ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Νέο μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό (27/8/07)

 

Αθήνα 27.8.2007, 12:12
Τη λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2007−2008 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με τίτλο: «Εκπαίδευση και Πολιτισμός», ενέκρινε το υπουργείο Παιδείας.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» είναι η κατάρτιση πτυχιούχων AΕΙ –ΤΕΙ σε θέματα εκπαίδευσης και πολιτισμού. Το Πρόγραμμα στοχεύει στη σύζευξη της εκπαιδευτικής πράξης με την πολιτισμική παιδεία, δύο επιστημονικών πεδίων που λειτουργούν ανεξάρτητα, ενώ θα ήταν χρήσιμο να συνεργάζονται και να αλληλοτροφοδοτούνται.

Συγκεκριμένα, σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή στους παραπάνω πτυχιούχους εξειδικευμένης ψυχοπαιδαγωγικής γνώσης σε θέματα που αφορούν στη μάθηση, τη διδασκαλία, την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης και τις διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολείο καθώς και η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα τέχνης και πολιτισμού, για να τους βοηθήσει να συμβάλουν στην αναβάθμιση της διδακτικής πράξης και την προαγωγή της έρευνας που σχετίζεται με τα παραπάνω αντικείμενα.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα στοχεύει στο να καταστήσει τους αποφοίτους του ικανούς:
• να αξιοποιούν τις δυνατότητες των σύγχρονων αναλυτικών προγραμμάτων στη διδακτική πράξη για την κάλυψη των μαθησιακών αναγκών των μαθητών.
• να εφαρμόζουν εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας και σύγχρονα συστήματα αξιολόγησης της επίδοσης
των μαθητών.
• να αναγνωρίζουν τις ψυχολογικές ανάγκες των μαθητών και να εντοπίζουν τυχόν μαθησιακά τους προβλήματα με σκοπό την παροχή σε αυτούς ανάλογης υποστήριξης.
• να ανταποκρίνονται στα καθήκοντα στελεχών Διοίκησης Σχολικών Μονάδων και Διευθύνσεων της Εκπαίδευσης.
• να καλλιεργούν τα πολιτισμικά ενδιαφέροντα των μαθητών και την ευαισθησία τους σε θέματα πολιτισμού και σεβασμού της πολιτισμικής διαφορετικότητας.
• να μπορούν να στελεχώνουν διάφορες εκπαιδευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την εφαρμογή προγραμμάτων και με την εποπτεία σχολείων, καθώς και άλλα δημόσια ή ιδιωτικά εκπαιδευτικά ερευνητικά κέντρα.
• να αναλαμβάνουν έργο Σχολικών Συμβούλων, προκειμένου να λειτουργήσουν ως καθοδηγητές και υποστηρικτές της διδακτικής προσπάθειας των συναδέλφων τους.
• να επιμελούνται στα σχολεία τη διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων, όπως οργάνωση θεατρικών παραστάσεων και σχολικών ομίλων, έκδοση περιοδικών, δημιουργία σχολικών μουσείων, συλλογών κ.α.
• να αναλαμβάνουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, την τοπική αυτοδιοίκηση και στον ιδιωτικό τομέα τη διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
• να μπορούν να υλοποιούν τις Καινοτόμες Δράσεις, οι οποίες οργανώνονται από το ΥΠΕΠΘ.
• να μπορούν να καταλαμβάνουν ανώτερες διοικητικές θέσεις στην εκπαίδευση.

Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει:
α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις παρακάτω κατευθύνσεις:
• Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη
• Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων
• Αγωγή και Πολιτισμός
β) Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) στα ανωτέρω επιστημονικά πεδία

Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, πτυχιούχοι Παιδαγωγικών και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄). Με απόφαση της ΓΣΕΣ θα καθορίζονται συμπληρωματικά κριτήρια ή πιθανή εξέταση σε ορισμένα
μαθήματα κατά την επιλογή των υποψηφίων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Διάρκεια
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζεται:
α) για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα εκ των οποίων τρία εξάμηνα διατίθενται για την διδασκαλία μαθημάτων και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπου ο φοιτητής αιτείται την επιμήκυνση του χρόνου σπουδών, το θέμα εξετάζεται κατά περίπτωση από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος.
β) για το Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) σε έξι τουλάχιστον ακαδημαϊκά εξάμηνα μετά την λήψη του ΜΔΕ

Πρόγραμμα μαθημάτων
Στο ΠΜΣ προσφέρονται είκοσι οκτώ τρίωρα υποχρεωτικά μαθήματα, από τα οποία τα τέσσερα είναι
κοινά για όλες τις κατευθύνσεις, ενώ τα υπόλοιπα είκοσι τέσσερα μαθήματα κατανέμονται ισάριθμα στις
τρεις κατευθύνσεις.

Κάθε εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει δώδεκα εβδομάδες μαθημάτων και δύο εβδομάδες εξετάσεων. Η ύλη κάθε μαθήματος θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί τριάντα έξι ώρες διδασκαλίας σε αυτό. Στα είκοσι ένα από τα είκοσι οκτώ τρίωρα υποχρεωτικά μαθήματα αντιστοιχούν 3 διδακτικές μονάδες για το κάθε ένα.

Στα δύο από τα είκοσι οκτώ τρίωρα υποχρεωτικά μαθήματα αντιστοιχούν τέσσερις διδακτικές
μονάδες για το κάθε ένα και στα υπόλοιπα πέντε τρίωρα υποχρεωτικά μαθήματα αντιστοιχούν πέντε διδακτικές μονάδες για το κάθε ένα.

Αναλυτικά, τα προσφερόμενα ανά Εξάμηνο Σπουδών και ανά Κατεύθυνση μαθήματα, καθώς και οι διδακτικές μονάδες που αντιστοιχούν σε κάθε ένα από αυτά έχουν ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
(Κοινά για όλες τις κατευθύνσεις)
Μονάδες
1. Παιδαγωγική Ψυχολογία − Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας 3
2. Πολιτισμός και Πολιτισμοί 3
3. Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης 3
4. Μεθοδολογία της έρευνας 3

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Κατεύθυνση: Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη
1. Αναπτυξιακή Ψυχολογία 3
2. Μαθησιακά προβλήματα: Διάγνωση και αντιμετώπιση 3
3. Εκπαιδευτική αξιολόγηση 3
4. Εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας − Διδακτικές ασκήσεις 5
Κατεύθυνση: Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων
1. Οικονομική ανάλυση 3
2. Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων 3
3. Οργανωτική συμπεριφορά − Βιωματικά σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης 5
4. Στατιστική 4
Κατεύθυνση: Αγωγή και Πολιτισμός
1. Μουσειακή εκπαίδευση 3
2. Θεατρολογία – Βιωματικά σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης 5
3. Αισθητική Αγωγή 3
4. Προστασία πολιτισμικής κληρονομιάς 3

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 3ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Κατεύθυνση: Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη
1. Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις στη σχολική τάξη 3
2. Σχολική Συμβουλευτική – Βιωματικά σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης 5
3. Διαπολιτισμική εκπαίδευση 3
4. Εκπόνηση και αξιολόγηση σχολικών προγραμμάτων 3
Κατεύθυνση: Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων
1. Αξιολόγηση Επενδύσεων στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση 3
2. Marketing Εκπαιδευτικών Μονάδων 3
3. Οργάνωση και λειτουργία Σχολικών Βιβλιοθηκών 4
4. Οικονομοτεχνικές μελέτες στην εκπαίδευση 3
Κατεύθυνση: Αγωγή και Πολιτισμός
1. Λαϊκή Τέχνη και Πολιτισμός 3
2. Η Λογοτεχνία και ο Τύπος στην εκπαίδευση 3
3. Πολιτισμική Τεχνολογία 3
4. Τοπική Ιστορία, Τέχνη και Πολιτισμός − Πρακτικές Ασκήσεις 5

4Ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Διπλωματική εργασία 20

Στο Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρονται επίσης τα ακόλουθα:
Α. «Διδακτικές Ασκήσεις», οι οποίες αποσκοπούν στην εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών της κατεύθυνσης: «Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη» με τις εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας και αξιολόγησης, μέσω προσομοιωτικών δραστηριοτήτων, όπως μικροδιδασκαλιών, βιντεοπροβολών σχετικών με την εφαρμογή των εναλλακτικών μοντέλων μάθησης, με ακόλουθο σχολιασμό και καταγραφή απόψεων και ακόμη μέσω επισκέψεων και παρακολούθησης μαθημάτων σε σχολικές μονάδες όπου εφαρμόζεται η εναλλακτική διδακτική.
Β. «Βιωματικά Σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης», τα οποία αποσκοπούν, μέσα από βιωματική επεξεργασία, στην ευαισθητοποίηση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης, όπως αναγνώριση και έκφραση προσωπικών συναισθημάτων, χρήση της ενσυναίσθησης ως μέσου επικοινωνίας, διαχείριση του άγχους, διαχείριση δυσκολιών και προβλημάτων στον εργασιακό χώρο κ.α.
Γ. «Πρακτικές Ασκήσεις», οι οποίες αποσκοπούν στην εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών της κατεύθυνσης «Αγωγή και Πολιτισμός» με τη διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων μετά από παρακολούθηση ανάλογων δράσεων σε σχολικές μονάδες, μουσεία, ιδρύματα και φορείς που ασχολούνται με τον πολιτισμό και με ακόλουθο σχολιασμό και καταγραφή απόψεων.
Ο κάθε φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει εξήντα διδακτικές μονάδες. Σαράντα από αυτές αντιστοιχούν στα δώδεκα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και είκοσι στη διπλωματική εργασία.

Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα πέντε κατ’ έτος, δεκαπέντε για κάθε κατεύθυνση.

Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π του οικείου Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλων Πανεπιστημίων. Επίσης, θα απασχοληθούν ομότιμοι καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, εντεταλμένοι επίκουροι καθηγητές ή ειδικοί επιστήμονες και ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 3α του αρθρ.12 του ν. 2083/1992.

Το Τμήμα διαθέτει σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια ηλεκτρονικών
υπολογιστών, τα οποία μπορούν να στηρίξουν τη λειτουργία, τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Προγράμματος.

To Π.Μ.Σ. προβλέπεται να λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013, οπότε και θα επανεκτιμηθεί η παράταση λειτουργίας του με πρόταση των αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου και έγκριση του Υ.Π.Ε.Π.Θ..

Κόστος Λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ εκτιμάται ότι θα ανέλθει στις 108.000,00 ευρώ και αναλύεται ως
εξής:
α) Ανθρώπινο Δυναμικό 50.500,00
β) Μετακινήσεις 11.500,00
γ) Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (Πρακτικές ασκήσεις, βιωματικά σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης) 15.000,00
δ) Εξοπλισμός και συντήρηση Η/Υ 10.000,00
ε) Αναλώσιμα 5.000,00
στ) Γενικές δαπάνες 16.000,00

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας θα καλύπτεται από:
α) δίδακτρα
β) χορηγίες και δωρεές του δημοσίου ή του ιδιωτικού φορέα
γ) την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved