ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Νέο μεταπτυχιακό στη διοίκηση αθλητικών οργανισμών (6/7/07)


Αθήνα 6.7.2007, 08:14
Εγκρίθηκε από το υπουργείο Παιδείας η λειτουργία από το ακαδημαϊκό ετος 2007 – 2008 ενός νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο: «Οργάνωση και Διοίκηση των Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων».

Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί:
α) η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στην Οργάνωση και Διοίκηση των Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων και συναφών με τον αθλητισμό επιστημών και κλάδων όπως ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, η υγεία, ο τουρισμός, η τοπική αυτοδιοίκηση, και η ψυχαγωγία.
β) Η προετοιμασία στελεχών με άρτια εκπαίδευση ικανών να προωθήσουν την ανάπτυξη του Ελληνικού αθλητισμού και των παραπάνω συναφών κλάδων μέσω της εξειδικευμένης γνώσης και εμπειριών που παρέχει το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.
γ) Η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, για επαγγελματικά στελέχη αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
δ) Η προαγωγή της Οργάνωσης και Διοίκησης των Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων και η κατανόηση της συμβολής αυτής της επιστήμης στη βελτίωση της οργάνωσης και αποτελεσματικότητας του Ελληνικού αθλητισμού.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει:
• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στον τομέα της Οργάνωσης και Διοίκησης των Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων με τις εξής κατευθύνσεις:
α) Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων
β) Μάρκετινγκ Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων
γ) Οργάνωση και Διαχείριση Προγραμμάτων Βελτίωσης Υγείας
• Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) στον τομέα της Οργάνωσης και Διοίκησης των Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε κατ’ έτος. Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων A.E.I. της ημεδαπής καθώς και αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου κατά προτίμηση πτυχιούχοι Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων και των Οργανισμών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2916/2001.
Για το Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ). γίνονται δεκτοί κάτοχοι του εν λόγω Μ.Δ.Ε. καθώς επίσης και άλλου Μ.Δ.Ε. συναφούς γνωστικού αντικειμένου Τμημάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του κατά το άρθρο 3 τίτλου ορίζεται σε τρία διδακτικά εξάμηνα και για το Δ.Δ. σε έξι τουλάχιστον επιπλέον εξάμηνα μετά την λήψη του Μ.Δ.Ε.

Πρόγραμμα μαθημάτων
Το ΠΜΣ για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης περιλαμβάνει οκτώ υποχρεωτικά μαθήματα, δύο (2) μαθήματα κατεύθυνσης και ένα μάθημα επιλογής. Τα μαθήματα αυτά είναι:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Κοινό για όλες τις κατευθύνσεις)
α) Οργάνωση και Διοίκηση των Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων (12 δ.μ. ή 36 ώρες διδασκαλίας)
β) Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική (12 δ.μ. ή 36 ώρες διδασκαλίας)
γ) Φιλοσοφία και Ηθική του Αθλητισμού (12 δ.μ. ή 36 ώρες διδασκαλίας)
δ) Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών (12 δ.μ. ή 36 ώρες διδασκαλίας)
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Κοινό για όλες τις κατευθύνσεις)
α) Στρατηγικός Σχεδιασμός των Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων (12 δ.μ. ή 36 ώρες διδασκαλίας)
β) Μάρκετινγκ των Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων (12 δ.μ. ή 36 ώρες διδασκαλίας)
γ) Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων (12 δ.μ. ή 36 ώρες διδασκαλίας)
δ) Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στους Αθλητικούς Οργανισμούς και Επιχειρήσεις (12 δ.μ. ή 36 ώρες διδασκαλίας)
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:
• Δύο (2) μαθήματα Κατεύθυνσης
• ένα μάθημα επιλογής
• Διπλωματική Ερευνητική Εργασία (24 δ.μ.)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ:
Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
α. Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Εγκαταστάσεων
β. Διεθνές Αθλητικό Μάνατζμεντ
Β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
α. Προώθηση, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις στον Αθλητισμό
β. Διαχείριση Χορηγιών
Γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
α. Αρχές οργάνωσης και διαχείρισης της αποκατάστασης
β. Ασφάλεια και υγιεινή στο χώρο εργασίας
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
• Σχεδιασμός και Διοίκηση Αθλητικών Γεγονότων
• Οργάνωση και Διοίκηση Ολυμπιακών Αγώνων
• Διεθνές Αθλητικό Δίκαιο
• Αθλητικό Δίκαιο
• Διοίκηση μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών
• Οικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Οικονομικά του Τουρισμού
• Μάρκετινγκ Αθλητικού Τουρισμού
• Οργάνωση του Αθλητικού Τουρισμού
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Αθλητισμό
• Οικονομικά του Αθλητισμού
• Διαπολιτισμική Επικοινωνία
• Η Ψυχολογία στην Διοίκηση
• Κοινωνιολογία του Αθλητισμού
• Βιολογική προσέγγιση σχεδιασμού της εργασίας
• Αγωγή Υγείας
• Οργάνωση Σχολικού Αθλητισμού

Το ΠΜΣ θα απασχολήσει μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης του Αθλητισμού καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής. Επίσης, θα απασχοληθούν ομότιμοι καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, εντεταλμένοι επίκουροι καθηγητές ή ειδικοί επιστήμονες. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 3α του άρθρ. 12 του ν. 2083/1992.

Για τις ανάγκες του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν οι εγκαταστάσεις του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού στην Σπάρτη.
To Π.Μ.Σ. προβλέπεται να λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015. Μετά την λήξη της περιόδου αυτής θα επανεξεταστεί η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα συνέχισης του όπως ο νόμος ορίζει.

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ εκτιμάται ότι θα ανέλθει στις 116.000 € ευρώ και αναλύεται ως
εξής:
α) Ανθρώπινο Δυναμικό 60.000
β) Δαπάνες μετακινήσεων 20.000
γ) Δαπάνες για προμήθειες βιβλίων, επιστημονικών περιοδι−
κών, ηλεκτρονικών βάσεων 20.000
δ) Αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού 3.500
ε) Δαπάνες δημοσιότητας του προγράμματος, Ημερίδων 6.500
στ) Γενικές Λειτουργικές Δαπάνες 6.000

Το Πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Οι παραπάνω δαπάνες λειτουργίας θα καλυφθούν από δίδακτρα φοιτητών, και εισφορές, χορηγίες, υποτροφίες και δωρεές από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved