ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Οι φορείς του υπουργείου Παιδείας που ελέγχονται από το υπουργείο Οικονομικών

Proslipsis.gr | Αθήνα 18.3.2019, 21:52

Με κοινή απόφασή τους τα συναρμόδια υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών καθορίζουν τους φορείς του υπουργείου Παιδείας που ελέγχονται από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) του υπουργείου Οικονομικών.

* Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 2/20491/ΔΣΜΕΚ
Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων ελεγχόμενων από
τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
(Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 3 και 4 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση
συστημάτων ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης του κρατικού προϋπολο-
γισμού και των εκτός του κρατικού προϋπολογισμού
φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄).
β) Του άρθρου 21 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσι-
ονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες δι-
ατάξεις» (ΦΕΚ 210 Α’).
γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’).
2. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (ΦΕΚ 181 Α΄).
3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31 Α’).
4. Την Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β’).
5. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Καθορίζουμε τους φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι οποίοι εμπί-
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3492/2006 και τους
οποίους αφορούν τα συστήματα διαχείρισης και ελέγ-
χου, οι έλεγχοι και τα διοικητικά μέτρα και κυρώσεις που
αναφέρονται στον εν λόγω νόμο, ως ακολούθως:
Α. Κεντρική Υπηρεσία- Γενικές Γραμματείες-
Ειδικές Γραμματείες-Διοικητικοί τομείς -
Ειδικές Υπηρεσίες
Β. Αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες
1. Γενικά Αρχεία του Κράτους
1.1 Περιφερειακές Υπηρεσίες (64)
2. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)
3. Μουφτείες Θράκης
4. Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες
Γ. Περιφερειακές υπηρεσίες -
Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες
1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (περιλαμβάνονται
τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ., τα Κ.Ε.Σ.Υ. και το Γραφείο Μειονοτικής
Εκπαίδευσης που λειτουργεί στην Περιφερειακή Δι-
εύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης).
2. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
3. Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης
4. Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.)
5. Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)
6. Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)
7. Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης (Κομο-
τηνής και Ξάνθης)
8. Σχολεία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
9. Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου
Δ. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου:
1. Ακαδημία Αθηνών
2. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας (Ε.Β.Ε.)
3. Δημόσιες Βιβλιοθήκες (45)
3.1 Δημόσια Βιβλιοθήκη Αίγινας
3.2 Δημόσια Βιβλιοθήκη Αμφίκλειας
3.3 Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας
3.4 Δημόσια Βιβλιοθήκη Αρεόπολης
3.5 «Αιάντειος» Δημόσια Βιβλιοθήκη Αταλάντης
3.6 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
3.7 Δημόσια Βιβλιοθήκη Βυτίνας
3.8 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών
3.9 Δημόσια Βιβλιοθήκη Δελφών
3.10 Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη και Μουσείο της
Ελληνικής Σχολής Δημητσάνας.
Ιστορικό Αρχείο Γορτυνίας
3.11 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας
3.12 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Έδεσσας
3.13 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
Ελευθερούπολης
3.14 Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
3.15 Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου
3.16 «Ζωσιμαία» Δημόσια Κεντρική Ιστορική
Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων
3.17 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καρπενησίου
3.18 Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη
Κέρκυρας
3.19 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς
3.20 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας
3.21 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας
3.22 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας
«Κωνσταντίνος Κούμας»
3.23 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς
3.24 Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας
3.25 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μουσείο
Ληξουρίου - Ιακωβάτειος
3.26 Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Μήθυμνας
«Αργύρης Εφταλιώτης»
3.27 Δημόσια Βιβλιοθήκη Μηλεών
3.28 Δημόσια Ρουμάνειος Βιβλιοθήκη Μολάων
3.29 Δημόσια Βιβλιοθήκη Μουζακίου
3.30 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης
3.31 «Παπαχαραλάμπειος» Δημόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου
3.32 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπλίου
«Ο Παλαμήδης»
3.33 Δημόσια Βιβλιοθήκη Πεταλιδίου
3.34 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου
3.35 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου
3.36 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρόδου
3.37 Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σάμου
3.38 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών
3.39 Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη
Σιάτιστας «Μανούσεια»
3.40 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης
3.41 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης
3.42 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας
«Βασιλική Πιτόσκα»
3.43 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας
3.44 Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου
«Κοραής»
4. Πανεπιστήμια (Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα - Α.Ε.Ι.)
4.1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
4.2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
4.3 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
4.4 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
4.5 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
4.6 Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
4.7 Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών
4.8 Πανεπιστήμιο Πειραιώς
4.9 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
4.10 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και
Κοινωνικών Επιστημών
4.11 Πανεπιστήμιο Πατρών
4.12 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
4.13 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
4.14 Πανεπιστήμιο Κρήτης
4.15 Πολυτεχνείο Κρήτης
4.16 Πανεπιστήμιο Αιγαίου
4.17 Ιόνιο Πανεπιστήμιο
4.18 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
4.19 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
4.20 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
4.21 Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας
4.22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
4.23 Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας
4.24 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
5. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
6. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
6.1 Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
6.2 Τ.Ε.Ι. Πάτρας
6.3 Τ.Ε.Ι. Λάρισας
6.4 Τ.Ε.Ι. Κρήτης
6.5 Τ.Ε.Ι. Καβάλας
6.6 Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας
6.7 Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας
6.8 Τ.Ε.Ι. Σερρών
6.9 Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου
6.10 Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας
6.11 Τ.Ε.Ι. Λαμίας
7. Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
8. Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
9. Φοιτητικές Λέσχες Α.Ε.Ι.
10. Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης
Πανεπιστημιακών Δασών
11. Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης
Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
12. Ειδικό Ταμείο Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών
13. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και
Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.)
14. Βαρβάκειο Ίδρυμα
15. Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών «Ι.ΦΩΚΙΑΝΟΣ»
16. Δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο
Καισαριανής
17. Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία
17.1 Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
17.2 Αιγινήτειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
18. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
(Ε.Ε.Α.Ε.)
19. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
19.1 Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής,
Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
19.2 Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και
Βιώσιμης Ανάπτυξης
19.3 Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
20. Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
20.1 Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών
20.2 Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών
Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και
Ασφάλειας
20.3 Ινστιτούτο Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών
20.4 Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και
Νανοτεχνολογίας
20.5 Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής
Φυσικής
21. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
21.1 Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας
21.2 Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και
Εσωτερικών υδάτων
21.3 Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας,
Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών
22. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.)
22.1 Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών
22.2 Ινστιτούτο Πολιτικών Ερευνών
Ε. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου:
1. Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
2. Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (11)
3. Ειδικά Ν.Π.Ι.Δ. για την Αξιοποίηση και
Διαχείριση της Περιουσίας Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. (15)
4. Ειδικό Ν.Π.Ι.Δ. «Εταιρεία Αξιοποιήσεως και
Διαχειρίσεως της Περιουσίας της Ακαδημίας
Αθηνών»
5. Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας
Αθηνών
6. Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο
Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ)
7. Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και
εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε. ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ))
8. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
9. Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (17)
10. Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου
11. Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
12. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)
13. Οργανισμός Παιδικών και Εφηβικών
Βιβλιοθηκών
14. Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους
Αθηνών
15. Εθνικό ίδρυμα Ερευνών
15.1 Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών
15.2 Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας
και Βιοτεχνολογίας
15.3 Ινστιτούτο θεωρητικής και Φυσικής Χημείας
15.4 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού
Περιεχομένου
16. Ίδρυμα Τεχνολογίας και έρευνας (Ι.Τ.Ε.)
16.1 Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής
16.2 Ινστιτούτο Πληροφορικής
16.3 Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ
16.4 Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και
Βιοτεχνολογίας
16.5 Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών
16.6 Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
16.7 Ινστιτούτο Αστροφυσικής (Ι.Α.)
17. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)
17.1 Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών
17.2 Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και
Ενεργειακών Πόρων
17.3 Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και
Δικτύων Μεταφορών
17.4 Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
17.5 Ινστιτούτο Βιοοικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας
(ΙΒΟ)
18. Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
19. Ελληνικό Ίδρυμα Βασιλικής Βιολογικής
Έρευνας «Αλέξανδρος Φλέμιγκ»
20. Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών
«Αλέξανδρος Φλέμιγκ» (Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέμινγκ)
20.1 Ινστιτούτο Βασικής Βιοϊατρικής Έρευνας (ΙΒΒΕ)
20.2 Ινστιτούτο Βιοκαινοτομίας (ΙΒΚ)
21. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας
στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής, των
Επικοινωνιών και της Γνώσης (πρώην Κ.Ε.Τ.Ε.Π.)
21.1 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (Ι.Ε.Λ.)
21.2 Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων
(Ι.Ν.ΒΙ.Σ.)
21.3 Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων
(Ι.Π.ΣΥ.)
ΣΤ. Ανώνυμες εταιρείες:
1. Επιστημονικά και Τεχνολογικά Πάρκα (Ε.Τ.Π.)
(όσα στο Μετοχικό Κεφάλαιο των οποίων συμ-
μετέχει το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ.)
2. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ ΑΕ)
Ζ. Ανεξάρτητες Αρχές
1. Αρχή διασφάλισης της Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.)
Η. Ειδικοί Λογαριασμοί
1. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ειδικός
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας)
2. Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» -ειδικός Λογαριασμός.
3. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας -
Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης
4. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας -
Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών
5. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας -
Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
6. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας -
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
7. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας -
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
8. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας -
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
9. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας -
Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος
10. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας -
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών
11. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας -
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών
12. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας -
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
13. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας -
Ιόνιου Πανεπιστημίου
14. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας -
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
15. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας -
Πανεπιστημίου Αιγαίου
16. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας -
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
17. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας -
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
18. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας -
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
19. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας -
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
20. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας -
Πανεπιστημίου Κρήτης
21. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας -
Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Επιτροπή
Ερευνών)
22. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας -
Πανεπιστημίου Πατρών
23. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας -
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
24. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας -
Παντείου Πανεπιστημίου
25. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας -
Πολυτεχνείου Κρήτης
26. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας -
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (T.E.I.)
Δυτ.Μακεδονίας
27. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας -
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.)
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
28. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας -
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.)
Πελοποννήσου
29. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας -
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.)
Κρήτης
30. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας -
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.)
Στερεάς Ελλάδας
31. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας -
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.)
Θεσσαλίας
32. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας -
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.)
Δυτικής Ελλάδας
33. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας -
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.)
Κεντρικής Μακεδονίας
34. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας -
Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
35. Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς -
Ειδικός Λογαριασμός
36. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της
ΓΓΕΤ.
Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας από-
φασης, καταργούνται οι αριθμ. 2/34287/ΔΥΕΠ/2-4-2013
(ΦΕΚ Β’ 911), 2/52141/ΔΥΕΠ/28-5-2013 (ΦΕΚ Β’ 1370) και
2/112365/ΔΥΕΠ/17-12-2013 (ΦΕΚ Β’ 3312) κοινές υπουρ-
γικές αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2019

Οι Υπουργοί
Παιδείας, Έρευνας Αναπληρωτής και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved