ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
ΑΠΘ: Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Proslipsis.gr | Αθήνα 25.05.2023, 23:18

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (απόφαση ΦΕΚ Β΄ 3788/03-09-2018)
 Proslipsis.gr
Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω ΠΜΣ οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) μετά από ετήσιο κύκλο σπουδών, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων κατά τη διάρκεια των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων, καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων συγγενούς με το αντικείμενο του ΠΜΣ, γνωστικού αντικειμένου πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για επιλογή στο ΠΜΣ έχουν, πέραν των διπλωματούχων και πτυχιούχων, και φοιτητές οι οποίοι κατά το διάστημα υποβολής των αιτήσεων διανύουν το τελευταίο έτος των προπτυχιακών τους σπουδών σε
τμήματα και σχολές των ίδιων κατηγοριών διπλωμάτων και πτυχίων. Αυτοί οφείλουν, αντί αντιγράφου πτυχίου ή διπλώματος, να υποβάλουν με την αίτησή τους πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Η τυχόν έγκριση της αίτησής τους είναι προσωρινή και οριστικοποιείται μόνο εφόσον προσκομίσουν το αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος μέχρι την τελική ημερομηνία εγγραφής όλων των επιτυχόντων στο ΠΜΣ.

Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) στο ΠΜΣ ορίζεται σε τριάντα.

Η επιλογή των ΜΦ θα γίνει με βάση τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι:
α) Η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των προπτυχιακών σπουδών του υποψήφιου με την επιστημονική περιοχή του ΠΜΣ.
β) Ο βαθμός του βασικού πτυχίου ή διπλώματος.
γ) Άλλες προπτυχιακές ή/και μεταπτυχιακές σπουδές.
δ) Η τεκμηριωμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας (από επίπεδο Β2 και άνω).
ε) Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Proslipsis.gr
στ)Η επαγγελματική εμπειρία, εφόσον είναι συναφής με το αντικείμενο του ΠΜΣ
ζ) Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις
η) Η τεκμηριωμένη γνώση άλλων ξένων γλωσσών
θ) Το περιεχόμενο δύο συστατικών επιστολών.
ι) Η γενική εικόνα του υποψηφίου κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον της ειδικής επιτροπής.

Για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος, προβλέπονται τέλη φοίτησης ύψους 500 ευρώ (για όλο το πρόγραμμα). Η διαδικασία απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης γίνεται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση της εισδοχής στο ΠΜΣ και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσοστό του 30% του συνόλου των εγγεγραμμένων στο ΠΜΣ. Δικαίωμα χρήσης έχουν όσοι πληρούν τις παρακάτω κατά περίπτωση προϋποθέσεις (ΦΕΚ Β 4899/16-09-22) :
- Αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο: κατοχή βαθμού πτυχίου/διπλώματος ίσο ή ανώτερο του επτάμιση (7,5) με άριστα το δέκα
- Φορολογητέο εισόδημα:
1α) υπολογίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος των δύο τελευταίων οικονομικών ετών του συνόλου των μελών της οικογένειας του αιτούντος, ή του ίδιου του αιτούντος, των γονέων του και των αδελφών του έως είκοσι έξι (26) ετών, αν ο αιτών δεν έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του
1β) υπολογίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος των δύο τελευταίων οικονομικών ετών του ατομικού φορολογητέου εισοδήματος, αν ο αιτών έχει συμπληρώσει το 26 έτος της ηλικίας του,
1γ) υπολογίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος των δύο τελευταίων οικονομικών ετών του αιτούντος ή της συζύγου ή συμβιούντος του εφόσον είναι έγγαμος ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωση
2. Αν ο αιτών δεν έχει συμπληρώσει το 26 έτος της ηλικίας του και είναι τέκνο τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας ή τέκνο άγαμού γονέα ή ορφανός τουλάχιστον από ένα γονέα ή άτομο με αναπηρία ή μέλος νοικοκυριού με άτομο με αναπηρία δύναται να αιτηθεί την απαλλαγή κατά το ήμισυ (50%) εφόσον ο μέσος όρος του αθροίσματος των φορολογητέων εισοδημάτων των δύο τελευταίων ετών του συνόλου των μελών της οικογένειάς του υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) και δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος.

Η εξέταση των αιτήσεων των δικαιούχων της απαλλαγής τελών φοίτησης γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος ή από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη Δ/νση του ΤΠΜ info@civil.auth.gr του ΑΠΘ από τη Δευτέρα 15 Μαΐου μέχρι την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση σε ειδικό έντυπο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.civil.auth.gr → Μεταπτυχιακές σπουδές → Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών → Αίτηση.
β) Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου, με ακριβή βαθμό (απλή φωτοτυπία).
γ) Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας διπλώματος ή πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όσοι προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού) (απλή φωτοτυπία και προσκόμιση των πρωτοτύπων)
δ) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (απλή φωτοτυπία)
ε) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα Proslipsis.gr
στ)Αποδεικτικά επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών (απλή φωτοτυπία και προσκόμιση των πρωτοτύπων)
ζ) Δύο συστατικές επιστολές και όσα άλλα συμπληρωματικά στοιχεία αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης.

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του ΤΠΜ του ΑΠΘ (τηλ.: 2310-995698).

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved