ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ελληνογαλλικό μεταπτυχιακό για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη (18/8)


Αθήνα 18.8.2005
Διακρατικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Πληθυσμός - Ανάπτυξη - Στρατηγικές Προοπτικές» και με το ακρωνύμιο «PODEPRO» (Population, Development, Prospective), θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2005 – 2006 το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχόλης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Δημογραφικών Σπουδών IEDUB του Πανεπιστημίου Montesquieu - Bordeaux IV (Γαλλία).

Σκοπός του ελληνογαλλικού προγράμματος, που θα λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς τις προπτυχιακές σπουδές που παρέχουν Τμήματα των ΑΕΙ της Ελλάδας, είναι η κατάρτιση επιστημόνων συγγενών ειδικοτήτων σε θέματα που άπτονται των σχέσεων ανάμεσα στον πληθυσμό, την ανάπτυξη και τον στρατηγικό σχεδιασμό.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει τους φοιτητές που προέρχονται από συγγενείς επιστήμες, κατά τρόπο ώστε να ξεπεράσουν τις κλασσικές έννοιες της ειδικότητάς τους και να τις επανατοποθετήσουν – αξιοποιήσουν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας που στηρίζεται στην αρχή της εναλλαγής και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των θεωρητικών προσεγγίσεων και των μεθόδων και τεχνικών ανάλυσης, ως μεταξύ των γενικών προσεγγίσεων και της μελέτης περιπτώσεων.

Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος όσον αφορά στις δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα στην ελληνική και γαλλική επικράτεια θα έχουν αντίστοιχα τα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας και Bordeaux IV. Το συντονισμό της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα αναλαμβάνουν από κοινού δύο ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι, ένας από κάθε πανεπιστήμιο, οι οποίοι θα ορίζονται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των πανεπιστημίων τους.

Τίτλοι
Το πρόγραμμα θα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Δημογραφία και στα Οικονομικά της Ανάπτυξης και της Ολοκλήρωσης, το οποίο θα εξειδικεύεται στην κατεύθυνση: Πληθυσμός, Ανάπτυξη και Στρατηγικές προοπτικές. Όσοι το αποκτούν θα έχουν δικαίωμα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της ισχύουσας κατά περίπτωση εθνικής νομοθεσίας.

Φοίτηση
Στο πρόγραμμα θα γίνονται κατ' έτος δεκτοί 30 πτυχιούχοι από όλα τα Τμήματα ΑΕΙ της ημεδαπής τα συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Δημογραφίας, της Χωροταξίας και της Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς και από αντίστοιχα Τμήματα και Τμήματα συναφούς γνωστικού αντικειμένου ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, δεκτοί θα γίνονται πτυχιούχοι ΤΕΙ από Τμήματα συναφή με το αντικείμενο του προγράμματος.
Η καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας (πτυχίο τουλάχιστον DELF 2 ή Κ.Π.Γ επιπέδου Β2) θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση εισαγωγής. Για όσους δεν διαθέτουν αντίστοιχο πτυχίο, η επίδοση των υποψηφίων θα αξιολογηθεί κατόπιν συνέντευξης ή και γραπτής εξέτασης. Επίσης, θσ απαιτείται και επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) θα είναι δώδεκα ημερολογιακοί μήνες (ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος), που θα περιλαμβάνουν δύο διδακτικά εξάμηνα και μια τουλάχιστον τρίμηνη περίοδο για πρακτική άσκηση και εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Πρόγραμμα σπουδών
Το πρόγραμμα σπουδών θα περιλαμβάνει δύο διδακτικά εξάμηνα, με επτά και εννέα μαθήματα αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξάμηνου θα πρέπει να ολοκληρώνονται η πρακτική άσκηση, η έκθεση άσκησης καθώς και η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Στο πρώτο εξάμηνο τα επτά διδασκόμενα μαθήματα θα εντάσσονται στις ενότητες "Δημογραφία" και "Ανάπτυξη". Στο δεύτερο εξάμηνο θα προβλέπονται δυο επιπλέον ενότητες, εκ των οποίων η μια θα στοχεύει στην εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τις σύγχρονες τεχνικές και τις μεθόδους, ενώ η δεύτερη θα επικεντρώνεται σε θέματα στρατηγικών προοπτικών. Τα περισσότερα μαθήματα θα συνοδεύονται από αντίστοιχο αριθμών ωρών για πρακτική άσκηση, ενώ οι φοιτητές θα υποχρεούνται να παρακολουθήσουν μέρος του προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Montesquieu - Bordeaux IV.

Τα μαθήματα του προγράμματος θα είναι ανά εξάμηνο τα εξής (με αστερίσκο σημειώνονται αυτά της επιλογής):
Α' εξαμήνου
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ
- Δημογραφική Ανάλυση (15h)
- Συλλογή Δημογραφικών Δεδομένων (12h)
- Κοινωνική Δημογραφία (20h)*
- Ειδικές Τεχνικές: Δημογραφικές προβολές και Μικροί Πληθυσμοί/ (20h)*
ΑΝΑΠΤΥΞΗ/DEVELOPPEMENT
- Θεωρίες της Ανάπτυξης (15h)
- Θεωρίες περιφερειακής ενσωμάτωσης (15h)
- Εισαγωγή στη μοντελοποίηση (20h)*
- Ολοκλήρωση και ανάπτυξη των αναδυόμενων χωρών (15h)
- Πληθυσμός και ανάπτυξη (20h)*
Β' εξαμήνου
ΜΕΘΟΔΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
- Θεωρία Δειγματοληψίας και Ανάλυση δεδομένων/ (32 heures)
- Βάσεις Δεδομένων (20 h)
- Επεξεργασία δεδομένων και έρευνες πεδίου (15 heures)
- Θεματική Χαρτογραφία (15 h)
- Τηλεπισκόπιση (18 h) *
- Διαχείριση των δημογραφικών δεδομένων με Η/Υ (18h)*
- Μεθοδολογία έρευνας και εισαγωγή στην μοντελοποίηση* (18 h)*
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
- Έννοιες και/ εργαλεία (10 h)
- Δημογραφικές Στρατηγικές Προοπτικές (12 h)
- Τομεακές Στρατηγικές Προοπτικές- μελέτη περιπτώσεων (14 h)
- Χωρικές Στρατηγικές Προοπτικές- μελέτη περιπτώσεων (16 h)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έλεγχος
Η διδασκαλία και οι εξετάσεις στο ΜΔΕ θα γίνονται στη γαλλική και η αρθρογραφία θα καλύπτει διεθνείς πηγές. Σε ορισμένες περιπτώσεις η διδασκαλία μπορεί να γίνεται στην αγγλική γλώσσα. Η αξιολόγηση των γνώσεων με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις θα πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση κάθε εξαμήνου.
Προβλέπεται επίσης εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και υποστήριξή της ενώπιον μικτής ελληνο-γαλλικής επιτροπής. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία θα συντάσσεται στη Γαλλική, συνοδευόμενη από περίληψη στην αγγλική και την ελληνική.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων θα είναι υποχρεωτική και η απουσία σε περισσότερες του 1/3 των ωρών διδασκαλίας ενός μαθήματος θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό από τις εξετάσεις του μαθήματος.

Έρευνα
Η ερευνητική απασχόληση των φοιτητών θεωρείται αναπόσπαστο στοιχείο των σπουδών τόσο στο πλαίσιο των μαθημάτων όσο και στη διαδικασία συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας τους. Αυτό επιδιώκεται πρακτικά στο πλαίσιο της απασχόλησης των φοιτητών στα Εργαστήρια του Τμήματος. Οι φοιτητές θα κατανέμονται σε αυτά ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, αλλά και με βάση τη δυνατότητα του κάθε Εργαστηρίου.

Προσωπικό
Η υλοποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα απασχολήσει κυρίως τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως και επιστήμονες κύρους, η επιλογή των οποίων θα πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3α του άρθρου 12 του νόμου 2083/1992.
Καθένα από τα άτομα αυτά θα απασχοληθεί στη διδασκαλία μέρους ή του συνόλου της διδακτέας ύλης ενός μαθήματος του προγράμματος σπουδών, σε σεμινάρια και διδασκαλία και στην επίβλεψη Μεταπτυχιακών Εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών.
Καλούνται επίσης να συνδράμουν μέλη Δ.Ε.Π. από άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, άλλα και ΑΕΙ του εσωτερικού και του εξωτερικού, καθώς και ειδικά μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Bordeaux IV της Γαλλίας. Επίσης, καλούνται κατά περίπτωση να διδάξουν ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων καθώς και καταξιωμένοι επαγγελματίες από τον ιδιωτικό τομέα.

Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη λειτουργία του ΠΜΣ, θα χρησιμοποιηθούν οι χώροι διδασκαλίας και έρευνας, τα εργαστήρια, ο εξοπλισμός και η διοικητική δομή του Τμήματος Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης το οποίο στεγάζεται στο καινούργιο κτίριο των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου στο Πεδίο ¶ρεως στο Βόλο Μαγνησίας. Στο χώρο αυτό υπάρχουν και λειτουργούν τα ακόλουθα Εργαστήρια:
- Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού
- Υποδομών Τεχνολογικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
- Περιφερειακών Οικονομικών Αναλύσεων και Προβλέψεων
- Αξιολόγησης Πολιτικών και Προγραμμάτων Ανάπτυξης
- Χωρικής Ανάλυσης, Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Θεματικής Χαρτογραφίας
- Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
- Γεωγραφικών Ερευνών και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
- Αγροτικού Χώρου
- Εφαρμογών της Πληροφορικής στο Σχεδιασμό του Χώρου
- Μορφολογίας του αστικού χώρου
- Τουριστικού Σχεδιασμού, Ερευνών και Πολιτικής
- Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
- Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Τέλος, η βιβλιοθήκη του Ιδρύματος και η ειδική βιβλιοθήκη του Π.Μ.Σ. θα προσφέρουν στους φοιτητές άμεση πρόσβαση στην απαραίτητη εξειδικευμένη βιβλιογραφία.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved