ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού: Bιο-ιατρική Μηχανική

Proslipsis.gr | Αθήνα 3.4.2020, 02:35

Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Bιο-ιατρική Μηχανική» (Biomedical Engineering) συνδιοργανώνουν η Ιατρική Σχολή, το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας , σύμφωνα με το ν. 4485/2017.

Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, αλλά θα επεκταθεί μέχρι την αποφοίτηση όλων των εγγεγραμμένων φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025. 

* Ακολουθεί η ιδρυτική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 17178
Ίδρυση Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών που συνδιοργανώνουν η Ιατρι-
κή Σχολή, το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας
Υλικών, το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του
Πανεπιστημίου Κρήτης, η Σχολή Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πο-
λυτεχνείου Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας
και Έρευνας με τίτλο «BIO-ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» -
«BIOMEDICAL ENGINEERING», σύμφωνα με το
ν. 4485/2017.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Συνεδρίαση 422η/19-12-2019)
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Συνεδρίαση 515η/25-11-2019)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
(Συνεδρίαση 404η/30-06/20-05-2019)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 32, 43 και 85 του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/04-08-2017), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 «Λοιπές διατάξεις για
την ανώτατη εκπαίδευση», παρ. 7 και 8 και του άρθρου
42 παρ. 3.του ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 38/02-03-2018).
3. Την υπ' αριθμ. 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/Β΄/12-12-2017)
Υπουργική απόφαση που αφορά τον «Τρόπο κατάρτισης
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και την
έκθεση βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών» και τις εγκυκλίους εφαρμογής: υπ' αριθμ.
163204/Ζ1/29-09-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοιπά
θέματα ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2, υπ' αριθμ. 164530/Ζ1/
03-10-2017 «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον
αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυ-
λίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση
του ν. 4485/2017 (Α΄114) (ΑΔΑ:6ΕΜ04653ΠΣ-ΥΑ4), υπ'
αριθμ. 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με
την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114), υπ'
αριθμ. 227378/Ζ1/22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξε-
ων του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών
σπουδών», υπ' αριθμ. 26407/Ζ1/15-02-2018 «Ίδρυση -
Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (114 Α΄)», υπ' αριθμ. 45070/Ζ1/19.3.2018
«Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α΄38) «Ίδρυ-
ση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»-
Αποστολή ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών εγ-
γράφων της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017».
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 14 και 15.
5. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (Συνε-
δρίαση 12-07-2019).
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης (Συνεδρίαση
14η/15-5-2019).
7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης (Συνεδρίαση 132η/21-05-2019).
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του
Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου
Κρήτης (Συνεδρίαση 15-07-2019).
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, (Συνεδρί-
αση 2η/10-12-2019).
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τη διάταξη της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 τ. Α΄)
«Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας
των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».
11. Το γεγονός ότι το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών της παρούσας απόφασης θα
λειτουργήσει με τέλη φοίτησης.
12. Το σχέδιο ίδρυσης του εν λόγω Δι-ιδρυματικού
Προγράμματος.
13. Το σχέδιο του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας
του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος.
14. Το σχέδιο του Κανονισμού Σπουδών του Δι-
ιδρυματικού Προγράμματος.
15. Τη μελέτη σκοπιμότητας /βιωσιμότητας του εν
λόγω προγράμματος με τον προϋπολογισμό λειτουρ-
γίας του, εγκρίνουν:
α) την ίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Βιοϊατρική Μηχανική-
Biomedical Engineering», με επίσημη γλώσσα διδασκα-
λίας την Αγγλική. Το πρόγραμμα συνδιοργανώνουν οι ως
άνω σχολές και τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης και
του Πολυτεχνείου Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και
Έρευνας, ως εξής:

Άρθρο 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η Σχολή Ιατρικής, τα Τμήματα Επιστήμης και Τεχνο-
λογίας Υλικών, και Επιστήμης Υπολογιστών της Σχολής
Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης, η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης
και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ιδρύουν από το
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 το Διιδρυματικό Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών (στο εξής Πρόγραμμα ή
ΔΠΜΣ) με τίτλο: «BIO-ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (BIOMEDICAL
ENGINEERING)», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/
04-08-2017). Την διοικητική υποστήριξη του προγράμ-
ματος αναλαμβάνει η Σχολή Ιατρικής του Πανεπιστημίου
Κρήτης ως επισπεύδουσα Σχολή.

Άρθρο 2
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του ΔΠΜΣ στην «Βιοϊατρική Μηχανική -
Biomedical Engineering» είναι η παροχή υψηλού επι-
πέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης σε Έλληνες και
αλλοδαπούς φοιτητές, έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να
αποκτήσουν τα απαιτούμενα υψηλά προσόντα για την
κάλυψη των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών σε απα-
σχόληση στο εν λόγω πεδίο. Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ
στην «Βιοϊατρική Μηχανική - Biomedical Engineering»
θα μπορούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκές κατευθύν-
σεις με την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, να στε-
λεχώσουν ερευνητικές υποδομές, να εργαστούν στον
σχετικό, ραγδαία αναπτυσσόμενο, βιομηχανικό κλάδο,
να εργαστούν σε νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα, στην
Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ως επιστημονικό-τεχνικό και
ερευνητικό προσωπικό. Οι σκοποί του ΔΠΜΣ συνοψί-
ζονται ως εξής:
• Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαί-
δευσης σε αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
της Χώρας μας καθώς και αντίστοιχων και ισοδύναμων
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με στόχο την κατανόηση και
εμβάθυνση των βασικών αρχών και μεθόδων στη Bio-
Ιατρική Μηχανική.
• Η ενίσχυση της έρευνας στο εν λόγω πεδίο με την
ένταξη των αποφοίτων του προγράμματος στον εθνικό
και τον διεθνή ερευνητικό ιστό.
• Η επιστημονικό/τεχνολογική εκπαίδευση και εξειδί-
κευση των αποφοίτων με στόχο την απασχόλησή τους
σε εταιρείες ανάπτυξης και διάθεσης ιατρο-τεχνολογικού
εξοπλισμού.
• Η ανάπτυξη της καινοτομίας στα αντικείμενα της Bιo-
Ιατρικής Μηχανικής τόσο σε επίπεδο μεγάλων εταιρειών
όσο και σε επίπεδο νεοφυών επιχειρήσεων.
• Η ανάπτυξη μακροπρόθεσμων διεθνών συνεργασιών
σε επιστημονικό και επιχειρηματικό επίπεδο.
• Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας
στον πληθυσμό μέσω της υψηλής εξειδίκευσης του
προσωπικού των υγειονομικών φορέων.
• Η προβολή της Χώρας στο εξωτερικό ως Χώρα πα-
ραγωγής και εξαγωγής τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και
προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Άρθρο 3
ΌΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕπ)
Η ΕΔΕπ αποτελείται από εννέα (9) μέλη, οριζόμενα με
αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των συμμετεχό-
ντων σχολών και τμημάτων των συνεργαζόμενων ΑΕΙ
και του ΔΣ του ΙΤΕ για διετή θητεία. Η ΕΔΕπ συγκροτείται
από τρία (3) μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης, δύο
(2) μέλη ΔΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης, και δύο (2) ερευ-
νητές του ΙΤΕ και δύο (2) μεταπτυχιακούς φοιτητές του
προγράμματος. Η θητεία των φοιτητών μελών της ΕΔΕπ
είναι ετήσια και εκλέγονται από τους φοιτητές του προ-
γράμματος. Οι αρμοδιότητες της ΕΔΕπ ορίζονται από το
νόμο 4485/2017. Οι αποφάσεις της ΕΔΕπ λαμβάνονται με
αυξημένη πλειοψηφία δύο τρίτων. Εφόσον δεν ορίζεται
διαφορετικά από την κείμενη νομοθεσία η ΕΔΕπ αποφα-
σίζει για κάθε θέμα σχετικό με την λειτουργία του ΔΠΜΣ.
Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ και ο Αναπληρωτής του
Ο Διευθυντής του προγράμματος και ο Αναπληρωτής
του είναι μέλη ΔΕΠ της ΕΔΕπ και εκλέγονται από αυτήν
για διετή θητεία. Οι αρμοδιότητες του Διευθυντή του
ΔΠΜΣ περιγράφονται στο ν. 4485/2017.
Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ)
Η Συντονιστική Επιτροπή είναι πενταμελής και ορί-
ζεται με απόφαση της ΕΔΕπ για διετή θητεία. Τα μέλη
της πρέπει να είναι διδάσκοντες του προγράμματος και
να υπηρετούν σε οργανική θέση στα Ιδρύματα που το
συνδιοργανώνουν. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακο-
λούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμ-
ματος, καθώς και για κάθε άλλη ενέργεια που προβλέπει
ο ν. 4485/2017.

Άρθρο 4
ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ
Το πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΔΜΣ) στην Βιοϊατρική Μηχανική - Master of
Science in Biomedical Engineering (BE) 90 πιστωτικών
μονάδων (ΠΜ) (ECTS). To πρόγραμμα παρέχει επίσης την
δυνατότητα ειδικεύσεων μέσω ερευνητικής διπλωματι-
κής εργασίας 30 επιπλέον Πιστωτικών Μονάδων στις
εξής τρείς θεματικές ενότητες του (modules), ήτοι:
1. Σύνθεση και Κατασκευή Ιστών, Μοριακή Διαγνωστι-
κή και θεραπεία (Biofabrication Molecular Diagnostics
and Therapy)
2. Bιo-Ιατρική Απεικόνιση (Bio-Medical Imaging)
3. Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα (Medical
Information Systems)
Οι ειδικεύσεις καθώς και ο συνολικός αριθμός Πιστω-
τικών Μονάδων θα αναγράφονται στο απονεμηθέν δί-
πλωμα. Ο τίτλος απονέμεται από κοινού από το Πανε-
πιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης, ενώ στον
τίτλο θα αναφέρεται το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.

Άρθρο 5
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΔΠΜΣ
Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Βιοϊατρική Μηχανική-Biomedical
Engineering» γίνονται δεκτοί κατόπιν επιλογής από-
φοιτοι Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημε-
δαπής και της αλλοδαπής θετικών Επιστημών, Επιστη-
μών Μηχανικού και Επιστημών Υγείας με δεδομένο ότι
οι παρεχόμενες από τα Ιδρύματα αυτά προπτυχιακές
σπουδές παρέχουν επαρκές επιστημονικό υπόβαθρο
για την επιτυχή φοίτηση στο ΔΠΜΣ.

Άρθρο 6
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης για την απο-
νομή Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΔΠΜΣ) είναι 15 μήνες. Για τους φοιτητές οι
οποίοι θα επιλεγούν, κατόπιν αίτησής τους, να εκπονή-
σουν ερευνητική διπλωματική εργασία για εξειδίκευση
σε μια από τις προαναφερθείσες θεματικές ενότητες του
άρθρου 4, η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης επεκτείνεται
στα δύο ακαδημαϊκά έτη.

Άρθρο 7
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του ΔΠΜΣ έχει ως εξής:
COURSE ID COURSE TITLE ECTS
1st TRIMESTER 20/9-20/11 Introductory Module 15
ΒΜΕ 1 Cell biology and Physiology 2
ΒΜΕ 2 SW and HW tools for Rapid Prototyping of Medical Devices 5
ΒΜΕ 3 Measurement and Analysis of Bio-signals 2
ΒΜΕ 4 Biofluid Mechanics and Cardiovascular Technology 3
ΒΜΕ 5 Laser Physics and Medical Lasers 3
2nd TRIMESTER 26/11-12/2 Biofabrication, Molecular Diagnostics and
Therapy Module 15
ΒΜΕ 6 Biomaterials and Biofabrication 3
ΒΜΕ 7 Tissue Engineering and Regenerative Medicine 3
ΒΜΕ 8 Drug Development and Pharmaceutical Technology 3
ΒΜΕ 9 Biosensors and Lab on-a-chip 3
BME 10 Molecular Diagnostics and Precision Medicine 3
3rd TRIMESTER 26/2-16/4 Bio-Medical Imaging Module 15
ΒΜΕ 11 γ-, X-ray, MRI and Ultrasound Imaging 3
ΒΜΕ 12 Physics and Engineering of Medical Imaging Sensors 3
ΒΜΕ 13 Bio-spectroscopy and Hyperspectral Imaging 3
ΒΜΕ 14 Advanced Microscopy 3
ΒΜΕ 15 Medical Image Analysis 3
4th TRIMESTER 1/5-20/6 Medical Information Systems Module 15
ΒΜΕ 16 Artificial Intelligence and Medical Decision Support Systems 3
ΒΜΕ 17 Bio-Informatics 3
ΒΜΕ 18 Medical Informatics and e-health 3
ΒΜΕ 19 Medical Robotics and VR 3
ΒΜΕ 20 Big Data Analytics in Medicine and Healthcare 3
Κάθε ακαδημαϊκό τρίμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον
8 εβδομάδες διδασκαλίας και τις ακριβείς ημερομηνίες
έναρξης και περαίωσης του τις καθορίζει η ΕΔΕπ.
Το σύνολο των μαθημάτων ΒΜΕ 1-22 καθώς και η
Μεταπτυχιακή Εργασία ΒΜΕ-ΑΤ (επιπέδου εφαρμο-
γών Βιο-ιατρικής Μηχανικής) είναι υποχρεωτικά και η
επιτυχής εξέταση τους οδηγεί στην λήψη Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών 90 Πιστωτικών Μονάδων.
Μετά από αίτησή τους και κατόπιν θετικής αξιολόγησης
από την ΕΔΕπ, φοιτητές του προγράμματος που έχουν
ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών των 90 Πιστωτικών
Μονάδων μπορούν να εκπονήσουν δεύτερη Μεταπτυ-
χιακή Εργασία ερευνητικού επιπέδου και εξειδίκευσης
(BME_RST) βαρύτητας 30 Πιστωτικών Μονάδων και να
λάβουν Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 120 Πιστωτι-
κών Μονάδων. Η δεύτερη Μεταπτυχιακή Εργασία μπορεί
να είναι συνέχεια της πρώτης ή να έχουν διαφορετικό
περιεχόμενο.
Η ΕΔΕπ του προγράμματος μπορεί, με τεκμηριωμένη
απόφασή της, να μεταβάλει την ροή του προγράμμα-
τος, καθώς και να αφαιρέσει/προσθέσει μαθήματα στα
πλαίσια των αναγκών εκσυγχρονισμού και προσαρμογής
που ενδεχομένως προκύψουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις
και με ευθύνη της ΕΔΕπ, θα γίνεται έγκαιρα δημόσια
κοινοποίηση των όποιων μεταβολών στο πρόγραμμα
σπουδών.
Κατόπιν σχετικής απόφασης της ΕΔΕπ και συμφωνίας
μεταξύ των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, οι φοιτητές του
προγράμματος μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα
που προσφέρονται σε άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα
των εν λόγω Ιδρυμάτων, εφόσον: α) τα μαθήματα αυτά
διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα και β) υπάρχει τεκ-
μηριωμένη ισοδυναμία φόρτου εργασίας, βαρύτητας και
περιεχομένου. Ένα ποσοστό των μαθημάτων μικρότερο
του 35% θα μπορεί να προσφέρεται εξ αποστάσεως εφό-
σον αυτό κριθεί αναγκαίο με απόφαση της ΕΔΕπ.

Άρθρο 8
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατ' ανώτατο
όριο σε σαράντα (40) φοιτητές ετησίως. Στο πρόγραμμα
θα εισάγονται φοιτητές προερχόμενοι από χώρες του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και από χώρες
εκτός ΕΟΧ.

Άρθρο 9
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Οι διδάσκοντες του ΔΠΜΣ ορίζονται σύμφωνα
με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-08-2017 /τ. Α΄). Ως Μέλη της
εκπαιδευτικής ομάδας του οικείου ΔΠΜΣ θεωρούνται
μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές των συνεργαζόμενων Ιδρυ-
μάτων καθώς και άλλων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της
ημεδαπής και της αλλοδαπής με διεθνώς καταξιωμένη
ερευνητική δραστηριότητα και διδακτική εμπειρία σε
αντικείμενα συναφή με τα διδασκόμενα μαθήματα του
ΔΠΜΣ. Επίσης στο ΔΠΜΣ θα απασχοληθούν και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.

Άρθρο 10
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Για τη λειτουργία του ΔΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν χώ-
ροι διδασκαλίας και έρευνας και εξοπλισμός όλων των
τμημάτων και σχολών που συνδιοργανώνουν το ΔΠΜΣ
καθώς επίσης και των εργαστηρίων του Ι.Τ.Ε.
5th TRIMESTER 20/9-20/11 Medical Product and Business 
Development Module 15
ΒΜΕ 22 Seminars and Projects on
- Regulatory Systems
- Patent Drafting and IPR Management
- Design and Execution of Clinical Trials
- Ethics in Science and Medicine
- Entrepreneurship
ECTS of Courses: 75
Theses Module
BME_AT Application Grade Thesis 1/7-20/11 (compulsory) 15
Graduation with 90 ECTS
BME_RST Research Grade & Specialization Thesis 30/11-30/6 (optional) 30
Graduation with 120 ECTS

Άρθρο 11
ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η λειτουργία του ΔΠΜΣ είναι δυνατόν να χρηματο-
δοτείται από:
α) Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθε-
τείται στην περίπτ. Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα
β) Πόρους από ερευνητικά προγράμματα
γ) Πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών
δ) Έσοδα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευ-
νας (ΕΛΚΕ) των συμμετεχόντων Ιδρυμάτων
ε) Τέλη φοίτησης
Η διαχείριση των εσόδων του ΔΠΜΣ γίνεται από τον
Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης και κατανέμονται ως εξής:
α) Εβδομήντα τοις εκατό (70%) λειτουργικά έξοδα του
προγράμματος
β) Τριάντα τοις εκατό (30%) για κάλυψη λειτουργικών
εξόδων των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, το οποίο επι-
μερίζεται ισόποσα για το κάθε ίδρυμα.
Ο ετήσιος προϋπολογισμός του ΔΠΜΣ με 40 εγγεγραμ-
μένους φοιτητές εκτιμάται ως εξής
ΕΞΟΔΑ ΠΟΣΟ ΣΕ €
1. Λειτουργικές Δαπάνες ΔΜΠΣ 36.750
2. Λειτουργικές Δαπάνες Ιδρυμάτων
(30% των εσόδων) 15.750
3. Υποτροφίες Φοιτητών ΔΜΠΣ
(30% των φοιτούντων) 22.500
ΣΥΝΟΛΟ 75.000
Οι λειτουργικές δαπάνες αφορούν (ενδεικτικά): στο
προσωπικό υποστήριξης, στο εκπαιδευτικό υλικό και στα
αναλώσιμα των εκπαιδευτικών εργαστηρίων, στα έξοδα
μετακίνησης φοιτητών και διδασκόντων, στις αμοιβές
διδασκόντων. Οι δαπάνες αυτές θα καλύπτονται με την
ως άνω σειρά προτεραιότητας.

Άρθρο 12
ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Τα τέλη φοίτησης για το σύνολο του ΔΜΠΣ είναι
α) €1500 για τους τους προερχόμενους από χώρες του
ΕΟΧ φοιτητές και β) € 3000 για τους προερχόμενους από
χώρες εκτός ΕΟΧ φοιτητές.
Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε 2 ισόποσες δό-
σεις: η πρώτη κατά την εγγραφή του ΜΦ στο πρώτο ακα-
δημαϊκό τρίμηνο και η 2η κατά την εγγραφή του ΜΦ στο
3ο ακαδημαϊκό τρίμηνο σε τραπεζικό λογαριασμό που
θα υποδειχθεί από το φορέα διαχείρισης του Πανεπι-
στημίου Κρήτης που ασκεί την διοικητική υποστήριξη
του έργου. Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης ΜΦ
από το Πρόγραμμα, δεν επιστρέφονται καταβληθέντα
τέλη φοίτησης. Proslipsis.gr
Σε περίπτωση αίτησης αναστολής σπουδών, ο ΜΦ
είναι υποχρεωμένος να έχει ολοκληρώσει όλες τις οικο-
νομικές του υποχρεώσεις τη στιγμή της αίτησής του. Σε
αντίθετη περίπτωση, το Πρόγραμμα είναι υποχρεωμένο
να προχωρήσει στη διαγραφή του ΜΦ.

Άρθρο 13
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2024-2025, αλλά θα επεκταθεί μέχρι την αποφοίτηση
όλων των εγγεγραμμένων φοιτητών του ακαδημαϊκού
έτους 2024-2025. Η προβλεπόμενη διάρκεια προϋπο-
θέτει ότι θα πληρούνται τα κριτήρια της εσωτερικής και
εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ-
θρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 14
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Όσα θέματα του ΔΠΜΣ δεν ρυθμίζονται στην παρούσα
απόφαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχια-
κών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμ-
φωνα με την κείμενη νομοθεσία.
β) το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Δι-
ιδρυματικού Προγράμματος, το οποίο έχει ως ακολούθως:
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΙΔΡΥ-
ΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ "ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"
Το παρόν Ειδικό Πρωτόκολλο συνεργασίας συνάπτε-
ται μεταξύ του Πανεπιστημίου Κρήτης που εδρεύει στο
Ρέθυμνο Κρήτης και εκπροσωπείται από τον Πρύτανη
Καθ. Παναγιώτη Τσακαλίδη, του Πολυτεχνείου Κρήτης
που εδρεύει στα Χανιά Κρήτης και εκπροσωπείται από
τον Πρύτανη Καθ. Ευάγγελο Διαμαντόπουλο και του
Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας που εδρεύει στο
Ηράκλειο Κρήτης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Καθ. Νεκτάριο Ταβερναράκη Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΙΤΕ και Διευθυντή της Κεντρικής Δι-
εύθυνσης του ΙΤΕ συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία
αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Γενικά
Με κοινή απόφαση των Πρυτάνεων του Πανεπιστημί-
ου Κρήτης και Πολυτεχνείου Κρήτης και του Προέδρου
του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) αποφασί-
ζεται το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, το
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών και η Σχολή Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Κρήτης, η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχα-
νικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυ-
τεχνείου Κρήτης και το ΙΤΕ να συνάψουν πρωτόκολλο
συνεργασίας με σκοπό την από κοινού ίδρυση και λει-
τουργία Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΔΠΜΣ) στη Βιοϊατρική Μηχανική (Biomedical
Engineering). To παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται βάσει
του άρθρου 43 του νόμου 4485/2017.
Το ΔΠΜΣ Βιοϊατρική Μηχανική θα λαμβάνει χώρα
κυρίως στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) θα δίνεται
στη Βιοϊατρική Μηχανική και θα χορηγείται από κοινού
από τα δύο Ακαδημαϊκά Ιδρύματα (Πανεπιστήμιο και
Πολυτεχνείο), με το λογότυπο και των δύο Ιδρυμάτων
να εμφανίζεται στο πάνω μέρος του Διπλώματος και
την υπογραφή των δύο Πρυτάνεων. Στο ΔΜΣ θα γίνεται
επίσης ρητή αναφορά του Ιδρύματος Τεχνολογίας και'Ε-
ρευνας. Η Ιατρική Σχολή θα έχει την διοικητική ευθύνη
του προγράμματος (επισπεύδουσα σχολή).

Άρθρο 2
Σκοπός
Το ΔΠΜΣ Βιοϊατρική Μηχανική είναι ένα διεπιστημονι-
κό πρόγραμμα με σκοπό την παροχή βασικών επιστημο-
νικών και τεχνολογικών γνώσεων, πρακτικής εξάσκησης
και μεταφοράς εξειδικευμένων δεξιοτήτων σε πτυχιού-
χους που θέλουν να εργαστούν ως βιοϊατρικοί μηχανικοί
σε νοσοκομεία, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα στον κλά-
δο της υγείας ή σε αντίστοιχους ακαδημαϊκούς χώρους.

Άρθρο 3
Συλλογικά όργανα
α) Το πρόγραμμα θα διοικείται από την Ειδική Διι-
δρυματική Επιτροπή (ΕΔΕπ) η οποία, βάσει του νόμου
4485/2017, άρθρο 31, θα απαρτίζεται από εννέα μέλη
και συγκεκριμένα τρείς εκπροσώπους από το Πανεπιστή-
μιο Κρήτης, δύο εκπροσώπους από το ΙΤΕ και δύο από
το Πολυτεχνείο Κρήτης (από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών) και δύο εκ-
προσώπους των φοιτητών που θα εκλέγονται από τους
φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος. Τα μέλη της
ΕΔΕπ θα είναι μέλη ΔΕΠ που θα ορίζονται από τις Γενικές
Συνελεύσεις των συμμετεχόντων Τμημάτων/Σχολών του
Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πολυτεχνείου Κρήτης και
ερευνητές που θα υποδεικνύονται από τα συμμετέχοντα
Ινστιτούτα του συνεργαζόμενου ερευνητικού φορέα.
Ως Διευθυντής θα ορίζεται ένα εκ των μελών ΔΕΠ ο
οποίος θα είναι πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του
Αναπληρωτή. Η επιλογή του Διευθυντή και του Αναπλη-
ρωτή του θα γίνεται από την ΕΔΕπ. Τα μέλη της ΕΔΕπ
θα έχουν διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης. Ο
Διευθυντής δε θα μπορεί να υπηρετεί για περισσότερες
από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν θα δικαιούται
επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο. Λόγω της
διιδρυματικής και άκρως διεπιστημονικής φύσης του
συγκεκριμένου ΠΜΣ και για να εξασφαλιστεί η εύρυθ-
μη και ισορροπημένη λειτουργία του προγράμματος, ο
Διευθυντής θα μπορεί να προέρχεται από οποιοδήποτε
από τα συμμετέχοντα Τμήματα ή Σχολή των συνεργαζό-
μενων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.
Η ΕΔΕπ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017,
άρθρο 31, παρ. 4, θα ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της
Γενικής Συνέλευσης. Συγκεκριμένα, θα εισηγείται στα
αρμόδια όργανα του κάθε συνεργαζόμενου φορέα την
αναγκαιότητα ίδρυσης του συγκεκριμένου ΠΜΣ, θα ορί-
ζει τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ), θα είναι
αρμόδια για την κατάρτιση του Προγράμματος Σπουδών
και για την κατανομή του διδακτικού έργου μεταξύ των
διδασκόντων, θα συγκροτεί επιτροπές αξιολόγησης των
υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών (ΜΦ), θα διαπι-
στώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης των ΜΦ
προκειμένου να απονεμηθεί το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΔΜΣ) και θα ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα
που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις.
β) Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ)
Η Σ.Ε. του Προγράμματος συγκροτείται από πέντε (5)
μέλη, διδάσκοντες του προγράμματος τα οποία προέρ-
χονται από τα Συνεργαζόμενα Τμήματα και Ερευνητικά
Ινστιτούτα και εκλέγονται από την ΕΔΕπ του Προγράμ-
ματος για διετή θητεία.
Ο Διευθυντής του Προγράμματος είναι μέλος της Σ.Ε.
και προεδρεύει των εργασιών της.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες-Υποχρεώσεις του Τμήματος Επι-
στήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Πανεπιστήμιο
Κρήτης
• Τα Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος με συναφές γνωστικό
αντικείμενο μπορούν να συμμετέχουν ως διδάσκοντες
στα μαθήματα του Προγράμματος και να διατελέσουν
ως μέλη της ΕΔΕπ
• Τα Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος με συναφές γνωστικό
αντικείμενο μπορούν να υποδέχονται μεταπτυχιακούς
φοιτητές του Προγράμματος στα ερευνητικά τους ερ-
γαστήρια για εκπόνηση Εργαστηριακής Άσκησης και
Πειραματικής-Εργαστηριακής Έρευνας.
• Τα Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος με συναφές γνωστικό
αντικείμενο μπορούν να συμμετέχουν στις Τριμελείς Εξε-
ταστικές Επιτροπές των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών
Εργασιών ως επιβλέποντες ή συνεπιβλέποντες.
• Ενδεικτικά Γνωστικά αντικείμενα που είναι συναφή
με το Πρόγραμμα
- Βιο-υλικά
- Πρωτεϊνική μηχανική
- Βιοσυμβατότητα
- Φωτονική
- Βιο-μικροηλεκτρονικά συστήματα
- Συσκευές lab-on-a-chip
- Μηχανική ρευστών
• Διαθέτει χώρους, εξοπλισμό και τεχνική υποστήριξη
για την εκπόνηση των Εργαστηριακών Ασκήσεων και
της Πειραματικής-Εργαστηριακής Έρευνας των ΜΦ του
Προγράμματος

Άρθρο 5
Αρμοδιότητες - Υποχρεώσεις του Τμήματος
Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
• Τα Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος με συναφές γνωστικό
αντικείμενο μπορούν να συμμετέχουν ως διδάσκοντες
στα μαθήματα του Προγράμματος και να διατελέσουν
ως μέλη της ΕΔΕπ
• Τα Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος με συναφές γνωστικό
αντικείμενο μπορούν να υποδέχονται μεταπτυχιακούς
φοιτητές του Προγράμματος στα ερευνητικά τους ερ-
γαστήρια για εκπόνηση Εργαστηριακής Άσκησης και
Πειραματικής-Εργαστηριακής Έρευνας.
• Τα Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος με συναφές γνωστικό
αντικείμενο μπορούν να συμμετέχουν στις Τριμελείς
Εξεταστικές Επιτροπές των Μεταπτυχιακών Διπλωμα-
τικών Εργασιών.
• Τα Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος με συναφές γνωστικό
αντικείμενο μπορούν να ορίζονται ως επιβλέποντες ή
συνεπιβλέποντες των ΜΦ.
• Ενδεικτικά Γνωστικά αντικείμενα που είναι συναφή
με το Πρόγραμμα
- Bιo-Ιατρική Πληροφορική
- Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα στην Ιατρική
- Μηχανική Μάθηση
- Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ιατρική
- Μηχανική Όραση και Ρομποτική
- Ανάλυση βιοσήματος και Ιατρικής Εικόνας
- Σημασιολογική ανάλυση βιοϊατρικών δεδομένων
- Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα
- Ηλεκτρονική Υγεία
- Υπολογιστικές νευροεπιστήμες
• Διαθέτει χώρους, εξοπλισμό και τεχνική υποστήριξη
για την εκπόνηση των Εργαστηριακών
Ασκήσεων και της Πειραματικής-Εργαστηριακής Έρευ-
νας των ΜΦ του Προγράμματος.

Άρθρο 6
Αρμοδιότητες - Υποχρεώσεις της Ιατρικής
Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης
• Τα Μέλη ΔΕΠ της Σχολής με συναφές γνωστικό αντι-
κείμενο μπορούν να συμμετέχουν ως διδάσκοντες στα
μαθήματα του Προγράμματος και να διατελέσουν ως
μέλη της ΕΔΕπ
• Τα Μέλη ΔΕΠ της Σχολής με συναφές γνωστικό
αντικείμενο μπορούν να υποδέχονται μεταπτυχιακούς
φοιτητές του Προγράμματος στα ερευνητικά τους ερ-
γαστήρια για εκπόνηση Εργαστηριακής Άσκησης και
Πειραματικής-Εργαστηριακής Έρευνας.
• Τα Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος με συναφές γνωστικό
αντικείμενο μπορούν ν α συμμετέχουν στις
Τριμελείς Εξεταστικές Επιτροπές των Μεταπτυχιακών
Διπλωματικών Εργασιών ως επιβλέποντες ή συνεπιβλέ-
ποντες.
• Ενδεικτικά γνωστικά αντικείμενα που είναι συναφή
με το Πρόγραμμα Proslipsis.gr
- Κλινική Ιατρική Απεικόνιση
- Ακτινοπροστασία
- Ακτινοθεραπεία
- Ανατομία
- Φαρμακευτική Τεχνολογία
- Παθολογία
- Μοριακή Ιατρική και εφαρμογές
- Νευροεπιστήμες
• Διαθέτει χώρους, εξοπλισμό και τεχνική υποστήριξη
για την εκπόνηση των Εργαστηριακών Ασκήσεων και
της Πειραματικής-Εργαστηριακής Έρευνας των ΜΦ του
Προγράμματος.

Άρθρο 7
Αρμοδιότητες - Υποχρεώσεις της Σχολής
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης
• Τα Μέλη ΔΕΠ της Σχολής με συναφές γνωστικό αντι-
κείμενο μπορούν να συμμετέχουν ως διδάσκοντες στα
μαθήματα το Προγράμματος και να διατελέσουν ως μέλη
της ΕΔΕπ
• Τα Μέλη ΔΕΠ της Σχολής με συναφές γνωστικό
αντικείμενο μπορούν να υποδέχονται μεταπτυχιακούς
φοιτητές του Προγράμματος στα ερευνητικά τους ερ-
γαστήρια για εκπόνηση Εργαστηριακής Άσκησης και
Πειραματικής-Εργαστηριακής Έρευνας.
• Τα Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος με συναφές γνωστικό
αντικείμενο μπορούν να συμμετέχουν στις Τριμελείς Εξε-
ταστικές Επιτροπές των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών
Εργασιών ως επιβλέποντες ή συνεπιβλέποντες.
• Ενδεικτικά γνωστικά αντικείμενα που είναι συναφή
με το Πρόγραμμα
- Μαθηματικοί μέθοδοι και μοντελοποίηση βιολογι-
κών συστημάτων
- Υπολογιστικά εργαλεία μηχανικής
- Επεξεργασία ιατρικών σημάτων και εικόνων
- Σχεδίαση και ανάπτυξη πρωτότυπων Ιατρικών συ-
σκευών
- Αναγνώριση προτύπων
- Ιατρικές βάσεις δεδομένων και διαχείριση ιατρικής
πληροφορίας
- Συστήματα μικρο-ελεγκτών στην ιατρική οργανο-
λογία
- Βιο-ηλεκτρονική
- Βιο-φωτονική
- Βιοϊατρικά σήματα και απεικόνιση
- Βιοϊατρική φασματοσκοπία και υπερφασματική
απεικόνιση
- Μηχανική μάθηση και τεχνητή νοημοσύνη /βιοπλη-
ροφορική
- Κανονιστικά (regulatory) θέματα ιατρικής τεχνολο-
γίας
- Βιο-αισθητήρες
- Βιολογικά δίκτυα
- Διαχείριση πνευματικής ιδιοκτησίας/επιχειρηματι-
κότητα
• Διαθέτει χώρους, εξοπλισμό και τεχνική υποστήριξη
για την εκπόνηση των Εργαστηριακών Ασκήσεων και
της Πειραματικής-Εργαστηριακής Έρευνας των ΜΦ του
Προγράμματος.

Άρθρο 8
Συμμετοχή του Ιδρύματος Τεχνολογίας
και Έρευνας (ΙΤΕ)
• Οι ερευνητές/ συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ του ΙΤΕ μπο-
ρούν να συμμετέχουν ως διδάσκοντες στα μαθήματα του
Προγράμματος και να διατελέσουν ως μέλη της ΕΔΕπ
• Οι ερευνητές/ συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ του ΙΤΕ
μπορούν να υποδέχονται μεταπτυχιακούς φοιτητές
του Προγράμματος στα ερευνητικά τους εργαστήρια
για εκπόνηση Εργαστηριακής Άσκησης και Πειραματι-
κής-Εργαστηριακής Έρευνας.
• Οι ερευνητές/ συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ του ΙΤΕ μπο-
ρούν να συμμετέχουν στις Τριμελείς Εξεταστικές Επι-
τροπές των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών
και μπορούν να ορίζονται ως επιβλέποντες ή συνεπι-
βλέποντες
• Ενδεικτικά γνωστικά αντικείμενα που είναι συναφή
με το Πρόγραμμα
- Υπολογιστική μοντελοποίηση βιολογικών συστη-
μάτων
- Γονιδιακή ανάλυση μοριακών δεικτών
- Πρωτεϊνική ανάλυση βιοδεικτών
- Βιοπληροφορική ανάλυση ασθενειών
- Φαινοτυπική/μοριακή/κυτταρική ανάλυση ασθενει-
ών σε ζωικά μοντέλα:
Νευροεκφυλισμός, γήρανση, καρκίνος, χρόνια φλεγ-
μονή ο Ιατρικές βάσεις δεδομένων και διαχείριση ιατρι-
κής πληροφορίας
- Machine learning
- Artificial Intelligence in Medicine
- Artificial Vision and Robotics
- Ανάλυση βιοσήματος και Ιατρικής Εικόνας
- Σημασιολογική ανάλυση βιοϊατρικών δεδομένων
- Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα
- Ηλεκτρονική Υγεία
- Βιοφωτονική (Biophotonics)
- Εμβιοκατασκευές (Biofabrication)
- Μικροσκοπία (Microscopy)
- Βιοϋλικά (Biomaterials)
- Μηχανική ιστών (Tissue Enginnering)
- Βιομιμητικά συστήματα (Biomimetic systems)
- Νανοιατρική (Nanomedicine)
- Υπολογιστική Όραση και Αντίληψη (Computational
Vision and Perception)
- Ρομποτική και Βιο-μιμητικά συστήματα (Robotics
and Bio-inspired systems)
- Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα (Virtual
and Augmented Reality)
- (Βιο-)Ιατρική Πληροφορική ((Bio-)medical Informatics)
- Βιοϊατρική Απεικόνιση (Biomedical Imaging)
- Υπολογιστική Ογκολογία (Computational Oncology)
- Βιοπληροφορική / Γονιδωματική/ Μετα-γονιδιωμα-
τική ανάλυση (Bioinformatics / Genomic / Metagenomic
Analysis)
- Συστήματα και Υπηρεσίες Ηλ. Υγείας (eHealth systems
and services)
- Συστήματα Στήριξης Ιατρικών Αποφάσεων (Medical
Decision Support Systems)
- Εμβιομηχανική (Biomechanics)
- Υπολογιστικές Μέθοδοι Μοντελοποίησης Bιo-
Ιατρικών Συστημάτων (Computational Modelling of
Bio-Medical Systems)
- Μαθηματική Θεωρία Υλικών (Mathematical Materials
Science)
- Υπολογιστική Μηχανική Βιολογικών Ροών (Computational
Biofluid Mechanics)
- Μηχανοβιολογια (Mechanobiology)
- Στατιστική Ανάλυση Bιo-Ιατρικών Δεδομένων (Statistical
Analysis of Bio-Medical Data)
- Υπολογιστικές και Μαθηματικές Μέθοδοι στη Φαρ-
μακολογία (Computational and Mathematical Methods
in Pharmacology)
- Διαχείριση και Επεξεργασία Μεγάλων Δεδομένων
(Big Data Analysis)
• Διαθέτει χώρους, εξοπλισμό και τεχνική υποστήριξη
για την εκπόνηση των Εργαστηριακών
Ασκήσεων και της Πειραματικής-Εργαστηριακής Έρευ-
νας των ΜΦ του Προγράμματος.

Άρθρο 9
Κανονισμός σπουδών, πόροι και λειτουργία του
προγράμματος
Όλα τα θέματα σχετικά με τον κανονισμό σπουδών,
τους πόρους, την λειτουργία του προγράμματος, καθώς
και λοιπά θέματα ρυθμίζονται στα συνοδευτικά κείμενα
προτάσεων ΦΕΚ ίδρυσης και κανονισμού σπουδών όπως
αυτά έχουν συμφωνηθεί και συνδιαμορφωθεί από τους
φορείς της παρούσης κοινοπραξίας.

Άρθρο 10
Διάρκεια Ισχύος
Το παρόν Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας παραμένει
σε ισχύ καθ' όλην τη διάρκεια λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ.
Τροποποίηση του Ε.Π.Σ. μπορεί να επέλθει μόνο μετά
από αίτημα της Ε.Δ.Επ. και απόφαση των αρμοδίων ορ-
γάνων των συνεργαζόμενων φορέων.
Το παρόν συντάσσεται σε τρία (3) αντίτυπα.
γ) τον Κανονισμό Σπουδών του ανωτέρω Δι-
ιδρυματικού Προγράμματος, ο οποίος έχει ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με την συμμετοχή της Ιατρι-
κής Σχολής και των τμημάτων Επιστήμης και Τεχνολογί-
ας Υλικών και Επιστήμης Υπολογιστών, το Πολυτεχνείο
Κρήτης με την συμμετοχή της Σχολής Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και το Ίδρυμα
Τεχνολογίας και Έρευνας, οργανώνουν και λειτουργούν
από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Διιδρυματικό Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στη «Βιοϊα-
τρική Μηχανική - Biomedical Engineering», (στο εξής
Πρόγραμμα ή ΔΠΜΣ) σύμφωνα με τις διατάξεις του κα-
νονισμού αυτού και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (τ. Α΄
114/04.08.2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το ΔΠΜΣ μπορεί να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας
με ερευνητικούς φορείς, οργανισμούς, κ.λπ., για την υλο-
ποίηση των σκοπών του, μετά από αποφάσεις της οικείας
ΕΔΕπ και των οργάνων διοίκησης των προαναφερθέ-
ντων συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων. Ως επισπεύδουσα
σχολή αναλαμβάνει η μονοτμηματική Σχολή Ιατρικής
του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Η δομή, η οργάνωση και η λειτουργία των μεταπτυχια-
κών σπουδών του ΔΠΜΣ διέπονται από τις διατάξεις των
σχετικών νόμων, από την ισχύουσα απόφαση έγκρισης
λειτουργίας του, από τον Εσωτερικό Κανονισμό των ιδρυ-
μάτων που το συνδιοργανώνουν και από τον παρόντα
Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΠΜΣ καθώς και από τις
αποφάσεις της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕπ)
Ο Κανονισμός Λειτουργίας αποβλέπει στο:
• Να διευκρινίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις που
διέπουν την εκπαιδευτική διαδικασία από την εισαγωγή
των μεταπτυχιακών φοιτητών μέχρι την περάτωση των
σπουδών τους.
• Να προσδιορίσει το δομικό πλαίσιο μιας απρόσκο-
πτης συνεργασίας μεταξύ των διδασκόντων, σπουδα-
στών, διοικητικών υπαλλήλων κ.λπ. με απώτερο σκοπό
την ομαλή διεξαγωγή του εκπαιδευτικού και ερευνητι-
κού έργου.

Άρθρο 2
Αντικείμενο και σκοπός
Σκοπός του ΔΠΜΣ στην «Βιοϊατρική Μηχανική -
Biomedical Engineering» είναι η παροχή υψηλού επι-
πέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης σε Έλληνες και
αλλοδαπούς φοιτητές, έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να
αποκτήσουν τα απαιτούμενα υψηλά προσόντα για την
κάλυψη των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών σε απα-
σχόληση στο εν λόγω πεδίο. Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ
στην «Βιοϊατρική Μηχανική - Biomedical Engineering»
θα μπορούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκές κατευθύν-
σεις με την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, να στε-
λεχώσουν ερευνητικές υποδομές, να εργαστούν στον
σχετικό, ραγδαία αναπτυσσόμενο, βιομηχανικό κλάδο,
να εργαστούν σε νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα, στην
Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Οι σκοποί του ΔΠΜΣ συνοψί-
ζονται ως εξής:
• Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαί-
δευσης σε αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
της Χώρας μας καθώς και αντίστοιχων και ισοδύναμων
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με στόχο την σε βάθος κατα-
νόηση των βασικών αρχών και μεθόδων της Bιo-Ιατρικής
Μηχανικής.
• Η ενίσχυση της έρευνας στο εν λόγω πεδίο με την
ένταξη των αποφοίτων του προγράμματος στον εθνικό
και τον διεθνή ερευνητικό ιστό.
• Η επιστημονικό/τεχνολογική εκπαίδευση και εξειδί-
κευση των αποφοίτων με στόχο την απασχόληση τους
σε εταιρείες ανάπτυξης και διάθεσης ιατρο-τεχνολογικού
εξοπλισμού.
• Η ανάπτυξη της καινοτομίας στα αντικείμενα της Bιo-
Ιατρικής Μηχανικής τόσο σε επίπεδο μεγάλων εταιρειών
όσο και σε επίπεδο νεοφυών επιχειρήσεων.
• Η ανάπτυξη μακροπρόθεσμων διεθνών συνεργασιών
σε επιστημονικό και επιχειρηματικό επίπεδο.
• Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας
στον πληθυσμό μέσω της υψηλής εξειδίκευσης του
προσωπικού των υγειονομικών φορέων.
• Η προβολή της Χώρας στο εξωτερικό ως Χώρα πα-
ραγωγής και εξαγωγής τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και
προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Άρθρο 3
Όργανα Διοίκησης
Σύμφωνα με τα άρθρα 31,43 του ν. 4485/2017, τα αρ-
μόδια όργανα οργάνωσης και λειτουργίας του ΔΠΜΣ
είναι:
1. Οι Σύγκλητοι του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Πο-
λυτεχνείου Κρήτης και το Διοικητικό Συμβούλιο του
Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
2. Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕπ) του ΔΠΜΣ.
3. Η συντονιστική επιτροπή (Σ.Ε.) του ΔΠΜΣ
4. Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ.
Για την υποστήριξη των ανωτέρω οργάνων και την
διεκπεραίωση των φοιτητικών θεμάτων, λειτουργεί στο
ΔΠΜΣ γραμματεία του προγράμματος.
Οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται ως ακολούθως:
Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕπ)
Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕπ) συγκροτείται
από:
1. Επτά (7) μέλη Δ.Ε.Π. ή Ερευνητές των συνεργαζόμε-
νων Ιδρυμάτων, ήτοι 3 μέλη ΔΕΠ από το Πανεπιστήμιο
Κρήτης, 2 μέλη ΔΕΠ από το Πολυτεχνείο Κρήτης και 2
ερευνητές από το ΙΤΕ με διετή θητεία. Σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από το νόμο, τα μέλη της ΕΔΕπ ορίζονται
από τις Γενικές Συνελεύσεις και τα συλλογικά όργανα
διοίκησης των συνεργαζόμενων Τμημάτων και ερευνη-
τικών ιδρυμάτων.
2. Δύο (2) εκπροσώπους των φοιτητών ΔΠΜΣ με ετή-
σια θητεία. Η ΕΔΕπ έχει τις εξής αρμοδιότητες:
1. Ορίζει, από τα μέλη της ΕΔΕπ , το Διευθυντή και τον
Αναπληρωτή του με διετή θητεία.
2. Ορίζει τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.)
του ΔΠΜΣ
3. Κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκό-
ντων του ΔΠΜΣ
4. Συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υπο-
ψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών,
5. Διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης
προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ., και
6. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από
την ισχύουσα νομοθεσία.
Συντονιστική επιτροπή (Σ.Ε.)
Η Σ.Ε. του Προγράμματος συγκροτείται από πέντε (5)
μέλη διδάσκοντες του προγράμματος τα οποία προέρ-
χονται από τα Συνεργαζόμενα Τμήματα και Ερευνητικά
Ινστιτούτα και εκλέγονται από την ΕΔΕπ του Προγράμ-
ματος για διετή θητεία.
Ο Διευθυντής του Προγράμματος είναι μέλος της Σ.Ε.
και προεδρεύει των εργασιών της.
Η Σ.Ε. του Προγράμματος έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συ-
ντονισμό της λειτουργίας του Προγράμματος.
β) κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του
απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απο-
λογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του
Προγράμματος, καθώς και των λοιπών δραστηριοτή-
των του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την
καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη
βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την
κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του
Προγράμματος.
Διευθυντής του ΔΠΜΣ
Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ είναι μέλος της ΕΔΕπ και
προεδρεύει αυτής. Ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή
του με απόφαση της ΕΔΕπ για διετή θητεία. Είναι μέλη
Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή.
Ο Διευθυντής του Προγράμματος μπορεί να:
- εισηγείται στην ΕΔΕπ κάθε θέμα που αφορά στην
εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος και την αποτε-
λεσματική εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού
- εκπροσωπεί το Πρόγραμμα σε όλα τα όργανα των
Ιδρυμάτων που συνδιοργανώνουν το Πρόγραμμα καθώς
επίσης και σε κάθε φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο
εκτός Πανεπιστημίου
- ορίζει ad hoc επιτροπές για την οργάνωση και λει-
τουργία του Προγράμματος
- είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση της ημερήσιας
διάταξης και της σύγκλησης της ΕΔΕπ και της Σ.Ε., κα-
θώς επίσης και για την υλοποίηση των αποφάσεων των
Οργάνων αυτών
Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από
δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον
αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής.
Σε περίπτωση απουσίας του Διευθυντή, τα καθήκοντά
του εκπληρώνονται από τον Αναπληρωτή Διευθυντή
του Προγράμματος. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ορί-
ζεται επίσης από την ΕΔΕπ με διετή θητεία που μπορεί
να ανανεωθεί. Ανήκει στην βαθμίδα του Καθηγητή, ή
Αναπληρωτή Καθηγητή και μπορεί να προέρχεται από
οποιοδήποτε Τμήμα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα αρ-
κεί να είναι διδάσκων του Προγράμματος. Για την εκλογή
του Αναπληρωτή Διευθυντή απαιτείται σύμφωνη γνώμη
της πλειοψηφίας των μελών της ΕΔΕπ.

Άρθρο 4
Χορηγούμενοι Μεταπτυχιακοί τίτλοι και ειδικεύσεις
Το πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΔΜΣ) στην Βιοϊατρική Μηχανική - Master of
Science in Biomedical Engineering (BE) 90 πιστωτικών
μονάδων (ΠΜ) (ECTS). To πρόγραμμα παρέχει επίσης την
δυνατότητα ειδικεύσεων μέσω ερευνητικής διπλωματι-
κής εργασίας 30 επιπλέον Πιστωτικών Μονάδων στις
εξής τρείς θεματικές ενότητες του (modules), ήτοι:
1. Σύνθεση και Κατασκευή Ιστών, Μοριακή Διαγνωστι-
κή και θεραπεία (Biofabrication Molecular Diagnostics
and Therapy)
2. Bιo-Ιατρική Απεικόνιση (Bio-Medical Imaging)
3. Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα (Medical Information
Systems)
Οι ειδικεύσεις καθώς και ο συνολικός αριθμός των
Πιστωτικών Μονάδων θα αναγράφονται στο απονεμη-
θέν δίπλωμα. Ο τίτλος απονέμεται από κοινού από το
Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείου Κρήτης, με
ρητή αναφορά επί αυτού του Ιδρύματος Τεχνολογίας και
'Ερευνας ως συνδιοργανωτή του προγράμματος.

Άρθρο 5
Κατηγορίες πτυχιούχων που δίνονται δεκτοί
στο Δ.Π.Μ.Σ
Στο ΔΠΜΣ «Βιοϊατρική Μηχανική-Biomedical Engineering
» γίνονται δεκτοί κατόπιν επιλογής απόφοιτοι
Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και
της αλλοδαπής Θετικών Επιστημών, Επιστημών Μηχανι-
κού και Επιστημών Υγείας.

Άρθρο 6
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατ' ανώτατο
όριο σε σαράντα (40) φοιτητές ετησίως. Στο πρόγραμμα
θα εισάγονται φοιτητές προερχόμενοι από χώρες του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και από χώρες
εκτός ΕΟΧ.

Άρθρο 7
Τέλη φοίτησης και απαλλαγές
Τα τέλη φοίτησης για το σύνολο του ΔΜΠΣ είναι
α) €1500 για τους προερχόμενους από χώρες του ΕΟΧ
φοιτητές και β) € 3000 για τους προερχόμενους από χώ-
ρες εκτός ΕΟΧ φοιτητές. Proslipsis.gr
Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε δύο ισόποσες
δόσεις: η πρώτη κατά την εγγραφή του ΜΦ στο πρώτο
ακαδημαϊκό τρίμηνο σπουδών και η 2η κατά την εγγρα-
φή του ΜΦ στο 3ο ακαδημαϊκό τρίμηνο σπουδών σε
τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί από το φορέα
διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης που ασκεί την
διοικητική υποστήριξη του έργου.
Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης ΜΦ από το Πρό-
γραμμα, δεν επιστρέφονται καταβληθέντα τέλη φοίτη-
σης. Σε αυτή την περίπτωση χορηγείται πιστοποιητικό
παρακολούθησης των μαθημάτων εκείνων που έχουν
ολοκληρωθεί επιτυχώς.
Σε περίπτωση αίτησης αναστολής σπουδών, ο ΜΦ
είναι υποχρεωμένος να έχει ολοκληρώσει όλες τις οικο-
νομικές του υποχρεώσεις τη στιγμή της αίτησής του. Σε
αντίθετη περίπτωση, το Πρόγραμμα είναι υποχρεωμένο
να προχωρήσει στη διαγραφή του ΜΦ. Με τη λήξη της
αναστολής των σπουδών του, ο ΜΦ επιστρέφει στο οι-
κονομικό καθεστώς που ίσχυε κατά το ακαδημαϊκό έτος
εισαγωγής του στο Πρόγραμμα. Εφόσον υπάρξουν εισ-
ροές από άλλες πηγές χρηματοδότησης, η ΕΔΕπ διατηρεί
το δικαίωμα να μειώνει οριζοντίως τα τέλη φοίτησης ή/
και να χορηγεί επιπλέον υποτροφίες με την μορφή μείω-
σης διδάκτρων σε επιλεγμένους από αυτήν αριστούχους
φοιτητές, ακολουθώντας ακαδημαϊκά κριτήρια αριστεί-
ας. Τέλος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές απαλλάσσονται
από την καταβολή των τελών φοίτησης εάν πληρούν τις
προϋποθέσεις του άρθρου 35 παρ. 2 του ν. 4485/2017.
Η υποβολή της σχετικής αίτησης και των απαραίτητων
δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνεται μετά από την ολο-
κλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του
ΔΠΜΣ σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται από την
προκήρυξη εισαγωγής νέων φοιτητών. Όσοι λαμβάνουν
υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.
Σε κάθε περίπτωση οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν
ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
του αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΔΜΠΣ.
Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του 30%, τότε
επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς
που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Άρθρο 8
Διάρκεια σπουδών και αναστολή φοίτησης
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονο-
μή ΔΠΜΣ είναι 15 μήνες. Για τους φοιτητές οι οποίοι θα
επιλεγούν κατόπιν αίτησής τους, να εκπονήσουν ερευ-
νητική διπλωματική εργασία για εξειδίκευση σε μια από
τις προαναφερθείσες θεματικές ενότητες του άρθρου
4, η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης επεκτείνεται στα δύο
ακαδημαϊκά έτη.
Και στις δύο περιπτώσεις ορίζεται ως μέγιστη διάρκεια
φοίτησης τα τρία (3) ημερολογιακά έτη. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, για την ολοκλήρωση εκπόνησης της με-
ταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να δοθεί
παράταση ενός (1) έτους μετά από εισήγηση του επι-
βλέποντος και απόφαση της ΕΔΕπ.
Για εξαιρετικούς λόγους (π.χ. για λόγους υγείας, από
εργαζόμενους, υπηρετούντες στρατιωτική θητεία, κ.λπ.)
είναι δυνατή η χορήγηση αναστολής φοίτησης ενός (1)
ή έως τέσσερα (4) εξάμηνα. Κατά το χρονικό διάστημα
της αναστολής αναστέλλονται και τα δικαιώματα του
μεταπτυχιακού φοιτητή. Ο χρόνος της αναστολής δεν
προσμετράται στο χρόνο μέγιστης διάρκειας. Αιτήσεις
για παράταση ή αναστολή φοίτησης γίνονται δεκτές το
αργότερο δύο (2) εβδομάδες πριν την έναρξη της δι-
δασκαλίας των μαθημάτων του ακαδημαϊκού τριμήνου
στο οποίο αναφέρονται και εγκρίνονται από την ΕΔΕπ.
Αναστολή φοίτησης δεν χορηγείται για το Α΄ εξάμηνο
του ΔΠΜΣ. Σε περίπτωση αίτησης αναστολής σπουδών,
ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να έχει
ολοκληρώσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις τη
στιγμή της αίτησής του. Σε αντίθετη περίπτωση, το Πρό-
γραμμα είναι υποχρεωμένο να προχωρήσει στη διαγρα-
φή του. Με τη λήξη της αναστολής των σπουδών του,
ο μεταπτυχιακός φοιτητής επιστρέφει στο οικονομικό
καθεστώς που ίσχυε κατά το ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής
του στο Πρόγραμμα.

Άρθρο 9
Δικαιολογητικά υποψηφιότητας
και κριτήρια επιλογής
Η προκήρυξη για την εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών
φοιτητών στο ΔΠΜΣ για την απόκτηση Μεταπτυχια-
κού Διπλώματος Ειδίκευσης, ανακοινώνεται προς τους
ενδιαφερόμενους με κάθε πρόσφορο μέσο, μετά από
απόφαση της ΕΔΕπ του ΔΠΜΣ, στην οποία θα πρέπει να
προσδιορίζονται τα ακόλουθα:
1. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις εισαγωγής
2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων
για εισαγωγή στο ΔΠΜΣ περιλαμβανομένων των: τίτ-
λων σπουδών, αναλυτικής βαθμολογίας, βαθμού πτυχίου
3. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών
4. Ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων
5. Η ταχυδρομική και η ηλεκτρονική διεύθυνση υπο-
βολής δικαιολογητικών
6. Τα τέλη φοίτησης
Οι αιτήσεις και οι συστατικές επιστολές των υποψή-
φιων μεταπτυχιακών φοιτητών υποβάλλονται σε ειδικά
έντυπα που διατίθενται από τη γραμματεία και τις ιστο-
σελίδες του προγράμματος. Τα απαραίτητα δικαιολογη-
τικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:
1. Έντυπη αίτηση, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται από
την ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα συ-
νοδεύεται από ανάλυση ενδιαφέροντος/κινήτρων για
το ΔΠΜΣ.
3. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, λοιποί
τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου, πιστοποιητικά
συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και υποτροφί-
ες/διακρίσεις (υποτροφίες, βραβεία αριστείας, βραβεύ-
σεις από επιστημονικούς φορείς, κλπ.) (εάν υπάρχουν).
4. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές, κατά προτί-
μηση από μέλη ΔΕΠ (σε ειδικό έντυπο που θα διατίθεται
από το ΔΠΜΣ).
5. Αποδεικτικό Β2 καλής γνώσης ή ανώτερο, της αγ-
γλικής γλώσσας (άρθρο 1 π.δ. 146/2007). Σε περίπτωση
μη προσκόμισης αποδεικτικού, η αξιολόγηση της επάρ-
κειας γλωσσομάθειας θα γίνεται μέσω διαδικασίας που
θα καθορίζει η ΕΔΕπ.
6. Φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
7. Μία Φωτογραφία (στην αίτηση).
Η ΕΔΕπ μπορεί, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να ζητά
συμπληρωματικά στοιχεία από κάθε υποψήφιο. Στο
Πρόγραμμα εισάγονται υποψήφιοι στους οποίους έχει
απονεμηθεί υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών από
Κράτη, Ιδρύματα Κρατικών Υποτροφιών, Διεθνείς Οργα-
νισμούς, Διεθνή Προγράμματα, κα., εφόσον πληρούν τις
υπόλοιπες προϋποθέσεις. Το ποσοστό εισαγωγής αυτής
της κατηγορίας μεταπτυχιακών φοιτητών καθορίζεται
από την ΕΔΕπ.
Η ΕΔΕπ του ΔΠΜΣ ορίζει πενταμελή Επιτροπή Αξιο-
λόγησης (ΕΑ) η οποία αξιολογεί τους υποψήφιους που
προσκόμισαν εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά και εισηγείται στην ΕΔΕπ τον κατάλογο των
εισαγομένων, η οποία και τελικά επιλέγει τους εισαγόμε-
νους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Η αξιολόγηση των υπο-
ψηφίων διεξάγεται στις ακόλουθες διαδοχικές φάσεις,
οι οποίες πραγματοποιούνται σε ημερομηνίες που κα-
θορίζονται από την ΕΔΕπ και αναφέρονται με σαφήνεια
σε σχετική ανακοίνωση του ΔΠΜΣ που αναρτάται στις
ιστοσελίδες του προγράμματος:
α. Εξακρίβωση της γνησιότητας και ακρίβειας των βε-
βαιώσεων και των πιστοποιητικών και έλεγχος τυπικών
προσόντων. Κατά τη φάση αυτή, η ΕΑ καλεί όσους δεν
έχουν προσκομίσει αποδεικτικό γλωσσομάθειας να προ-
σέλθουν σε αξιολόγηση της επάρκειας γλωσσομάθειας
τους σύμφωνα με την διαδικασία που έχει προκαθοριστεί
με απόφαση της ΕΔΕπ.
β. Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι αντίστοιχες μέγιστες
βαθμολογίες, σε συνολική εκατονταβάθμια κλίμακα, είναι:
• Βαθμός Πτυχίου πολλαπλασιαζόμενος επί 3 (μέγιστο 30)
• Χρόνος ολοκλήρωσης σπουδών (10-2ν) με το ν να
ισούται με τον επιπλέον των προβλεπόμενων έτη σπου-
δών (μέγιστο 10)
• Συνέντευξη 20
• Σχετική με το μεταπτυχιακό διπλωματική εργασία ή
αυξημένος αριθμός ECTS (πχ απόφοιτοι Πολυτεχνικών
ή Ιατρικών Σχολών) 15
• Ερευνητική Δραστηριότητα (π.χ. δημοσιεύσεις ή συμ-
μετοχή σε προγράμματα) 15
• Συστατικές επιστολές: 10
Με βάση την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης,
η ΕΔΕπ λαμβάνει την τελική απόφαση κατάταξης των
υποψηφίων και επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών
του ΔΠΜΣ επικυρώνοντας τους πίνακες επιτυχόντων
και επιλαχόντων.

Άρθρο 10
Εγγραφές Επιτυχόντων
Οι επιτυχόντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα
από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ στο οποίο έχουν υποβάλει
αίτηση, και καλούνται να απαντήσουν, επίσης, με ηλε-
κτρονικό μήνυμα εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, αν
αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο ΔΠΜΣ, αποδεχό-
μενοι τους όρους λειτουργίας του. Η μη απάντηση από
επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία
ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής.
Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία ενημερώνει
τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον
αντίστοιχο κατάλογο επιτυχόντων.
Η ΕΔΕπ ενημερώνει τους επιτυχόντες φοιτητές σχετικά
με τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα ιδρύ-
ματα από τα οποία αποφοίτησαν, ως προϋπόθεση για
την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ., και
τους ζητά να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά.
Η εγγραφή των νέων φοιτητών στο ΔΠΜΣ, γίνονται
μια εβδομάδα πριν την έναρξη του Α΄ ακαδημαϊκού
τριμήνου.

Άρθρο 11
Πρόγραμμα μαθημάτων-Μεταπτυχιακή Εργασία-
Προϋποθέσεις λήψης πτυχίου
Η ΕΔΕπ του ΔΠΜΣ, κατά την προκήρυξη εισαγωγής
νέων φοιτητών, καθορίζει την λίστα των μαθημάτων που
θα προσφέρονται. Η ΕΔΕπ του ΔΠΜΣ μπορεί να αποφα-
σίζει περί τον Απρίλιο κάθε έτους την τροποποίηση του
κανονισμού και την έγκριση του Οδηγού Σπουδών κάθε
Ακαδημαϊκού Έτους.
Η διδασκαλία των μαθημάτων του ΔΠΜΣ και η συγ-
γραφή των διπλωματικών εργασιών γίνεται στην Αγγλική
γλώσσα.
Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του ΔΠΜΣ έχει ως εξής:
COURSE ID
COURSE TITLE ECTS
1st TRIMESTER 20/9-20/11 Introductory Module 15
ΒΜΕ 1 Cell biology and Physiology 2
ΒΜΕ 2 SW and HW tools for Rapid Prototyping of Medical Devices 5
ΒΜΕ 3 Measurement and Analysis of Bio-signals 2
ΒΜΕ 4 Biofluid Mechanics and Cardiovascular Technology 3
ΒΜΕ 5 Laser Physics and Medical Lasers 3
2nd TRIMESTER 26/11-12/2 Biofabrication, Molecular Diagnostics and
Therapy Module 15
ΒΜΕ 6 Biomaterials and Biofabrication 3
ΒΜΕ 7 Tissue Engineering and Regenerative Medicine 3
ΒΜΕ 8 Drug Development and Pharmaceutical Technology 3
ΒΜΕ 9 Biosensors and Lab on-a-chip 3
BME 10 Molecular Diagnostics and Precision Medicine 3
3rd TRIMESTER 26/2-16/4 Bio-Medical Imaging Module 15
ΒΜΕ 11 γ-, X-ray, MRI and Ultrasound Imaging 3
ΒΜΕ 12 Physics and Engineering of Medical Imaging Sensors 3
ΒΜΕ 13 Bio-spectroscopy and Hyperspectral Imaging 3
ΒΜΕ 14 Advanced Microscopy 3
ΒΜΕ 15 Medical Image Analysis 3
4th TRIMESTER 1/5-20/6 Medical Information Systems Module 15
ΒΜΕ 16 Artificial Intelligence and Medical Decision Support Systems 3
ΒΜΕ 17 Bio-Informatics 3
ΒΜΕ 18 Medical Informatics and e-health 3
ΒΜΕ 19 Medical Robotics and VR 3
ΒΜΕ 20 Big Data Analytics in Medicine and Healthcare 3
Κάθε ακαδημαϊκό τρίμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον
8 εβδομάδες διδασκαλίας και τις ακριβείς ημερομηνίες
έναρξης και περαίωσης του τις καθορίζει η ΕΔΕπ.
Το σύνολο των μαθημάτων ΒΜΕ 1-22 καθώς και η Με-
ταπτυχιακή Εργασία ΒΜΕ-ΑΤ (επιπέδου εφαρμογών Βιο-
ιατρικής Μηχανικής) είναι υποχρεωτικά και η επιτυχής
εξέταση τους οδηγεί στην λήψη Διπλώματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών 90 Πιστωτικών Μονάδων. Μετά από
αίτηση τους και κατόπιν θετικής αξιολόγησης από την
ΕΔΕπ, φοιτητές του προγράμματος που έχουν ολοκλη-
ρώσει τον κύκλο σπουδών των 90 Πιστωτικών Μονάδων
μπορούν να εκπονήσουν δεύτερη Μεταπτυχιακή Εργα-
σία ερευνητικού επιπέδου και εξειδίκευσης (BME_RST)
βαρύτητας 30 Πιστωτικών Μονάδων και να λάβουν Δί-
πλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 120 Πιστωτικών Μονά-
δων. Η δεύτερη Μεταπτυχιακή Εργασία μπορεί να είναι
συνέχεια της πρώτης ή να έχει διαφορετικό περιεχόμενο.
Οι φοιτητές που θα αιτηθούν και θα επιλεγούν για την
εκπόνηση ερευνητικής διπλωματικής εργασίας και ειδί-
κευσης θα παρατείνουν τις σπουδές τους για 3 επιπλέον
τρίμηνα και θα λάβουν Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών 120 Πιστωτικών Μονάδων. Για την πρόσθετη αυτή
εκπαιδευτική περίοδο οι φοιτητές δεν επιβαρύνονται με
τέλη φοίτησης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΔΠΜΣ
συνοψίζεται ως εξής:
• Πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα ανά τρίμηνο και για
4 τρίμηνα συνολικά εξήντα (60) πιστωτικών μονάδων
για το πρώτο έτος
• Μια υποχρεωτική Μεταπτυχιακή Εργασία ΒΜΕ-ΑΤ
(επιπέδου εφαρμογών Βιο-ιατρικής Μηχανικής) δεκαπέ-
ντε (15) Πιστωτικών Μονάδων σε προχωρημένα θέματα
Βιο-ιατρικής Μηχανικής η οποία παραδίδεται κατά το
τέλος του 5ου τριμήνου
• Υποχρεωτική παρακολούθηση (5) πέντε ειδικών σεμι-
ναριακών μαθημάτων, δεκαπέντε (15) συνολικά Πιστωτι-
κών Μονάδων (κατόπιν αξιολόγησης κατά το 5ο τρίμηνο)
• Προαιρετική διπλωματική εργασία τριάντα (30) (επι-
πλέον) Πιστωτικών Μονάδων η οποία εκπονείται κατά
το 6ο, 7ο, και 8ο τρίμηνο κατόπιν αίτησης του/της ενδι-
αφερόμενου/νης και έγκρισης από την ΕΔΕπ. Η φοίτηση
στην φάση αυτή γίνεται χωρίς τέλη φοίτησης.
Η ΕΔΕπ του προγράμματος μπορεί, με τεκμηριωμένη
απόφασή της, να μεταβάλει την ροή του προγράμμα-
τος, καθώς και να αφαιρέσει/προσθέσει μαθήματα στα
πλαίσια των αναγκών εκσυγχρονισμού και προσαρμογής
που ενδεχομένως προκύψουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις
και με ευθύνη της ΕΔΕπ, θα γίνεται έγκαιρα δημόσια
κοινοποίηση των όποιων μεταβολών στο πρόγραμμα
σπουδών.
Κατόπιν σχετικής απόφασης της ΕΔΕπ και συμφωνίας
μεταξύ των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, οι φοιτητές του
προγράμματος μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα
που προσφέρονται σε άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα
των εν λόγω Ιδρυμάτων, εφόσον: α) τα μαθήματα αυτά
διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα και β) υπάρχει τεκ-
μηριωμένη ισοδυναμία φόρτου εργασίας, βαρύτητας και
περιεχομένου. Ένα ποσοστό των μαθημάτων μικρότερο
του 35% θα μπορεί να προσφέρεται εξ αποστάσεως εφό-
σον αυτό κριθεί αναγκαίο με απόφαση της ΕΔΕπ.
Η διδασκαλία των μαθημάτων του ΔΠΜΣ γίνεται κατά
τις καθοριζόμενες ημέρες και ώρες από την ΕΔΕπ Οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΔΠΜΣ είναι υποχρεωμέ-
νοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα
εργαστήρια και τις άλλες δραστηριότητες που προβλέ-
πονται για κάθε μάθημα, καθώς και να σέβονται και να
τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων του ΔΠΜΣ, καθώς
και τη ν ακαδημαϊκή δεοντολογία. Απουσίες πέραν του
20% των διαλέξεων οδηγεί αυτομάτως σε αποκλεισμό
από τις εξετάσεις του αντίστοιχου μαθήματος και ο ΜΦ
υποχρεούται να το παρακολουθήσει σε επόμενο αντί-
στοιχο εξάμηνο.
Η ΕΔΕπ ορίζει για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ένα
μέλος Δ.Ε.Π. ή ερευνητή του ΙΤΕ, μέλη της ομάδας των
διδασκόντων του ΔΠΜΣ ως επιβλέποντα/σύμβουλο για
5th TRIMESTER 20/9-20/11 Medical Product and Business Development
Module 15
ΒΜΕ 22 Seminars and Projects on
- Regulatory Systems
- Patent Drafting and IPR Management
- Design and Execution of Clinical Trials
- Ethics in Science and Medicine
- Entrepreneurship
ECTS of Courses:75
Theses Module
BME_AT Application Grade Thesis 1/7-20/11 (compulsory) 15
Graduation with
90 ECTS
BME_RST Research Grade & Specialization Thesis 30/11-30/6 (optional) 30
Graduation with
120 ECTS
την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας των
σπουδών του.
Μεταπτυχιακή Εργασία ΒΜΕ-ΑΤ (επιπέδου εφαρμογών
Βιο-ιατρικής Μηχανικής)
Η εργασία αναλαμβάνεται αφού προηγηθεί ένας κύ-
κλος διαλέξεων από μέλη ΔΕΠ και ερευνητές των συνερ-
γαζόμενων ιδρυμάτων σε αντικείμενα που άπτονται των
ερευνητικών ενδιαφερόντων τους και απηχούν μοντέρ-
να και αναδυόμενα αντικείμενα. Η εργασία εκπονείται
υπό την επίβλεψη ενός μέλους ΔΕΠ ή ερευνητή και έχει
ως σκοπό την σε βάθος κατανόηση ενός προχωρημένου
αντικειμένου, με την ανάλυση της σχετικής βιβλιογρα-
φίας, της συμμετοχής σε πειράματα και της συγγραφής
σχετικής εργασίας. Μετά την παράδοση του γραπτού
κειμένου της εργασίας, γίνεται δημόσια παρουσίαση και
εξέταση από τον/την επιβλέποντα/ουσα και βαθμολογεί-
ται ανάλογα η επίδοση του/της φοιτητή/ριας.
Μεταπτυχιακή Εργασία BME_RST (ερευνητικού επιπέ-
δου και εξειδίκευσης (BME_RST)
Η ερευνητική διπλωματική εργασία είναι 30 Πιστωτι-
κών Μονάδων (ΠΜ), εκπονείται κατά το 6ο, 7ο, και 8ο τρί-
μηνο, έχει ερευνητικό προσανατολισμό και επιβλέπεται
από τριμελή επιτροπή. Οι επιβλέποντες της ερευνητικής
μεταπτυχιακής εργασίας είναι μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές που
υπηρετούν στα συνεργαζόμενα Ιδρύματα. Ερευνητές
αναγνωρισμένων ερευνητικών/πανεπιστημιακών ιδρυ-
μάτων (πέραν των συνεργαζόμενων) της ημεδαπής και
της αλλοδαπής και οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού
Διπλώματος, μπορεί να ορίζονται συν-επιβλέποντες του
μεταπτυχιακού φοιτητή. Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει
να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με
το γνωστικό αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας.
Αίτηση για την ανάληψη ερευνητικής διπλωματικής
εργασίας έχουν δικαίωμα να υποβάλουν οι φοιτητές που
έχουν συλλέξει 90 Πιστωτικές Μονάδες. Με απόφαση της
η ΕΔΕπ μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει την αίτηση
στη βάση των ακαδημαϊκών κριτηρίων και της διαθεσι-
μότητας των καθηγητών της ομάδας διδασκόντων να
αναλάβουν την επίβλεψη της εργασίας.
Η διαδικασία εκπόνησης ερευνητικών διπλωματικών
εργασιών σε περίπτωση έγκρισης από την ΕΔΕπ είναι η
ακόλουθη: Proslipsis.gr
α) Με τη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερόμενου επι-
βλέποντος, η ΕΔΕπ εγκρίνει το θέμα και την τριμελή
εξεταστική επιτροπή. Η επιτροπή αποτελείται από τον
επιβλέποντα, ο οποίος είναι μέλος της ομάδας διδασκό-
ντων του προγράμματος και δύο (2) άλλα μέλη. Οι συνε-
πιβλέποντες μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ και ερευνητές των
συμμετεχόντων στο εν λόγω πρόγραμμα φορέων αλλά
και άλλων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της ημεδαπής
και της αλλοδαπής,
β) Με το πέρας της συγγραφής, ανακοινώνεται ο χρό-
νος εξέτασης της διπλωματικής, με σύμφωνη γνώμη
της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής και διενεργείται
δημόσια παρουσίαση και εξέταση,
γ) Η ερευνητική διπλωματική εργασία κατατίθεται ηλε-
κτρονικά στα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.
Η κατάθεση θα πρέπει να γίνει το αργότερο δέκα (10)
μέρες πριν την τελική εξέταση. Η διαδικασία της τελικής
εξέτασης πριν τις δέκα (10) ημέρες μπορεί να προχωρή-
σει μόνον αν συμφωνήσουν όλα τα μέλη της εξεταστικής
επιτροπής. Η ερευνητική διπλωματική εργασία αξιολο-
γείται από την τριμελή εξεταστική επιτροπή ως προς
την πρωτοτυπία της, τα ερευνητικά της επιτεύγματα, την
παρουσίαση της βιβλιογραφικής αναδρομής, την επι-
στημονική μεθοδολογία, τη εκτέλεση και την ανάλυση
των αποτελεσμάτων της και τον τρόπο της γραπτής και
προφορικής της παρουσίασης. Η διπλωματική κρίνεται
ως "ικανοποιητική" ή "μη ικανοποιητική".
Εάν η διπλωματική κριθεί ως "μη ικανοποιητική", τότε
ο υποψήφιος οφείλει να την ολοκληρώσει σύμφωνα με
τις υποδείξεις της επιτροπής και να υποστεί δεύτερη και
τελευταία εξέταση σε ημερομηνία που καθορίζεται από
τα μέλη της εξεταστικής του επιτροπής και εντός το πολύ
ενός (1) μηνός από την πρώτη εξέταση. Αν και πάλι κριθεί
ως "μη ικανοποιητική" τότε χορηγείται πτυχίο 90 ECTS.
Αξιολόγηση και Βαθμολογία Μαθημάτων/πτυχίου
Η εξέταση των μαθημάτων γίνεται στο τέλος του κάθε
τριμήνου κατά το πρώτο έτος και κατά το τέλος του 5ου
τριμήνου για τα projects και τα ειδικά μαθήματα. Κατά
την αξιολόγηση σε κάποιο μάθημα, λαμβάνονται υπ' όψη
η συμμετοχή μέσα στην τάξη και οι επιδόσεις στις κατ'
οίκο ασκήσεις, εργασίες και διαγωνίσματα. Ο ακριβής
τρόπος αξιολόγησης καθορίζεται από τον διδάσκοντα
του κάθε μαθήματος. Οι διδάσκοντες υποχρεούνται να
εκδίδουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων το πολύ μέσα
σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα
εξέτασης. Εάν ένα μάθημα διδάσκεται από δύο ή πε-
ρισσότερα μέλη ΔΕΠ ο τρόπος βαθμολόγησης καθορί-
ζεται από την ΕΔΕπ, ύστερα από σχετική εισήγηση των
διδασκόντων.
Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση
μαθήματος ή μαθημάτων, έχει δυο ευκαιρίες να επα-
ναλάβει την εξέταση α) κατά την διάρκεια ειδικής συ-
μπληρωματικής εξεταστικής η οποία διεξάγεται κατά
το 5ο τριμήνου και β) με επανάληψη του μαθήματος το
επόμενο έτος.
Ο τελικός βαθμός εκφράζεται σε δεκαδική κλίμακα
από 0 έως 10 με διαβαθμίσεις του 0,5. Για να θεωρηθεί
επιτυχής η επίδοση σε κάποιο μάθημα θα πρέπει να έχει
βαθμολογηθεί με τουλάχιστον έξι (6). Πτυχίο χορηγείται
όταν ο μέσος όρος των μαθημάτων (περιλαμβανομέ-
νης της διπλωματικής αν έχει επιλεγεί) είναι τουλάχιστον
επτά (7). Η τελική Βαθμολογία του ΔΜΣ υπολογίζεται ως
ο με βάση τις Πιστωτικές Μονάδες σταθμισμένος μέσος
όρος των μαθημάτων, και της υποχρεωτικής διπλωματι-
κής εργασίας. Στην περίπτωση εκπόνησης ερευνητικής
διπλωματικής εργασίας ο προαναφερθείς σταθμισμένος
μέσος όρος έχει βαρύτητα 70% στον υπολογισμό του
τελικού βαθμού, με την ερευνητική διπλωματική εργασία
να συνεισφέρει κατά το υπόλοιπο 30%.

Άρθρο 12
Αναγόρευση και αποφοίτηση
Η αναγόρευση των αποφοίτων γίνεται ένα μήνα μετά
την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους. Η απονομή
του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους μετα-
πτυχιακούς φοιτητές γίνεται από την ΕΔΕπ του ΔΠΜΣ.
Η αποφοίτηση γίνεται σε ειδική τελετή, η οποία λαμβάνει
χώρα κάθε Ιούλιο παρουσία των Πρυτανικών Αρχών,
των Κοσμητόρων των Σχολών και των Διευθυντών των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε
φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου
από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από
το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακα-
δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα
με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80). Οι φοιτητές αυτοί δικαιούται
να λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης όσων μαθη-
μάτων έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει.

Άρθρο 13
Δικαιώματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές δικαιούνται όλες τις παρο-
χές των προπτυχιακών φοιτητών όπως αυτές καθορίζο-
νται από το άρθρο 53 του 4009/2011, το άρθρο 8 παρ. 2
του 4485/2017 και το άρθρο 34 παρ. 3 του 4485/2017
(κάρτα σίτισης, φοιτητικό εισιτήριο, μειωμένα έξοδα
συμμετοχής σε πολιτιστικές-ψυχαγωγικές εκδηλώσεις,
ασφάλιση μέσω του Πανεπιστημίου, (τουλάχιστον για
τους φοιτητές με προέλευση τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό
Χώρο) κ.λπ.), πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν δι-
δακτικών συγγραμμάτων. Τα Ιδρύματα υποχρεούνται να
εξασφαλίζουν στους φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινό-
μενα συγγράμματα και τη διδασκαλία.
Υποτροφίες Proslipsis.gr
Το ΔΠΜΣ δύναται να χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές
και φοιτήτριες που διακρίνονται για τις σπουδές τους.
Οι πάσης φύσεως υποτροφίες χορηγούνται εφόσον
υπάρχουν σχετικά κονδύλια. Ο αριθμός των υποτροφιών
που θα απονέμει το Πρόγραμμα θα ορίζεται με απόφαση
της ΕΔΕπ του Προγράμματος ανάλογα με το διαθέσιμα
ποσά και οι υποτροφίες μπορούν να έχουν τη μορφή
μείωσης των τελών φοίτησης ή απαλλαγής από αυτά. Η
επιλογή των υποτρόφων θα γίνεται από την ΕΔΕπ και με
βάση τον πίνακα κατάταξης των επιλεγέντων φοιτητών
ή/και με βάση τις επιδόσεις τους κατά το πρώτο εξάμηνο
των σπουδών τους.
Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δύνανται να απασχολού-
νται σε ερευνητικά προγράμματα μελών Δ.Ε.Π. και ερευ-
νητών του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Πολυτεχνείου
Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας
που διδάσκουν στο ΔΠΜΣ και να λαμβάνουν αμοιβή
από αυτά ή να συμμετέχουν σε επικουρική διδακτική
και εργαστηριακή εργασία, εφόσον διατίθενται σχετικά
κονδύλια.
Διάφορες άλλες Παροχές
Οι διατάξεις του άρθρου 13, του ν. 2640/1998 (ΦΕΚ
206 Α΄) εφαρμόζονται αναλόγως στους μεταπτυχιακούς
φοιτητές του Προγράμματος, κατά τη διάρκεια της παρα-
κολούθησης του, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών
τους.
Το Πρόγραμμα διασφαλίζει την προσβασιμότητα των
ΜΦ με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο
εκπαιδευτικό υλικό και τη διδασκαλία.
Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΔΠΜΣ μπορεί
να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8, του
άρθρου 43, του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄) για τη χορή-
γηση φοιτητικών δανείων.

Άρθρο 14
Υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι:
• Να ολοκληρώνουν μέσα στις προβλεπόμενες προ-
θεσμίες:
1. την εγγραφή τους στο ΔΠΜΣ,
2. την καταβολή των τελών εγγραφής, και
3. την υποβολή αιτήσεων για παράταση ή αναστολή
φοίτησης το αργότερο δύο (2) εβδομάδες πριν την έναρ-
ξη της διδασκαλίας των μαθημάτων του ακαδημαϊκού
τριμήνου στο οποίο αναφέρονται.
Αναστολή φοίτησης δεν δικαιούνται όσοι εγγράφονται
στο Α΄ ακαδημαϊκό τρίμηνο του ΔΠΜΣ.
• Να παρακολουθούν επιτυχώς τα μεταπτυχιακά μα-
θήματα.
• Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.
• Να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέσα στα προ-
βλεπόμενα χρονικά όρια.
• Να προσφέρουν επικουρικό έργο στην υποστήριξη
μαθημάτων, σε επιτηρήσεις, στα εργαστήρια των συνερ-
γαζομένων τμημάτων στο ΔΠΜΣ και γενικότερα όπου
υπάρχει ανάγκη κατά την κρίση της ΕΔΕπ.
• Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργά-
νων του ΔΠΜΣ καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.

Άρθρο 15
Διαγραφή από το ΔΠΜΣ
Διαγράφονται από το πρόγραμμα φοιτητής ή φοιτή-
τρια που:
• υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπτό χρόνο φοίτησης,
• απουσιάζει αδικαιολόγητα ένα (1) εξάμηνο από τις
σπουδές και τις υποχρεώσεις του μεταπτυχιακού φοι-
τητή,
• συμπληρώνει τρεις (3) αποτυχίες σε ένα ή περισσό-
τερα μαθήματα,
• δεν καταβάλει τα τέλη εγγραφής του στο προβλεπό-
μενο χρονικό διάστημα, χωρίς να υποβάλει αποδεκτή
αιτιολόγηση του κωλύματος.
Οι φοιτητές που διαγράφονται από το πρόγραμμα,
δικαιούται να λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης
όσων μαθημάτων έχουν ολοκληρώσει.
Συμμετοχή σε αντιγραφή ή εν γένει φαλκίδευση της
διαδικασίας εξέτασης μεταπτυχιακού μαθήματος ή της
συγγραφής εργασίας, εκτεταμένη λογοκλοπή στην μετα-
πτυχιακή διατριβή ή σε project, συνεπάγεται διαγραφή
από το πρόγραμμα μετά από σχετική απόφαση της ΕΔΕπ.
Στις ίδιες περιπτώσεις, προβλέπεται αφαίρεση του μετα-
πτυχιακού διπλώματος όταν η παράβαση διαπιστωθεί
μετά την αποφοίτηση.

Άρθρο 16
Διδάσκοντες στο ΔΠΜΣ
Οι διδάσκοντες του ΔΠΜΣ ορίζονται σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/04-08-2017 τ. Α΄). Ως Μέλη της ομάδας διδα-
σκόντων του οικείου ΔΠΜΣ θεωρούνται τα μέλη ΔΕΠ και
οι Ερευνητές με οργανική θέση σε Ερευνητικά κέντρα
με ανάθεση διδακτικού έργου ή διαλέξεων/επίβλεψη
project στα μαθήματα των τριμήνων 1-5. Η ανάθεση της
διδασκαλίας γίνεται με απόφαση της ΕΔΕπ σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.
Η πρόσκληση επισκεπτών διδασκόντων ακολουθεί
τη διαδικασία που ορίζεται στη παρ. 5 του άρθρου 36
του ν. 4485/2017.
Τα συμβαλλόμενα Ιδρύματα θα υποστηρίζουν με όλα
τα δυνατά μέσα τους φιλοξενούμενους επισκέπτες του
ΔΠΜΣ, κατά τα διάρκεια της παραμονής τους στις εγκα-
ταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Πολυτεχνείου
Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Η
ανταλλαγή επισκεπτών γίνεται μετά από πρόσκληση,
όπου ορίζονται οι λόγοι της επίσκεψης, καθώς και το
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, καθο-
ρίζονται οι οικονομικοί όροι, η κάλυψη δαπανών μετα-
κίνησης, παραμονής και αποζημίωσης καθώς και κάθε
άλλο θέμα, που έχει σχέση με τη φιλοξενία και με βάση
την ισχύουσα νομοθεσία. Το κόστος αυτών βαρύνει τον
προϋπολογισμό του ΔΜΠΣ Οι μετακινήσεις των διδασκό-
ντων υπάγονται στο γενικό καθεστώς αδειών απουσίας
και αποζημιώσεων που διέπουν τα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά
Κέντρα.

Άρθρο 17
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΠΜΣ
Αποτίμηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου,
των μαθημάτων και των διδασκόντων του ΔΠΜΣ γίνε-
ται κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο με ευθύνη της ΕΔΕπ σε
συνεργασία με την Ο.Μ.Ε.Α. της επισπεύδουσας Σχολής
και τα αποτελέσματα της περιλαμβάνονται στην ετήσια
έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης.
Εκτός από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής
αξιολόγησης, καθώς και διασφάλισης και πιστοποίησης
της ποιότητας, οι οποίες προβλέπονται στο ν. 4009/2011
(Α΄ 189), εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των ΔΠΜΣ
και των διδακτορικών σπουδών κάθε Σχολής, διενερ-
γεί εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή
(Ε.Σ.Ε.) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44
του ν. 4485/2017.
Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι υπεύθυνη
έναντι της ΕΔΕπ για την συνολική αξιολόγηση του προ-
γράμματος και την υποβολή προτάσεων προς αυτήν κα-
θώς και για την αξιολόγηση των μαθημάτων από τους
φοιτητές, τη σύνταξη των απολογιστικών εκθέσεων των
διδασκόντων στο ΔΠΜΣ καθώς και για τη σύνταξη των
Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης που αφορούν την
Α.Δ. Ι. Π.. Για την επίτευξη των στόχων της η Ομάδα Αξι-
ολόγησης του ΔΠΜΣ συνεργάζεται με όλες τις αρμόδιες
υπηρεσίες.
Κατά τη διάρκεια διδασκαλίας ενός μαθήματος, οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές το αξιολογούν ανώνυμα, συ-
μπληρώνοντας ερωτηματολόγιο που τους χορηγείται
σύμφωνα με διαδικασία που ορίζεται από την ΕΔΕπ. Το
σχετικό έντυπο συντάσσεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της ΑΔΙΠ και καλύπτει το μάθημα ως προς το περιεχόμε-
νο, τον τρόπο διδασκαλίας, το βαθμό συσχέτισης του με
την πράξη και τις αρχές και τη φιλοσοφία του ΔΠΜΣ και
το οποίο έχει εγκριθεί από την ΕΔΕπ.
Η αξιολόγηση των διδασκόντων του ΔΠΜΣ από τους
μεταπτυχιακούς φοιτητές διενεργείται κατά το 5ο τρί-
μηνο και τα συμπληρωμένα έντυπα σφραγίζονται σε
ειδικό φάκελο. Η ανάλυση των εντύπων αξιολόγησης
με τις παρατηρήσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών και οι
συγκριτικοί πίνακες ετοιμάζονται με ευθύνη της Ομάδας
Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΔΠΜΣ. Μετά την ανάλυση
των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης για το μάθημα,
παραδίδεται και στο διδάσκοντα ο πίνακας της αξιολό-
γησης με τις τυχόν παρατηρήσεις καθώς και συγκριτικός
πίνακας.
Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, η ΕΔΕπ θα συζη-
τεί αναλυτικά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τις
προτάσεις της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης και θα
λαμβάνει μέτρα βελτίωσης του ΔΠΜΣ.

Άρθρο 18
Διάφορα
Είδος και Τύπος Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Το είδος και ο τύπος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών, θα είναι σύμφωνο με τις αποφάσεις των αρ-
μοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου Κρήτης. Βαθμός
δεν θα αναγράφεται.
Παράρτημα Διπλώματος
Στους απόφοιτους παρέχεται Παράρτημα Διπλώματος
σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3374/2005 και τον τύπο
του διπλώματος που καθορίζεται από το Πανεπιστήμιο
Κρήτης. Proslipsis.gr

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 31 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης Ο Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Κρήτης 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

του Πολυτεχνείου Κρήτης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ


Η απόφαση
Η απόφαση για την ίδρυση του προγράμματος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 1122|2020.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved