ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Αντικατάσταση του Μεταπτυχιακού: Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία

Αθήνα 14.9.2017, 16:49

Την αντικατάσταση παλαιότερης απόφασης που αφορούσε τη λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία» (MSc in Hospitality and Tourism Management), στη Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. ADMIN 1163 (2)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 1321/17.06.2016
πράξης Προέδρου με θέμα «Αντικατάσταση
της υπ’ αριθμ. 116237/Β7/23.07.2013 υπουρ-
γικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2142/05.08.2014) με
θέμα “Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκη-
σης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πα-
νεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο: “Διοίκηση
Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία” (MSc in
Hospitality and Tourism Management)” (ΦΕΚ Β΄
2126/11.07.2016)».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) και ιδί-
ως το άρθρο 6, «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του άρθρου
27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37 παρ.
5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228 Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του ν. 4076/2012
(ΦΕΚ 159 Α΄) και του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24 Α΄).
3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄) «Διασφά-
λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων- Πα-
ράρτημα διπλώματος».
4. Τις διατάξεις του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 Α΄) «Διε-
θνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 του
ν. 3577/2007(ΦΕΚ 130 Α΄), των άρθρων 80 παράγρ. 4α
και 81 παράγρ. 26 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), του
άρθρου 32 παρ. 1 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) και του
ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄ 258) και του άρθρου 27 παρ. 2 του
ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α΄ 159).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 «Ορ-
γάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοι-
νοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευ-
μάτων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 223 Α΄), που προσέθε-
σε εδάφια γ΄ και δ΄ στην περίπτωση α΄ της παρ. 11 του
άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195) σύμφωνα με
τα οποία: «Μέχρι την έκδοση των Οργανισμών των Ιδρυ-
μάτων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ), τα εδάφια α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του
ν. 3685/2008 δεν εφαρμόζονται και η τελική έγκριση
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
γίνεται με απόφαση του Πρύτανη εκάστου Ιδρύματος,
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης του ιδρύματος ασκεί ουσιαστικό έλεγχο επί
των στοιχείων στ΄, ζ΄, η΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του
ν. 3685/2008 του προγράμματος».
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Προσωρινής Γενι-
κής Συνέλευσης της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και
Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος (συνεδρίαση 16/23.05.2017 - θέμα 13).
7. Το απόσπασμα πρακτικού της Μονάδας Διασφάλι-
σης Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
(συνεδρία 05/26.05.2017 - θέμα 4). Proslipsis.gr
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Διοικούσας Επιτρο-
πής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρί-
αση 18/26.05.2017 - θέμα 5.10.).
9. Το αριθ. 1289/14.4.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξι-
ολόγηση της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών
Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
και την υπ’ αριθμ. 525/22.03.2016 έκθεση εξωτερικής
αξιολόγησης του ιδρύματος από την ΑΔΙΠ.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθμ. 1321/17.06.2016 πρά-
ξη Προέδρου με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.
116237/Β7/23.07.2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ
Β΄2142/05.08.2014) με θέμα “Έγκριση Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Οικονομίας, Δι-
οίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπι-
στημίου της Ελλάδος με τίτλο: “Διοίκηση Τουριστικών
Μονάδων και Φιλοξενία” (MSc in Hospitality and Tourism
Management)” (ΦΕΚ Β΄ 2126/11.07.2016)» ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Tο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δι-
οίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία» (MSc in
Hospitality and Tourism Management) της Σχολής Οικο-
νομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος θα λειτουργήσει αναμορ-
φωμένο από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σύμφωνα
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του
ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει και του ν. 4009/2011.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχο-
λής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο «Δι-
οίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία» (MSc in
Hospitality and Tourism Management) έχει ως αντικεί-
μενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου
στη Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία, το
οποίο απευθύνεται σε φοιτητές και σε στελέχη επιχειρή-
σεων και οργανισμών που επιθυμούν να διευρύνουν την
εξειδίκευσή τους στη Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων.
Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών είναι οι εξής:
• Η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων
για τη διατύπωση και εφαρμογή ολοκληρωμένων λύ-
σεων σε ζητήματα που αφορούν την αποτελεσματική
Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων μέσα σε ένα έντονα
ανταγωνιστικό και διεθνές περιβάλλον, με κύρια έμφαση
στη διοίκηση και οικονομική δραστηριότητα των τουρι-
στικών μονάδων, αλλά και σε περιβαλλοντικά ζητήματα
στο συγκεκριμένο κλάδο.
• Η ανάπτυξη ικανοτήτων και γνώσης που αποσκοπεί
στην αποτελεσματική λήψη αποφάσεων και την κριτική
αξιολόγηση θεμάτων που αφορούν θέματα Διοίκησης
στο συγκεκριμένο κλάδο, με ταυτόχρονη παροχή πρα-
κτικού προσανατολισμού αναφορικά με διοικητικά και
στρατηγικά θέματα στον ραγδαία εξελισσόμενο κλάδο
του τουρισμού τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
• Η δυνατότητα απόκτησης γνώσεων που απαιτούνται
για τη διαμόρφωση στρατηγικής επιχειρήσεων και οργα-
νισμών όσον αφορά στη συμμόρφωση με την περιβαλ-
λοντική νομοθεσία και ευρύτερα την ελαχιστοποίηση
των επιπτώσεων της λειτουργίας τους στο περιβάλλον
υπερβαίνοντας τα νομοθετημένα όρια μέσω εθελοντι-
κών δράσεων. Proslipsis.gr
• Η ενίσχυση της αυτογνωσίας και της αυτοπεποίθησης
μέσω γνώσεων και πρακτικής στα γνωστικά αντικείμενα
που σχετίζονται με τη Διοίκηση Τουρισμού.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) στη «Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλο-
ξενία» (MSc in Hospitality and Tourism Management).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δι-
εθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος γίνονται δεκτοί
πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνω-
ρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης,
γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συναφούς
γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Το ΠΜΣ διαρκεί δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που
απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται
σε εβδομήντα πέντε (75).
Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με
ταυτόχρονη φυσική παρουσία των φοιτητών και των
διδασκόντων (διά ζώσης) ή με εξ αποστάσεως σύγχρονη
ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση (χωρίς αναγκαστική ταυ-
τόχρονη φυσική παρουσία φοιτητών και διδασκόντων)
ή υβριδικά με ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώ-
ντας συνδυαστικά τη διά ζώσης εκπαίδευση και τη χρή-
ση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
αλλά και επικουρικά την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Το
πρόγραμμα μαθημάτων διαρθρώνεται σε δύο (2) ημε-
ρολογιακά έτη, όπως φαίνεται στο σχετικό πίνακα. 
Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα
μερικής φοίτησης γίνεται με αποφάσεις οργάνων και
αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί τροποποίηση του προγράμματος.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
O αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο σε ογδόντα (80) φοιτητές σε κάθε υλοποίηση του
προγράμματος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλο-
ξενία» (MSc in Hospitality and Tourism Management) θα
απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ της Σχολής Οικονομίας, Διοίκη-
σης και Νομικών Επιστημών και άλλων Σχολών του ίδιου
ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄
148), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί ο υπάρ-
χων εξοπλισμός του Ιδρύματος (εργαστήρια, οπτικοα-
κουστικά μέσα, βιβλιοθήκη, υπηρεσίες και εφαρμογές
πληροφορικής, επικοινωνιών και διαδικτύου, γραμματει-
ακή υποδομή, αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα).
Επιπρόσθετα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΠΜΣ,
κάθε φύσης, μπορούν να πραγματοποιηθούν σε κατάλ-
ληλα διαμορφωμένους χώρους στη Θεσσαλονίκη και σε
άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2021-22, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει. Proslipsis.gr

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄)
το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του προγράμ-
ματος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται
στο ποσό των 175.000€ και αναλύεται ως εξής:
Κατηγορία Δαπάνης Κόστος σε €
Ι. Αμοιβές - αποζημιώσεις
διδακτικού - τεχνικού - διοικητικού
προσωπικού €135.000
ΙΙ. Υποτροφίες €5.000
ΙΙΙ. Δαπάνες Μετακινήσεων €8.000
ΙV. Προμήθεια εκπαιδευτικού
υλικού, ερευνητικών εργαλείων,
ειδικού εξοπλισμού, λογισμικού και
παρακολούθηση συνεδρίων €7.000
V. Αναλώσιμα/Λοιπές δαπάνες €3.000
VI. Προμήθεια - Συντήρηση
εξοπλισμού/ λογισμικού €2.000
VII. Δαπάνες δημοσιότητας €15.000
Σύνολο €175.000
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από
δίδακτρα των φοιτητών καθώς και άλλες πηγές, όπως
ενδεικτικά χορηγίες, δωρεές, παροχές, κληροδοτήμα-
τα, ερευνητικά, ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα.

Άρθρο 12
Οι εισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές μέχρι και
το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα ολοκληρώσουν
τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’
αριθμ. 1321/17.06.2016 πράξης Προέδρου (ΦΕΚ Β΄
2126/11.07.2016).
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία. Proslipsis.gr

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 22 Ιουνίου 2017

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved