ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Αλλαγές στο μεταπτυχιακό "Μάρκετινγκ και επικοινωνία με νέες τεχνολογίες" του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (8/4/08)


Αθήνα 8.4.2008, 17:01
Με νεότερη απόφαση του, που αντικαθιστά παλαιότερη, το υπουργείο Παιδείας ορίζει τα σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με νέες τεχνολογίες» και παρατείνει τη λειτουργία του έως το ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013.

Αντικείμενο του προτεινόμενου Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου προς πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους βασικούς τομείς του Μάρκετινγκ, και της Επικοινωνίας. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευνας στο χώρο του Μάρκετινγκ και της Επικοινωνίας. Στοχεύει:
1. στη δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων και
2. στην επιμόρφωση ανωτέρων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών για την κάλυψη των αναγκών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Το πρόγραμμα προσφέρεται: α) για πλήρους φοίτησης σπουδαστές και β) για μερικής φοίτησης σπουδαστές. Περιλαμβάνει δύο επίπεδα, τα οποία κατα−
λήγουν στην απονομή των εξής τίτλων:
Α. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με τέσσερις κατευθύνσεις:
α) Μάρκετινγκ,
β) Επικοινωνία,
γ) Μάρκετινγκ με Διεθνή Προσανατολισμό (International
Marketing) και
δ) Επικοινωνία με Διεθνή Προσανατολισμό (International Communication).

Οι δύο πρώτες κατευθύνσεις μπορεί να προσφέρουν και τις επιμέρους ειδικεύσεις:
Κατεύθυνση Μάρκετινγκ:
1. Διοίκηση πωλήσεων
2. Μάρκετινγκ Εμπορικών Επιχειρήσεων
3. Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Κατεύθυνση Επικοινωνίας:
1. Διαφήμιση
2. Δημόσιες Σχέσεις.
Β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ).

Στο ΜΔΕ του ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ όλων των κατευθύνσεων καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 12 εδάφιο γ, του ν. 2916/2001. Ειδικότερα, για τους αποφοίτους τμημάτων μη οικονομικών σχολών η ΓΣΕΣ μπορεί με απόφασή της να ορίσει συμπληρωματικά κριτήρια ή την πιθανή εξέταση σε ορισμένα μαθήματα, το αποτέλεσμα των οποίων συνεκτιμάται για την επιλογή. Για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής δεκτοί ως υποψήφιοι γίνονται κάτοχοι του εν λόγω ΜΔΕ ή άλλου ΜΔΕ συναφούς αντικειμένου.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή των τίτλων ορίζεται για μεν το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε τρία διδακτικά εξάμηνα για το τμήμα πλήρους φοίτησης ή πέντε διδακτικά εξάμηνα για το τμήμα μερικής φοίτησης. Για δε το Διδακτορικό Δίπλωμα σε τουλάχιστον έξι διδακτικά εξάμηνα μετά την απόκτηση του ΜΔΕ.

Πρόγραμμα μαθημάτων
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζονται ως εξής:

Για το Μ.Δ.Ε:
α) Οι κατευθύνσεις «Μάρκετινγκ» και «Επικοινωνία» περιλαμβάνουν δώδεκα μαθήματα και τη διπλωματική εργασία. Τα οκτώ είναι μαθήματα κορμού, κοινά για τους σπουδαστές και των δυο κατευθύνσεων και από τα υπόλοιπα τέσσερα τα τρία είναι μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά. Ο καθορισμός του θέματος της διπλωματικής εργασίας, σε περίπτωση που ο φοιτητής επιλέξει κάποια από τις παρεχόμενες ειδικεύσεις των κατευθύνσεων, θα εξαρτηθεί από τη συγκεκριμένη ειδίκευση.
β) Οι κατευθύνσεις «Μάρκετινγκ με Διεθνή Προσανατολισμό» (International Marketing) και «Επικοινωνία με Διεθνή Προσανατολισμό» περιλαμβάνουν δέκα μαθήματα και τη διπλωματική εργασία. Τα οκτώ είναι μαθήματα κορμού, εκ των οποίων τα τρία κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις, και τα δύο είναι μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά.
γ) Το πρόγραμμα διδασκομένων και εξεταζομένων μαθημάτων ορίζεται ως εξής:

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» ΚΑΙ 2. «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥΣ
Κάθε μάθημα κορμού έχει 7,5 πιστωτικές μονάδες, ενώ κάθε μάθημα επιλογής έχει 5 πιστωτικές μονάδες. Η διπλωματική εργασία έχει 10 πιστωτικές μονάδες. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων κάθε εξαμήνου είναι 30.
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (μαθήματα κορμού)
• Διοίκηση & Οργανωσιακή Συμπεριφορά
• Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ & Συμπεριφορά Καταναλωτή
• Ερευνητική Μεθοδολογία & Έρευνα Μάρκετινγκ
• Τεχνικές Επικοινωνίας
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (μαθήματα κορμού)
• Διαφήμιση
• Πολιτική Προϊόντος
• Εταιρική Επικοινωνιακή Στρατηγική
• Επιχειρησιακή Στρατηγική & Στρατηγικό Μάρκετινγκ
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (μαθήματα επιλογής και διπλωματική εργασία)
• 4 μαθήματα εκ των οποίων 3 μαθήματα από τον κατάλογο μαθημάτων επιλογής της κατεύθυνσης που επιλέγουν ή της ειδίκευσης, Proslipsis εφ’ όσον επιθυμούν να εξειδικευθούν.
• Διπλωματική εργασία
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ/ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥΣ
Κάθε μάθημα κορμού έχει 7,5 πιστωτικές μονάδες (με εξαίρεση τα δύο μαθήματα κορμού του Δ΄ εξαμήνου που έχουν από 6 πιστωτικές μονάδες), ενώ κάθε μάθημα επιλογής έχει 5 πιστωτικές μονάδες. Η διπλωματική εργασία έχει 13 πιστωτικές μονάδες (5 πιστωτικές μονάδες στο Γ΄ εξάμηνο, 3 πιστωτικές μονάδες στο Δ΄ εξάμηνο και 5 πιστωτικές μονάδες στο Ε΄ εξάμηνο). Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων των εξαμήνων Α΄, Β΄, Δ΄ και Ε΄ είναι 15 και του Γ΄ εξαμήνου είναι 30.
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (μαθήματα κορμού)
• Διοίκηση & Οργανωσιακή Συμπεριφορά
• Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ & Συμπεριφορά Καταναλωτή
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (μαθήματα κορμού)
• Ερευνητική Μεθοδολογία & Έρευνα Μάρκετινγκ
• Τεχνικές Επικοινωνίας
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (μαθήματα κορμού, επιλογής και έναρξη διπλωματικής εργασίας)
• Διαφήμιση
• Πολιτική Προϊόντος
• 2 μαθήματα επιλογής εκ των οποίων 1 ή 2 από τα 3 μαθήματα που πρέπει να πάρουν από τον κατάλογο μαθημάτων της κατεύθυνσης που ακολουθούν ή από τον ειδικότερο κατάλογο της ειδίκευσης που επιλέγουν, εφ’ όσον επιθυμούν να εξειδικευθούν.
• Έναρξη διπλωματικής εργασίας
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (μαθήματα κορμού και συνέχιση διπλωματικής εργασίας)
• Εταιρική Επικοινωνιακή Στρατηγική
• Επιχειρησιακή Στρατηγική & Στρατηγικό Μάρκετινγκ
• Συνέχιση διπλωματικής εργασίας
Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (μαθήματα επιλογής και ολοκλήρωση διπλωματικής εργασίας)
• 2 μαθήματα επιλογής, ένα ή δύο που απομένουν από τα τρία που θα πάρουν συνολικά από τον κατάλογο μαθημάτων της κατεύθυνσης που ακολουθούν ή από τον ειδικότερο κατάλογο της ειδίκευσης που επιλέγουν εφ’ όσον επιθυμούν να εξειδικευθούν.
• Ολοκλήρωση διπλωματικής εργασίας

Κατάλογος μαθημάτων επιλογής
I. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
• Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων
• Βιομηχανικό (Β2Β) Μάρκετινγκ
• Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
• Διοίκηση Δικτύων Διανομής & Logistics
• Εξαγωγικό & Διεθνές Μάρκετινγκ
• Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Μάρκετινγκ
• Μάρκετινγκ Εμπορίου
• Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
• Διοίκηση Λειτουργιών
• Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ
• Αρχές & Μέθοδοι Προώθησης Πωλήσεων
• Τεχνικές Πωλήσεων
• Τιμολογιακή Πολιτική
• Διοίκηση Σχέσεων Πελατών Στρατηγικής Σημασίας
• Διαπραγματεύσεις
• Ποσοτικές Μέθοδοι στο Μάρκετινγκ & την Επικοινωνία
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ»
• Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων
• Διοίκηση Σχέσεων Πελατών Στρατηγικής Σημασίας
• Βιομηχανικό (Β2Β) Μάρκετινγκ
• Διαπραγματεύσεις
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
• Μάρκετινγκ Εμπορίου
• Αρχές & Μέθοδοι Προώθησης Πωλήσεων
• Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Μάρκετινγκ
• Διοίκηση Δικτύων Διανομής & Logistics
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
• Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
• Διοίκηση Σχέσεων Πελατών Στρατηγικής Σημασίας
• Διοίκηση Λειτουργιών
• Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
II. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
• Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων
• Οικονομική Διάσταση των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
• Σχεδιασμός Δημιουργικού
• Προγραμματισμός Μέσων
• Ολοκληρωμένη Επικοινωνιακή Στρατηγική
• Νέες Τεχνολογίες στη Διαφήμιση
• Τέχνη και Επικοινωνία
• Δημόσιες Σχέσεις
• Άντληση Πόρων και Οργάνωση Εκδηλώσεων
• Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
• Σχέσεις με τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
• Διοίκηση Αλλαγών
• Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
• Πολιτική Οικονομία και Επικοινωνία
• Σχεδίαση Διαδραστικών Εφαρμογών
• Ηλεκτρονική Επικοινωνία
• Διαπραγματεύσεις
• Ανάπτυξη Διαπροσωπικών Ικανοτήτων
• Ποσοτικές Μέθοδοι στο Μάρκετινγκ & την Επικοινωνία
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ»
• Σχεδιασμός Δημιουργικού
• Προγραμματισμός Μέσων
• Ολοκληρωμένη Επικοινωνιακή Στρατηγική
• Νέες Τεχνολογίες στη Διαφήμιση
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ»
• Δημόσιες Σχέσεις
• Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
• Άντληση Πόρων και Οργάνωση Εκδηλώσεων
• Σχέσεις με τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
3. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ»
Κάθε μάθημα κορμού ή επιλογής έχει 7,5 πιστωτικές μονάδες και η διπλωματική εργασία έχει 15 πιστωτικές μονάδες. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων κάθε εξαμήνου είναι 30.
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (μαθήματα κορμού)
• Διεθνής Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
• Διαπολιτισμική Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
• Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Καταναλωτή
• Ερευνητική Μεθοδολογία και Έρευνα Μάρκετινγκ
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (μαθήματα κορμού)
• Διεθνές Βιομηχανικό Μάρκετινγκ
• Διεθνής Πολιτική Προϊόντος
• Διεθνής Επικοινωνιακή Πολιτική Μάρκετινγκ
• Επιχειρησιακή Στρατηγική και Στρατηγικό Μάρκετινγκ
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (μαθήματα επιλογής και διπλωματική εργασία)
• Δύο από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:
• Διεθνής Πολιτική Δικτύων Διάθεσης
• Διεθνής Πολιτική Τιμολόγησης
• Διεθνές Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
• Διεθνής Διοίκηση Πελατών και Πωλήσεων
• Διπλωματική εργασία
4. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ»
Κάθε μάθημα κορμού ή επιλογής έχει 7,5 πιστωτικές μονάδες και η διπλωματική εργασία έχει 15 πιστωτικές μονάδες. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων κάθε εξαμήνου είναι 30.
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (μαθήματα κορμού)
• Διεθνής Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
• Διαπολιτισμική Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
• Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Καταναλωτή
• Ερευνητική Μεθοδολογία και Έρευνα Μάρκετινγκ
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (μαθήματα κορμού)
• Διαπολιτισμική Επικοινωνία
• Διαφήμιση σε Διεθνές Περιβάλλον
• Δημόσιες Σχέσεις σε Διεθνές Περιβάλλον
• Επιχειρησιακή Στρατηγική σε Διεθνές Περιβάλλον
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (μαθήματα επιλογής και διπλωματική εργασία)
• Δύο (2) από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:
• Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Διαχείριση Κρίσεων σε Διεθνές Περιβάλλον
• Διεθνές Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
• Διεθνείς Σχέσεις
• Διεθνής Διοίκηση Πελατών και Πωλήσεων
• Διπλωματική εργασία
δ) Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 90.
ε) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, μπορεί να γίνεται αλλαγή μαθημάτων κορμού και επιλογής.
στ) Σε κάθε μάθημα αντιστοιχούν τρεις διδακτικές μονάδες. Οι ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος ορίζονται σε τριάντα έξι (τρεις ανά εβδομάδα). Για όλα τα μαθήματα η τελική βαθμολογία βασίζεται σε γραπτές και προφορικές δοκιμασίες και εργασίες.
ζ) Οι διαλέξεις ορισμένων κατ’ επιλογήν μαθημάτων μπορεί να διεξάγονται το καλοκαίρι σε ειδικό χώρο εκτός Αθηνών (residential courses).
η) Οι τρεις πρώτες κατευθύνσεις θα λειτουργήσουν αμέσως. Η τέταρτη κατεύθυνση «Επικοινωνία με Διεθνή Προσανατολισμό» θα αρχίσει να λειτουργεί αργότερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης.
Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. θα λειτουργήσει και το τμήμα μερικής φοίτησης των κατευθύνσεων 3 και 4. Οι ειδικεύσεις θα προσφέρονται μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και εφ’ όσον ο αριθμός των σπουδαστών που δηλώνουν τα σχετικά μαθήματα επιλογής υπερβαίνει τους δέκα. Ο αυτός όρος ισχύει και για τα μαθήματα επιλογής.

Άλλοι όροι
Το πρόγραμμα προσφέρεται για πλήρους φοίτησης σπουδαστές και για μερικής φοίτησης σπουδαστές. Ο ανώτατος ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα σπουδών ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εξήντα για κάθε κατηγορία φοιτητών.

Για την υλοποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορούν να απασχοληθούν:
1. Το υφιστάμενο δυναμικό του τμήματος σε διδακτικό προσωπικό (μέλη ΔΕΠ) και προσωπικό υποστήριξης.
2. Μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του ΟΠΑ και άλλων ΑΕΙ του εσωτερικού ή επισκέπτες καθηγητές και επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3α΄ του άρθρ. 12, του ν. 2083/1992.

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή, η οποία περιλαμβάνει χώρους διδασκαλίας κατάλληλα εξοπλισμένους με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, η βιβλιοθήκη και το Υπολογιστικό Κέντρο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η CD−βιντεοθήκη, και τα Εργαστήρια του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ υπολογίζεται σε 850.000 € ευρώ και αναλύεται ως εξής:
α) Ανθρώπινο δυναμικό 395.000 €
β) Παρακολούθηση συνεδρίων, εκδόσεις και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 60.000 €
γ) Μετακινήσεις 52.000 €
δ) Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 34.000 €
ε) Υποτροφίες 28.000 €
στ) Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού, αναβάθμιση αιθουσών και εργαστηρίων 45.000 €
ζ) Αναλώσιμα 10.000 €
η) Δημοσιότητες 42.000 €
θ) Άλλες δαπάνες 9.000 €
ι) Κρατήσεις υπέρ Ο.Π.Α. 175.000 €.

Οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. θα είναι:
α) Δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 7 του ν. 2083/1992.
β) Χρηματοδότηση από ιδιωτικούς φορείς, από ερευνητικά προγράμματα της ΓΓΕΤ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα ερευνητικά προγράμματα.
γ) Χορηγίες και δωρεές.

Τα έσοδα του ΠΜΣ θα διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου.

Οι διατάξεις του ανωτέρω ΠΜΣ εφαρμόζονται από το ακαδημαϊκό έτος 2008−2009. Οι σπουδαστές που είχαν εισαχθεί στο πρόγραμμα σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved