ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Νέο Μεταπτυχιακό: Τουρκία: Γλώσσα και Κοινωνία

Αθήνα 14.9.2017, 16:23

Την λειτουργία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Τουρκία: Γλώσσα και Κοινωνία», στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2025 - 2026.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 2886 (4)
Έγκριση λειτουργίας ΠΜΣ με τίτλο: «Τουρκία:
Γλώσσα και Κοινωνία» στο Τμήμα Ξένων Γλωσ-
σών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πα-
νεπιστημίου.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4301/2014
(ΦΕΚ 223 τ.Α΄),
2. τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως του
άρθρου 6 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις με-
ταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις
διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177
τ.Α΄), του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.Α΄) και
του άρθρου 37 παρ. 5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄),
3. τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανω-
τάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. Γ’ του ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228 τ.Α΄), του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012
(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24 τ.Α΄),
4. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄) «Διασφά-
λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων -Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
5. τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 τ.Α΄), Proslipsis.gr
6. το π.δ. 79 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/28.5.2013) «Ίδρυση Σχολών,
κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώ-
νευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο»,
7. το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Με-
τάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου
(συνεδρίαση 8η/27.6.2017),
8. το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 3η/
19-07-2017),
9. το με αριθμ. πρωτ. 456/31.1.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετά-
φρασης και Διερμηνείας,
10. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρους του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 τη λει-
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και
Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με τίτλο «Τουρ-
κία: γλώσσα και κοινωνία» ως ακολούθως:
 Proslipsis.gr
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμη-
νείας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης - Διερμηνείας
του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί από
το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τουρκία: γλώσσα
και κοινωνία» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) είναι η ανάπτυξη της επιστημονικής έρευ-
νας αλλά και ο συνδυασμός θεωρητικής διδασκαλίας
και εξειδικευμένης εμπειρικής μελέτης επί των θεμάτων
που προκύπτουν από τη διάδραση μεταξύ πολιτισμικών,
κοινωνικών και γλωσσικών παραμέτρων στη σημερινή
Τουρκία.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εξοικείωση των φοιτητών
με μεθόδους Ανάλυσης Λόγου για την μελέτη και ανά-
λυση σημαντικών πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών/
φαινομένων και των παραμέτρων που τις/τα προκαλούν
καθώς και η ενασχόληση με ζητήματα που συνδυάζουν
τη γλώσσα ως εργαλείο με έννοιες όπως η ισχύς, η
εθνικότητα/εθνοτικότητα, η κοινωνική θέση και η πε-
ριθωριοποίηση, προκειμένου αυτοί να προσεγγίσουν
σημαντικά ζητήματα μέσα από νέες οπτικές γωνίες και
να φωτίσουν ευρύτερες διαστάσεις τους.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο
«Τουρκία: γλώσσα και κοινωνία».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Διε-
θνών Σχέσεων, Διεθνούς Δικαίου, Πολιτικών Επιστημών,
Ευρωπαϊκών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών, Πολιτι-
σμικών Σπουδών, Τμημάτων με αντικείμενο την Τουρκία
ή/και τη Μέση Ανατολή και Τμημάτων με αντικείμενο
την κοινωνική διάσταση της γλώσσας Πανεπιστημίων
της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων
της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου κα-
θώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού
αντικειμένου. Επίσης μπορεί να γίνονται δεκτοί απόφοι-
τοι Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή
άλλων παραγωγικών σχολών, διπλωματικοί υπάλληλοι,
ανώτεροι και ανώτατοι υπάλληλοι υπουργείων εφόσον
πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζε-
ται σε τρία (3) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία ενώ ο κύ-
κλος σπουδών περιλαμβάνει παρακολούθηση και έρευ-
να και ολοκληρώνεται με την εκπόνηση Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας.
Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική ή/και η
αγγλική. Η συγγραφή των Μεταπτυχιακών Διπλωματι-
κών Εργασιών μπορεί να γίνεται είτε στην ελληνική είτε
στην αγγλική κατόπιν συνεννοήσεως του φοιτητή με τον
επόπτη καθηγητή.
Κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα, ο φοιτητής υποχρεούται
να δηλώσει συνολικά οκτώ (8) μεταπτυχιακά μαθήματα
(4 ανά εξάμηνο). Το ένα (1) μάθημα ανά εξάμηνο είναι
υποχρεωτικό και τα άλλα τρία (3) είναι υποχρεωτικά
επιλογής από τα προσφερόμενα μαθήματα του προ-
γράμματος. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα έχει βαρύτητα
επτάμιση (7,5) πιστωτικών μονάδων (ECTS). Κατά το τε-
λευταίο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη Μεταπτυχιακή
Διπλωματική τους Εργασία με την οποία συγκεντρώνουν
30 μονάδες ECTS. Proslipsis.gr
Το σύνολο των μονάδων ECTS που απαιτούνται για την
απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
ανέρχεται σε 90 ECTS.
Οι πιστωτικές μονάδες καθώς και το ενδεικτικό πρό-
γραμμα των μεταπτυχιακών μαθημάτων που προσφέ-
ρονται παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.
Τουρκία: γλώσσα και κοινωνία
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά μαθήματα - ECTS
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ 7,5
ΤΟΥΡΚΙΑ: ΓΛΩΣΣΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7,5
Μαθήματα επιλογής (3 από 4) ECTS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 7,5 
ΓΛΩΣΣΑ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 7,5
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 7,5
ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 7,5
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7,5
ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 7,5
ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 7,5 
Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΚΡ 7,5
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ - ECTS
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων κατ’ έτος σπουδών
στο Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε δώδεκα (12). Προβλέπονται επι-
πλέον πέντε (5) θέσεις για αποφοίτους Ανώτατων Στρα-
τιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και αξιωματικούς
των ενόπλων δυνάμεων ή άλλων παραγωγικών σχολών,
διπλωματικούς υπαλλήλους, ανώτερους και ανώτατους
υπαλλήλους υπουργείων που πληρούν τις προϋποθέσεις
εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. Υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. και αλλοδα-
ποί υπότροφοι εισάγονται καθ’ υπέρβαση του ανωτέρω
αριθμού εισακτέων.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήμα-
τος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας και
άλλων Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου ή άλλων
τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλ-
λες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Για την υλοποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών θα διατεθεί η υποδομή του Τμήματος Ξένων
Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας καθώς και της
Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονί-
ου Πανεπιστημίου.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος
2025-26 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. που αφο-
ρά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των
30.000,00 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών
ως εξής:
Κατηγορία δαπάνης ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ €
Δαπάνες μετακινήσεων 7.000
Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία κ.λπ.) 9.000
Αναλώσιμα 4.000
Προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού-λογισμικού 5.000
Άλλες Δαπάνες 5.000
ΣΥΝΟΛΟ 30.000
Το κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από ποικίλες πη-
γές, όπως: κρατική επιχορήγηση, πόροι από ερευνητικά
προγράμματα ή από κοινοτικά προγράμματα, καθώς και
δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων του
δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα γενικά, νομικών ή φυσικών
προσώπων κ.ά. Proslipsis.gr

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 26 Ioυλίου 2017

Ο Πρύτανης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved