ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Πανεπιστήμιο Αγαίου 9/11/09


Aθήνα 9.11.2009, 10:32
Υποψηφιότητες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα δέχεται το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

* Ακολουθεί η αναλυτική ανακοίνωση.

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 
Χίος, 2.11.2009
Α.Π. : 2877

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010
 ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Το  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανακοινώνει ότι δέχεται υποψηφιότητες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

1.  Λογιστική - Φορολογική νομοθεσία
2. Οργάνωση και διαχείριση πληροφοριών σε ευφυή περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης
3. Μοντέλα πληροφοριών και διαδικασιών για την ανάδειξη και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς
4.  Οι οικονομικοί μετανάστες: απολογισμός και προοπτικές της συμβολής τους στη δυναμική των οικονομικών επιδόσεων των χωρών της Νότιας-Μεσογειακής Ευρώπης.
5. Ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και αναδιανομή του εισοδήματος στο πλαίσιο της Ο.Ν.Ε.
6. Εθνική οικονομική πολιτική και ρύθμιση των  διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου
7. Ιστορία τού κλάδου της ηθικής των επιχειρήσεων.
8. Η γεωγραφική και ιστορική διαφοροποίηση της κρατούσας ηθικής ή περιρρέουσας κουλτούρας και η ηθικώς υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα.
9. Υψηλές αμοιβές διευθυντικών στελεχών σε δυσαρμονία με τα συμφέροντα των μετόχων ή των λοιπών εργαζομένων.
10. Ο συνυπολογισμός των συμφερόντων των εργαζομένων κατά τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.
11. Επιπτώσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κρατική διαφθορά, τη φτώχεια ή το φυσικό περιβάλλον.
12. Η σημασία της δικαιοσύνης στο εργασιακό περιβάλλον για την αφοσίωση ή την ενεργητικότητα των εργαζομένων.
13. Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρησιακή Στρατηγική
14. Συστήματα Υποστήριξης ανώτατων διοικητικών στελεχών.
15. Χρηματοδότηση ειδικών μορφών τουρισμού.
16. Μοντέλα ασφάλειας διεπιχειρησιακών λειτουργιών σε ψηφιακούς εικονικούς οργανισμούς (virtual organizations)
17. Σχεδιασμός διεπιχειρησιακών λειτουργιών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε ψηφιακούς εικονικούς οργανισμούς (virtual organizations)
18. Προϋποθέσεις και Παράγοντες Διεθνούς Ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Μικρομεσαίων Εξαγωγικών Επιχειρήσεων.
19. Ολιγοπώλιο και επενδύσεις: μια προσέγγιση πραγματικών δικαιωμάτων.
20.  Διαχείριση κινδύνου στις τράπεζες της ΕΕ: λογιστικά και αγοραία μέτρα.
21. Το ζήτημα της διοικητικής διαδοχής στις μικρομεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις.
22. Αποδοτικότητα και Αποτελεσματικότητα στο Δημόσιο Τομέα
23. Θεωρία της Επιχείρησης και Προσπάθεια των Συμμετεχόντων
24. Η Λειτουργία της Επιχείρησης ως Επίκεντρο Συναλλακτικών Σχέσεων
25. Παράγοντες ελκυστικότητας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων:  προσδιορισμός, αξιολόγηση και μέτρηση.  Η περίπτωση της Ελλάδας.
26. Δίκτυα διασυνοριακών συνδυασμένων μεταφορών και οι αναπτυξιακές επιπτώσεις στα μέλη τους. Η περίπτωση της Ελλάδας.

Δεκτές γίνονται υποψηφιότητες κατόχων Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Master) σε συναφή προς τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορούν να γίνουν δεκτοί και απόφοιτοι ΑΕΙ της χώρας ή ισότιμου ΑΕΙ της αλλοδαπής, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, διαθέτουν όμως διακριτή και αναγνωρισμένη, στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, ερευνητική, μελετητική, συγγραφική κλπ, εμπειρία σε θέματα σχετικά με τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα. Πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΣ.ΠΑΙ.Τ.Ε ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. Η δυνατότητα παραμονής στη Χίο κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη  Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ, μέχρι τις 30.11 2009 τα ακόλουθα:

1. Έντυπη Αίτηση (που παρέχεται από την Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: http://www.aegean.gr)
2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος
3. Επικυρωμένο αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών
4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας  προπτυχιακών μαθημάτων
5. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών μαθημάτων
6. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
7. Μία (1) Φωτογραφία
8. Δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον να προέρχεται από καθηγητή, ο οποίος έχει διδάξει τον υποψήφιο
9. Αποδεικτικό Αγγλικής Γλώσσας
10. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
11. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
12. Αποδεικτικά γνώσης Η/Υ (εάν υπάρχουν)
 
Τέλος, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο, που σύμφωνα με την γνώμη του/ της, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη  άποψη.
Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
Μετά την επεξεργασία των δικαιολογητικών, θα ζητηθεί από τους  υποψήφιους, που πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων, να υποβάλουν ένα συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής, το οποίο θα πρέπει να περιέχει:
Α. Προτεινόμενο θέμα διδακτορικής διατριβής.
Β. Περιγραφή του σκοπού της διδακτορικής διατριβής καθώς και των επιμέρους στόχων.
Γ. Σκιαγράφηση της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί.
Δ. Ενδεικτική βιβλιογραφία.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του συνοπτικού Σχεδίου Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής καθώς και η ημερομηνία των συνεντεύξεων θα ανακοινωθούν έγκαιρα.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από την Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στη  Διοίκηση Επιχειρήσεων-M.B.A., του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μιχάλων 8, Τ.Κ. 82 100, Χίος (τηλ. επικοινωνίας 22710 35122 & 35120, από 09.00-15.00, fax: 22710 35129, e-mail: medide_gram@chios.aegean.gr,  το αργότερο μέχρι 30.11. 2008 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Σακελλαρίδης Οδυσσέας
Αναπλ. Καθηγητής
Πρόεδρος ΤΔΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved