ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Ηλεκτρικής Ισχύος

Αθήνα 4.5.2016, 23:56

Την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Ηλεκτρικής Ισχύος» στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, ενέκρινε ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Νικόλαος Ασημόπουλος.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. Φ.ΔΔ.3/2.1/874 (4)
Ίδρυση εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Ηλε−
κτρικής Ισχύος» στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανι−
κών Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του
Ν. 3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού
και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 156) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 24 του Ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου−
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων», όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 96 του
Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/8−12−2014) «Έρευνα, Τεχνολογική
Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. α και γ, 80 παρ.
22α και 81 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί−
ηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων». Proslipsis.gr
4. Την υπ’ αριθμ. 6/8−6−2015 απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ
Δυτικής Μακεδονίας.
5. Την υπ’ αριθμ. 14/10−6−2015 θέμα 5ο απόφαση της
Συγκλήτου (Συνέλευσης) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
και του προϋπολογισμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας,
αποφασίζει:
Εγκρίνει την ίδρυση «Εργαστηρίου Ηλεκτρικής Ισχύος»
στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής
Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας το Εργαστήριο Ηλεκτρικής Ισχύος, που κα−
λύπτει τις ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες στα γνω−
στικά αντικείμενα των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος
και το σχεδιασμό/υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμο−
σμένης και τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης που
αφορούν στους προαναφερθέντες τομείς.
Στο εργαστήριο οργανώνονται και λειτουργούν οι
ακόλουθες μονάδες:
Α. Μονάδα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας με
αντικείμενο 1) τη μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη και πα−
ραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών αναφορικά με τα
Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας 2) την επιστημονική
στήριξη διαφόρων δράσεων που θα αναφέρονται στην
εφαρμογή προτύπων, κανόνων και κανονισμών στη με−
λέτη και σχεδίαση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Β. Μονάδα Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων με αντικείμενο
τα παραπάνω 1 και 2 στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
γενικά.
Γ. Μονάδα Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ισχύος με
αντικείμενο τα παραπάνω 1 και 2 στα συστήματα ηλε−
κτρομηχανικής μετατροπής ισχύος και τον έλεγχό τους.

Άρθρο
Σκοπός
Το εργαστήριο έχει σκοπό:
1. Τη διεξαγωγή έρευνας για την κάλυψη των διδα−
κτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και
μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών καθώς και άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας, σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά
αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορί−
ζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
2. Τη δημιουργία θεωρητικής, επιστημονικής και τεχνο−
λογικής υποδομής για την αρτιότερη διδασκαλία των
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων που είναι
σχετικά με τα ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον
οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν και αλληλοσυμπλη−
ρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημο−
νικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων
και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων
αναγνωρισμένων επιστημόνων.
5. Τη διεξαγωγή έρευνας στη βελτιστοποίηση προϊό−
ντων στους αντίστοιχους τομείς.
6. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε−
πόμενα στο Π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπη−
ρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).
7. Την δημιουργία και διατήρηση ιστοχώρου, στο οποίο
δημοσιεύονται τα αποτελέσματα της ερευνητικής και
λοιπής δραστηριότητας των μελών του Εργαστηρίου.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 3
Μέλη του Εργαστηρίου
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Εκπαιδευ−
τικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών Τ.Ε., που κατέχουν θέσεις των οποίων το
γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά και ερευ−
νητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, από μέλη του
Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς
και από μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού
προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμ−
φωνα με τις κείμενες διατάξεις. Συνεργαζόμενοι ερευνη−
τές με το Εργαστήριο μπορεί να είναι μέλη ΕΠ και ΔΕΠ
άλλων τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, καθώς
και άλλων Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Άρθρο 4
Διοίκηση − Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από Διευθυντή που είναι
μέλος ΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, με τη διαδικασία που ορί−
ζουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3794/2009 (Α΄ 156).
2. Στις Μονάδες του εργαστηρίου ορίζονται Υπεύθυνοι
Μονάδας, οι οποίοι είναι μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπι−
κού (Ε.Π.) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, με τη διαδικασία που ορί−
ζουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3794/2009 (Α΄ 156).
3. Οι Υπεύθυνοι των Μονάδων συνεργάζονται με τον
Διευθυντή του Εργαστηρίου για όλα τα θέματα που
αφορούν τη λειτουργία αυτού.
4. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό−
τητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 και
άρθρο 3 του Ν. 3794/2009, μεταξύ των οποίων περιλαμ−
βάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού
− μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρί−
ου, η κατάρτιση και υποβολή στη ΓΣ του Τμήματος του
ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου, η
μέριμνα για την τήρηση, τη στελέχωση, την οικονομική
διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστη−
ρίου, η εισήγηση στη ΓΣ του Τμήματος για τον ορισμό
των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό
εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας
του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας και σε χώρους που παραχω−
ρούνται σ’ αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και
του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για
τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των
ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στο πλαί−
σιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασιστεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκ−
παίδευση και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή αυτού.
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησι−
μοποίηση τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 6
Έσοδα του Εργαστηρίου
Η λειτουργία του εργαστηρίου θα γίνεται από ίδια
έσοδα, τα οποία θα προέρχονται από:
1. την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων,
2. τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων,
3. τις κληρονομιές, δωρεές και κληροδοσίες που κα−
ταλείπονται στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για τους σκο−
πούς του εργαστηρίου,
4. την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του Π.δ. 159/1984,
5. τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα, και
6. από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι−
χείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων,
περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμ−
μάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο ει−
σερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων. Με απόφαση
του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο
ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή
κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 8
Τίτλος − Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕ−
ΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ». Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοι−
χεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται
στους χώρους που είναι εγκατεστημένο και δραστηρι−
οποιείται το Εργαστήριο. Proslipsis.gr
2. Οι Μονάδες του Εργαστηρίου, όπως αυτές ορίζονται
παραπάνω, μπορούν να έχουν ως τίτλο το όνομα της
Μονάδας μετά τον τίτλο του Εργαστηρίου: «ΕΡΓΑΣΤΗ−
ΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ − ΜΟΝΑΔΑ». Με τη σειρά αυτή,
καθώς και με τα στοιχεία του Υπευθύνου της Μονάδας
αναγράφονται στους χώρους που είναι εγκατεστημένη
και δραστηριοποιείται η κάθε Μονάδα.
3. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξω−
τερικό κύκλο «ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και στον
εσωτερικό «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ» και έχει
ως έμβλημα στα έγγραφα του το αντίστοιχο του ΤΕΙ
Δυτικής Μακεδονίας.
4. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική
γλώσσα (ELECTRICAL POWER SYSTEMS LABORATORY),
χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλ−
ληλογραφία του και τα έγγραφά του.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 12 Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved