ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού: Νευροανοσολογία

Αθήνα 16.11.2017, 03:58

Την ίδρυση και λειτουργία Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Νευροανοσολογία» μεταξύ του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ενέκρινε ο πρύτανης του ΔΠΘ.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση. ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 18571π.έ (2)
Ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο: «Νευροανοσολογία»
μεταξύ του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Τμή-
ματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημί-
ου Θράκης.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
1 παρ. 2 και 6 (ΦΕΚ 148 Α’) «Θεσμικό πλαίσιο για τις με-
ταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις
διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α’),
του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α’) και του
άρθρου 37 παρ. 5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ 195 Α’) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228 Α’), του άρθρου 5, παρ. 8 του ν. 4076/2012
(ΦΕΚ 159 Α’), του άρθρου 34, παρ. 2 του ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24 Α’) και του άρθρου 34 του ν. 4301/2014
(ΦΕΚ 223 Α’).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 τ.Α’).
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 (ΦΕΚ 189 Α’) «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 2 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/τ.Α’/4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις».
6. Την ερμηνευτική εγκύκλιο με αριθμό 163204/Ζ1/
29-7-2017 του ΥΠ.Π.ΕΘ.
7. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν-
θεσης (συνεδρίαση αριθμ. 16/23-6-2016) του Τμήματος
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
8. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν-
θεσης (συνεδρίαση αριθμ. 9/31-5-2016) του Τμήματος
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης.
9. Την έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρίαση
αριθμ. 20/16-6-2016). Proslipsis.gr
10. Την έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρί-
αση αριθμ. 195/25-7-2017).
11. Το αριθμ. 1647/23-6-2014 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π.,
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω-
τερική αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
12. Το αριθμ. 1162/2-8-2011 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π., από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης.
13. Τη με αριθμό 27353/18-7-2017 θετική εισήγηση της
ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ για την ίδρυση του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο:
«Νευροανοσολογία».
14. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για τη συνδιορ-
γάνωση του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Νευροανοσολογία».
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη λειτουργία Διιδρυματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) μεταξύ του
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με τίτλο «Νευροανο-
σολογία» σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Τα Τμήματα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δη-
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, συνδιοργανώνουν
και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο: «Νευροανοσολογία», σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 3685/2008
(ΦΕΚ 148 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τη διοικητική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ, αναλαμβά-
νει το Τμήμα Ιατρικής (επισπεύδον Τμήμα) της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το αντικείμενο του Διιδρυματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η εξειδίκευση στη Νευ-
ροανοσολογία.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι:
• η απόκτηση γνώσεων Βασικών Νευροεπιστημών και
Ανοσολογίας
• η εκπαίδευση στην Κλινική Ανοσολογία με ιδιαίτερη
έμφαση στα Νευρολογικά Νοσήματα και στις εργαστη-
ριακές μεθόδους κλινικής διερεύνησης και έρευνας της
Νευροανοσολογίας. Proslipsis.gr

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(ΜΔΕ) με τίτλο: «Νευροανοσολογία».
Ο τίτλος απονέμεται από κοινού από τα συνεργαζόμε-
να Τμήματα: Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων
Ιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Χημείας, Πανεπι-
στημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια-
κού Διπλώματος Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τέσσερα
(4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτού-
νται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120 ECTS.
Η γλώσσα διδασκαλίας όλων των μαθημάτων και συγ-
γραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι
η Ελληνική ή/και η Αγγλική.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ECTS - ΕΞΑΜΗΝΟ
Α.1 Βασικές αρχές Νευροεπιστημών 8 Α’
Α.2 Βασική Ανοσολογία 12 Α’
Α.3 Βασική Νευροανοσολογία 10 Α’
ΣΥΝΟΛΟ ECTS Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Β.1 Κλινική Ανοσολογία 12 Β'
Β.2 Εργαστηριακές Τεχνικές Ανο-
σολογίας -Νευροανοσολογίας 14 Β’
Β.3 Κλινική Επιδημιολογία-Στατι-
στική-Βιοηθική 4 Β’
ΣΥΝΟΛΟ ECTS Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Γ.1 Κλινική Νευροανοσολογία 20 Γ'
Γ.2 Θεραπευτική Ανοσολογικών
Νευρολογικών νοσημάτων 10 Γ’
ΣΥΝΟΛΟ ECTS Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Δ.1 Πρακτική άσκηση 10 Δ'
Δ.2 Μεταπτυχιακή Διπλωματική
εργασία 20 Δ'
ΣΥΝΟΛΟ ECTS Δ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 120

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ'ανώ-
τατο όριο σε σαράντα (40) κατ'έτος.
Επιπλέον, του αριθμού των εισακτέων, γίνονται δεκτοί:
α) ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτρο-
φιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μετα-
πτυχιακών σπουδών εσωτερικού, γνωστικού αντικειμέ-
νου του Δ.Π.Μ.Σ., και β) ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος
του Ελληνικού Κράτους.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν
μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης και του Τμήματος Ιατρικής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθώς και
μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Α.Π.Θ και του Δ.Π.Θ. ή
άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148
Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Τα συνεργαζόμενα Τμήματα Ιατρικής του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης διαθέτουν την κατάλληλη κτιρι-
ακή υποδομή (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες) και
τον απαραίτητο εξοπλισμό τόσο σε οπτικοακουστικά
μέσα όσο και σε εργαστηριακή υποδομή των Κλινικών
και Εργαστηρίων των Τμημάτων για την απρόσκοπτη
διεξαγωγή του Προγράμματος. Proslipsis.gr

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδη-
μαϊκό έτος 2024 - 2025, μετά από αξιολόγηση, με την
επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.11α του άρθρου 80
του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α’), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει και του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’).

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148
Α’) το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας [για ένα
κύκλο σπουδών/4 ακαδημαϊκά εξάμηνα] του Δ.Π.Μ.Σ.
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των
104.000€ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
α/α Κατηγορία Δαπάνης Κόστος σε €
1 Αμοιβές-Αποζημιώσεις τεχνικού
και διοικητικού Προσωπικού 36.000,00
2 Αμοιβές- Αποζημιώσεις διδακτι-
κού προσωπικού (συντονιστές
και διδάσκοντες μαθημάτων, επι-
βλέποντες διπλωματικών εργα-
σιών) 36.000,00
3 Δαπάνες μετακινήσεων 6.000,00
4 Προμήθεια - Συντήρηση Υλικο-
τεχνικού εξοπλισμού αναλωσί-
μων-λογισμικού 21.000,00
5 Λοιπές δαπάνες 5.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 104.000,00
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από
δίδακτρα, ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες και δω-
ρεές κ.λπ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση θα ρυθμίζονται από το οικείο Ειδικό Πρωτό-
κολλο Συνεργασίας/Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχια-
κών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου 2017

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved