ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Πρόσθετες θέσεις στα μεταπτυχιακά του ΕΑΠ για εκπαιδευτικό προσωπικό των ΤΕΙ 3/11/09


Αθήνα 3.11.2009, 14:12
Πρόσθετο αριθμό θέσεων στα Μεταπτυχιακά  Προγράμματα Σπουδών του προσφέρει αποκλειστικά σε μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού ΑΤΕΙ με προσωποπαγή θέση και σε εργαστηριακούς συνεργάτες που δεν κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) για το ακαδημαϊκό έτος 2010 - 2011.

Τα προγράμματα και οι προσφερόμενες θέσεις ανά πρόγραμμα έχουν αναλυτικά ως εξής:
1. Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) (24 θέσεις)
2. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (12 θέσεις)
3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (17 θέσεις)
4. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (3 θέσεις)
5. Τραπεζική (24 θέσεις)
6. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (20 θέσεις)
7. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων (10 θέσεις)
8. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής (9 θέσεις)
9. Διασφάλιση Ποιότητας (24 θέσεις)
10. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (9 θέσεις)
11. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (16 θέσεις)
12. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα πληροφοριακά συστήματα (15 θέσεις)
13. Διαχείριση Αποβλήτων (9 θέσεις)
14. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (6 θέσεις)
15. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (5 θέσεις)
16. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (12 θέσεις)
17. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (6 θέσεις)
18. Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού (6 θέσεις)
19. Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (6 θέσεις)
20. Σχεδιασμός Φωτισμού – Πολυμέσα (5 θέσεις)
21. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας (10 θέσεις)
22. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (7 θέσεις)
23. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (9 θέσεις)
24. Σπουδές στην Εκπαίδευση (35 θέσεις)
25. Εκπαίδευση Ενηλίκων (14 θέσεις)
26. Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (9 θέσεις)

Η έναρξη των σπουδών για τα παραπάνω προγράμματα θα γίνει το Φθινόπωρο του 2010. Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με δημόσια και ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία (κλήρωση). Οι φοιτητές συμμετέχουν στις δαπάνες των σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 5 του Ν.2552/97 όπως αυτές καθορίζονται από τις οικείες Υπουργικές Αποφάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΕΑΠ στο διαδίκτυο www.eap.gr, για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από την 1η Νοεμβρίου 2009 έως τη 10η Δεκεμβρίου 2009.

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να τοποθετήσουν σε ένα φάκελο:
α) επικυρωμένη ευκρινή φωτοτυπία του πτυχίου ή του διπλώματος Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμου ή και αντίστοιχου πτυχίου της αλλοδαπής (αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) ή το ΙΤΕ) και όπως αναφέρεται στις προϋποθέσεις εισαγωγής του προγράμματος σπουδών που επιθυμούν να εγγραφούν. Σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής πρέπει να είναι θεωρημένος για τη γνησιότητά του και να συνοδεύεται από επικυρωμένη επίσημη μετάφραση. Επίσης σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο ΚΑΤΕΕ 2ετούς φοίτησης απαιτείται ισοτιμία από το ΤΕΙ.
β) επικυρωμένη ευκρινή φωτοτυπία του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.
γ) τα έγγραφα που ενδεχομένως απαιτούνται από τις προϋποθέσεις εισαγωγής, ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών (στις πάγιες προϋποθέσεις εισαγωγής, ειδικά για την κατηγορία Μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΑΤΕΙ με προσωποπαγή θέση - Εργαστηριακών Συνεργατών, στην επαγγελματική εμπειρία συμπεριλαμβάνεται και η διδακτική εμπειρία στο ΑΤΕΙ σε συναφές αντικείμενο).
δ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599, στην οποία θα δηλώνουν: «δεν κατέχω Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης».
ε1) Για τους κατέχοντες προσωποπαγή θέση στα ΑΤΕΙ: Βεβαίωση πρωτότυπη ή επικυρωμένη της Διοικητικής υπηρεσίας στην οποία να αναφέρεται η κατοχή προσωποπαγούς θέσης (σχέση εργασίας με το ΑΤΕΙ), το τμήμα στο οποίο ανήκουν και τα μαθήματα που διδάσκουν.
ε2) Για τους Εργαστηριακούς Συνεργάτες του άρθρ. 19 του Ν. 1404/1983: Βεβαίωση πρωτότυπη ή επικυρωμένη της Διοικητικής υπηρεσίας στην οποία να αναφέρεται η σχέση εργασίας τους με το ΑΤΕΙ, ότι έχουν προσφέρει συνολικά διδακτικό έργο σε ΤΕΙ επί τέσσερα τουλάχιστον διδακτικά έτη και το συνολικό άθροισμα των διδακτικών ωρών απασχόλησης στην κατηγορία αυτή.
στ) Τέσσερις φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας στις οποίες θα αναγράφεται στο πίσω μέρος το ονοματεπώνυμο, το πρόγραμμα σπουδών και το έτος εισαγωγής.
ζ) Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τη γνώση ξένης γλώσσας. Για την πιστοποίηση γνώσης ξένης γλώσσας, πρέπει να αποστείλουν ακριβές αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου που κατέχουν (π.χ First Certificate κ.ά.)  ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599 που να αναφέρει: «γνωρίζω επαρκώς την ………….. γλώσσα». Από την υπεύθυνη δήλωση εξαιρείται το πρόγραμμα "Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)", για την παρακολούθηση του οποίου απαιτείται συγκεκριμένος τίτλος που να πιστοποιεί τη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αναφέρεται στις προϋποθέσεις εισαγωγής του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών.

Ο Φάκελος με τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλεί με συστημένη επιστολή στο ΕΑΠ, από 1 Νοεμβρίου 2009 έως και 31 Δεκεμβρίου 2009 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Επιστολές οι οποίες φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου μετά την 31η Δεκεμβρίου 2009 δε θα γίνουν δεκτές. Στο εξωτερικό του φακέλου πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη (ΑΤΕΙ) καθώς και το πρόγραμμα σπουδών. Η επιστολή πρέπει να σταλεί στην παρακάτω διεύθυνση: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μητρώου - Πρωτόκολλο, Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35 Πάτρα, (ΑΤΕΙ - Πρόγραμμα σπουδών: ……… ).

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν συνολικά μία και μόνο αίτηση. Εάν υποβληθεί αίτηση στην κατηγορία ΑΤΕΙ δεν μπορεί να υποβληθεί άλλη αίτηση στη γενική κατηγορία και αντίστροφα. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων της μίας αιτήσεων, είτε στην ίδια κατηγορία είτε σε διαφορετική, ο υποψήφιος θα διαγράφεται οριστικά από τους πίνακες υποψηφίων.

Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για την απόκτηση των απαραίτητων πληροφοριών και οδηγιών καθώς και για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μπορούν να εξυπηρετούνται, από 3 Νοεμβρίου 2009 έως 8 Δεκεμβρίου 2009 και από τα γραφεία του ΕΑΠ στην Πάτρα, (Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών) από 9.00 π.μ. - 19.00 μ.μ. Για γενικές πληροφορίες μπορούν να τηλεφωνούν στα παρακάτω τηλέφωνα: (2610) 367317, 367327, 367336, 367355 και 367600.

Στην περίπτωση που σε ένα Πρόγραμμα Σπουδών οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από το ποσοστό 10% των καθορισμένων θέσεων, θα διεξαχθεί δημόσια και ανοικτή στο κοινό ηλεκτρονική κατάταξη των υποψηφίων (κλήρωση), στις 19 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 10.00 π.μ. στο κτίριο του ΕΑΠ στην Πάτρα (Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών - κτίριο Διοίκησης). Στην κλήρωση θα προηγηθούν όσοι έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου 2009.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, δηλ. η 10η Δεκεμβρίου 2009, προσδιορίζει το τέλος του υπολογίσιμου χρόνου προϋπηρεσίας, την ημερομηνία απόκτησης του τίτλου ή της ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών σας καθώς και οποιουδήποτε άλλου τίτλου απαιτείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις εισαγωγής των προγραμμάτων σπουδών.

Οι υποψήφιοι, μετά την 1 Μαρτίου 2010 και αφού προηγηθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών από το ΕΑΠ, θα μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της επιλογής μέσω διαδικτύου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved