ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Ρομποτική

Αθήνα 20.9.2016, 05:42

Την λειτουργία προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο «Ρομποτική» (MSc in Robotics), ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 2966 (6)
Έγκριση προγράμματος Μεταπτυχιακών σπου-
δών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι.
Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο «Ρομποτική» (MSc
in Robotics).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α΄ του Ν. 4009/2011
(Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α΄ 228), του άρθρου
5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και του άρθρου 34
παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24) και του άρθρου 34 του
Ν. 4301/2014 (Α΄ 223),
β) του άρθρου 80 παρ. 12 περ. δ΄ του Ν. 4009/2011
(Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 98 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258), Proslipsis.gr
γ) του άρθρου 38 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή,
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.
2 περ. στ΄ του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και του άρθρου 73
παρ. 5 του Ν. 4316/2014 (Α΄ 270),
δ) του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις
μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως των άρθρων 4 και
6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Α΄ 177), του άρθρου 27
του Ν. 3794/2009 (Α΄ 156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του
Ν. 3848/2010 (Α΄ 71),
ε) του Ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότη-
τας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων -Παράρτημα Διπλώ-
ματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.5/89656/Β3/2007 (Β΄ 1466)
υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μετα-
φοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
3. Το υπ' αριθμ. 102/2013 Π.δ. (ΦΕΚ 136, τ. Α΄) «Μετο-
νομασία του ΤΕΙ Σερρών σε ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας -
Συγχώνευση - Κατάργηση Τμημάτων - Συγκρότηση Σχο-
λών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με το Π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ 190,τ. Α΄).
4. Την υπ'αριθμ. 2705/Ε5/9.1.2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 593,
τ. Υ.Ο.Δ.Δ./31.12.2012) με την οποία διαπιστώθηκε η
εκλογή του Πασχαλούδη Δημητρίου του Κωνσταντίνου,
ως Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Σερρών, με τετραετή θητεία από
1.1.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙΕ9-ΜΥΟ). Proslipsis.gr
5. Το με Α.Π. 1150/23.9.2010 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. με τη
συνημμένη σε αυτό Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του
Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κεντρι-
κής Μακεδονίας από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας
Ανώτατης Εκπαίδευσης.
6. Το υπ' αριθμ. 2/8-6-2016 απόσπασμα πρακτικού της
Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμή-
ματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής
Μακεδονίας.
7. Την υπ' αριθμ. 3/3/13.7.2016 απόφαση της Συνέλευ-
σης Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακε-
δονίας.
8. Την με Α.Π. 2844/1.9.2016 εισήγηση της Επιστημο-
νικής Επιτροπής Π.Μ.Σ. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 τη λει-
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τεχνο-
λογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας με
τίτλο «Ρομποτική» (MSc in Robotics), σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κε-
ντρικής Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί από το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην επιστήμη των Μηχανικών
Πληροφορικής με τίτλο «Ρομποτική» (MSc in Robotics),
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο και Σκοπός
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εκπαίδευσης με-
ταπτυχιακού επιπέδου στη θεωρία και πράξη των ρομπο-
τικών συστημάτων, όπως αυτά μελετώνται στην έρευνα
και εφαρμόζονται στη Βιομηχανία.
Σκοποί του προγράμματος είναι: (α) Η παροχή ολοκληρω-
μένου γενικού και διεπιστημονικού υποβάθρου στα ρομπο-
τικά συστήματα, ώστε να εξασφαλίζει τη δυνατότητα της
επαγγελματικής απασχόλησης στον τομέα της ρομποτικής,
στο σύγχρονο βιομηχανικό περιβάλλον, (β) Η εμβάθυνση
στις σύγχρονες συναφείς τεχνολογίες και θεωρίες, ώστε
να είναι δυνατή η εφαρμογή των γνώσεων σε πραγματικά
προβλήματα, (γ) Η παροχή υψηλού επιπέδου ειδικών γνώ-
σεων, στους βασικούς τομείς της ρομποτικής (ρομποτικούς
αισθητήρες, κίνηση, αυτονομία, νοημοσύνη και έλεγχο),
που θα επιτρέψουν στους απόφοιτους να εργαστούν σε
ακαδημαϊκό, ερευνητικό ή βιομηχανικό περιβάλλον.
Στους μεταπτυχιακούς σπουδαστές παρέχεται ο εξο-
πλισμός των εργαστηρίων Ρομποτικής και Ψηφιακών
Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Τ.Ε., ώστε να αποκτήσουν άμεση πρακτική εμπειρία των
ρομποτικών συστημάτων, μέσω ερευνητικής διπλωμα-
τικής εργασίας.

Άρθρο 3
Απονεμόμενος μεταπτυχιακός τίτλος
Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας απονέμει Μεταπτυχια-
κό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Ρομποτική» (MSc in
Robotics).
 Proslipsis.gr
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι συναφούς ειδικό-
τητας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει
αναγνωρισθεί από τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) (ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά αναφέ-
ρονται ως συναφείς ειδικότητες οι ακόλουθες: Μηχανικοί
ειδικοτήτων Πληροφορικής, Υπολογιστών, Δικτύων, Ηλε-
κτρολόγων, Ηλεκτρονικών, Αυτοματισμών, Μηχανολόγων
και απόφοιτοι Σχολών Θετικών Επιστημών). Δεκτοί γίνο-
νται επίσης και όσοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώ-
ματος ειδίκευσης συναφούς ειδικότητας, ακόμη κι εάν το
βασικό τους πτυχίο δεν είναι συναφές προς το γνωστικό
αντικείμενο της Ρομποτικής.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια-
κού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα
για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, εκ των οποίων τα
δύο πρώτα διατίθενται για τη διδασκαλία μαθημάτων,
ενώ το τρίτο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για το πρόγραμμα
μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια επεκτείνεται κατά
δύο (2) επιπλέον εξάμηνα. Proslipsis.gr

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέ-
ταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και σε εκπόνηση
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Για το Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές πρέπει να παρακολουθήσουν συνολικά οκτώ (8)
μαθήματα. Τόσο στο 1° Εξάμηνο όσο και στο 2° εξάμηνο
σπουδών, οι φοιτητές επιλέγουν τέσσερα (4) Υποχρεω-
τικά μαθήματα. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακο-
λουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που
αντιστοιχούν σε τριάντα (30) μεταφερόμενες ευρωπαϊκές
πιστωτικές μονάδες (European Credit Transfer System -
ECTS) ανά εξάμηνο σπουδών. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί
σε επτάμιση (7.5) πιστωτικές μονάδες ECTS. Κατά το 3°
εξάμηνο οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν με-
ταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε
τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS.
Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90)
πιστωτικές μονάδες ECTS. To αναλυτικό πρόγραμμα μα-
θημάτων για το Π.Μ.Σ. μερικής φοίτησης είναι το ίδιο με
το αντίστοιχο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, με τη δια-
φορά ότι ο μεταπτυχιακός φοιτητής μερικής φοίτησης
παρακολουθεί και εξετάζεται σε δύο (2) μαθήματα από
τα προσφερόμενα, αντίστοιχα, στο 1° και 2° Εξάμηνο του
προγράμματος σπουδών πλήρους φοίτησης. Η διπλωμα-
τική εργασία για τον φοιτητή μερικής φοίτησης ανατίθεται
στο 5° εξάμηνο φοίτησης του.
Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η Ελ-
ληνική γλώσσα.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1° Εξάμηνο Σπουδών - Πρόγραμμα Μαθημάτων
Α/Α - Τίτλος Μαθήματος - Τύπος Μαθήματος - Διδακτικές
Μονάδες (ECTS)
Ρ101 Ενσωματωμένα συστήματα Υποχρεωτικό 7.5
Ρ102 Εισαγωγή στη Ρομποτική και τα Αυτόματα
συστήματα - Υποχρεωτικό 7.5
Ρ103 Σχεδίαση και προσομοίωση Ρομποτικών 
Συστημάτων - Υποχρεωτικό 7.5
Ρ104 Ρομποτική Όραση - Υποχρεωτικό 7.5
2° Εξάμηνο Σπουδών - Πρόγραμμα Μαθημάτων
Α/Α - Τίτλος Μαθήματος - Τύπος Μαθήματος - Διδακτικές
Μονάδες (ECTS)
Ρ201 Αυτόνομα ρομποτικά συστήματα - Υποχρεωτικό 7.5
Ρ202 Μηχανική Ευφυία Υποχρεωτικό 7.5
Ρ203 Συστήματα επεξεργασίας υψηλών
επιδόσεων (FPGAs, DSPs, GPUs) - Υποχρεωτικό 7.5
Ρ204 Εικονική Πραγματικότητα και Γραφικά
Υπολογιστών Υποχρεωτικό 7.5
3° Εξάμηνο Σπουδών
Α/Α - Τίτλος Μαθήματος - Διδακτικές Μονάδες (ECTS)
Ρ301 Μεταπτυχιακή Διπλωματική
Εργασία MSc Dissertation 30
 Proslipsis.gr
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ'
ανώτατο όριο σε είκοσι (20) φοιτητές.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα
συμμετέχουν μέλη Ε.Π. και Επιστημονικοί Συνεργάτες του
Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Επιπρόσθετα,
μπορούν να συμμετέχουν μέλη Ε.Π. άλλων Τμημάτων του
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, μέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη
Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. αλλά και
το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας εν γένει διαθέτουν την
κατάλληλη κτιριακή υποδομή, την κατάλληλη υποδο-
μή βιβλιοθήκης και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την
απρόσκοπτη διεξαγωγή του προγράμματος. Ειδικότερα,
το εργαστήριο Ρομποτικής και το εργαστήριο Ψηφιακών
Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Τ.Ε. διαθέτουν εξοπλισμό αξίας πλέον των 100,000 €, που
είναι κατάλληλος για την υποστήριξη του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 11
περ. α του Ν. 4009/2011 (Α' 195), όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011
(Α'228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α'159) και
του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α'24), το Π.Μ.Σ.
θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024,
οπότε θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λει-
τουργίας του.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Το κόστος λειτουργίας ανά πλήρη κύκλο (τρία εξάμηνα)
του Π.Μ.Σ. υπολογίζεται σε 30.000,00 € και αναλύεται ως
εξής:
α/α - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) Ποσοστό
1 Κόστος Εκπαίδευσης 15,900.00 € 53.00%
2 Μετακινήσεις Καθηγητών 600.00 € 2.0%
3 Διοικητική Υποστήριξη 1,500.00 € 5.00%
4 Λειτουργικά Έξοδα 1,500.00 € 5.00%
5 Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
3,000.00 € 10.00%
6 Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 7,500.00 € 25.00%
7 ΣΥΝΟΛΟ 30,000.00 € 100.00%
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από
δίδακτρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του
Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
καθώς και από άλλους πόρους (χορηγίες, δωρεές, κληρο-
δοτήματα κ.λπ.).

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Σέρρες, 7 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved