ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Αναμορφώνεται το μεταπτυχιακό "παιδικό βιβλίο και παιδαγωγικό υλικό" (25/6/07)


Αθήνα 25.6.2007, 22:05
Αναμορφώνεται το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό», του οποίου η λειτουργία παρατείνεται έως το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 με δυνατότητα ανανέωσης.
 
Σύμφωνα με τη νέα απόφαση του υπουργείου Παιδείας,  σκοπός του προγράμματος θα είναι η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να αξιοποιούν το παιδικό βιβλίο και να σχεδιάζουν το παιδαγωγικό υλικό, αποκτώντας τεχνογνωσία, ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των νέων εκπαιδευτικών, αναγνωστικών και κοινωνικών προβλημάτων.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα έχει στόχο τη θεωρητική εμβάθυνση στους τομείς του παιδικού βιβλίου και της παιδικής λογοτεχνίας, του παιδαγωγικού υλικού και των εκπαιδευτικών παιχνιδιών καθώς και στην κατανόηση και στη διαχείριση των σχέσεων ανταγωνισμού, συμπληρωματικότητας ή αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο παιδικό βιβλίο−έντυπο και τις νέες τεχνολογίες στο σύγχρονο μαθησιακό και εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να εργαστούν για την αξιοποίηση του εξωσχολικού βιβλίου στο σχολείο, για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, για το σχεδιασμό της παραγωγής και της αξιοποίησης παλαιότερων και νεότερων τύπων παιδαγωγικού υλικού, αλλά και για την αρμονική συνύπαρξη του βιβλίου−εντύπου με τις νέες τεχνολογίες και τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης στην εκπαίδευση.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει τους κάτωθι τίτλους σπουδών:
1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό» με τις εξής κατευθύνσεις:
α) Παιδικό Βιβλίο
β) Παιδαγωγικό Υλικό.
2. Διδακτορικό Δίπλωμα στο γνωστικό πεδίο «Παιδικό βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό».

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, πτυχιούχοι των Φιλοσοφικών Σχολών, του Τμήματος Μεθοδολογίας της Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (Μ.Ι.Θ.Ε.), των τμημάτων Θεατρικών Σπουδών, του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας των Τ.Ε.Ι και άλλων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 5 παρ. 12 εδαφ. γ΄ του ν. 2916/2001.

Για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος γίνονται δεκτοί κάτοχοι του ανωτέρω Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, καθώς και κάτοχοι Μ.Δ.Ε. Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με συναφή γνωστικά αντικείμενα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή των τίτλων τορίζεται ως εξής:
Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) 3 εξάμηνα, με το τελευταίο εξάμηνο να διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής ερευνητικής ή συνθετικής διπλωματικής εργασίας.
2. Για το Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) έξι (6) επί πλέον ακαδημαϊκά εξάμηνα, κατ’ ελάχιστον.

Πρόγραμμα μαθημάτων
Το σύνολο των μαθημάτων που απαιτείται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι δώδεκα (12). Τα μαθήματα διακρίνονται σε μαθήματα κορμού (6) και μαθήματα κατεύθυνσης (6), το καθένα εκ των οποίων αντιστοιχεί σε τρεις (3) διδακτικές ώρες x 12 εβδομάδες και σε τρεις (3) διδακτικές μονάδες.

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ι. Μαθήματα Κορμού
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε έξι (6) από τα παρακάτω μαθήματα κορμού:
α) Θεωρίες Λογοτεχνικής Ανάγνωσης και Λογοτεχνική Πρόσληψη στην Εκπαίδευση
β) Θεωρία Παιδικής Λογοτεχνίας
γ) Παιδαγωγική Πράξη και Θεατρική Τέχνη
δ) Παιδαγωγική Ψυχολογία και Ψυχοπαθολογία
ε) Παιδαγωγική και Ιστορία των μέσων
στ) Ερευνητική Μεθοδολογία – Μέθοδοι έρευνας για το Παιδικό βιβλίο και το παιδαγωγικό υλικό
ζ) Παιδικό βιβλίο: κείμενο και αντικείμενο
η) Αλληλεπιδράσεις Παιδικού βιβλίου και Παιδαγωγικού υλικού
θ) Παιδικό βιβλίο, εκπαιδευτικό υλικό και μαθηματική επιστήμη
Η επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων κορμού είναι προαπαιτούμενη για τον επόμενο κύκλο.

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΙΙ. Μαθήματα Κατεύθυνσης
Η επιλογή των μαθημάτων κατεύθυνσης επιτελείται κατά το δεύτερο εξάμηνο. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε έξι (6) από τα παρακάτω μαθήματα της κατεύθυνσης που έχουν επιλέξει.
Α΄ Κατεύθυνση «Παιδικό Βιβλίο»:
α) Παιδικό βιβλίο και Φιλοσοφία για παιδιά
β) Παρα−Λογοτεχνία και Παιδικό Βιβλίο
γ) Εφηβικό Μυθιστόρημα
δ) Εικονογραφημένο Παιδικό Βιβλίο
ε) Παιδικό βιβλίο και διαφορετικότητα
στ) Παιδικό βιβλίο και Γλώσσα
ζ) Σχεδιασμός παραγωγής βιβλίου
η) Μύθοι, παραμύθια και αναπαραστάσεις του φύλου
θ) Παιδικό βιβλίο γνώσεων
Β΄ Κατεύθυνση «Παιδαγωγικό Υλικό»
α) Παιδαγωγικό υλικό για βιωματική μέθοδο διδασκαλίας
β) Παιδαγωγικό υλικό στις Φυσικές Επιστήμες
γ) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό υλικό
δ) Εκπαιδευτικό Παιχνίδι
ε) Εκπαιδευτικό υλικό στα μαθηματικά
στ) Οικονομοτεχνική αξιολόγηση και ποιότητα παιδαγωγικού υλικού
ζ) Παιδαγωγικό υλικό και Τέχνη
η) Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
θ) Παιδαγωγικό υλικό στη γλώσσα

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία είναι υποχρεωτική, συγγράφεται κατά το τελευταίο εξάμηνο και
αντιστοιχεί σε δώδεκα διδακτικές μονάδες.

Ο φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει 48 διδακτικές μονάδες, ως ακολούθως:
- 18 μονάδες αντιστοιχούν στα 6 μαθήματα κορμού
- 18 μονάδες αντιστοιχούν στα 6 μαθήματα κατεύθυνσης
- 12 μονάδες αντιστοιχούν στη Διπλωματική Εργασία.

Το πρόγραμμα μαθημάτων μπορεί να τροποποιηθεί μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και έγκριση της Συγκλήτου και του ΥΠ.Ε.Π.Θ..

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε κατ’ έτος.

Στο Π.Μ.Σ. προβλέπεται να απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διδάσκοντες επί συμβάσει σύμφωνα με το π.δ. 407/1980. Επίσης προβλέπεται να απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. από Πανεπιστήμια της ημεδαπής και επιστημονικοί συνεργάτες, ειδικοί επιστήμονες ή ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 3α του αρθρ. 12 του ν. 2083/1992, μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

Το Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου διαθέτει το σύνολο της υπάρχουσας υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε 80.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
α) Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών και Διδακτικού προσωπικού εκτός των μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ανθρώπινο δυναμικό) 40.000,00
β) Τηλεπικοινωνίες – Δίκτυα 500,00
γ) Μετακινήσεις 7.400,00
δ) Προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού 4.000,00
ε) Υποτροφίες 3.000,00
στ) Προβολή − Δημοσιότητα 3.200,00
ζ) Συνέδρια, εκδόσεις και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 5.000,00
η) Αναλώσιμα 1.000,00
θ) Εξοπλισμός και συντήρηση 5.500,00
ι) Διάφορα Έξοδα –Γενικές δαπάνες 10.400,00

Πηγή χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. θα είναι τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved