ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Απόφαση για προϋπολογισμό - βιωσιμότητα των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών

Αθήνα 13.12.2017, 09:24

Στον τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών αναφέρεται απόφαση του υπουργείου Παιδείας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β' αρ. 4334/2017).

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 216772/Z1 (1)
Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογι-
σμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτ. β' της παρ. 3 του άρθρου 32
και του άρθρου 37 του ν. 4485/2017 (Α' 114) «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 (Α'131) «Εθνικό Τυ-
πογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες δι-
ατάξεις».
3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές Δημο-
σιονομικής Διαχείρισης. ...και άλλες διατάξεις».
4. Το π.δ. 114/2014 (Α'181) «Οργανισμός Υπουργείου
Παιδείας και θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 70/2015 (Α' 114) ««Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
6. Το π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την αριθμ. Φ.1/Α/1410/215329/Β1/07-12-2017 εισή-
γηση της ΓΔΟΥ του ΥΠΠΕΘ, από την οποία προκύπτει ότι
από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Η εισήγηση του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 συ-
νοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό λειτουργίας
κατ' έτος και για πέντε συνεχή έτη, καθώς και έκθεση
βιωσιμότητας του προγράμματος, που συντάσσονται
σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.
2. Ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας περιέχει
καταγραφή των αναμενόμενων εσόδων και εξόδων του
Π.Μ.Σ. Proslipsis.gr
α) Ως προς τα έσοδα αναγράφονται οι πηγές χρημα-
τοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 37, και τα αντίστοιχα
ποσά- αναμενόμενες εισροές από κάθε πηγή χρηματο-
δότησης.
β) Ως προς τα έξοδα αναγράφονται οι κατηγορίες των
λειτουργικών εξόδων, σύμφωνα με την περίπτ. α' της
παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4485/2017, και τα αντίστοιχα
ποσά- αναμενόμενες εκροές.
Συγκεκριμένα, ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%)
των λειτουργικών εξόδων του Π.Μ.Σ. κατανέμονται σε:
αα) δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού,
ββ) δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχια-
κούς φοιτητές,
γγ) δαπάνες αναλωσίμων,
δδ) δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ.,
εε) δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για
εκπαιδευτικούς σκοπούς,
στστ) αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των
Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που συμ-
μετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.,
ζζ) αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των
Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.,
ηη) αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του
άρθρου 36 του ν. 4485/2017
θθ) αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης,
ιι) λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας-
προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου.
Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και δι-
οικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορά εργασία
που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.
γ) σύμφωνα με την περίπτ. β' της παρ. 4 του άρθρου
37 του ν. 4485/2017 το τριάντα τοις εκατό (30%) αφορά
κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος με προ-
τεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. που
λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης.
3. Η έκθεση βιωσιμότητας συνδέεται με τη μελέτη σκο-
πιμότητας της περίπτ. α' της παρ. 3 του άρθρου 32 του
ν. 4485/2017 και περιέχει ιδίως τα εξής:
α) αναγραφή των προγραμμάτων Π.Μ.Σ. που οργανώ-
νονται από το Τμήμα και αιτιολόγηση της διαθεσιμότη-
τας/ύπαρξης των υποδομών και της δυνατότητας του
διδακτικού προσωπικού να εμπλακεί σε ένα επιπλέον
πρόγραμμα χωρίς να αμελήσει τις κατά νόμο υποχρε-
ώσεις του.
β) αναγραφή των προγραμμάτων αντίστοιχου περιε-
χομένου (γνωστικού αντικειμένου) που οργανώνονται
στην ημεδαπή - ενδεικτική μελέτη προσφοράς και ζή-
τησης του συγκεκριμένου αντικειμένου στην ημεδαπή
είναι επιθυμητή.
γ) τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης που προ-
βλέπονται, πλην της αύξησης των τελών φοίτησης, αν ο
αριθμός των φοιτητών δεν είναι ο αναμενόμενος για να
υλοποιηθεί ο προτεινόμενος προϋπολογισμός.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 8 Δεκεμβρίου 2017
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved