ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Νέο Μεταπτυχιακό: Αρτηριακή Υπέρταση και Συνοδά Καρδιαγγειακά - Νεφρικά Νοσήματα

Αθήνα 14.9.2017, 16:35

Την ίδρυση και λειτουργία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Αρτηριακή Υπέρταση και Συνοδά Καρδιαγγειακά - Νεφρικά Νοσήματα» (MSc in Arterial Hypertension and related Cardiovascular - Kidney Diseases)», στο Τμήμα Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. πράξης 434 (1)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Ιατρικής του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο
«Αρτηριακή Υπέρταση και Συνοδά Καρδιαγ-
γειακά- Νεφρικά Νοσήματα» (MSc in Arterial
Hypertension and related Cardiovascular-Kidney
Diseases).

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
TOY ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρ-
θρο 6 (ΦΕΚ 148/Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για
τις μεταπτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ
177/Α΄/25.8.2008), του άρθρου 27 του ν. 3794/2009
(ΦΕΚ 156/Α΄/4.9.2009) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του
ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ. Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. Proslipsis.gr
3. Τις διατάξεις της παρ. 11ο του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4301/2014
(ΦΕΚ 223 Α΄/7-10-2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το αρθρ. 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
6. Το π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3.6.2013), «Ίδρυ-
ση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών».
7. Το απόσπασμα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης Ει-
δικής Σύνθεσης του Τμήματος της Ιατρικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(συνεδρίαση 13-06-2017).
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών (22η συνεδρία, 25-7-2017).
9. Το αριθμ. 1892/29.08.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εδνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.ΠΑ)
με τίτλο «Αρτηριακή Υπέρταση και Συνοδά Καρδιαγγειακά
- Νεφρικά Νοσήματα» (MSc in Arterial Hypertension and
related Cardiovascular-Kidney Diseases).

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
To Τμήμα Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ θα λειτουργή-
σει από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Αρτηριακή
Υπέρταση και Συνοδά Καρδιαγγειακά - Νεφρικά Νο-
σήματα» (MSc in Arterial Hypertension and related
Cardiovascular-Kidney Diseases) σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της απόφασης αυτής και του ν. 3685/2008.
Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προ-
γράμματος αναλαμβάνει το τμήμα Ιατρικής Σχολής του
ΕΚΠΑ.

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η Αρτηριακή Υπέρταση και
τα Συνοδά Καρδιαγγειακά-Νεφρικά Νοσήματα.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέ-
δου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στο αναπτυσσόμενο
αντικείμενο της Υπέρτασης και των συνοδών καρδιαγγει-
ακών και νεφρικών νοσημάτων, στην πρακτική εξάσκη-
ση και στην προαγωγή της έρευνας σε αυτά τα γνωστικά
αντικείμενα.
Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, οι φοιτητές θα πρέπει:
• Να δύνανται να διαχειριστούν διαγνωστικά και θερα-
πευτικά ασσενείς με αρτηριακή υπέρταση.
• Να δύνανται να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν
υπερτασικούς ασθ ενείς με καρδιαγγειακά ή/και νεφρικά
νοσήματα.
• Να δύνανται να συμβάλουν στην πρόληψη της αρ-
τηριακής υπέρτασης και των συνοδών καρδιαγγειακών
και νεφρικών νόσων. Proslipsis.gr
• Να δύνανται να αντιμετωπίσουν τις επιπλοκές της
αρτηριακής υπέρτασης και τα συχνά συνυπάρχοντα
νοσήματα.
• Να πραγματοποιήσουν κλινική και βασική έρευνα
στον τομέα της αρτηριακή υπέρτασης, της καρδιαγγει-
ακής ιατρικής και νεφρολογίας.
• Να απασχοληθούν σε θέσεις του δημοσίου και του
ιδιωτικού τομέα που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις
για τη διαχείριση των θεμάτων που άπτονται της διαχεί-
ρισης ασθενών με αρτηριακή υπέρταση και καρδιαγγει-
ακές - νεφρικές νόσους.
• Να στελεχώσουν Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας-
Εντατικής Θεραπείας ασθενών με τα σχετιζόμενα νο-
σήματα.
• Να στελεχώσουν Καρδιολογικές Μονάδες και Καρ-
διολογικά και Νεφρολογικά Τμήματα στον Δημόσιο και
Ιδιωτικό Τομέα.
• Να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό
επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντι-
κειμένου.
• Να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές δι-
δακτορικού επιπέδου.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ-
σης (ΜΔΕ) με τίτλο «Αρτηριακή Υπέρταση και Συνοδό.
Καρδιαγγειακά-Νεφρικά Νοσήματα» (MSc in Arterial
Hypertension and related Cardiovascular-Kidney
Diseases).

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ, που οδηγεί στην απονομή του ΜΔΕ, γίνονται
δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Τμημάτων
Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και πτυχιούχοι
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής
(σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 4 του ν. 3685/2008).
Ειδικότερα θα γίνουν δεκτοί :
1. Πτυχιούχοι Ιατρικής Σχολής.
2. Πτυχιούχοι Οδοντιατρικής Σχολής.
3. Πτυχιούχοι Φαρμακευτικής Σχολής.
4. Πτυχιούχοι Νοσηλευτικής ΑΕΙ.
5. Πτυχιούχοι Τμήματος Βιολογικού.
6. Πτυχιούχοι Γεωπονικού Πανεπιστημίου.
7. Πτυχιούχου Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.
Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφί-
ων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 του
ν. 3685/08 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία ορίζο-
νται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει (παρ.
1.6) άρθ. 4 του ν. 3685/2008).
 Proslipsis.gr
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική δι-
άρκεια ορίζεται για το ΜΔΕ σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά
εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών
Το σύνολο των ECTS που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε ανέρχονται σε 120. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι
η ελληνική ή η αγγλική. Τα μασήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, τα εργαστήρια και οι κάδε άλλου
είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3,
καθορίζονται ως εξής:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - ECTS
Βασικές γνώσεις Καρδιαγγειακής Ιατρικής 10 Επιδημιολογία αρτηριακής υπέρτασης 2
Βασικές γνώσεις Νεφρολογίας 5 Αίτια υπέρτασης 2
Βασικές γνώσεις Φαρμακολογίας 3 Φυσιολογία-Παδοφυσιολογία Υπέρτασης 2
Βασικές γνώσεις απεικονιστικής
Ιατρικής 3 Διαγνωστική προσέγγιση ιδιοπαθούς και
δευτεροπαθούς υπέρτασης 5
Βασικές αρχές θεραπευτικής καρδιαγγειακών
νοσημάτων 5 Καρδιαγγειακές επιπλοκές υπέρτασης 10
Βασικές διατροφικές αρχές 4 Νεφρικές επιπλοκές υπέρτασης 4
Αγγειακό εγκεφαλικό και υπέρταση 5
ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - ECTS
Υγιειονοδιαιτητικές παρεμβάσεις και υπέρταση 6 Πρακτική άσκηση 15
Φαρμακευτική θεραπεία υπέρτασης 12 Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας 10
Επεμβατική θεραπεία υπέρτασης 3
Επείγουσα υπέρταση 4
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Βιοστατιστική 5 Νοσηλευτικές Μονάδες - Οργάνωση 5
Μεδοδολογία έρευνας 5 Μεδοδολογία Ερευνας 5
Πληροφορική της υγείας - Η/Υ 5
ΣΥΝΟΛΟ 30
Το πρόγραμμα μαθημάτων δύναται να εκτελείται και
με τη χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεδόδων.

Άρθρο7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο ΠΜΣ ορίζεται
σε τριάντα (30) άτομα κατ' έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ προβλέπεται να απασχοληθούν:
α) Μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
β) Καθηγητές άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και διδάσκοντες
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του ν. 3685/2008 και τις διατάξεις του άρθρου
16 του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήδηκε και ισχύει.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ θα διατεδούν οι
χώροι διδασκαλίας και οι βιβλιοδήκες της Α΄ Πανεπιστημι-
ακής Καρδιολογικής Κλινικής και του Ιπποκράτειου ΓΝΑ.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ «Αρτηριακή Υπέρταση και Συνοδά Καρδιαγ-
γειακά - Νεφρικά Νοσήματα» θα λειτουργήσει μέχρι και
το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 με την επιφύλαξη των
διατάξεων της παρ. 11ο του άρθρου 80 του ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροποποιήδηκε και ισχύει.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148
Α΄), το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό
των τριάντα εννέα χιλιάδες ευρώ (39.000,0 ευρώ) και
αναλύεται ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ - Ποσό
Αμοιβή διδασκόντων, συντονιστή, εξωτε-
ρικών συνεργατών, βοηθητικού προσω-
πικού 22.000
Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προ-
μήδειες, γενικές δαπάνες 6.000
Δαπάνες δημοσιότητας 1.000
Εξοπλισμός, εκπαιδευτικό υλικό και
δαπάνες διαδραστικής εκπαίδευσης 4.000
Δαπάνες φιλοξενίας και μεταφοράς δι-
δασκόντων εξωτερικού, δαπάνες μετακι-
νήσεων εσωτερικού 3.000
Δαπάνες υποτροφιών 3.000
ΣΥΝΟΛΟ 39.000
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ «Αρτηριακή Υπέρτα-
ση και Συνοδά Καρδιαγγειακά-Νεφρικά Νοσήματα» θα
καλύπτεται από α) δίδακτρα φοιτητών, β) ερευνητικά
προγράμματα, γ) κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά
προγράμματα και δ) χορηγίες από επιχειρήσεις και ορ-
γανισμούς.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις Proslipsis.gr
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από-
φαση θα ρυθμίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας
μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2017

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved