ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Μεταπτυχιακού: Επιστήμη Δεδομένων

Αθήνα 22.8.2016, 23:58

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024 Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμη Δεδομένων» (Data Science),  του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», ενέκρινε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 5599 (2)
Ίδρυση και Λειτουργία του Δι-ιδρυματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη
Δεδομένων / Data Science» του Τμήματος Πλη-
ροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστη-
μίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Ινστι-
τούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του
Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών
“Δημόκριτος”.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
TOΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ. Α’) «θε-
σμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του
Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ. Α’), του άρθρου 27 του Ν. 3794/
2009 (ΦΕΚ 156, τ. Α’), των παρ. 5 και 6 του άρθρου 37
του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71, τ. Α’) και του άρθρου 34 του
Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223, τ. Α’)
2. Τις διατάξεις του εδ. α της παρ. 11 του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ. Α’) «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιή-
θηκε με τις διατάξεις του στοιχείου γ’ του άρθρου 47 του
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228, τ. Α’), της παρ. 8 του άρθρου 5
του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159, τ. Α’), της παρ. 2 του άρθρου
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24, τ. Α’)
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και κυρίως τα άρθρα
14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ. Α’) «Διασφάλιση της ποιότητας
στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Δι-
πλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98, τ. Α’)
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/2013 (ΦΕΚ 119/Α΄/28-05-2013)
«Κατάργηση και Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάργηση, Με-
τονομασία και Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου»
6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1561/5-06-2014 της ΑΔΙΠ από το
οποίο προκύπτει ότι δεν υφίσταται καμία εκκρεμότητα
για το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σχετικά με την εξωτερική
αξιολόγηση του
7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τη-
λεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συ-
νεδρίαση 11725.05.2016)
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρί-
αση 64η /07.06.2016)
9. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστι-
τούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού
Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»
(συνεδρίαση 583η/11.07.2016) Proslipsis.gr
10. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πα-
νεπιστημίου Πελοποννήσου και του Ινστιτούτου Πλη-
ροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου
Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την έγκριση της Ίδρυσης και της Λειτουργίας, από
το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, του Δι-ιδρυματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πλη-
ροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου
Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» με τίτλο
«Επιστήμη Δεδομένων / Data Science», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της
Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Ινστιτούτο Πλη-
ροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου
Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» λειτουρ-
γούν σε συνεργασία από το ακ. έτος 2016-2017 το Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμη
Δεδομένων/Data Science», σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν.3685/2008
(ΦΕΚ 148 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις
διατάξεις του εδ. α της παρ. 11 του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ. Α’) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Ο σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΠΜΣ) είναι να παρέχει στους φοιτητές προηγμένη
εκπαίδευση στην ανάλυση και επεξεργασία μαζικών
δεδομένων (Big Data) και να αναπτύξει σχετικές δεξιό-
τητες των φοιτητών. Το Πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο
για να προετοιμάσει τους φοιτητές για επαγγελματική
σταδιοδρομία σε τομείς όπως η βιομηχανία, η δημόσια
διοίκηση, ο ιδιωτικός τομέας και οι επιχειρήσεις και η
ανώτατη εκπαίδευση/έρευνα.
Μέσα από το Πρόγραμμα οι φοιτητές θα αποκτήσουν
τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να μπορούν:
1. να περιγράφουν το αντικείμενο της επιστήμης των
δεδομένων, τα επιστημονικά ζητήματα που άπτονται
αυτής, τις περιοχές όπου βρίσκει εφαρμογή, τα οφέλη
από τη χρήση της και ιδιαίτερα αυτά που σχετίζονται με
την ανάλυση των δεδομένων και την αξία που παράγεται
από αυτή την ανάλυση, τις πρακτικές και τα εργαλεία που
χρησιμοποιούνται. Proslipsis.gr
2. να περιγράψουν το μοντέλο κύκλου ζωής των δε-
δομένων και τις φάσεις που εμπεριέχονται σε αυτό, και
να μπορούν να επιλέξουν τις κατάλληλες παραμέτρους,
διαδικασίες και εργαλεία για την υλοποίηση της κάθε
φάσης.
3. να καταγράψουν μεθόδους για επεξεργασία,
ανάλυση και εν γένει αξιοποίηση των δεδομένων, να
επιλέξουν την κατάλληλη μέθοδο για το κάθε πρό-
βλημα και τα κατάλληλα εργαλεία για την εφαρμογή
της μεθόδου.
4. να περιγράψουν τις αρχιτεκτονικές υπολογιστικών
κέντρων στις οποίες γίνεται η διαχείριση και η επεξεργα-
σία των δεδομένων και να είναι σε θέση να συνθέτουν τις
κατάλληλες αρχιτεκτονικές για την αντιμετώπιση συγκε-
κριμένων προδιαγραφών διαχείρισης και επεξεργασίας
δεδομένων.
5. να περιγράψουν συνηθισμένα προβλήματα σε ση-
μαντικές περιοχές εφαρμογής της επιστήμης των δεδο-
μένων, να μπορούν να αναλύουν τις σχετιζόμενες παρα-
μέτρους και να περιγράφουν τις ανάλογες λύσεις, καθώς
και να περιγράφουν και να αξιολογούν την ωφέλεια που
προκύπτει από τη λύση των προβλημάτων. Θα πρέπει
επίσης να έχουν τη δυνατότητα να συνθέτουν λύσεις για
ανάλογα προβλήματα, είτε στις συγκεκριμένες περιοχές
εφαρμογής είτε σε διαφορετικές, μεταφέροντας τη γνώ-
ση και την εμπειρία τους.
6. να περιγράφουν τους βασικούς αλγόριθμους και
τις δομές της επιστήμης της πληροφορικής που χρη-
σιμοποιούνται για τη διαχείριση, επεξεργασία και ανά-
λυση των δεδομένων και να επιλέγουν τις κατάλληλες
δομές και αλγορίθμους για την επίλυση των προβλη-
μάτων.
7. να αναπτύξουν τις δυνατότητες έρευνας σε αντικεί-
μενα που άπτονται της επιστήμης δεδομένων.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(ΜΔΕ) στην «Επιστήμη Δεδομένων». Ο τίτλος του ΜΔΕ
στην αγγλική γλώσσα είναι «Data Science». Οι τίτλοι
απονέμονται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με
αναφορά του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επι-
στημών «Δημόκριτος» στους χορηγούμενους τίτλους
σπουδών.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ με τίτλο «Επιστήμη Δεδομένων» γίνονται
δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Θετικών και Τεχνολογι-
κών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και Τμημάτων
συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της
ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων
της αλλοδαπής, Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού
αντικειμένου και Στρατιωτικών Σχολών.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτείται η φοίτηση και η επιτυ-
χής ολοκλήρωση των συναφών υποχρεώσεων των φοι-
τητών κατά τη διάρκεια τριών (3) διδακτικών εξαμήνων
και ακολούθως η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής.
Η μεταπτυχιακή διατριβή πρέπει να ολοκληρωθεί σε διά-
στημα όχι μικρότερο ενός διδακτικού εξαμήνου (τέταρτο
διδακτικό εξάμηνο του ΠΜΣ) και έως την συμπλήρωση
δύο ετών από την έναρξη φοίτησης στο ΠΜΣ. Η διάρκεια
ολοκλήρωσης της μεταπτυχιακής διατριβής μπορεί να
παραταθεί κατά την κρίση της Ειδικής Δι-ιδρυματικής
Επιτροπής (ΕΔΕ) μέχρι ένα κατ’ ανώτατο όριο επιπλέον
διδακτικό εξάμηνο.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
1. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώμα-
τος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτείται η συγκέντρωση 120
πιστωτικών μονάδων ECTS (ΠΜ-ECTS) και η φοίτηση
και η επιτυχής ολοκλήρωση των συναφών υποχρεώ-
σεων των φοιτητών κατά τη διάρκεια τεσσάρων (4)
εξαμήνων. Στα δύο πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές πα-
ρακολουθούν και εξετάζονται σε πέντε υποχρεωτικά
μαθήματα ανά εξάμηνο. Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές
παρακολουθούν και εξετάζονται σε έξι (6) μαθήματα
μίας από τέσσερεις θεματικές επιλογής. Στο τέταρτο
εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν την διπλωματική τους
εργασία. Για τον ορισμό των πιστωτικών μονάδων
ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου
14 του Ν. 3374/2005.
Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διαμορ-
φώνονται ως εξής :
Α’ εξάμηνο: ECTS
1. Introduction to Big Data systems 6
2. Advanced and large-scale statistical
methods 6
3. Machine learning 6
4. Data lifecycle management 6
5. Introduction to data intensive science 6
ΣΥΝΟΛΟ 30
Β’ εξάμηνο: ECTS
1. Computation for Big Data 6
2. Distributed databases 6
3. Data Summarization and Visualization 6
4. High performance computing and
parallel systems 6
5. Thematic implementations of data
intensive science 6 Proslipsis.gr
ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ’ εξάμηνο: Θεματική energy/environment ECTS
1. Data value chain in energy/environment 6
2. Sensors and Internet of Things 6
3. Event recognition in sequential data 6
4. Multi-modal data fusion 6
5. Research methodology 2
6. Επιλογή ενός από τα ακόλουθα μα-
θήματα: α) Legal and Ethical issues of
big data analysis β) Linked open data
applications 4
ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ’ εξάμηνο: Θεματική food and agriculture ECTS
1. Data value chain in food and agriculture 6
2. Sensors and Internet of Things 6
3. Risk identification and crisis
management through data 6
4. Decision support tools for policy making 6
5. Research methodology 2
6. Επιλογή ενός από τα ακόλουθα μα-
θήματα: α) Legal and Ethical issues of
big data analysis β) Linked open data
applications 4
ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ’ εξάμηνο: Θεματική biosciences ECTS
1. Health Information Systems (HIS) 6
2. Bioinformatics 6
3. Biomedical data science 6
4. Data value chain in biosciences 6
5. Research methodology 2
6. Επιλογή ενός από τα ακόλουθα μαθήμα-
τα: α) Legal and Ethical issues of big data
analysis β) Linked open data applications 4
ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ’ εξάμηνο: Θεματική data engineering ECTS
1. Advanced and distributed machine
learning methods 6
2. Sensors and Internet of Things 6
3. Advanced topics in big data 6
4. Επιλογή ενός μαθήματος από άλλη θε-
ματική 6
5. Research methodology 2
6. Επιλογή ενός από τα ακόλουθα μαθήμα-
τα: α) Legal and Ethical issues of big data
analysis β) Linked open data applications 4
7. ΣΥΝΟΛΟ 30
Δ’ εξάμηνο: ECTS
1. Μεταπτυχιακή διατριβή 30
ΣΥΝΟΛΟ 30
2. Το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχεται στην αγγλική
γλώσσα. Μέρος του Προγράμματος Σπουδών μπορεί
να παρέχεται στην ελληνική γλώσσα μετά από απόφαση
της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής.
3. Τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών μπο-
ρεί να γίνεται με αποφάσεις των οικείων οργάνων των
συνεργαζόμενων ιδρυμάτων ύστερα από πρόταση της
Ειδικής Δι-ιδρυματικής Επιτροπής.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτη-
ση ΜΔΕ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40)
άτομα ετησίως. Ο ακριβής αριθμός εισακτέων ανά ακα-
δημαϊκό έτος καθορίζονται με απόφαση της Ειδικής
Δ ι-ιδρυματική ς Επιτροπής.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου και ερευνητές του Ινστιτούτου Πληροφο-
ρικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευ-
νας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α’).
Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του ΠΜΣ μπο-
ρεί να ανατίθεται σε διοικητικό και τεχνικό προσωπικό
που υπηρετεί στα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, καθώς
επίσης και εξωτερικούς συνεργάτες με συμβάσεις
έργου.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Οι ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτονται
από την εκάστοτε υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή
του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Ινστιτούτου
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέ-
ντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος».
Το ΠΜΣ λειτουργεί στους χώρους του Ινστιτούτου
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέ-
ντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος».
Επίσης θα χρησιμοποιηθούν διαδικτυακές εφαρμογές
εκπαίδευσης.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λει-
τουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με
την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80, παρ. 11
του Ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α’)
το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του
Προγράμματος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες
ανέρχεται στο ποσό των πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ
(52.000€) και αναλύεται ως εξής:
Κατηγορία Δαπάνης - Ποσό ανά κατηγορία δαπάνης
ΑΜΟΙΒΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 48.000,00
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 2.000,00
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 1.000,00
ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 52.000,00
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του Προγράμματος θα
καλυφθεί από δίδακτρα, καθώς και άλλες πηγές όπως χορη-
γίες, δωρεές κ.λ.π. Το υψος των διδάκτρων καθορίζεται για
κάθε κύκλο του ΠΜΣ με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων
διοίκησης σύμφωνα με το Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α’).

Άρθρο 12
Τελικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον κανονισμό μεταπτυχιακών
σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 26 Ιουλίου 2016

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved