ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Πάντειο Πανεπιστήμιο | Πρωτόκολλο Συνεργασίας για το Διεθνές Μεταπτυχιακό: Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Διπλωματία, Επικοινωνία, Δίκαιο

Proslipsis.gr | Αθήνα 25.05.2023, 22:01

Η Σύγκλητος του Παντείου Πανεπιστημίου ενέκρινε Πρωτόκολλο Συνεργασίας για το Διατμηματικό Διεθνές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Διπλωματία, Επικοινωνία, Δίκαιο – MA in Digital Transformation: e-Diplomacy, e-Campaigning and Digital Law (#Digi-DCL), μεταξύ των Τμημάτων: Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού και Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου.

* Ακολουθεί το Πρωτόκολλο.


«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Διατμηματικό Διεθνές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Διπλωματία, Επικοινωνία, Δίκαιο -
MA in Digital Transformation: e-Diplomacy, e-Campaigning and
Digital Law (#Digi-DCL)».

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις – Τίτλος ΔΠΜΣ και Ειδικεύσεων – Γλώσσα
1. Τα Τμήματα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών και
Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού της Σχολής Διεθνών Σπουδών,
Επικοινωνίας & Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου ιδρύουν
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο
«Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Διπλωματία, Επικοινωνία, Δίκαιο - MA in
Digital Transformation: e-Diplomacy, e-Campaigning and Digital Law
(#Digi-DCL). Το ΔΠΜΣ προσφέρει τις αντίστοιχες τρεις Κατευθύνσεις
Ειδίκευσης στο ευρύτερο πεδίο της ψηφιακής καινοτόμου οικονομίας.
2. Η γλώσσα διδασκαλίας, εξετάσεων, εργασιών, της διπλωματικής
εργασίας και κάθε άλλης δραστηριότητας σχετιζόμενης με το ΔΠΜΣ,
είναι η αγγλική.

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο − Σκοπός Proslipsis.gr
Αντικείμενο και σκοπός του ΔΠΜΣ είναι να επιτρέψει στους
συμμετέχοντες να διευρύνουν και εμβαθύνουν τις γνώσεις τους, με
συνδυασμό θεωρητικής διδασκαλίας και εμπειρικής μελέτης,
διαδραστικά εργαστήρια συν-δημιουργίας και καινοτομίας. Προσφέρει
ευρεία εποπτεία αλληλένδετων πεδίων αιχμής σε ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο, καθώς και ειδικές διαθεματικές γνώσεις, τεχνικές και δεξιότητες
αιχμής. Οι φοιτητές του ΔΠΜΣ θα έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν
με την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών στα πεδία της ψηφιακής
οικονομίας, της ψηφιακής δημόσιας διπλωματίας, των ψηφιακώνimmersive 
καμπανιών επικοινωνίας και ψηφιακής δικαιοσύνης πάνω σε
πραγματικές προκλήσεις που θα προτείνουν οι συνεργαζόμενοι φορείς
από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προερχόμενοι από τον ερευνητικό, τον
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος - Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ο απονεμόμενος από το ΔΠΜΣ τίτλος (Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών) είναι ενιαίος με αναφορά των οικείων ειδικεύσεων, ως εξής:
«BA in Digital Transformation – Specialization in e-Diplomacy;
Specialization in E-Campaigning; Specialization in Digital Law».

Άρθρο 4
Αριθμός εισακτέων
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων και στις τρεις Ειδικεύσεις είναι 25 άτομα.

Άρθρο 5
Κατηγορίες Πτυχιούχων (ανά Ειδίκευση)
1. Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ελληνικών και αναγνωρισμένων
αλλοδαπών ΑΕΙ στα ευρύτερα πεδία των κοινωνικών, πολιτικών και
οικονομικών επιστημών και ειδικότερα στους τομείς των διεθνών
σχέσεων, του δικαίου, της πολιτικής επιστήμης, της οικονομίας, της
επικοινωνίας και των μέσων, της διπλωματίας, καθώς και των επιστημών
των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Τεχνολογίας.
2. Επαγγελματίες που θεμελιώνουν επαγγελματική εμπειρία σε έναν από
τους τρεις τομείς ειδίκευσης του ΔΠΜΣ μπορούν επίσης να γίνουν δεκτοί
ανεξαρτήτως του πρώτου πτυχίου τους.

Άρθρο 6
Αξιολόγηση των υποψηφίων
1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στο ΔΠΜΣ
περιλαμβάνει την αξιολόγηση φακέλου και την προσωπική συνέντευξη.
Οι υποψήφιοι εισάγονται στο ΔΠΜΣ με ενιαία αξιολόγηση, ανεξαρτήτως
Ειδίκευσης που θα επιλέξουν.
2. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων αποτελεί αρμοδιότητα της
Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) και έχει ως εξής:
α) Έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων των υποψηφίων,
β) Αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων,
γ) Προσωπική συνέντευξη.
Ειδικότερα σημεία για τις τυπικές προϋποθέσεις και την ουσιαστική
αξιολόγηση αναγράφονται στην προκήρυξη.
3. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά σειρά των μορίων που λαμβάνουν
στα στάδια β) και γ), από 1-100 σε καθένα από τα τρία στάδια ελέγχου
των ουσιαστικών προϋποθέσεων. Ο τελικός βαθμός είναι το σύνολο των
μορίων που λαμβάνει κάθε υποψήφιος στα τρία στάδια διά του δύο (2).
4. Η ανάρτηση των τελικών αποτελεσμάτων περιλαμβάνει τους
επιτυχόντες και τους επιλαχόντες βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου της
αίτησής τους.

Άρθρο 7
Χρονική διάρκεια και Πιστωτικές Μονάδες
1. Η δομή του ΔΠΜΣ είναι δυναμική ακολουθώντας τη modular λογική
και αναπτύσσεται σε τρία (3 εξάμηνα).
2. Κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε τριάντα (30) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS),
ενώ το απονεμόμενο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αντιστοιχεί σε
ενενήντα (90) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Άρθρο 8
Οργάνωση Φοίτησης και Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών
1. Το Πρόγραμμα υποδέχεται τους συμμετέχοντες φοιτητές σε ένα θερινό
ερευνητικό bootcamp (βασική εκπαίδευση) και συνεχίζει με το πρώτο
κοινό εξάμηνο για όλους εισάγοντάς τους στις θεματικές της ψηφιακής
καινοτομίας, της αλγοριθμικής σκέψης και των διλημμάτων που
προκύπτουν για τη διακυβέρνηση, την οικονομία, την επικοινωνία, το
δίκαιο και την ιδιότητα του πολίτη.
2. Από το δεύτερο εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις 3
Ειδικεύσεις:
Ψηφιακή Διπλωματία - e-Diplomacy
Ψηφιακή Επικοινωνία - e-Campaigning
Ψηφιακό Δίκαιο - Digital Law
3. Όλα τα μαθήματα του πρώτου και δευτέρου εξαμήνου είναι
υποχρεωτικά. Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει πέντε μαθήματα και το
δεύτερο εξάμηνο τέσσερα μαθήματα ανά Ειδίκευση.
4. To τρίτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο είτε σε Πρακτική Άσκηση σε έναν
από τους συνεργαζόμενους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή σε τρίτους
φορείς είτε στη δρομολόγηση συγκεκριμένου project είτε στη συγγραφή
Διπλωματικής Εργασίας.
5. Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:
Α΄ Εξάμηνο, 30 ECTS, κοινό για όλους τους φοιτητές:
Digital Innovation Era: Algorithmic Disruptions- Governance & Citizenship Transformations
Course - ECTS
1. Bootcamp: Intro to the digital era and research methods (ΥΠ) 2.5
2. Digital society and network citizenship (ΥΠ) 7.5
3. Governance of cyberspace – self regulation and reputation management (ΥΠ) 7.5
4. Economy 4.0 (ΥΠ) 7.5
5. Digital transformation in public administration and public policy (ΥΠ) 5.0
Β΄ εξάμηνο, 30 ECTS, το πρόγραμμα κάθε Ειδίκευσης έχει ως εξής:
E-Diplomacy 
Course - ECTS
1. Crisis, conflict, networking and public interest (ΥΠ) 7.5
2. Digital innovation agenda for public and algorithmic diplomacy (ΥΠ) 5.0
3. DigiDiplo in action: Engagement and impact (ΥΠ) 10.0
4. Global trade and new organizational ecologies for digital services (ΥΠ) 7.5
E-Campaigning 
Course - ECTS
1. E-politics (ΥΠ) 7.5
2. Advocacy and social change (ΥΠ) 7.5
3. Digital strategic design communications (ΥΠ) 7.5
4. Crisis, conflict, networking and public interest (ΥΠ) 7.5 
Digi-Law
Course - ECTS
1. Global trade and new organizational ecologies for digital services (ΥΠ) 7.5
2. Competition law and policy in the digital economy – Intellectual property rights in the digital era (ΥΠ) 7.5
3. Digital law addressing sustainable development goals (ΥΠ) 7.5
4. Cybercrime and cybersecurity (ΥΠ) 7.5
Γ΄ εξάμηνο, 30 ECTS, κοινό για όλες τις Ειδικεύσεις:
Ή Πρακτική Άσκηση σε φορέα ή εκπόνηση project ή συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας (ΥΠ) 30.0
Οι τίτλοι των μαθημάτων είναι ενδεικτικοί και μπορούν να 
τροποποιούνται κατ’ έτος με απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος
Σπουδών, χωρίς να επηρεάζεται το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών και ο
συνολικός αριθμός των ECTS ανά εξάμηνο. Proslipsis.gr

Άρθρο 9
Προσωπικό και Υλικοτεχνική Υποδομή
1. Για την υλοποίηση του ΔΠΜΣ θα απασχοληθούν κυρίως μέλη ΔΕΠ
των συνεργαζόμενων Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου,
δευτερευόντως δε και μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής.
Στο ΔΠΜΣ μπορούν να απασχοληθούν και άλλες κατηγορίες
διδασκόντων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
2. Τα μέλη ΔΕΠ του Παντείου Πανεπιστημίου δεν αμείβονται για τη
συμμετοχή τους στο ΔΠΜΣ.
3. Στο ΔΠΜΣ μπορούν να συμμετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες
εγνωσμένου κύρους.
4. Η διδασκαλία στο ΔΠΜΣ θα πραγματοποιείται με μεικτό σύστημα,
φυσική παρουσία και σε ψηφιακές πλατφόρμες και εικονικά
περιβάλλοντα, σύμφωνα με τους όρους του σχετικού νόμου.

Άρθρο 10
Προϋπολογισμός – Τέλη φοίτησης
1. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπονται τέλη
φοίτησης συνολικού ύψους 2.500,00€ για πολίτες της Ε.Ε και
5.000,00€ για αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. για έναν κύκλο σπουδών (3
ακαδημαϊκά εξάμηνα).
2. Με τον Κανονισμό του ΔΠΜΣ ορίζεται η χορήγηση υποτροφιών με
κριτήρια αριστείας, καθώς και η παροχή ανταποδοτικών υποτροφιών.
3. Ο συνολικός αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας για πέντε (5)
έτη (2021-2025), συμπεριλαμβανομένου του αναλυτικού́ λειτουργικού́
κόστους του ΔΠΜΣ, τις πηγές χρηματοδότησης του και τους εν γένει
πόρους της λειτουργίας του, διαμορφώνεται ως εξής:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΠΟΣΟ
1. Τέλη φοίτησης 212.500,00€
2. Άλλοι πόροι (δωρεές, χορηγίες κτλ) 15.000,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
227.500,00€
ΔΑΠΑΝΕΣ ανά κατηγορία ΠΟΣΟ
1. Δαπάνες εξοπλισμού, λογισμικού και ηλ. συνδρομών 10.000,00€
2. Δαπάνες αναλωσίμων 8.000,00€
3. Έξοδα επισκεπτών διδασκόντων 10.000,00€
4. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού́ 31.250,00€
5. Αμοιβές διοικητικούς και τεχνικής υποστήριξης 84.000,00€
6. Έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων 8.000,00€
7. Λοιπές δαπάνες 8.000,00€
8. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος(30%) 68.250,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ (2021-2025) 227.500,00€

Άρθρο 11
Διάρκεια Λειτουργίας του ΔΠΜΣ
1. Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2031-2032
με δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του, εφόσον πληροί τα
κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. Η λειτουργία του
δύναται να διακοπεί ή να ανασταλεί αν οι συνθήκες το επιβάλλουν,
ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και αποφάσεις των
Συνελεύσεων των συνεργαζόμενων Τμημάτων.
2. Μετά τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του ΔΠΜΣ, προϋπόθεση για τη
λειτουργία του είναι η εγγραφή τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ατόμων στο
σύνολο των Ειδικεύσεων.

Άρθρο 12
Διοίκηση του ΔΠΜΣ Proslipsis.gr
Όργανα διοίκησης του ΔΠΜΣ είναι:
α) Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ) για το ΔΠΜΣ DigiDCL
Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ) αποτελείται από οκτώ μέλη
ΔΕΠ των δύο συνεργαζομένων Τμημάτων και ασκεί τις αρμοδιότητες της
Συνέλευσης του Τμήματος. Κάθε Τμήμα εκπροσωπείται στην ΕΠΣ από
τρία τουλάχιστον μέλη ΔΕΠ. Η θητεία της ΕΠΣ είναι διετής. Τα μέλη της
ΕΠΣ ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, μετά από εισήγηση των
Συνελεύσεων των συνεργαζόμενων Τμημάτων.
β) Διευθυντής/τρια του ΔΠΜΣ DigiDCL
Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών ορίζει ένα (1) μέλος της ως
Διευθυντή του ΔΠΜΣ με διετή θητεία.
γ) Συντονιστική Επιτροπή ΔΠΜΣ DigiDCL

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, κατά την πρώτη της συνεδρίαση,
αποφασίζει την συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής με διετή θητεία,
στην οποία μετέχουν υποχρεωτικά ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ και τέσσερα
(4) από τα μέλη της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών».

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved