ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Νέο Μεταπτυχιακό: Προηγμένη Λαπαροσκοπική και Βαριατρική Χειρουργική

Αθήνα 14.9.2017, 16:39

Την ίδρυση και λειτουργία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Προηγμένη Λαπαροσκοπική και Βαριατρική Χειρουργική» (MSc in Advanced Laparoscopic and Bariatric Surgery)», στην Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. πράξης 435 (2)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο
«Προηγμένη Λαπαροσκοπική και Βαριατρική Χει-
ρουργική» (MSc in Advanced Laparoscopic and
Bariatric Surgery).

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
TOY ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρ-
θρο 6 (ΦΕΚ 148/Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για
τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ
177/Α΄/25.8.2008), του άρθρου 27 του ν. 3794/2009
(ΦΕΚ 156/Α΄/4.9.2009) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του
ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ. Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. Proslipsis.gr
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4301/2014
(ΦΕΚ 223 Α΄/7-10-2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το αρθρ. 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
6. Το π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3.6.2013), «Ίδρυ-
ση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών».
7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση
13-06-2017).
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (22η
συνεδρία/25-7-2017).
9. Το αριθμ. 1892/29.8.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφαστ\ς
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου με τίτλο «Προηγμένη Λαπαροσκοπι-
κή και Βαριατρική Χειρουργική» (MSc in Advanced
Laparoscopic and Bariatric Surgery).

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Εσνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί από το
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Σπουδών στην «Προηγμένη Λαπαροσκοπική και Βαρια-
τρική Χειρουργική» (MSc in Advanced Laparoscopic and
Bariatric Surgery).
Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προ-
γράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.
Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Το πρόγραμμα στοχεύει στο σχεδιασμό και την ανά-
πτυξη ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
γνωστικό αντικείμενο την Προηγμένη Λαπαροσκοπική
και Βαριατρική Χειρουργική. Ειδικότερα, στόχος του
Προγράμματος είναι η κατάρτιση τόσο σε θεωρητικό
όσο και σε πρακτικό επίπεδο ειδικευομένων και ειδικευ-
μένων ιατρών με την ειδικότητα της Γενικής Χειρουργι-
κής, πάνω στο αντικείμενο της Προηγμένης Λαπαροσκο-
πικής Χειρουργικής, με απώτερο στόχο την προαγωγή
τόσο του αντικειμένου αυτούκαθ’ εαυτού στην κλινική
πράξη όσο και την προώθηση της ερευνητικής δραστη-
ριότητας πάνω σε αυτό το πεδίο. Proslipsis.gr
Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, οι φοιτητές θα πρέ-
πει:
• Να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες προ-
ηγμένες ελάχιστα επεμβατικές και λαπαροσκοπικές χει-
ρουργικές τεχνικές, καθώς και τις νεώτερες προηγμένες
τεχνολογίες στη λαπαροσκοπική χειρουργική.
• Να έχουν σε βάθος αντίληψη και γνώση της μετα-
βολικής νόσου και της πολυπαραγοντικής στρατηγικής
αντιμετώπισης της, συμπεριλαμβανομένων των μοντέρ-
νων χειρουργικών θεραπειών της, καθώς και της διαχεί-
ρισης και παρακολούδησης των ασθενών με μεταβολική
νόσο, τόσο σε προεγχειρητικό όσο και σε μετεγχειρητικό
επίπεδο.
• Να έχουν εξοικείωση τόσο σε θεωρητικό όσο και σε
πρακτικό επίπεδο με τις διδασκόμενες προηγμένες λα-
παροσκοπικές τεχνικές και επεμβάσεις που αφορούν
στο αντικείμενο της βαριατρικής χειρουργικής, της χει-
ρουργικής ήπατος - χοληφόρων - παγκρέατος, αλλά και
ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού συστήματος.
• Να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις διδαχδείσες
στρατηγικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις στην κλι-
νική πράξη.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(ΜΔΕ) στην «Προηγμένη Λαπαροσκοπική και Βαριατρι-
κή Χειρουργική» (MSc in Advanced Laparoscopic and
Bariatric Surgery).

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ, που οδηγεί στην απονομή του ΜΔΕ, γίνο-
νται δεκτοί ως υποψήφιοι απόφοιτοι Ιατρικών Σχολών
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ.
1 άρθρο 4 του ν. 3685/2008), και οι οποίοι είναι ειδικευ-
μένοι ή ειδικευόμενοι ιατροί στην ειδικότητα της Γενικής
Χειρουργικής.
Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφί-
ων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 του
ν. 3685/2008 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία
ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει
(παρ. 1.6) άρθ. 4 του ν. 3685/2008).

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική δι-
άρκεια ορίζεται για το Μ.Δ.Ε. σε τρία (3) ακαδημαϊκά
εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών
Το σύνολο των ECTS που απαιτούνται για την απόκτη-
ση του Μ.Δ.Ε ανέρχονται σε 90. Η γλώσσα διδασκαλίας
είναι η ελληνική. Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευ-
νητική απασχόληση, τα εργαστήρια και οι κάδε άλλου
είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες
για την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου του άρθρου
3, καθορίζονται ως εξής:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - ΕCTS
Βασικές Αρχές Προηγμένης Λαπαροσκοπικής
Χειρουργικής 6
Μεταβολική Νόσος 9
Λαπαροσκοπική Βαριατρική Χειρουργική 15
ΣΥΝΟΛΟ 30
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕCTS
Προηγμένη Λαπαροσκοπική Χειρουργική
Ανωτέρου Πεπτικού 10
Προηγμένη Λαπαροσκοπική Χειρουργική
Ήπατος - Χοληφόρων - Παγκρέατος 10
Προηγμένη Λαπαροσκοπική Χειρουργική
Κατωτέρου Πεπτικού 10
ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Διπλωματική εργασία (εκπόνηση και
υποστήριξη) 30
ΣΥΝΟΛΟ 30
ΣΥΝΟΛΟ 90
Το πρόγραμμα δύναται να υλοποιήσει και με τη χρήση
καινοτόμων μεθόδων.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε 30 (τριάντα) άτομα
ανά έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ προβλέπεται να απασχοληθούν:
α) Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.
β) Ομότιμοι καθηγητές ΕΚΠΑ.
γ) Καθηγητές άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και διδάσκο-
ντες oμoταγώv ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και
άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 και τις διατάξεις
του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει. Proslipsis.gr
δ) Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, με γνωστικό
αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του
ΠΜΣ.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ θα διατεθούν οι
χώροι διδασκαλίας, οι βιβλιοθήκες, και ο ήδη υπάρχων
εξοπλισμός της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, της Α΄ Προ-
παιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ, καθώς και η
κλινική και τα χειρουργεία της Α΄ Προπαιδευτικής Χει-
ρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ στο Ιπποκράτειο ΓΝΑ.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. «Προηγμένη Λαπαροσκοπική και Βαριατρική
Χειρουργική» θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2024-25 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.
11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄),
το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ αφο-
ρά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των
39.000,00 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
Αμοιβές 20.000
Αναλώσιμα 4.000
Εξοπλισμός 3.000
Ταξίδια 2.000
Βιβλία 2.000
Δαπάνες δημοσιότητας 4.000
Γενικές δαπάνες 4.000
ΣΥΝΟΛΟ 39.000
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ «Προηγμένη Λαπα-
ροσκοπική και Βαριατρική Χειρουργική» θα καλύπτεται
από α) δίδακτρα φοιτητών, β) κοινοτικά προγράμματα
ή κοινοτική επιχορήγηση, γ) ερευνητικά προγράμματα
δ) υποτροφίες και δωρεές. Proslipsis.gr

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από-
φαση θα ρυθμίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας
μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2017

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved