ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Προσωπικός υπολογιστής με χαμηλό κόστος σε πρωτοετείς φοιτητές (17/7/07)


Αθήνα 17.7.2007, 15:24
Φορητό προσωπικό υπολογιστή με χαμηλό κόστος μπορούν να αποκτήσουν πρωτεύσαντες, πρωτοετείς φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς το υπουργείο Παιδείας επιχορηγεί το 80% της συνολικής δαπάνης αγοράς, η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 500 ευρώ.

Ωφελούμενοι της επιχορήγησης είναι μόνο όσοι εισήχθησαν και εγγράφηκαν με τις εισαγωγικές εξετάσεις του 2006, σε εθνικό επίπεδο, στα αντίστοιχα τμήματα ή σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας. Στην πρώτη (πιλοτική) φάση του έργου θα επιχορηγηθεί το 20% των επιτυχόντων με την μεγαλύτερη βαθμολογία ανά τμήμα ή, εφόσον δεν υπάρχει τμήμα, σχολή. Εφόσον το παραπάνω ποσοστό δεν αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό αλλά σε δεκαδικό, επιλέγεται ο πλησιέστερος του δεκαδικού μεγαλύτερος ακέραιος. Το ποσοστό αυτό δύναται να αυξηθεί σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Τα στοιχεία των δικαιούχων θα αντληθούν από το υπουργείο Παιδείας για την αυτόματη αποτροπή διπλοεγγραφών (ηλεκτρονική καταχώριση μοναδικού κλειδιού) και την απλούστερη και ασφαλέστερη επιδότηση των δικαιούχων.

Οι προδιαγραφές των επιδοτούμενων συστημάτων θα είναι τεχνολογικώς ουδέτερες. Οι ωφελούμενοι φοιτητές θα καταβάλλουν μόνο τη δική τους συμμετοχή, ενώ το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό σε όλες τις προμηθεύτριες επιχειρήσεις, με ισότιμους όρους.

Η υλοποίηση του έργου ανατίθεται στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, το οποίο θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου:
- Να εξασφαλιστεί η πληροφόρηση όλων των ωφελούμενων καθώς και των επιχειρήσεων της χώρας για τη δυνατότητα συμμετοχής τους.
- Να υπάρχει ειδική διαδικτυακή πύλη για την ενημέρωση των ωφελούμενων και την προβολή των συμμετεχουσών επιχειρήσεων.
- Οι επιχειρήσεις να εισπράττουν την επιχορήγηση από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, μετά την παραλαβή των υπολογιστών από τους φοιτητές, με την υποβολή των κατάλληλων δικαιολογητικών.

Η διαδικασία

Αναλυτικότερα, η υλοποίηση του έργου από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πολυπλοκότητά του και να καταστεί δυνατή η επιτυχής ολοκλήρωσή του, θα υλοποιηθεί ως εξής:
1. Προετοιμασία πληροφοριακής υποδομής του έργου - Υπηρεσία Αρωγής Χρηστών
2. Ενημέρωση των δικαιούχων
3. Ενέργειες δημοσιότητας και ενημέρωσης
4. Απόκτηση των υπολογιστών από τους δικαιούχους φοιτητές
5. Καταβολή επιχορήγησης στους προμηθευτές

Διαδικτυακή πύλη
Για την ενημέρωση των ωφελούμενων και την προβολή των συμμετεχουσών επιχειρήσεων θα δημιουργηθεί διαδικτυακή πύλη, η οποία θα δίνει συνολική πληροφόρηση στους ενδιαφερόμενους φοιτητές και επιχειρήσεις. Επίσης, θα δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων φοιτητών – προμηθευτών.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ο κόμβος θα αποτελεί το κεντρικό σημείο σύνδεσης και επαφής με όλους τους συμμετέχοντες στο έργο (δικαιούχοι φοιτητές, προμηθεύτριες εταιρείες). Για το σκοπό αυτό θα γίνει προώθηση των υπηρεσιών του κόμβου προς όλους τους ενδιαφερόμενους. Επίσης θα αναπτυχθεί πληροφοριακό−υποστηρικτικό υλικό και η ενημέρωση του κόμβου θα γίνεται σε συνεχή βάση.

Υπηρεσία αρωγής χρηστών
Θα δημιουργηθεί Υπηρεσία Αρωγής Χρηστών η οποία θα αποσκοπεί στο να πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές αλλά και τις προμηθεύτριες εταιρείες σχετικά με το πρόγραμμα. Για το σκοπό αυτό αλλά και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων θα υπάρχουν δύο υπηρεσίες μία για τους φοιτητές και η δεύτερη για τις εταιρείες. Οι υπηρεσίες αυτές θα είναι ατελώς προσβάσιμες μέσω τηλεφωνικής κλήσης αλλά και μέσω διαδικτύου κυρίως με ασύγχρονη επικοινωνία.

Επιστολές
Στους δικαιούχους φοιτητές θα αποσταλούν προσωπικές επιστολές που θα τους πληροφορούν ότι είναι δικαιούχοι της επιχορήγησης για την απόκτηση προσωπικού φορητού υπολογιστή. Στην επιστολή θα αναγράφεται ένας «Προσωπικός Κωδικός» ο οποίος πιστοποιεί τον φοιτητή ως δικαιούχο. Οι δικαιούχοι φοιτητές θα ενημερώνονται από τη διαδικτυακή πύλη για όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Ο δικαιούχος φοιτητής προκειμένου να αποκτήσει τον φορητό προσωπικό υπολογιστή, θα πρέπει να δηλώσει στον προμηθευτή, που θα έχει επιλέξει, τον «Προσωπικό Κωδικό» του και να προσκομίσει σε αυτόν, τα εξής δικαιολογητικά:
• Απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
• Απλό φωτοαντίγραφο Φοιτητικής Ταυτότητας ή Δελτίου Φοιτητικού Εισιτηρίου («πάσο») ή βεβαίωση σπουδών από τη Γραμματεία της σχολής.

Ο προμηθευτής από ειδική ασφαλή σελίδα της Διαδικτυακής Πύλης θα πληκτρολογήσει το ΑΦΜ της επιχείρησης του, τον μυστικό κωδικό που περιέχεται στην επιστολή του δικαιούχου, τα ειδικά στοιχεία του αγοραζόμενου H/Y και το κόστος αγοράς.
Με την αποδοχή του κωδικού από το σύστημα (ως γνήσιου), παράγεται αυτόματα ένα ηλεκτρονικό έγγραφο με την ένδειξη «Δελτίο Παραγγελίας», στο οποίο αναφέρεται το όνομα του δικαιούχου φοιτητή, τα στοιχεία της επιχείρησης, τα στοιχεία του φορητού H/Y, μέσα από το οποίο ο δικαιούχος φοιτητής εξουσιοδοτεί τον προμηθευτή να εισπράξει αντ΄αυτού την επιχορήγηση που δικαιούται για την αγορά του φορητού υπολογιστή, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου, που αφορά σε επιδότηση πρωτοετών φοιτητών για την απόκτηση φορητών υπολογιστών.

Επιπρόσθετα, ο δικαιούχος φοιτητής μέσα από αυτό το έγγραφο με την ένδειξη «Δελτίο Παραγγελίας» δηλώνει υπεύθυνα ότι:
- Δεν θα μεταβιβάσει σε τρίτον τον ως άνω υπολογιστή κατά την διάρκεια των σπουδών του.
- Δεν έχει λάβει καμία άλλη επιχορήγηση για απόκτηση φορητού υπολογιστή.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, χρεώνεται από το κεντρικό σύστημα ο προσωπικός κωδικός του δικαιούχου φοιτητή και εκτυπώνεται η προαναφερόμενη σελίδα (Δελτίο Παραγγελίας) που έχει όλα τα στοιχεία της αγοράς του Η/Υ. Ο δικαιούχος φοιτητής καταβάλει στον προμηθευτή την δική του συμμετοχή και υπογράφει την έντυπη «Δελτίο Παραγγελίας».

Κατόπιν παραλαμβάνει τον φορητό υπολογιστή και το παραστατικό πώλησης όπου θα αναγράφεται η συνολική τιμή της αξίας του φορητού υπολογιστή και το σχετικό Παραστατικό Εξόφλησης όπου θα αναφέρεται το υπερβάλλον της επιχορήγησης ποσού (το ποσό δηλ που κατέβαλλε ο δικαιούχος, πέραν του ποσού της επιχορήγησης).

Καταβολή επιχορήγησης
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο προμηθευτής, προκειμένου να εισπράξει τα ποσά επιχορήγησης από τους φορητούς υπολογιστές που πούλησε το κατάστημα του, θα συγκεντρώσει τα παρακάτω δικαιολογητικά σε δύο αντίγραφα, σε δύο χωριστούς φακέλους:
1. Απλό Φωτοαντίγραφο παραστατικού πώλησης του Η/Υ σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον προμηθευτή.
2. Απλό Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας δικαιούχου φοιτητή.
3. Απλό Φωτοαντίγραφο Φοιτητικής Ταυτότητας ή Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου («πάσο») ή βεβαίωση σπουδών από τη Γραμματεία της Σχολής του φοιτητή.
4. Απλό Φωτοαντίγραφο του Παραστατικού Εξόφλησης, στην οποία θα αναγράφεται η καταβολή από τον δικαιούχο του υπερβάλλοντος της επιχορήγησης ποσού, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον προμηθευτή.
5. Υπογεγραμμένο το Δελτίο Παραγγελίας του φοιτητή (δηλ.το pdf αρχείο με τίτλο Δελτίο Παραγγελίας που εκτυπώθηκε μετά το πέρας της παραγγελίας και αφού συμπληρώθηκαν όλα τα βήματα της εφαρμογής).
6. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα για δαπάνες αξίας άνω των € 20.000 εκτός ΦΠΑ (οι οποίες να ισχύουν τουλάχιστον για δύο μήνες μετά την παράδοση των παραπάνω δικαιολογητικών –παραστατικών προς την ΕΔΕΤ ΑΕ).
7. Συγκεντρωτική κατάσταση πωλήσεων φορητών υπολογιστών, για τους οποίους ζητά την πληρωμή του από την ΕΔΕΤ Α.Ε. σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
Η ΕΔΕΤ Α.Ε αποδίδει (εντός ευλόγου χρόνου) την αναλογούσα επιχορήγηση σε κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση, μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και διασταύρωση των στοιχείων με το πληροφοριακό σύστημα και την έκδοση από πλευράς του εισπράτοντος προμηθευτή ισόποσης απόδειξης είσπραξης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 7.500.000 ευρώ, με την εθνική συμμετοχή να ανέρχεται σε 1.500.000 ευρώ και τη χρηματοδότηση ΕΤΠΑ σε 6.000.000 ευρώ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved