ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Πανεπιστήμιο Κρήτης | Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Ιστορία της Τέχνης

Proslipsis.gr | Αθήνα 28.01.2022, 20:30

Προκηρύσσονται θέσεις σπουδών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τίτλο «Ιστορία της Τέχνης».

Οι εξετάσεις των υποψηφίων για εγγραφή στo πρόγραμμα θα διενεργηθούν δια ζώσης την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 10:30.

Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιες/οι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να υποβάλουν:
α. Αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr. 
β. Αντίγραφο πτυχίου. (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψήφιας/ου]_πτυχίο)
γ. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο πρέπει να αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου. (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψήφιας/ου]_βαθμολογία)
δ. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επιστημονική δραστηριότητα, η διδακτική/επαγγελματική εμπειρία και η ευρύτερη κοινωνική δραστηριότητα της υποψήφιας ή του υποψήφιου. (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψήφιας/ου]_βιογραφικό)
ε. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών. Το επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται είναι το επίπεδο B2· συγκεκριμένα, για την αγγλική γλώσσα: επιπέδου Lower, για τη γαλλική: DELF B2, για τη γερμανική: ZERTIFIKATB2, για την ιταλική: CELI 3, για την ισπανική: Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE, Nivel intermedio). (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψήφιας/ου]_αγγλικά [ή όποια άλλη γλώσσα])
στ. Γραπτή ερευνητική πρόταση (250-500 λέξεις) για ένα θέμα Ιστορίας της Τέχνης όπου να αναδεικνύεται η συγκρότηση της υποψήφιας ή του υποψήφιου σε ζητήματα ιστορίας της τέχνης. (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψήφιας/ου]_πρόταση)
ζ. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τις αλλοδαπές/ούς υποψήφιες/ιους. (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψήφιας/ου]_ταυτότητα)
η. Κάθε άλλο έγγραφο που πιστοποιεί έργο ή δραστηριότητα που κατά την κρίση της/του υποψήφιας/ιου θα βοηθούσε στην επιλογή της/του (συστατικές επιστολές, δημοσιεύσεις, πτυχιακές ή σεμιναριακές εργασίες κ.ά.). (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψήφιας/ου]_συστατική1, [επίθετο υποψήφιας/ου]_πτυχιακή, [επίθετο υποψήφιας/ου]_δημοσίευση1)
θ. Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας για τις/τους αλλοδαπές/ούς υποψήφιες/ους. (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψήφιας/ου]_επάρκεια-ελληνικά)

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτες/τοι φοιτήτριες/τές που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν τις εγγραφές στο Πρόγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση υποβάλλουν προσωρινά Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και Βεβαίωση περάτωσης σπουδών. (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψήφιας/ου]_ Βεβαίωση περάτωσης σπουδών)

Για τα πιστοποιητικά και τα αρχεία που έχουν σαρωθεί:
- Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf
- Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου 2ΜΒ
- Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων 20ΜΒ

Τα αντίγραφα των παραπάνω δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Πρέπει όμως να είναι πλήρη, ευκρινή και ευανάγνωστα. Κάθε δικαιολογητικό πρέπει να είναι σε ένα ενιαίο αρχείο PDF. Δεν γίνονται αποδεκτά δικαιολογητικά με μερική αποτύπωση των σελίδων καθώς και φωτογραφίες των δικαιολογητικών. Για όσους από τις/τους υποψήφιες/ους επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις θα γίνει έλεγχος γνησιότητας των τίτλων. Ειδικά για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού, ο έλεγχος θα πραγματοποιείται από τη Γραμματεία βάσει των διατάξεων του ν. 4957/2022. 

Για τις Συστατικές Επιστολές:
Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν με e-mail και πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις. Η αποστολή του e-mail θα πρέπει:
1. να γίνει από τον συντάκτη της συστατικής στην διεύθυνση historyarchaeology@ia.uoc.gr με την ένδειξη «Συστατική για την/τον υποψήφια/ο κ. (ΕΠΩΝΥΜΟ) του ΠΜΣ «Ιστορία της Τέχνης»
2. να γίνει μέχρι και πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
3. να γίνει από διεύθυνση e-mail του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης
4. να περιλαμβάνει την ιδιότητα και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη

Δεκτές/οί ως υποψήφιες/οι για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. στην Ιστορία της Τέχνης γίνονται κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, και συγκεκριμένα των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Ανθρωπολογίας, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, των Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών, των Σχολών και Τμημάτων Αρχιτεκτονικής, των Σχολών Επιστημών Αγωγής, των Προγραμμάτων Σπουδών «Ελληνικός Πολιτισμός» και «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), των Σχολών Συντήρησης Έργων Τέχνης, Φωτογραφίας, Γραφικών Τεχνών και Διακόσμησης των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων και Σχολών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιες/οι θα περάσουν από συνέντευξη και θα εξεταστούν προφορικά και γραπτά στην Ιστορία της Τέχνης της Δύσης από την Αναγέννηση μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα (από το Giotto μέχρι τον Picasso). Επίσης θα εξεταστούν γραπτά σε μια ξένη γλώσσα της επιλογής τους (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά), την οποία θα δηλώσουν στην αίτηση συμμετοχής τους.

Ο αριθμός των εισακτέων δεν μπορεί να ξεπεράσει τους δεκαπέντε (15) ετησίως.

Πληροφορίες : Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας τηλ. 28310/77379-77337 και στην ιστοσελίδα http://www.history-archaeology.uoc.gr.


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved