ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο | Θέσεις υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Proslipsis.gr | Αθήνα 31.5.2021, 19:50

Έξι θέσεις υποψηφίων διδακτόρων προκηρύσσει το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

* Ακολουθεί η Πρόσκληση.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού
AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS
Department of Agribusiness & Supply Chain Management
1ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θηβών-Αθηνών, 32200, Θήβα, Τηλ. 2262022569, Fax: 2262089605, email: digese_19@aua.gr, http://agribusiness.aua.gr

Θέμα: Προκήρυξη Θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων
Το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (τΔΙΓΕΣΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προτίθεται να καλύψει τις παρακάτω έξι (6) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων χωρίς χρηματική αμοιβή, με άμεση έναρξη:

1. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Συσκευασία και τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης με εφαρμογές στην εφοδιαστική αλυσίδα».
2. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα συναλλαγών και επιχειρησιακές σχέσεις».
3. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας & Αγροδιατροφικός Τομέας».
4. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Κυκλική Οικονομία & Εφοδιαστική Αλυσίδα».
5. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Εφοδιαστική αλυσίδα στη Ναυτιλία».
6. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Δημόσια Διοίκηση».
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει:
α) να είναι απόφοιτοι Οικονομικών ή Κοινωνικών ή Θετικών Επιστημών ή Επιστημών συναφούς αντικειμένου πρώτου πτυχίου ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με το τΔΙΓΕΣΕ.
β) να διαθέτουν Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής, στα γνωστικά αντικείμενα έρευνας και διδασκαλίας του τΔΙΓΕΣΕ ή τα πλέον συγγενή με αυτά, αλλά που προάγουν την ακαδημαϊκή διεπιστημονική φυσιογνωμία του τΔΙΓΕΣΕ,
γ) να διαθέτουν βαθμό «λίαν καλώς» στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ή να υπάρχει θετική εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων, κατόπιν απόδειξης συγγραφικής ικανότητας.
δ) να διαθέτουν αποδεικτικό τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα ελεγχθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων (ΕΑΑ) ανά γνωστικό αντικείμενο ως προς την πληρότητα των τυπικών προσόντων. Η συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της ΕΑΑ, θα αποφασίσει την αποδοχή των υποψηφιοτήτων μετά από συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:
1. Ακαδημαϊκή επίδοση
2. Αποδεδειγμένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
3. Εργασιακή εμπειρία ή/και συμμετοχή σε προγράμματα/μελέτες ή/και επιπλέον σπουδές (ή κατάρτιση) σε αντικείμενα συναφή με το αντικείμενο των υπό προκήρυξη θέσεων
4. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
5. Δημοσιευμένο έργο σε επιστημονικά περιοδικά/ ανακοινώσεις σε συνέδρια

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον ιστοχώρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (www.aua.gr) και οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι διδάκτορες θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, από 1 Ιουνίου 2021 μέχρι και 16 Ιουνίου 2021, στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού. 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει έντυπη ή ηλεκτρονική αίτηση* στην οποία να αναφέρονται μεταξύ άλλων: α) ο βαθμός πτυχίου/μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ο τύπος των πτυχίων, β) τα αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης αγγλικής γλώσσας (π.χ. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, GCE, GCSE, Cambridge Proficiency, TOEFL), γ) η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής της διατριβής, δ) ο προτεινόμενος τίτλος (στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα), ε) ο προτεινόμενος επιβλέπων της Διδακτορικής Διατριβής.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Σύντομο προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής έως δύο σελίδες (γραμμένο στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα) σχετικό με το αντικείμενο της προκήρυξης,
β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
γ) Αντίγραφο πτυχίου** ή διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής και αναλυτική βαθμολογία σπουδών,
δ) Αντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών Α.Ε.Ι.** της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής και αναλυτική βαθμολογία σπουδών,
ε) Αποδεικτικό τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
στ) Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της χώρας ή καθηγητές της αλλοδαπής, σε φάκελο κλειστό από τον συστήνοντα ή με ηλεκτρονική αποστολή στο email της γραμματείας του τΔΙΓΕΣΕ (digese_19@aua.gr),
ζ) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν έχει γίνει δεκτός για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σε άλλο Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Πληροφορίες:
Γραμματεία τΔΙΓΕΣΕ: τηλ. 2262022569, e-mail: digese_19@aua.gr
Καθηγητής Π. Τριβέλλας (ΔΔΣ): ptrivel@aua.gr, ptrivel@yahoo.com.

* Σημείωση 1: Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ηλεκτρονική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος ΔΙΓΕΣΕ, θα πρέπει να είναι οργανωμένα σε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό αρχείο.
** Σημείωση 2: Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved