ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Αντικατάσταση του Μεταπτυχιακού: Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο και Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης των Διαφορών

Αθήνα 14.9.2017, 16:35

Την αντικατάσταση παλαιότερης απόφασης που αφορούσε τη λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο και Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης των Διαφορών» (LLM in Transnational and European Commercial Law and Alternative Dispute Resolution), στη Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. ADMIN 1164
Αντικατάσταση της αριθμ. 203897/Z1/15.12.2014
(ΦΕΚ Β΄ 3479/23.12.14) υπουργικής απόφασης
με θέμα «Αντικατάσταση της αριθμ. 102148/
Β7/19.9.11 (ΦΕΚ 2215 τ.Β΄) υπουργικής απόφα-
σης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και
Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημί-
ου της Ελλάδος με τίτλο «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Δίκαιο και Εναλλακτικοί Τρόποι Επί-
λυσης των Διαφορών» (LLM in Transnational and
European Commercial Law and Alternative Dispute
Resolution) - Αναμόρφωση του Προγράμματος».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) και
ιδίως το άρθρο 6, «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ-
χιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατά-
ξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α΄,
25-8-2008), του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ. Α΄,
04-9-2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του ν. 3848/2010
(ΦΕΚ 71 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228 Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του ν. 4076/2012
(ΦΕΚ 159 Α΄) και του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24 Α΄).
3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄,
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πι-
στωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος».
4. Τις διατάξεις του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 τ.Α΄) «Δι-
εθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε όπως τροποποιήθηκε με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3577/2007(ΦΕΚ 130 Α΄),
των άρθρων 80 παραγρ. 4α και 81 παραγρ. 26 του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), του άρθρου 32 παρ. 1 του
ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) και του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄
258) και του άρθρου 27 παρ. 2 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ
Α΄ 159). Proslipsis.gr
5. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 «Ορ-
γάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοι-
νοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευ-
μάτων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 223 Α΄), που προσέθε-
σε εδάφια γ΄ και δ΄ στην περίπτωση α΄ της παρ. 11 του
άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195) σύμφωνα με
τα οποία: «Μέχρι την έκδοση των Οργανισμών των Ιδρυ-
μάτων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ), τα εδάφια α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του
ν. 3685/2008 δεν εφαρμόζονται και η τελική έγκριση
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
γίνεται με απόφαση του Πρύτανη εκάστου Ιδρύματος,
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης του Ιδρύματος ασκεί ουσιαστικό έλεγχο επί
των στοιχείων στ΄, ζ΄, η΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.
3685/2008 του προγράμματος».
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Προσωρινής Γενι-
κής Συνέλευσης της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και
Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος (συνεδρία 13/28.04.2017 - θέμα 2).
7. Το απόσπασμα πρακτικού της Μονάδας Διασφάλι-
σης Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
(συνεδρία 04/22.05.2017 – θέμα 1).
8. Το απόσπασμα πρακτικού της Διοικούσας Επιτρο-
πής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρία
18/26.05.2017 – θέμα 5.1.).
9. Το Α.Π. ΑΔΙΠ 1289/14.04.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νο-
μικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελ-
λάδος, καθώς και το Α.Π. ΑΔΙΠ 525/22.03.2016 έγγραφο
της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί
η εξωτερική αξιολόγηση του Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την αριθμ. 203897/Z1/15.12.2014
(ΦΕΚ Β΄ 3479/23.12.2014) υπουργική απόφαση, ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διεθνικό και Ευρω-
παϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Διαμεσολάβηση, Διαιτησία και
Δίκαιο Ενέργειας» (LLM in Transnational and European
Commercial Law, Mediation, Arbitration and Energy Law)
μετονομάζεται σε «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό
Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Διαιτησία/ Διαμεσολάβηση»
(LLM in Transnational and European Commercial Law,
Banking Law, Arbitration/ Mediation) και θα λειτουργή-
σει σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις
διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει και του ν. 4009/2011.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής
Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Δι-
εθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος έχει ως αντικείμε-
νο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου,
εξειδίκευσης και εμπειρίας στο Διεθνικό και Ευρωπαϊ-
κό Οικονομικό Δίκαιο, στο Τραπεζικό Δίκαιο και στους
Εναλλακτικούς Τρόπους Επίλυσης των Διαφορών (Διαι-
τησία/Διαμεσολάβηση). Σκοπός είναι οι φοιτητές που
θα παρακολουθούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα να
αποκτούν γνώσεις, πρακτική προσέγγιση και κατανό-
ηση των θεμάτων που άπτονται στο πεδίο του Διεθνι-
κού και Ευρωπαϊκού Εμπορικού Δικαίου, του Τραπεζι-
κού Δικαίου, καθώς και του πεδίου των Εναλλακτικών
Τρόπων Επίλυσης των Διαφορών, με επικέντρωση στη
Διαιτησία και στη Διαμεσολάβηση. Έμφαση θα δοθεί
στους νομικούς και οικονομικούς προβληματισμούς που
αναπτύσσονται και στις λύσεις που δίδονται νομοθετικά
και νομολογιακά στον μείζονα Ευρωπαϊκό και στον Πα-
γκόσμιο Χώρο αναφορικά με τις διεθνείς συναλλαγές, τα
εμπορικά, τραπεζικά, οικονομικά και χρηματοοικονομικά
νομικά ζητήματα, την εναλλακτική επίλυση διαφορών
και το νομικό πλαίσιο δραστηριοτήτων των εμπορικών
εταιρειών/εταιρικών σχημάτων.
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές, που επιθυ-
μούν να διευρύνουν την κατάρτισή τους στην κατεύ-
θυνση «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο,
Τραπεζικό Δίκαιο, Διαιτησία/ Διαμεσολάβηση» (LLM in
Transnational and European Commercial Law, Banking
Law, Arbitration/ Mediation), σε νομικούς - δικηγόρους
που απασχολούνται ως νομικοί σύμβουλοι εταιρειών και
επιχειρήσεων, που διοικούν ή συμμετέχουν σε δικηγορι-
κές εταιρίες και εταιρικά σχήματα, που συνεργάζονται ή
απασχολούνται σε εταιρίες παροχής χρηματοοικονομι-
κών υπηρεσιών, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κ.α.
Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών είναι οι εξής:
• Η απόκτηση εξειδικευμένων νομικών, οικονομικών
και χρηματοοικονομικών γνώσεων για μια επιτυχημένη
σταδιοδρομία σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιχει-
ρήσεις και εταιρίες, δικηγορικά γραφεία, δικηγορικές
εταιρίες και δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς που
ασχολούνται με θέματα διεθνικού, εμπορικού και τρα-
πεζικού δικαίου, καθώς και με μεθόδους εναλλακτικής
επίλυσης διαφορών.
• Η κατανόηση και προσέγγιση των νομικών θεμάτων
που ανακύπτουν στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο πε-
ριβάλλον της λειτουργίας των εταιρειών, των χρηματοπι-
στωτικών ιδρυμάτων, των διασυνοριακών συναλλαγών,
των χρηματοοικονομικών θεσμών και της ταχείας και
αποτελεσματικής επίλυσης διαφορών που ανακύπτουν.
• Η σε βάθος μελέτη των ζητημάτων που σχετίζονται
με το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών, των δι-
εθνών συναλλαγών και των χρηματοοικονομικών οργα-
νισμών, όπως επίσης και με την εν γένει οικονομική και
χρηματοοικονομική λειτουργία μιας επιχείρησης.
• Η κατανόηση των δυνατοτήτων των εταιρειών για
αναδιοργανώσεις και αναδιαρθρώσεις, για εξαγορές και
συγχωνεύσεις υπό το πρίσμα του δικαίου.
• Η σύνδεση του δικαίου με την επιχειρηματικότητα
και η δυνατότητα θεώρησης των ζητημάτων της επιχεί-
ρησης από νομική σκοπιά.
• Η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και προσόντων
σχετικά με την ικανότητα αντιμετώπισης ζητημάτων σχε-
τικών με την επιλογή και χρησιμοποίηση εναλλακτικών
τρόπων επίλυσης διαφόρων, όπως επιτάσσουν οι σύγ-
χρονες οικονομικές και εμπορικές συνθήκες.
• Η εμβάθυνση σε διακρατικές, ευρωπαϊκές και συ-
γκριτικές όψεις του δικαίου, που σχετίζεται με θέματα
εμπορίου, εταιρειών, διεθνών συναλλαγών, χρηματοπι-
στωτικών ιδρυμάτων, οικονομίας, χρηματοοικονομικής
και εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο:
«Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Τρα-
πεζικό Δίκαιο, Διαιτησία/Διαμεσολάβηση» (LLM in
Transnational and European Commercial Law, Banking
Law, Arbitration/Mediation).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος γίνονται δεκτοί, μετά από
αξιολόγηση, πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της
ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων
της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των
Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονομή
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τρία (3)
ακαδημαϊκά εξάμηνα για το Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης
και περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα διδασκαλίας και ένα
(1) εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής δι-
πλωματικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια για το Π.Μ.Σ.
μερικής φοίτησης διπλασιάζεται.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το Π.Μ.Σ. «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο,
Τραπεζικό Δίκαιο, Διαιτησία/Διαμεσολάβηση» (LLM in
Transnational and European Commercial Law, Banking
Law, Arbitration/Mediation) περιλαμβάνει δύο (2) εξά-
μηνα μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο εκπόνησης της με-
ταπτυχιακής εργασίας, εφόσον είναι πλήρους φοίτησης.
Η χρονική διάρκεια για το Π.Μ.Σ. μερικής φοίτησης
διπλασιάζεται. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται
ενενήντα (90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS),
οι οποίες συγκεντρώνονται με τη συμμετοχή των μετα-
πτυχιακών φοιτητών σε όλες τις δραστηριότητες του
προγράμματος, όπως αυτές περιγράφονται 
στον σχετικό Πίνακα. Proslipsis.gr
Για τις εξετάσεις, τη βαθμολογία και τη Μεταπτυχιακή
εργασία εφαρμόζονται τα οριζόμενα στον Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος.
Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με
ταυτόχρονη φυσική παρουσία των φοιτητών και των
διδασκόντων (διά ζώσης) ή με εξ αποστάσεως σύγχρονη
ή/και ασύγχρονη εκπαίδευσης (χωρίς αναγκαστική ταυ-
τόχρονη φυσική παρουσία φοιτητών και διδασκόντων)
ή υβριδικά με ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώ-
ντας συνδυαστικά τη διά ζώσης εκπαίδευση και τη χρή-
ση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
αλλά και την εξ αποστάσεως διδασκαλία.
Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα
πλήρους και μερικής φοίτησης γίνεται με αποφάσεις
των αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών. Με απόφαση των αρμοδίων
οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών μπορεί να πραγματοποιηθεί τροποποίηση του
προγράμματος.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστη-
μών δύναται να προσφέρει το Π.Μ.Σ. είτε στο χειμερινό
εξάμηνο, είτε στο εαρινό εξάμηνο σπουδών κάθε ακαδη-
μαϊκού έτους. Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται
κατ’ ανώτατο όριο σε εκατόν είκοσι (120) φοιτητές σε
κάθε υλοποίηση του προγράμματος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος ή άλλων Πανεπιστημίων
της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008
(ΦΕΚ 148 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί ο
υπάρχων εξοπλισμός του Ιδρύματος (εργαστήρια, οπτι-
κοακουστικά μέσα, βιβλιοθήκη, υπηρεσίες και εφαρ-
μογές πληροφορικής, επικοινωνιών και διαδικτύου,
γραμματειακή υποδομή, αίθουσες διδασκαλίας και αμ-
φιθέατρα). Επιπρόσθετα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες
του Π.Μ.Σ., κάθε φύσης, μπορούν να πραγματοποιηθούν
σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους στη Θεσσαλονί-
κη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2022-23 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
1. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148
Α΄) το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους της λειτουρ-
γίας του Π.Μ.Σ. που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες
του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 170.000,00
€ και αναλύεται ως εξής:
Κατηγορία Δαπάνης - Κόστος σε €
Ι. Αμοιβές - Αποζημιώσεις
διδακτικού - τεχνικού - διοικητικού
προσωπικού €140.000
ΙΙ. Δαπάνες Μετακινήσεων €15.000
ΙΙΙ. Προμήθεια εκπαιδευτικού
υλικού, προμήθεια - συντήρηση
ειδικού εξοπλισμού, λογισμικού,
δαπάνες χρηματοδότησης κόστους
εγγραφής συνεδρίων €7.000
ΙV. Δαπάνες Δημοσιότητας €5.000
V. Αναλώσιμα/Λοιπές δαπάνες €3.000
Σύνολο €170.000
2. Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από
δίδακτρα των φοιτητών καθώς και άλλες πηγές, όπως
δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, ερευνητικά,
ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Οι εισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές μερικής φοί-
τησης του ακαδημαϊκού έτους 2016-17, κατά το δεύτερο
έτος των σπουδών τους (ακαδημαϊκό έτος 2017-2018),
θα παρακολουθήσουν τα υποχρεωτικά μαθήματα «Ευ-
ρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο», «Διεθνής Ρυθμιστική στον
Τραπεζικό Κλάδο», «Θεσμικό Δίκαιο των Τραπεζών: Τρα-
πεζικές Υπηρεσίες - Εξασφάλιση Πιστοδοτήσεων - Εποπτεία
Τραπεζών - Προστασία Επενδυτών (MiFID II) - Προστασία
Καταναλωτών στον Τραπεζικό Τομέα», «Αναγνώριση και
εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων», «Δια-
μεσολάβηση, Εναλλακτική & Ηλεκτρονική Επίλυση Δια-
φορών», καθώς και δύο μαθήματα επιλογής και θα τους
απονεμηθεί ο μεταπτυχιακός τίτλος του άρθρου 3 της
παρούσας. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Proslipsis.gr

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 22 Ιουνίου 2017

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved