ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο μεταπτυχιακό: Σπουδές στις γλώσσες και τον πολιτισμό των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης 27/9/09


Θεσσαλονίκη, 27.9.2009, 15:33
Υποψήφιους για εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: "Σπουδές στις γλώσσες και τον πολιτισμό των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης", που  οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2009 -  2010 το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, θα δεχθεί το Τμήμα.

Το Πρόγραμμα οδηγεί τις εξής δύο κατευθύνσεις:
1. Γλώσσες, Φιλολογία και Πολιτισμός της Ν.Α. Ευρώπης
2. Κοινωνικές, Πολιτισμικές και Πολιτικές Δομές στη Ν. Α. Ευρώπη.

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται σε 30 κατ’ έτος (15 ανά κατεύθυνση). Τα συνολικά δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 1600 €. Κατά το πρώτο δεκαήμερο του κάθε εξαμήνου, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τα αντίστοιχα δίδακτρα (400 €). Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και προέρχονται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Βαλκανικών Σπουδών, β) Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξεινίων χωρών γ) Τουρκικών και Σλαβικών Σπουδών, δ) Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, ε) Παιδαγωγικά Τμήματα, στ) Φιλολογίας, η) Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, θ) Μετάφρασης και Διερμηνείας, ι) Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, κ) Επικοινωνίας, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων συναφών επιστημονικών χώρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι ΤΕΙ, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Η αίτηση, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η επιλογή κατεύθυνσης, συνοδεύεται από φάκελο υποψηφιότητας που πρέπει να περιλαμβάνει απαραιτήτως τα ακόλουθα:
1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
2. Μία γραπτή πρόταση δύο - τριών σελίδων, σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τους λόγους του υποψηφίου για να παρακολουθήσει το ΠΜΣ (η πρόταση αυτή θα ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη)
3. Επίσημο αντίγραφο πτυχίου. Εάν το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύεται και από την αναγνώριση του ΔOΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
5. Τυχόν δημοσιεύσεις, διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου (εάν υπάρχουν).
6. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, συνέδρια, ερευνητικά προγράμματα κ.λπ.
7. Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
8. Οποιοδήποτε πιστοποιητικό γλωσσομάθειας διαθέτει.
9. Οιαδήποτε άλλη πληροφορία, στοιχείο ή πιστοποιητικό που
θεωρείτε ότι θα στηρίζει περισσότερο την υποψηφιότητά σας.

Αξιολόγηση
Η ΣΕ του ΠΜΣ αποτελεί την Εξεταστική Επιτροπή η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των υποψηφίων.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που έχουν προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις προβλεπόμενες προθεσμίες, γίνεται σε δύο φάσεις.
Ι. Η πρώτη φάση είναι προκριματική. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στη δεύτερη φάση είναι τόσο η κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών όσο και η πιστοποίηση των γνώσεων των υποψηφίων σε μια από τις έξι γλώσσες της Ν.Α. Ευρώπης: Αλβανική, Βουλγαρική, Ρουμανική, Ρωσική, Σερβοκροατική και Τουρκική.
Η γνώση της γλώσσας τεκμηριώνεται α) είτε από προσκόμιση τίτλων σπουδών από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης ή β) με το πτυχίο Τμημάτων της ημεδαπής και συγκεκριμένα των πιο κάτω Τμημάτων: Βαλκανικών Σπουδών, Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξεινίων χωρών, Τουρκικών Σπουδών, Σλαβικών Σπουδών, Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών κ,ά. (4ετής παρακολούθησης μαθημάτων σε μία από τις πάρα πάνω γλώσσες). Σε διαφορετική περίπτωση προβλέπονται εξετάσεις.
ΙΙ. Η δεύτερη φάση εξετάζει άλλα προσόντα, που περιλαμβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας γύρω από τα οποία θα περιστρέφεται η προφορική συνέντευξη. Κατά την συνέντευξη θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην επιστημονική και την κριτική ικανότητα, στην ερευνητική δραστηριότητα, στη συμμετοχή σε ερευνητικά και επιμορφωτικά προγράμματα, καθώς και σε τυχόν άλλες σχετικές γνώσεις.

Στα πλαίσια της συνέντευξης ελέγχεται η γενικότερη συγκρότηση του υποψηφίου, οι επικοινωνιακές του δυνατότητες, άλλα πρόσθετα
στοιχεία και προσόντα καθώς και τα κίνητρά του για την επιλογή του
συγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η τελική κατάταξη των υποψηφίων για την κάλυψη των 15 διαθέσιμων θέσεων φοίτησης ανά κατεύθυνση στο ΠΜΣ.διαμορφώνεται ως ακολούθως:
1. Πρώτο πτυχίο (μόρια = το διπλάσιο του ακεραίου βαθμούς πτυχίου, μέγιστο 20 μόρια).
2. Δεύτερο πτυχίο (μόρια 10).
3. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (μόρια 20).
4. Πιστοποίηση γνώσης δεύτερης γλώσσας της Ν.Α. Ευρώπης (μόρια 10).
5. Η επαρκής γνώση μιας δυτικοευρωπαϊκής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται από ανάλογο πιστοποιητικό ή από το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του πτυχίου του υποψηφίου ή από το πτυχίο του υποψηφίου (μόρια 10).
6. Ερευνητική δραστηριότητα (εκτός της πτυχιακής ή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας) του υποψηφίου, η οποία αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις ή με πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (ανώτατος αριθμός μορίων 10).
7. Επαγγελματική δραστηριότητα συναφής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (μόρια 20).
8. Αξιολόγηση της Επιτροπής Εξετάσεων από Συνέντευξη (μόρια = ακέραιος βαθμός στην κλίμακα του 20).
Γενικό Σύνολο Μορίων: 130

Κατώτερος βαθμός επιτυχίας για την εισαγωγή στον κύκλο σπουδών για την απόκτηση ΜΔΕ είναι το 60% των προβλεπόμενων μορίων ήτοι 78 μόρια. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στις τελευταίες θέσεις επιτυχίας η Σ.Ε. αποφασίζει κάθε φορά αναλόγως με τις επιδόσεις των υποψηφίων για την εισαγωγή ή μη και των ισοβαθμούντων ή των επιλαχόντων.

Ο κατάλογος της συνολικής μοριοδότησης των υποψηφίων και η επιλογή των πρώτων 15 ανά κατεύθυνση του ΠΜΣ ανακοινώνεται στη Γραμματεία του Τμήματος.

Αιτήσεις
Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται μέχρι 18 Οκτωβρίου 2009 στη Γραμματεία του Προγράμματος. Πληροφορίες παρέχει ο κ. Γιάννης Μητρούλης, τηλ.: 23850-55207, email:
bs_grammateia_master2@uowm.gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved