ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Νέες Θεματικές Ενότητες ιδρύονται στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Proslipsis.gr | Αθήνα 13.3.2018, 12:36

Νέες Θεματικές Ενότητες ιδρύονται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με απόφαση της διοικούσας επιτροπής του Ιδρύματος.

Οι Θεματικές Ενότητες ανά εκπαιδευτικές μονάδες και σκοπό είναι οι εξής:

ΘΕ: Εισαγωγή στον Τουρισμό και την Φιλοξενία (10 ECTS)
Σκοπός της ΘΕ είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών
στις έννοιες και το εύρος του τουρισμού ως κοινωνικό
φαινόμενο και δραστηριότητα και τομέα της οικονομίας.
Επιπλέον η ΘΕ προάγει την κατανόηση της δομής, της
οργάνωσης και της αλληλεξάρτησης των διαφορετικών
κλάδων που απαρτίζουν τον τουριστικό τομέα. Εισά-
γει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε βασικές έννοιες,
όρους, αρχές, πρακτικές και ζητήματα στον τουρισμό και
των δεσμών του με τα σχετιζόμενα πεδία του ελεύθερου
χρόνου, της αναψυχής, των ταξιδιών και της φιλοξενίας.

ΘΕ: Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Υπη-
ρεσιών (10 ECTS)
Η ΘΕ παρουσιάζει την πλέον σύγχρονη γνώση για το
διοικείν των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, δίνοντας έμ-
φαση σε επιμέρους ζητήματα της ποιότητας υπηρεσιών
στον ξενοδοχειακό κλάδο. Σκοπός της είναι η εξοικείωση
των φοιτητών/τριών με τις σύγχρονες πρακτικές διοί-
κησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, οι οποίες αποβλέ-
πουν στη μείωση των λειτουργικών προβλημάτων που
δημιουργούνται λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
των ξενοδοχειακών υπηρεσιών. Έμφαση δίνεται στις
απαιτήσεις του σύγχρονου κοινωνικό-οικονομικού πε-
ριβάλλοντος και στον τρόπο δημιουργίας ανταγωνιστι-
κών πλεονεκτημάτων, μέσω της στρατηγικής διοίκησης,
του σχεδιασμού, της αξιολόγησης και της βελτίωσης της
ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών σε συνδυ-
ασμό με την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών για την
ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Proslipsis.gr

ΘΕ: Οικονομική Τουριστικών Επιχειρήσεων (10 ECTS)
Η ΘΕ παρουσιάζει και αναλύει το θεωρητικό πλαίσιο
της τουριστικής οικονομικής από τη μικροοικονομική
διάσταση των θεμάτων που σχετίζονται με την τουριστι-
κή ζήτηση και την πρόβλεψή της στα πλαίσια των του-
ριστικών επιχειρήσεων. Σκοπός της είναι να μεταδώσει
στους φοιτητές τις γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να
κατανοήσουν τις επιχειρηματικές πρακτικές στο χώρο
του τουρισμού. Πιο συγκεκριμένα, η ΘΕ ασχολείται με
τους επιμέρους παράγοντες που τη διαμορφώνουν, με
την παραγωγή, το κόστος και την προσφορά του τουρι-
στικού προϊόντος, καθώς και με τις κυριότερες μορφές
τουριστικών αγορών και την ισορροπία τους, μέσα στις
οποίες λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στη σύγ-
χρονη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα.

ΘΕ: Λογιστική Τουριστικών Επιχειρήσεων (10 ECTS)
Σκοπός της ΘΕ είναι η διεύρυνση και ταυτόχρονα η
εξειδίκευση των γνώσεων των φοιτητών/τριών σε λογι-
στικά ζητήματα στον τομέα του τουρισμού. Για την εκ-
πλήρωση αυτού του σκοπού οι φοιτητές θα διδαχτούν
τις βασικές λογιστικές αρχές που ισχύουν διεθνώς αλλά
και τις αρχές και τους κανόνες της εφαρμοζόμενης στην
χώρα μας τυποποιημένης λογιστικής. Ιδιαίτερη έμφαση
δίνεται στην αξιοποίηση των λογιστικών πληροφοριών
για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων στα πλαίσια
των σύγχρονων τουριστικών επιχειρήσεων. Η διδασκα-
λία υποστηρίζεται από πρακτική ανάλυση μέσω παρα-
δειγμάτων εφαρμογών τουριστικών και ξενοδοχειακών
εταιριών.

ΘΕ: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε
Επιχειρήσεις Φιλοξενίας (10 ECTS)
Σκοπός της ΘΕ είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τρι-
ών με την εφαρμογή και τη διοίκηση των σύγχρονων
τεχνολογιών πληροφορικής σε επιχειρήσεις φιλοξενίας.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο των τεχνολογιών
πληροφορικής ως ενός δυναμικού συνδέσμου για την
ανάπτυξη επιχειρησιακών συνεργασιών, τη δημιουργία
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τη βελτίωση της ποιό-
τητας υπηρεσιών και της ικανοποίησης των πελατών, την
ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας, καθώς και
ως ενός κέντρου κόστους που πρέπει να διοικηθεί. Επι-
πλέον, η ΘΕ προάγει την κατανόηση του αντίκτυπου της
τεχνολογίας στους διαφορετικούς τομείς της φιλοξενίας.

ΘΕ: Τουριστική Νομοθεσία (10 ECTS)
Αντικείμενο της ΘΕ είναι η σπουδή του βασικού νο-
μικού πλαισίου του ελληνικού τουρισμού, με αναφορές
στη σχετική ισχύουσα νομοθεσία. Ιδιαίτερη έμφαση
δίνεται σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας των
τουριστικών επιχειρήσεων, των ειδικών τουριστικών
υποδομών και των εμπλεκόμενων φορέων εφαρμογής
των νομοθετικών ρυθμίσεων στον τομέα του τουρισμού.
Επίσης, εξετάζεται η σύνδεση των κανόνων δικαίου της
ελληνικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Συ-
νολικά, ο στόχος της ΘΕ είναι η εξοικείωση των φοιτητών
και των φοιτητριών με βασικές πτυχές του γνωστικού
αντικειμένου ώστε να δύνανται να προσανατολίζονται
στη διερεύνηση της τουριστικής νομοθεσίας, ανάλογα
με το ζήτημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν.

ΘΕ: Διοίκηση Τουριστικών Φορέων και Οργανισμών
(10 ECTS)
Η ΘΕ διερευνά τις βασικές αρχές, έννοιες και μεθό-
δους που χαρακτηρίζουν τη διοίκηση των τουριστικών
φορέων και οργανισμών. Συνολικά σκοπός της ΘΕ εί-
ναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις σύγχρονες
στρατηγικές και πολιτικές αποτελεσματικής διοίκησης,
προκειμένου να κατανοήσουν τον ρόλο της διοίκησης
και τους τύπους των αποφάσεων που λαμβάνονται στους
σύγχρονους τουριστικούς φορείς και οργανισμούς. Έμ-
φαση δίνεται στην αναγνώριση και ανάλυση των πα-
ραγόντων του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και των
επιρροών που ασκούν στην αλληλεπίδραση μεταξύ
ανθρώπων και οργανισμών και στη λήψη στρατηγικών
αποφάσεων.

ΘΕ: Κοινωνιολογία Τουρισμού (10 ECTS)
Ο σκοπός της ΘΕ είναι να εισάγει τους φοιτητές και
τις φοιτήτριες στην κοινωνιολογική διάσταση του
τουρισμού, με έμφαση στην κοινωνική ανάπτυξη των
κοινωνιών υποδοχής. Σε αυτά τα πλαίσια, εξετάζεται η
ιστορική εξέλιξη της κοινωνικής εμφάνισης του τουριστι-
κού φαινομένου και αναλύονται τα χαρακτηριστικά και
οι παράμετροι που επηρεάζουν και διαμορφώνουν τη
λειτουργία του τουρίστα και την καταναλωτική του συ-
μπεριφορά. Επιπλέον εξετάζονται θεμελιώδη κοινωνικά
ζητήματα που εγείρονται στον τουριστικό κλάδο, όπως
είναι ο τουρισμός ως μορφή καταναλωτισμού, οι κοινω-
νικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης, ζητήματα
ηθικής στην τουριστική επιχειρηματική δραστηριότητα,
η ποιότητα ζωής και η έννοια του οφέλους στους τουρι-
στικούς προορισμούς. Proslipsis.gr

ΘΕ: Οικονομική του Τουρισμού (10 ECTS)
Σκοπός της ΘΕ είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει
την συνθετότητα που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη οι-
κονομική του τουρισμού. Ειδικότερα, η ΘΕ αποσκοπεί
να εξοικειώσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με τα
συστατικά στοιχεία και την πρόβλεψη της τουριστικής
προσφοράς και ζήτησης, τη δομή της αγοράς, καθώς
και με τις μακροοικονομικές διαστάσεις του τουριστικού
φαινομένου. Η ΘΕ προσφέρει μια σειρά θεωρητικών και
πρακτικών γνώσεων που εξυπηρετούν την κατανόηση
του περιεχομένου της τουριστικής οικονομικής και τον
προσδιορισμό του ρόλου που διαδραματίζει ο τουρι-
σμός στο πλαίσιο μιας εθνικής, περιφερειακής αλλά και
της παγκόσμιας οικονομίας.

ΘΕ: Διοίκηση και Οργάνωση Εκδηλώσεων (10 ECTS)
Ο σκοπός της ΘΕ είναι να προσφέρει στους φοιτητές
και στις φοιτήτριες τις γνώσεις που απαιτούνται προ-
κειμένου να μπορούν να αξιολογούν τη συνθετότητα
της διοίκησης εκδηλώσεων, εξετάζοντας τις διοικητικές
λειτουργίες που λαμβάνουν χώρα πριν, κατά τη διάρκεια
και μετά το πέρας μιας εκδήλωσης. Έμφαση δίνεται στις
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις των
εκδηλώσεων σε έναν τουριστικό προορισμό (σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) και στην ανάλυση των
διαφορετικών στρατηγικών που εμπλέκονται στην επι-
τυχημένη οργάνωση και υλοποίηση μιας εκδήλωσης.
ΘΕ: Μεταφορές στον Τουρισμό (10 ECTS)
Σκοπός της ΘΕ είναι να μεταδώσει στους φοιτητές και
τις φοιτήτριες μια σειρά γνώσεων (θεωρητικών και πρα-
κτικών) που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν μιας
εις βάθος κατανόηση του τομέα των μεταφορών στον
τουρισμό και του ρόλου του στο πλαίσιο της τουριστικής
οικονομίας και περιφερειακής ανάπτυξης. Η ΘΕ εξετάζει
το επιχειρησιακό περιβάλλον και τις επικρατούσες τάσεις
στην αγορά των μεταφορών του τουρισμού. Εξετάζονται
επίσης οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές
επιπτώσεις των τουριστικών μεταφορών και προτείνο-
νται πολιτικές για την αντιμετώπιση των εγειρόμενων
προβλημάτων.

ΘΕ: Χρηματοοικονομική Τουριστικών Επιχειρήσεων
(10 ECTS)
H χρηματοοικονομική διαχείριση είναι μια εξαιρετικά
σημαντική λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων.
Σκοπός της ΘΕ είναι να παρουσιάσει τις θεμελιώδεις
αρχές της χρηματοοικονομικής στις τουριστικές επιχει-
ρήσεις. Έμφαση δίνεται στην χρηματοοικονομική ανά-
λυση επιχειρησιακών μεγεθών, στον χρηματοοικονομικό
προγραμματισμό και έλεγχο, στη χρηματοοικονομική δι-
αχείριση εξειδικευμένων τουριστικών κινδύνων και στη
διαχείριση κεφαλαίων και στον τρόπο υπολογισμού του
κόστους και του οφέλους επενδυτικών σχεδίων. Τέλος
παρέχονται υποδείγματα εφαρμογών μέσω επιχειρησι-
ακών παραδειγμάτων τουριστικών επιχειρήσεων από
την ελληνική και διεθνή πραγματικότητα.

ΘΕ: Τουριστική Γεωγραφία (10 ECTS)
Σκοπός της ΘΕ είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις
δομές, διαδικασίες, σχέσεις και αλληλεπιδράσεις της γε-
ωγραφικής διάρθρωσης του τουρισμού ως οικονομικού
συστήματος και κοινωνικού φαινομένου. Η ΘΕ εξετάζει
τους παράγοντες που ενθάρρυναν την ανάπτυξη διαφο-
ρετικών μορφών τουρισμού σε διάφορα χωρικά επίπεδα
από το «παγκόσμιο» ως το «τοπικό», με έμφαση στην
εξελικτική πορεία του τουριστικού φαινομένου. Διερευ-
νώνται οι διαφορετικές οικονομικές, περιβαλλοντικές
και κοινωνικό - πολιτιστικές επιδράσεις του τουρισμού
στους προορισμούς, σε συνδυασμό με μια θεώρηση
του κανονιστικού ρόλου του τουριστικού σχεδιασμού
και των τρόπων με τους οποίους μπορεί να συνεισφέρει
στην ανάπτυξη αειφόρων μορφών τουρισμού.

ΘΕ: Μέθοδοι Έρευνας στον Τουρισμό (10 ECTS)
Η ΘΕ έχει ως σκοπό να αναπτύξει τη γνώση και τις
δεξιότητες των φοιτητριών και των φοιτητών στον
τρόπο διαμόρφωσης ερευνητικών ερωτημάτων, στην
ανάπτυξη αποτελεσματικού ερευνητικού σχεδιασμού,
στην επιλογή και υλοποίηση κατάλληλων ερευνητικών
μεθόδων. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη γενικών ερευ-
νητικών δεξιοτήτων που είναι εξίσου χρήσιμες τόσο στο
ακαδημαϊκό όσο και στο επαγγελματικό περιβάλλον.
Η ΘΕ εξετάζει ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις που
σχετίζονται με την έρευνα στον τουρισμό και τις κοι-
νωνικές επιστήμες. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη της
ικανότητας των φοιτητών να εφαρμόζουν την πιο κατάλ-
ληλη, ανάλογα με τις περιστάσεις της έρευνας, μέθοδο
καθώς και να αναλύουν, ερμηνεύουν και παρουσιάζουν
ερευνητικά αποτελέσματα.

ΘΕ: Τουριστικό Μάρκετινγκ (10 ECTS)
Η ΘΕ παρουσιάζει μια περιεκτική προσέγγιση στη
θεωρία και πράξη του μάρκετινγκ στα πλαίσια της του-
ριστικής βιομηχανίας. Εξετάζει τις βασικές έννοιες του
τουριστικού μάρκετινγκ, της επιχειρησιακής φιλοσοφίας
και του προσανατολισμού στην αγορά. Ιδιαίτερη έμφαση
δίνεται στην κατανόηση του μίγματος μάρκετινγκ, στην
τουριστική συμπεριφορά, στις τεχνικές που σχετίζονται
με την τμηματοποίηση της αγοράς, στο μάρκετινγκ προ-
ορισμών, στη δημιουργία εικόνας (image), στην έννοια
του branding και στο ηλεκτρονικό μάρκετινγκ. Όλα αυτά
τα ζητήματα εξετάζονται στο πρακτικό περιεχόμενο μιας
σειράς περιπτώσεων μελέτης.

ΘΕ: Σχεδιασμός και Πολιτική Τουρισμού (10 ECTS)
Η ΘΕ ενότητα εξετάζει με κριτική διάθεση τον σχεδια-
σμό και την πολιτική του τουρισμού ως διαδικασίες και
σύνολα τεχνικών για την επίτευξη βιώσιμης τουριστικής
ανάπτυξης. Επικεντρώνεται στο φυσικό περιβάλλον και
στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική πραγμα-
τικότητα που διέπουν τον σχεδιασμό και την άσκηση
πολιτικής. Σε αυτά τα πλαίσια, αξιολογείται ο ρόλος του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και η φύση, οι
παράμετροι και οι περιορισμοί που σχετίζονται με την
άσκηση τουριστικής πολιτικής σε διαφορετικά περιβάλ-
λοντα. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα αναπτύξουν μια
κατανόηση των διαδικασιών άσκησης τουριστικής πο-
λιτικής και θα αποκτήσουν γνώσεις για την αξιολόγηση
και ανάπτυξη τουριστικών σχεδίων και πολιτικών. Το
θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο του σχεδιασμού και
της πολιτικής του τουρισμού εξετάζεται σε τοπικό, πε-
ριφερειακό και εθνικό επίπεδο.

ΘΕ: Επικοινωνία και Διαχείριση Κρίσεων στον Τουρι-
σμό (10 ECTS)
Στη βάση διεθνών περιπτώσεων μελέτης η ΘΕ παρου-
σιάζει μια περιεκτική προσέγγιση στη θεωρία και πράξη
της διαχείρισης κρίσεων στον τουρισμό, σε επίπεδο επι-
χειρήσεων και προορισμών. Η ΘΕ επικεντρώνεται στις
διοικητικές προσπάθειες και στον ρόλο της επικοινωνίας
για την αντιμετώπιση των δυσχερειών που επιφέρουν τα
γεγονότα κρίσεων, καθώς και στην ανάπτυξη συστημά-
των προληπτικής θεώρησης και επιχειρησιακής ετοιμό-
τητας σε σχέση με μελλοντικά προβλήματα και κρίσεις.

ΘΕ: Μάνατζμεντ και Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
στις Τουριστικές Επιχειρήσεις (10 ECTS)
Η ΘΕ προσφέρει μια εισαγωγή στη Διοίκηση Ανθρώ-
πινων Πόρων (ΔΑΠ) και εστιάζει στους στόχους, τους
σκοπούς και τις βασικές λειτουργίες της στις σύγχρονες
τουριστικές επιχειρήσεις. Έμφαση δίνεται σε ζητήματα
που αφορούν την προσέλκυση, επιλογή, ανάπτυξη και
αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων στο εργασιακό
περιβάλλον με τον διττό στόχο της αύξησης της εργα-
σιακής ικανοποίησης και της συνεπακόλουθης αποτελε-
σματικότητας των επιχειρήσεων. Επιπλέον η ΘΕ εξετάζει
διαφορετικές προσεγγίσεις στην επίτευξη των στόχων
της ΔΑΠ και διερευνά τη διαχείριση των εργασιακών
σχέσεων και των μεθόδων που μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν προκειμένου η λειτουργία της ΔΑΠ να προσθέσει
αξία στις τουριστικές επιχειρήσεις.

ΘΕ: Τουριστική Ανάπτυξη (10 ECTS)
Η ΘΕ εξετάζει την έννοια και το περιεχόμενο της του-
ριστικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με εναλλακτικές
θεωρητικές προσεγγίσεις, προϋποθέσεις και τύπους
τουριστικής ανάπτυξης. Δίνει βαρύτητα στην ελληνική
τουριστική ανάπτυξη, αναλύοντας τις κοινωνικές, πολι-
τιστικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του μοντέλου
της κυρίαρχης τουριστικής ανάπτυξης σε αντιδιαστολή
με το μοντέλο της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Η
ανάλυση των προαναφερθέντων ζητημάτων συμπλη-
ρώνεται με την παρουσίαση χαρακτηριστικών μελετών
περίπτωσης σε διεθνές επίπεδο. Proslipsis.gr

ΘΕ: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στον Τουρισμό
(10 ECTS)
Η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία αποτελούν ση-
μαντικούς παράγοντες επιτυχίας σε κάθε βιομηχανία.
Αυτό είναι ιδιαίτερα αληθές στα πλαίσια της δυναμικής
και ευμετάβλητης τουριστικής βιομηχανίας. Η συγκεκρι-
μένη ΘΕ προσφέρει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές
μια κριτική και εις βάθος κατανόηση της φύσης της επι-
χείρησης, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομικής
δραστηριότητας στον τουρισμό. Εξετάζει με κριτική προ-
σέγγιση μια πλειάδα σχετικών ζητημάτων, όπως η ανάλη-
ψη ρίσκου, η χρηματοοικονομική διοίκηση, η ανάπτυξη
νέων προϊόντων/υπηρεσιών και η εμπορευσιμότητα, με
ιδιαίτερη έμφαση στη γέννηση νέων καινοτόμων στρα-
τηγικών, πρωτοβουλιών και ιδεών.

ΘΕ: Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού (10
ECTS)
Η ΘΕ έχει ως σκοπό να παρουσιάσει τα εννοιολογικά
και πρακτικά στοιχεία που συνθέτουν τις μορφές και την
αγορά ειδικού-εναλλακτικού τουρισμού. Αποσαφηνίζει
την εννοιολογική οριοθέτηση τους απέναντι στον μαζικό
τουρισμό και τον αειφόρο τουρισμό. Επιπλέον, αναλύει
την πολυσύνθετη φύση των προϊόντων ειδικού-εναλλα-
κτικού τουρισμού και τον τρόπο με τον οποίο ανταπο-
κρίνονται σε ειδικά κίνητρα, όπως αυτά διαμορφώνονται
στη βάση των τάσεων ζήτησης των σύγχρονων τουρι-
στών. Τέλος, η ΘΕ εξετάζει και αξιολογεί διαφορετικούς
τύπους σχεδιασμού, διοίκησης και λειτουργίας αυτών
των προϊόντων.

ΘΕ: Πολιτισμός και Τουρισμός: Διαχείριση και Προβολή
(10 ECTS)
Η αναζήτηση αυθεντικών εμπειριών συχνά οδηγεί
τους ανθρώπους σε περιοχές και τοπία που δεν τους είναι
οικεία. Στις σύγχρονες κοινωνίες, που είναι προσανατο-
λισμένες στις ανάγκες των καταναλωτών, η πολιτιστική
κληρονομιά θεωρείται σημαντικό μέσο προσφοράς
αυθεντικότητας. Η συγκεκριμένη ΘΕ παρουσιάζει μια
πολυεπιστημονική εξέταση του πολιτισμού και της κλη-
ρονομιάς μέσα στα πλαίσια του τουρισμού. Η κατανό-
ηση αυτής της σχέσης αναπόφευκτα συνδέει ζητήματα
αναπαράστασης, ταυτότητας, εικόνας, αυθεντικότητας
και εμπορευματοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς
με τουριστικούς προορισμούς σε διάφορες χρονικές και
χωρικές κλίμακες. Η ΘΕ εξετάζει επίσης ζητήματα που
άπτονται της παραγωγής και κατανάλωσης της πολιτι-
στικής κληρονομιάς και της διοίκησης των πολιτιστικών
πόρων.

ΘΕ: Περιβαλλοντική Διαχείριση στον Τουρισμό (10
ECTS)
Σκοπός της ΘΕ είναι να προσφέρει μια κατανόηση της
σχέσης μεταξύ τουρισμού και περιβάλλοντος και να δι-
ερευνήσει τις διοικητικές προκλήσεις που ανακύπτουν
από την αλληλεπίδραση τους. Η ΘΕ ασχολείται με τις
αλληλεπιδράσεις τουρισμού και περιβάλλοντος από την
οπτική γωνία διαφορετικών ενδιαφερόμενων μερών,
συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων, κυβερνήσεων, μη-
κυβερνητικών οργανισμών, τουριστών και τοπικών κοι-
νωνιών. Παρουσιάζει τις αντικρουόμενες απόψεις περί
των οικονομικών αι περιβαλλοντικών επιπτώσεων του
τουρισμού προκειμένου να υπογραμμίσει τα ενδεχόμενα
σύγκρουσης και συναίνεσης. Επιπρόσθετα, εξετάζει την
εμφάνιση τουριστών με περιβαλλοντικές ανησυχίες, τον
ρόλο διαφορετικών ομάδων πίεσης στην διαμόρφω-
ση της τουριστικής ανάπτυξης και στην εμφάνιση του
φυσιολατρικού/οίκο-τουρισμού. Η εξέταση των προ-
αναφερθέντων ζητημάτων αναδεικνύει και αιτιολογεί
την αναγκαιότητα για σχεδιασμό και περιβαλλοντική
διαχείριση της τουριστικής ανάπτυξης.

ΘΕ: Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών (10 ECTS)
Σκοπός της ΘΕ είναι να προσφέρει στους φοιτητές και
τις φοιτήτριες τις γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να
κατανοήσουν την αναγκαιότητα της διαχείρισης τουρι-
στικών προορισμών στα διαφορετικά στάδια του κύκλου
ζωής τους, ώστε να αμβλυνθούν διαπιστωμένες επιπτώ-
σεις, να προσεγγιστεί η προοπτική βιώσιμης τουριστι-
κής ανάπτυξης και να διατηρηθεί η ελκυστικότητα τους.
Εξετάζεται το ζήτημα της ορθής τοπικής διακυβέρνησης
στον τουρισμό και παρουσιάζονται μοντέλα και εργαλεία
διαχείρισης προορισμού. Στο πλαίσιο της ΘΕ αναπτύσ-
σεται όλο το εύρος των ζητημάτων διαχείρισης τουρι-
στικών προορισμών, από τη διαχείριση των πόρων, τον
σχεδιασμό και την ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων,
τις πολιτικές και ρυθμίσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη
διαχείριση της εικόνας του προορισμού, την τοποθέτηση
και το branding προορισμών και τη διαχείριση κρίσεων.

ΘΕ: Συστήματα Διανομής Τουριστικού Προϊόντος (10
ECTS)
Το ζήτημα της διανομής, ως βασικό συστατικό της
στρατηγικής και του μείγματος μάρκετινγκ, αποτελεί
κρίσιμη απόφαση για κάθε επιχείρηση/οργανισμό που
δραστηριοποιείται στην τουριστική αγορά. Στο πλαίσιο
της ΘΕ παρουσιάζονται εναλλακτικές στρατηγικές και
πολιτικές διανομής σε συσχέτιση με διαφορετικές κα-
τηγορίες τουριστικών προϊόντων (τουριστικά πακέτα,
ταξιδιωτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαμονής, κ.λπ.). Οι
λειτουργίες, οι βασικές και συμπληρωματικές υπηρεσίες
των καναλιών διανομής, ο διαρκώς εξελισσόμενος ρό-
λος των ενδιάμεσων (intermediaries) της τουριστικής
αγοράς, καθώς και οι σύγχρονες τάσεις σε θέματα δια-
νομής εξετάζονται με αναφορές σε ζητήματα όπως η δι-
απραγματευτική δύναμη, η διαχείριση εσόδων (revenue
management), τα περιθώρια κέρδους και ανταπόκριση/
σύζευξη της τουριστικής προσφοράς με τις σύγχρονες
τάσεις της τουριστικής συμπεριφοράς και ζήτησης.

ΘΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουριστική Πολιτική (10
ECTS)
Βασικός σκοπός της ΘΕ είναι η ανάλυση του διατο-
μεακού χαρακτήρα της πολιτικής του τουρισμού και η
μελέτη των ευρωπαϊκών πολιτικών, οι οποίες έχουν άμε-
σο ή έμμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία του τουριστικού
φαινομένου. Έμφαση δίνεται στον προσδιορισμό βασι-
κών εννοιών στο πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και στον συντονισμό των σχετικών πολιτικών
αυτής σε σύνδεση με την προσέγγιση των συντελεστών
της τουριστικής βιομηχανίας και τις κρατικές τομεακές
πολιτικές. Proslipsis.gr

ΘΕ: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στον Τουρισμό (10 ECTS)
Οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας
καθώς και η χρήση του διαδικτύου αποτελούν βασικά
εργαλεία για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουρ-
γία των τουριστικών επιχειρήσεων. Βασικός σκοπός της
ΘΕ είναι η εισαγωγή των φοιτητών και των φοιτητριών
στις διοικητικές και επιχειρηματικές λειτουργίες της
ψηφιακής εποχής στον τουρισμό. Έμφαση δίνεται στα
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της επιχειρηματικής
δραστηριότητας με ηλεκτρονικά μέσα καθώς και στις
επιπτώσεις που αυτά έχουν στις σύγχρονες τουριστικές
επιχειρήσεις, στους καταναλωτές αλλά και στους του-
ριστικούς προορισμούς. Επιπλέον εξετάζονται νομικά
ζητήματα και θέματα ασφάλειας, παραδείγματα ηλε-
κτρονικών επιχειρήσεων και οι στρατηγικές διοίκησης
των πληροφοριακών συστημάτων.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved