ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος | Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Proslipsis.gr | Αθήνα 30.05.2022, 13:34

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική Διοίκηση» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, δημοσιεύει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εισαγωγή 30 φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χρηματοοικονομική Διοίκηση».

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία διδακτικά εξάμηνα. Το τρίτο εξάμηνο αποτελεί χρόνο για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα του παρέχονται υπό τη μορφή πλήρους και υποχρεωτικής φοιτήσεως.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι τις 13 Ιανουαρίου 2023.

* Ακολουθεί η αναλυτική πρόσκληση.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας, 621 24, Σέρρες
 Σέρρες: 04.05.2022
 Αριθμ. Πρωτ.:440

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του
Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, δημοσιεύει με την υπ΄ αριθ. 9/15-04-2022
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος την πρόσκληση ενδιαφέροντος για τριάντα
(30) θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών. 

Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Χρηματοοικονομική Διοίκηση» (ΦΕΚ Β 3819/09-09-
2020). Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Το τρίτο
εξάμηνο αποτελεί χρόνο για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα
του Προγράμματος παρέχονται υπό τη μορφή πλήρους και υποχρεωτικής
φοιτήσεως. Proslipsis.gr

Στο ΠΜΣ, για τη λήψη του ΜΔΕ, γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι των ΑΕΙ (Πανεπιστημίων
και ΤΕΙ) οικονομικής κατεύθυνσης στη Χρηματοοικονομική, στη Λογιστική, στην
Οικονομική Επιστήμη, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στην Τραπεζική και σε συναφή
επιστημονικά αντικείμενα. Δεν αποκλείονται Πτυχιούχοι και άλλων Τμημάτων των
ΑΕΙ, με προτεραιότητα από Τμήματα των οποίων το πρόγραμμα σπουδών
περιλαμβάνει μαθήματα οικονομικά ή ποσοτικών μεθόδων. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ
της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το
ΔΟΑΤΑΠ.

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν
ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματά τους πριν από την έναρξη της β' φάσης
αξιολόγησης των υποψηφίων (όπως ορίζεται στο άρθρο 3.4) και θα πληρούν όλες
τις προϋποθέσεις.

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης συμμετοχής (συνημμένο).
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ή φωτοαντίγραφό του (το ίδιο ισχύει και για
δεύτερο πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο).
4. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας ή φωτοαντίγραφό του.
5. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή Επιστημονικούς συνεργάτες
Πανεπιστημίων (διδάκτορες).
6. Αποδεικτικό Γλωσσομάθειας ως εξής:
Αγγλικής Γλώσσας: α) Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας για την αγγλική
γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον B2. β) First Certificate in English του Πανεπιστημίου
Cambridge (Lower). γ) International English Language Testing System (IELTS) του
Cambridge, Local Examinations Syndicate (UCLES)-The British Council – IDP
Education Australia IELTS. δ) Business English Certificate-Vantage (BEC Vantage) του
Cambridge, Local Examinations Syndicate (UCLES). ε) Michigan Certificate of
Competency in English (MCCE) του Πανεπιστημίου Michigan. στ) London Tests of
English Level 3-Upper Intermediate Communication του EDEXCEL. ζ) Certificate in
Integrated Skills in English ISE II του Trinity College London. η) Πιστοποιητικό TOEFL.
θ) Πτυχίο από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο ή πτυχίο αγγλικής φιλολογίας.
7. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (με κριτές) ή πρακτικά συνεδρίων (με
κριτές) ή επαγγελματικά περιοδικά, σχετικά με το επιστημονικό πεδίο του ΠΜΣ (εάν
υπάρχουν). Proslipsis.gr
8. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
9. Αποδεικτικό συμμετοχής σε διακρατικά προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχει).
Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα υπ΄
αριθ. 1 έως 6 υποχρεωτικά δικαιολογητικά.

Ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων: Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023
και ώρα 14:30.

Έναρξη μαθημάτων: Φεβρουάριος 2023.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα γίνει σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ. Το ΠΜΣ
παρέχεται με δίδακτρα για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του, το ύψος των
οποίων ανέρχεται σε 800 ευρώ / εξάμηνο και συνολικά σε 2.400 ευρώ. Σύμφωνα με
το άρθρο 12 του Κανονισμού του ΠΜΣ, απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι
φοιτητές του Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα (εφόσον διαθέτουν) δεν
υπερβαίνει το 100%, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα το 70%
του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον
πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το
ποσοστό του 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.
Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης
ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Proslipsis.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη
Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, από Δευτέρα έως Παρασκευή
12.00–14:00, email: info@es.ihu.gr τηλέφωνο 23210 49136 και στην ιστοσελίδα
http://es.ihu.gr/index.php?cat_id=7

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Δημήτριος Κύδρος
Καθηγητής

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved