGAL STUDIES
ANNOUNCEMENT
Admission of Graduate Students
“MSc in Strategic Product Design”
1. The School of Economics, Business Administration and Legal Studies of the
International Hellenic University invites interested parties to apply for the
Postgraduate Programme of Studies "MSc in Strategic Product Design" for the
academic year 2016-2017. All courses are taught exclusively in English.
The Academic Supervisor of the Postgraduate Programme of Studies is Prof.
Nicolas Moussiopoulos. The academics teaching on the programme come from
universities both abroad and in Greece.
2. The postgraduate studies for this MSc programme lead to the acquisition of a
Master’s Degree. The programme curriculum requires the attendance of taught
courses for two academic semesters for full-time students and the completion of a
master’s dissertation. There is also the possibility, upon request, of attending the
programme on a part–time basis. In this case, the duration of the MSc will be
double.
3. The International Hellenic University accepts, after a careful selection process,
graduates from Greek universities or equivalent institutions from abroad, as well as
from Technological Educational Institutions in related subject areas.
The MSc in Strategic Product Design of the International Hellenic University
accepts graduates of Engineering Schools, Schools of Art, Schools of Economics
and Business Administration, and relevant Technological Educational Institution
departments who desire to broaden their knowledge in one of two specialization
streams: a) Product Management, b) Product Creativity and Design and c)
Industrial Design and Innovation.
4. The selection of postgraduate students will be undertaken in accordance with the
provisions of current legislation based on the relevance of the subject of the
candidate’s first degree with respect to the subject area of the postgraduate
programme, the grades received in first degree qualifications, the grades received 

on the thesis and undergraduate courses related to the MSc in Strategic Product
Design, the candidate’s certified proficiency in the English language, the
candidate’s curriculum vitae and recommendation letters.
5. Interested parties are invited to submit their application by October 14th 2016 or
until places are filled, by following instructions at the link
http://www.ihu.edu.gr/index.php/admissions.html.
- A detailed curriculum vitae
- A copy of the first degree (interested parties that expect to complete their
first cycle studies in September may submit an application with their
academic transcript so far)
- Copy of the transcript of grades
- Certification of English Language proficiency is demonstrated by submitting
one of the following titles proving very good level: IELTS (6.5 or above),
TOEFL (90 or above), TOEIC (850 or above). In case of absence of these,
other certificates are also acceptable which prove, however, excellent
knowledge of English, according to those standards designated by the
Greek Authority ASEP. Candidates who do not possess the relevant
certification may submit an application on the understanding that, in order
to be allowed to commence Postgraduate Studies, they must submit such a
certificate by October 14th, 2016
- Two recommendation letters in signed and sealed envelopes. Alternatively,
the referees can send the signed recommendation letters to
infoseba@ihu.edu.gr by their official institutional email address
- Two passport size photographs.
6. Further information is available from the Secretariat and the Programme Advisors
of the School of Economics, Business Administration and Legal Studies of the
International Hellenic University (tel. 2310 807528, 807520, web site
www.ihu.edu.gr).

Thessaloniki, 8 July 2016

The Dean of the School
Emeritus Professor Georgios Stamou


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved