ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Άλλες Ρυθμίσεις Επιστροφή    
Πως γίνονται οι μεταθέσεις και αποσπάσεις συνοριοφυλάκων και ειδικών φρουρών (20/10)


Αθήνα 20.10.2005, 16:23
Το τελικό κείμενο του προεδρικού διατάγματος 211/2005 με το οποίο θεσπίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις των συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών, παρουσιάζει η Proslipsis.

Με το π.δ. θεσπίζονται για πρώτη φορά αντικειμενικά κριτήρια και καθιερώνεται σύστημα μοριοδότησης, ενώ ειδικά για τους συνοριοφύλακες συστήνεται στο Αρχηγείο της Αστυνομίας ειδικό συμβούλιο μεταθέσεων.

Το πλήρες κείμενο του π.δ. είναι το εξής: 


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 211
Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 3103/2003 «Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις» (Α΄- 23).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα [π.δ.63/2005 (Α΄- 98)].
3. Το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄- 247).
4. Την υπ’αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄- 519).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 105.000 ευρώ περίπου για το έτος 2005 και 530.000 ευρώ περίπου για το έτος 2006 και καθένα από τα επόμενα. Η δαπάνη του έτους 2005 θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του Π/Υ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Ε.Φ. 43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», Κ.Α.Ε. 0712), ενώ οι δαπάνες του έτους 2006 και επομένων ετών θα αντιμετωπισθούν από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ’ έτος για το σκοπό αυτό στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
6. Τις υπ’ αριθμ. 226/2005 και 270/2005 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Αρχή οργανικότητας των θέσεων
Οι συνοριακοί φύλακες και οι ειδικοί φρουροί τοποθετούνται και μετατίθενται μόνο σε οργανικές θέσεις της κατηγορίας τους, που είναι κενές ή κενώνονται λόγω μετάθεσης συναδέλφου τους.

Άρθρο 2
Έννοια όρων
Για την εφαρμογή του παρόντος:
1. Ως τόπος συμφερόντων του ειδικού φρουρού θεωρείται ο δήμος ή η κοινότητα της επιλογής του, εφόσον ο τόπος αυτός αποτελεί έδρα αστυνομικής Υπηρεσίας και περιλαμβάνεται μεταξύ των κατωτέρω περιοριστικά αναφερόμενων τόπων:
α. του τόπου γέννησης ή πολιτογράφησης ή εγγραφής στα δημοτολόγια του ιδίου ή του συζύγου του ή του πλησιέστερου προς αυτόν τόπου της αυτής περιοχής μετάθεσης,
β. του τόπου στον οποίο υπηρετεί ο ίδιος ή εργάζεται ο σύζυγος και
γ. του τόπου στον οποίο έχει ιδιόκτητη κατοικία ο ίδιος ή ο σύζυγός του ή διαμένουν οι γονείς του ιδίου ή του συζύγου του.
2. Ως περιοχή μετάθεσης θεωρείται η περιφέρεια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης ή των αστυνομικών διευθύνσεων.
3. Ως υπηρεσιακά κριτήρια νοούνται εκείνα που συνδέονται με υπηρεσιακές ανάγκες, όπως η εμπειρία, η υπηρεσιακή απόδοση και η πειθαρχικότητα. Ως κοινωνικά κριτήρια νοούνται ιδίως η προτίμηση του ενδιαφερομένου, η οικογενειακή του κατάσταση, η συνυπηρέτηση και οι λόγοι υγείας του ιδίου ή μέλους της οικογενείας του.
4. Ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται ο σύζυγος και τα άγαμα παιδιά ηλικίας μέχρι 20 ετών ή μέχρι 25 ετών εάν φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και τα ανίκανα για εργασία, λόγω αναπηρίας, άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από ηλικία. Η ανικανότητα για εργασία πιστοποιείται από την Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από γνωμάτευση κρατικού νοσοκομείου.
5. Ως πλήρες έτος μετάθεσης θεωρείται το χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.

Άρθρο 3
Αντικειμενικά κριτήρια
1. Οι τακτικές μεταθέσεις των ειδικών φρουρών από μία περιοχή μετάθεσης σε άλλη γίνονται, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με την προτεραιότητα που καθορίζεται από τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνει ο ειδικός φρουρός, με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:
α. Της απόστασης της έδρας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και Θεσσαλονίκης ή της Αστυνομικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται η Υπηρεσία που υπηρετεί από την έδρα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και Θεσσαλονίκης ή της Αστυνομικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται ο τόπος συμφερόντων του. Προκειμένου για νησιωτικές περιοχές η απόσταση προσμετράται από το κύριο λιμάνι του νησιού.
β. Των ετών υπηρεσίας.
γ. Της οικογενειακής του κατάστασης.
Σε περίπτωση συγκέντρωσης ίσου αριθμού μορίων, προηγείται ο αρχαιότερος.
2. Για κάθε ένα από τα ανωτέρω κριτήρια καθορίζεται ο ακόλουθος αριθμός μορίων:
α. Ο Ειδικός Φρουρός για κάθε έτος παραμονής του σε Υπηρεσία που απέχει πέραν των 15 χλμ. από τον τόπο των συμφερόντων του, της αποστάσεως υπολογιζόμενης κατά το εδάφιο Α΄ της προηγούμενης παραγράφου, λαμβάνει τον ακόλουθο αριθμό μορίων:
(1) Από 16- 100 χλμ. 1 μόριο.
(2) Από 101 - 600 χλμ. για κάθε 100 χλμ., επιπλέον 1 μόριο.
(3) Από 601 και άνω, επιπλέον 2 μόρια.
Τα μόρια λόγω απόστασης, για μικρότερα του έτους χρονικά διαστήματα υπολογίζονται σε χιλιοστά της μονάδας.
Οι θαλάσσιες αποστάσεις υπολογίζονται στο τριπλάσιο.
β. Για κάθε έτος υπηρεσίας από την ημερομηνία πρόσληψης ένα (1) μόριο.
γ. Για την οικογενειακή του κατάσταση τον ακόλουθο αριθμό μορίων:
(1) Οι έγγαμοι χωρίς τέκνα πέντε (5) μόρια, στα οποία προστίθεται επιπλέον ένα (1) μόριο για κάθε έτος έγγαμης συμβίωσης.
(2) Οι έγγαμοι με τέκνα επιπλέον δύο (2) μόρια για το πρώτο τέκνο, τέσσερα (4) μόρια για το δεύτερο και έξι (6) μόρια για το τρίτο και για καθένα από τα επόμενα τέκνα. Στα μόρια αυτά προστίθενται κατ’ έτος ένα (1) μόριο για το πρώτο, δύο (2) μόρια για το δεύτερο και τρία μόρια (3) για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα.
(3) Οι άγαμοι γονείς και οι τελούντες σε διάζευξη ή σε χηρεία με τέκνα δύο (2) μόρια για το πρώτο τέκνο, τέσσερα (4) μόρια για το δεύτερο και έξι (6) μόρια για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα. Στα μόρια αυτά προστίθενται κατ’ έτος ένα (1) μόριο για το πρώτο, δύο (2) μόρια για το δεύτερο και τρία μόρια (3) για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα.
(4) Οι έγγαμοι επιπλέον πέντε (5) μόρια, για κάθε πλήρες έτος μετάθεσης μακράν του τύπου εργασίας ή ασκήσεως επαγγέλματος του συζύγου τους που πιστοποιείται με βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, εφόσον ο τόπος αυτός ανήκει σε άλλη περιοχή μετάθεσης, απέχει πέραν των τριάντα (30) χιλιομέτρων από την έδρα της υπηρεσίας του ειδικού φρουρού, ανήκει στην περιοχή μετάθεσης του τόπου συμφερόντων του και υποβάλλεται κατ’ έτος αίτηση μετάθεσης για τον τόπο αυτό. Η υποβολή αίτησης για τον ως άνω σκοπό επιτρέπεται και στην περίπτωση που δεν έχουν προκηρυχθεί προς κάλυψη κενές θέσεις της κατηγορίας τους για τη συγκεκριμένη περιοχή μετάθεσης υπό τον όρο ότι συντρέχουν οι χρονικές προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12.
3. Για τον υπολογισμό των ετών υπηρεσίας χρονικό διάστημα μικρότερο του εξαμήνου δεν λαμβάνεται υπόψη, ενώ μεγαλύτερο λογίζεται ως έτος. Μεταβολές της οικογενειακής κατάστασης που επέρχονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης μετάθεσης, λαμβάνονται υπόψη για το επόμενο έτος μετάθεσης.
4. Στη σειρά προτεραιότητας προηγούνται οι ειδικοί φρουροί που υπάγονται σε μια από τις κατωτέρω, κατά σειρά κατηγορίες, συγκρινόμενοι, κατά κατηγορία, μόνο μεταξύ τους με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
α. Οι πολύτεκνοι.
β. Οι έχοντες μέλος της ίδιας οικογένειας (σύζυγος-τέκνα), με αναπηρία τουλάχιστον 67% ή με ειδικές ανάγκες.
γ. Οι τελούντες σε χηρεία ή διάζευξη στους οποίους έχει ανατεθεί η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων τους.
δ. Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις συνυπηρέτησης με συζύγους αστυνομικούς, συνοριακούς φύλακες, ειδικούς φρουρούς, πυροσβεστικούς υπαλλήλους, στρατιωτικούς, λιμενικούς και δικαστικούς λειτουργούς.
ε. Οι έχοντες στην περιοχή για την οποία ζητούν μετάθεση τον τόπο συμφερόντων τους.
5. Τα μόρια που λαμβάνει ο ειδικός φρουρός λόγω αποστάσεως από τον τόπο συμφερόντων του ή τον τόπο εργασίας ή ασκήσεως επαγγέλματος της συζύγου του διαγράφονται μετά την κοινοποίηση της διαταγής μετάθεσής του στην περιοχή μετάθεσης του τόπου συμφερόντων του.
6. Δεν λαμβάνονται υπόψη τα αντικειμενικά κριτήρια (μόρια) στις περιπτώσεις μεταθέσεων των τελούντων σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου.

Άρθρο 4
Διαδικασία δήλωσης τόπου συμφερόντων
1. Όλοι οι ειδικοί φρουροί, υποβάλλουν δήλωση του τόπου συμφερόντων τους. Αλλαγή του τόπου των συμφερόντων επιτρέπεται μόνο ύστερα από νέα δήλωση του ειδικού φρουρού στην περίπτωση γάμου του, απόκτησης ιδιόκτητης κατοικίας σε διαφορετικό τόπο, λύσης του γάμου του ή θανάτου του συζύγου του ή όταν συντρέχει μεταβολή άλλων στοιχείων από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 2. Η αλλαγή του τόπου συμφερόντων, καθώς και τα δικαιούμενα μόρια, λαμβάνονται υπόψη για τις μεταθέσεις του αμέσως επόμενου, της δήλωσης ημερολογιακού έτους.
2. Η δήλωση του τόπου συμφερόντων υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στην Υπηρεσία του. Ο διοικητής αξιωματικός της Υπηρεσίας προβαίνει στον έλεγχο της δήλωσης και με πράξη του στο σώμα αυτής βεβαιώνει την ακρίβεια του περιεχομένου της, δικαιούμενος να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει τα απαραίτητα κατά την κρίση του στοιχεία προς επιβεβαίωση των δηλωθέντων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων, καλεί εγγράφως τον ενδιαφερόμενο να υποβάλει νέα δήλωση. Αν ο ενδιαφερόμενος εμμένει στην ανακριβή δήλωσή του ή αρνείται να υποβάλει νέα, θεωρείται ότι υπηρετεί στον τόπο των συμφερόντων του. Οι δηλώσεις των διοικητών Υπηρεσιών ελέγχονται από τον διοικητή του αμέσως ιεραρχικά προϊστάμενου κλιμακίου. Όλες οι δηλώσεις υποβάλλονται ιεραρχικά, μέσω των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης καθώς και Αστυνομικών Διευθύνσεων ή ισότιμων Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση υποβολής δήλωσης αλλαγής του τόπου συμφερόντων.
3. Η υποβολή δήλωσης αλλαγής τόπου συμφερόντων δεν θίγει τον αριθμό των μορίων, που συγκεντρώθηκαν με βάση τον προηγούμενο τόπο συμφερόντων. Τα μόρια αυτά προσμετρούνται για τη μετάθεση του στο νέο τόπο συμφερόντων του, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 3.
4. Οι εξερχόμενοι των Κέντρων Εκπαιδεύσεων ειδικοί φρουροί υποβάλλουν τη δήλωση τόπου συμφερόντων εντός 20ημέρου από την ημερομηνία που θα παρουσιασθούν στις Υπηρεσίες που τοποθετήθηκαν, ενώ η προσμέτρηση των μορίων τα οποία αυτοί δικαιούνται υπολογίζεται από την ημερομηνία αυτή.
5. Στην περίπτωση που ο ειδικός φρουρός μετατεθεί, με αίτησή του, από Υπηρεσία της περιοχής μετάθεσης του τόπου συμφερόντων του σε άλλη περιοχή μετάθεσης, θεωρείται ότι ο τόπος όπου εδρεύει η νέα του Υπηρεσία αποτελεί και τόπο συμφερόντων του. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο ειδικός φρουρός μετατίθεται με αίτησή του σε περιοχή μετάθεσης εκτός αυτής του τόπου συμφερόντων του, εφόσον δεν συμπεριέλαβε ως πρώτη επιλογή στην αίτησή του τις Υπηρεσίες της περιοχής μετάθεσης του τόπου συμφερόντων του, καίτοι για την περιοχή αυτή είχαν προκηρυχθεί προς κάλυψη κενές θέσεις.
6. Μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος δικαιολογείται μόνο μια αλλαγή τόπου συμφερόντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Άρθρο 5
Περιπτώσεις τοποθετήσεων
Οι τοποθετήσεις των συνοριακών φυλάκων και των ειδικών φρουρών ενεργούνται στις εξής περιπτώσεις:
α. Όταν αποφοιτούν από τα Κέντρα Εκπαίδευσης της Σχολής Αστυφυλάκων.
β. Όταν επαναφέρονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ενεργό υπηρεσία,
γ. Όταν μετατάσσονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου.

Άρθρο 6
Τοποθετήσεις συνοριακών φυλάκων
1. Οι συνοριακοί φύλακες τοποθετούνται αποκλειστικά σε περιφερειακές Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης του νομού ή του νησιού για το οποίο προσλήφθηκαν, με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.
2. Στις περιπτώσεις που στον ίδιο νομό ή νησί λειτουργούν δύο ή περισσότερες υπηρεσίες, οι τοποθετήσεις των συνοριακών φυλάκων γίνονται ανάλογα με την προτίμησή τους και τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνουν με βάση τη σειρά επιτυχίας τους κατά τις εξιτήριες εξετάσεις από τα Κέντρα Εκπαίδευσης της Σχολής Αστυφυλάκων, σύμφωνα με την παρ. 3, στα οποία προστίθενται και τα μόρια με βάση την οικογενειακή τους κατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 περίπτ. γ΄.
3. Για τη σειρά επιτυχίας κατά τις εξιτήριες εξετάσεις από τα Κέντρα Εκπαίδευσης της Σχολής Αστυφυλάκων και μόνο για τις τοποθετήσεις οι συνοριακοί φύλακες λαμβάνουν τα παρακάτω μόρια:
- Από 1-10% των εξερχόμενων 10 μόρια.
- Από 11-20% των εξερχόμενων 9 μόρια.
- Από 21-30% των εξερχόμενων 8 μόρια.
- Από 31-40% των εξερχόμενων 7 μόρια.
- Από 41-50% των εξερχόμενων 6 μόρια.
- Από 51-60% των εξερχόμενων 5 μόρια.
- Από 61-70% των εξερχόμενων 4 μόρια.
- Από 71-80% των εξερχόμενων 3 μόρια.
- Από 81-90% των εξερχόμενων 2 μόρια.
- Από 91-100% των εξερχόμενων 1 μόριο.

Σε περίπτωση συγκέντρωσης ίσου αριθμού μορίων προηγείται ο αρχαιότερος.
4. Η Σχολή Αστυφυλάκων, κοινοποιεί στους συνοριακούς φύλακες, ένα μήνα πριν την αποφοίτησή τους, την απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας περί κατανομής των οργανικών θέσεων της κατηγορίας τους και τους καλεί να υποβάλουν αιτήσεις στις οποίες δηλώνουν υποχρεωτικά όλες τις Υπηρεσίες που αναφέρονται στην απόφαση, κατά σειρά προτίμησής τους. Όσοι υπάγονται στις κατηγορίες των παρ. 5 και 6, υποβάλλουν και αντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών. Οι αιτήσεις αυτές υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την αποφοίτησή τους.
5. Στις τοποθετήσεις που αφορούν την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου προηγούνται οι συνοριακοί φύλακες που υπάγονται στις κατηγορίες (α), (β), (γ) και (δ) της παρ. 4 του άρθρου 3.
6. Οι συνοριακοί φύλακες που είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης Δ΄ κατηγορίας και άνω, τοποθετούνται στις ανωτέρω Υπηρεσίες με τα αντικειμενικά κριτήρια, συγκρινόμενοι αποκλειστικά μεταξύ τους.
7. Οι συνοριακοί φύλακες που για οιονδήποτε λόγο αποφοιτούν από τα Κέντρα Εκπαίδευσης της Σχολής Αστυφυλάκων μετά την έκδοση της διαταγής τοποθέτησης των συνεκπαιδευόμενων συναδέλφων τους, τοποθετούνται σε οργανικές θέσεις που δεν καλύφθηκαν, με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια.

Άρθρο 7
Τοποθετήσεις ειδικών φρουρών
1. Οι ειδικοί φρουροί τοποθετούνται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας σε Αστυνομικά Τμήματα, Υπηρεσίες Μεταγωγών-Δικαστηρίων και Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων. Επίσης, τοποθετούνται σε άλλες Αστυνομικές Υπηρεσίες αποκλειστικά για την εκτέλεση καθηκόντων φρουράς καταστήματος και κρατητηρίων ή στόχων, καθώς και για τη φρούρηση και τις μεταγωγές κρατουμένων. Οι τοποθετήσεις γίνονται με τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων.
2. Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζεται ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων που, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, θα πληρωθούν από τους αποφοιτούντες ειδικούς φρουρούς, κατά Αστυνομική Διεύθυνση ή ισότιμη Υπηρεσία. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ένα μήνα τουλάχιστον πριν από την αποφοίτησή τους στις Αστυνομικές Διευθύνσεις ή ισότιμες Υπηρεσίες στις οποίες θα τοποθετηθούν και στη Σχολή Αστυφυλάκων. Οι Υπηρεσίες αυτές οφείλουν, μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση, να αναφέρουν στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας τις συγκεκριμένες Υπηρεσίες δικαιοδοσίας τους που θα τοποθετήσουν τους ειδικούς φρουρούς που τους κατανέμονται με την απόφαση του Αρχηγού. Η Σχολή Αστυφυλάκων κοινοποιεί αμέσως την απόφαση αυτή στους ειδικούς φρουρούς, οι οποίοι δηλώνουν υποχρεωτικά με αίτησή τους όλες τις Υπηρεσίες που αναφέρονται σ’ αυτή, κατά σειρά προτίμησής τους. Όσοι υπάγονται στις κατηγορίες (α), (β), (γ) και (δ) της παρ. 4 του άρθρου 3, συνυποβάλλουν και αντίγραφα σχετικών πιστοποιητικών. Οι αιτήσεις αυτές υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την αποφοίτησή τους.
3. Οι τοποθετήσεις των ειδικών φρουρών γίνονται ανάλογα με την προτίμησή τους, με βάση τα μόρια από τη σειρά επιτυχίας τους κατά τις εξιτήριες εξετάσεις από τα Κέντρα Εκπαίδευσης της Σχολής Αστυφυλάκων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 καθώς και τα μόρια από την οικογενειακή τους κατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 περίπτ. γ΄.
4. Στις τοποθετήσεις προηγούνται οι ειδικοί φρουροί που υπάγονται στις κατηγορίες (α), (β), (γ) και (δ) της παρ. 4 του άρθρου 3.
5. Οι Διευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων και των εξομοιούμενων Υπηρεσιών στις οποίες κατανέμονται οι ειδικοί φρουροί, τοποθετούν υποχρεωτικά αυτούς στις προκαθορισμένες θέσεις των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους, με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια.
6. Οι ειδικοί φρουροί που για οποιονδήποτε λόγο αποφοιτούν από τα Κέντρα Εκπαίδευσης της Σχολής Αστυφυλάκων μετά την έκδοση της διαταγής τοποθέτησης των συνεκπαιδευόμενων συναδέλφων τους, τοποθετούνται σε οργανικές θέσεις που δεν καλύφθηκαν, με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια.

Άρθρο 8
Λοιπές περιπτώσεις
1. Οι επανερχόμενοι καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ενεργό υπηρεσία τοποθετούνται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια.
2. Οι μετατασσόμενοι σε υπηρεσία γραφείου τοποθετούνται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, σε Υπηρεσίες που προβλέπονται θέσεις της κατηγορίας τους, αποκλειστικά, για την άσκηση καθηκόντων διοικητικής υποστήριξης.

Άρθρο 9
Προσφυγή κατά της διαταγής τοποθέτησης
Οι τοποθετούμενοι δικαιούνται όπως, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επόμενη της κοινοποίησης της διαταγής τοποθέτησης, υποβάλλουν, ιεραρχικά, προσφυγή ενώπιον του αποφασίσαντος την τοποθέτηση οργάνου, με αίτημα την τροποποίησή της. Η υποβολή προσφυγής έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα και η σχετική επ’ αυτής απόφαση κοινοποιείται στον προσφεύγοντα με διαταγή του Προϊσταμένου του Κλάδου Διοικητικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Άρθρο 10
Συμβούλιο Μεταθέσεων
1. Στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας λειτουργεί:
α. Συμβούλιο Μεταθέσεων Συνοριακών Φυλάκων, το οποίο αποτελείται από τον Προϊστάμενο του Κλάδου Διοικητικού, ως πρόεδρο και τους Διευθυντές των Διευθύνσεων Αστυνομικού Προσωπικού, Κρατικής Ασφάλειας και Αλλοδαπών, ως μέλη, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και έναν, εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων, ο οποίος εκλέγεται κατά τις διαδικασίες των αρχαιρεσιών του εν λόγω συνδικαλιστικού φορέα.
β. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ειδικών Φρουρών, το οποίο αποτελείται από τον Προϊστάμενο του Κλάδου Διοικητικού, ως πρόεδρο και τους Διευθυντές των Διευθύνσεων Αστυνομικού Προσωπικού, Κρατικής Ασφάλειας και Αλλοδαπών, ως μέλη, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και έναν εκπρόσωπο της αντίστοιχης ομοσπονδίας των ειδικών φρουρών, ο οποίος εκλέγεται κατά τις διαδικασίες των αρχαιρεσιών του εν λόγω συνδικαλιστικού φορέα.
2. Χρέη γραμματέα των παραπάνω Συμβουλίων Μεταθέσεων εκτελεί αξιωματικός της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την ίδια απόφαση συγκρότησης. Τον πρόεδρο των Συμβουλίων απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφάλειας και Τάξης.
3. Τα Συμβούλια Μεταθέσεων βρίσκονται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη.
4. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος άρθρου, οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών φορέων προτείνονται από τα διοικητικά συμβούλια των αντίστοιχων συνδικαλιστικών οργάνων και μετέχουν μέχρι τη λήξη της θητείας αυτών.

Άρθρο 11
Τακτικές μεταθέσεις συνοριακών φυλάκων
1. Οι συνοριακοί φύλακες δεν μετατίθενται εκτός της περιφέρειας της Αστυνομικής Διεύθυνσης του νομού ή του νησιού για τον οποίο έχουν προσληφθεί, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13.
2. Οι συνοριακοί φύλακες μετατίθενται σε Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης εντός της περιφέρειας της Αστυνομικής Διεύθυνσης του νομού ή του νησιού για το οποίο έχουν προσληφθεί, μετά την πάροδο πενταετίας στην ίδια Υπηρεσία, με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας ή με αίτηση του ενδιαφερόμενου και με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια.
3. Οι αιτήσεις για μεταθέσεις εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης υποβάλλονται το πρώτο 15νθήμερο του Μαΐου. Οι μεταθέσεις διατάσσονται το δεύτερο 15νθήμερο του Ιουλίου και πραγματοποιούνται μέχρι 31 Αυγούστου κάθε έτους. Στη σειρά προτεραιότητας προηγούνται οι συνοριακοί φύλακες που υπάγονται σε μια από τις κατηγορίες (α), (β), (γ) και (δ) της παρ. 4 του άρθρου 3.
4. Οι μεταθέσεις εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης διατάσσονται από τον οικείο Αστυνομικό Διευθυντή ή Διευθυντή εξομοιούμενης Υπηρεσίας. Κατ’ εξαίρεση, οι μεταθέσεις των συνοριακών φυλάκων εντός του νομού Αττικής διατάσσονται από το Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής.

Άρθρο 12
Τακτικές μεταθέσεις ειδικών φρουρών
1. Οι ειδικοί φρουροί μετατίθενται από μία περιοχή μετάθεσης σε άλλη με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια του άρθρου 3, μετά από αίτησή τους.
2. Οι κενές οργανικές θέσεις των ειδικών φρουρών προκηρύσσονται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το πρώτο 15νθήμερο του Φεβρουαρίου κάθε έτους, εφόσον προκύπτουν υπηρεσιακές ανάγκες. Οι επιθυμούντες μετάθεση για τις θέσεις αυτές υποβάλλουν εντός του δεύτερου 15νθημέρου του Φεβρουαρίου αιτήσεις για Υπηρεσίες δύο (2) περιοχών μετάθεσης, κατ’ ανώτατο όριο. Οι αιτήσεις περιέρχονται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, το αργότερο μέχρι 10 Μαρτίου.
3. Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης, από μία περιοχή μετάθεσης σε άλλη, έχουν οι ειδικοί φρουροί που συμπληρώνουν πέντε (5) έτη Υπηρεσίας στην ίδια περιοχή μετάθεσης, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης των θέσεων.
4. Οι ειδικοί φρουροί, μετά τη συμπλήρωση δύο ετών στην ίδια Υπηρεσία, μετατίθενται σε υπηρεσία της ίδιας περιοχής μετάθεσης, με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας ή με αίτηση του ενδιαφερόμενου, με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια. Οι αιτήσεις για τις τακτικές μεταθέσεις εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης υποβάλλονται το πρώτο 15νθήμερο του Μαΐου.
5. Οι μεταθέσεις των ειδικών φρουρών αποφασίζονται:
α. Από το οικείο Συμβούλιο Μεταθέσεων για μετάθεση σε άλλη περιοχή μετάθεσης.
β. Από το Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης ή της Διεύθυνσης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής ή Θεσσαλονίκης για μετάθεση από Υπηρεσία σε Υπηρεσία της δικαιοδοσίας τους.
γ. Από το Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής ή Θεσσαλονίκης για μεταθέσεις από και προς τις Διευθύνσεις δικαιοδοσίας τους και
δ. Από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας για μεταθέσεις από και προς τις κεντρικές και αυτοτελείς κεντρικές Υπηρεσίες του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
6. Στη σειρά προτεραιότητας προηγούνται οι ειδικοί φρουροί που υπάγονται σε μια από τις κατηγορίες (α), (β), (γ) και (δ) της παρ. 4 του άρθρου 3.
7. Οι μεταθέσεις αποφασίζονται και κοινοποιούνται κατά το πρώτο 15νθήμερο του Ιουλίου και πραγματοποιούνται μέχρι την 31η Αυγούστου κάθε έτους.
8. Οι ειδικοί φρουροί που υπάγονται σε μία από τις περιπτ. α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 3, δύνανται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης για κενή οργανική θέση της περιοχής μετάθεσης του τόπου συμφερόντων τους, έστω και εάν η κενή αυτή θέση δεν έχει προκηρυχθεί, ανεξάρτητα εάν έχουν την προϋπόθεση της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Επί των αιτήσεων αυτών αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο με κοινωνικά και υπηρεσιακά κριτήρια.

Άρθρο 13
Έκτακτες μεταθέσεις
1. Έκτακτες μεταθέσεις των συνοριακών φυλάκων και των ειδικών φρουρών μπορούν να ενεργούνται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τα αντικειμενικά κριτήρια και το χρόνο παραμονής τους στην ίδια περιοχή μετάθεσης, στις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις και μόνο σε Υπηρεσίες που έχουν κατανεμηθεί θέσεις της κατηγορίας τους:
α. Σε περίπτωση διάπραξης σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος, το οποίο δημιουργεί γενικότερο πρόβλημα πειθαρχίας ή ηθικής τάξεως στην Υπηρεσία που υπηρετεί, μετά από πρόταση του αρμοδίου πειθαρχικού συμβουλίου, το οποίο υποχρεούται να κάνει ειδική μνεία στο σχετικό πρακτικό για την αναγκαιότητα ή μη της μετάθεσης του κρινόμενου συνοριακού φύλακα ή ειδικού φρουρού.
β. Σε περίπτωση παραπομπής σε δίκη για αδίκημα εκ των αναφερομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.2713/1999 (Α΄- 89), με αμετάκλητο δικαστικό βούλευμα ή καταδίκης έστω και με οριστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου για τα ίδια αδικήματα.
γ. Όταν υποβαθμίζεται ή καταργείται Υπηρεσία ή ιδρύεται νέα.
δ. Για σοβαρό συμβάν, που αφορά τον ίδιο ή μέλος της οικογενείας του συνοριακού φύλακα ή του ειδικού φρουρού και ιδίως σοβαρή απειλή κατά της ζωής τους ή εμπλοκή τους σε ατύχημα που προκάλεσε το θάνατο ή το σοβαρό τραυματισμό ατόμου, που αντικειμενικά δημιουργεί πρόβλημα περαιτέρω διαμονής του στον τόπο όπου υπηρετεί, ύστερα από αίτησή του και με τη σύμφωνη γνώμη του οικείου Αστυνομικού Διευθυντή ή Διευθυντή ισότιμης Υπηρεσίας.
ε. Σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή τέκνου ή πάθησης αυτών ή του συνοριακού φύλακα και του ειδικού φρουρού από δυσίατο νόσημα, όπως μεσογειακή αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, AIDS, σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής, καρκίνο και νόσο CROHN, ύστερα από γνωμοδότηση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας.
στ. Ύστερα από αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι υπηρετούν σε Υπηρεσίες της αυτής περιοχής μετάθεσης. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η υποβολή αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης για τους ειδικούς φρουρούς, εφόσον οι υπηρεσίες που υπηρετούν οι ενδιαφερόμενοι ανήκουν σε περιοχές μετάθεσης, για τις οποίες οι προκηρυχθείσες κενές θέσεις δεν καλύφθηκαν ή οι Υπηρεσίες, στις οποίες ζητούν να μετατεθούν, ανήκουν στην περιοχή μετάθεσης του τόπου συμφερόντων τους και οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν συμπληρώσει 20 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας. Νέα αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης δεν γίνεται δεκτή πριν τη παρέλευση έτους από την πραγματοποίηση της προηγούμενης.  
ζ. Για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο αστυνομικό ή συνοριακό φύλακα ή ειδικό φρουρό ή πυροσβεστικό υπάλληλο ή στρατιωτικό ή λιμενικό ή δικαστικό λειτουργό. Σε περίπτωση που ο σύζυγος του συνοριακού φύλακα ή του ειδικού φρουρού υπηρετεί σε περιοχή που δεν έχουν κατανεμηθεί οργανικές θέσεις της κατηγορίας του δύναται να υπηρετήσει στην πλησιέστερη Αστυνομική Διεύθυνση, που υπάρχουν οργανικές θέσεις.
2. Για τις αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο περιπτώσεις, οι συνοριακοί φύλακες δύνανται να μετατεθούν και εκτός του νομού ή του νησιού για το οποίο προσελήφθησαν.
3. Οι έκτακτες μεταθέσεις ενεργούνται κατά την κρίση των αρμόδιων για τις τακτικές μεταθέσεις οργάνων. Ειδικά οι έκτακτες μεταθέσεις συνοριακών φυλάκων εκτός του νομού ή νησιού για το οποίο προσλήφθηκαν αποφασίζονται από το οικείο Συμβούλιο Μεταθέσεων. Στις περιπτώσεις (ε) και (ζ) της παρ. 1 οι μεταθέσεις δύναται να πραγματοποιούνται και σε Υπηρεσίες που δεν υπάρχει κενή θέση της κατηγορίας του μετατιθέμενου.

Άρθρο 14
Προσφυγή κατά της διαταγής μετάθεσης
1. Η διαταγή μετάθεσης, κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο συνοριακό φύλακα ή ειδικό φρουρό, αμέσως, με αποδεικτικό. Κάθε μετατιθέμενος δικαιούται, όπως, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επόμενη της κοινοποίησης, υποβάλει ιεραρχικά αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης ή αναστολής της διαταχθείσας μετάθεσης. Νέα αίτηση είναι απαράδεκτη.
2. Η υποβολή αίτησης έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, μέχρις ότου κοινοποιηθεί στον αιτούντα η απάντηση επί του αιτήματός του.
3. Επί των αιτημάτων αναστολής, ακύρωσης ή τροποποίησης αποφασίζει το όργανο που διέταξε τη μετάθεση, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία που θα περιέλθει η αίτηση σ’ αυτό.
4. Σε περίπτωση χορήγησης αναστολής διαταχθείσας μετάθεσης, η αναστολή δεν δύναται να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της διαταγής αναστολής, χωρίς να δύναται να παραταθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Άρθρο 15
Αποσπάσεις συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών

1. Οι συνοριακοί φύλακες και οι ειδικοί φρουροί μπορούν ν’ αποσπασθούν σε Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας που έχουν κατανεμηθεί θέσεις της κατηγορίας τους, στις εξής περιπτώσεις:
α. Για σοβαρούς λόγους πειθαρχίας, όταν ενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση, εντός των ορίων δικαιοδοσίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής ή Θεσσαλονίκης ή Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας όπου υπηρετεί και μέχρι τη λήψη της οριστικής απόφασης από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.
β. Με αίτηση του ενδιαφερομένου για σοβαρούς λόγους υγείας του ιδίου και για θάνατο ή σοβαρούς λόγους υγείας της συζύγου ή των τέκνων του και μέχρι δύο (2) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για άλλους δύο (2) μήνες εντός του αυτού ημερολογιακού έτους. Ο θάνατος και οι σοβαροί λόγοι υγείας δύναται να αφορούν και τους γονείς του. Στην περίπτωση αυτή προσκομίζονται έγγραφα στοιχεία, από τα οποία προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η φροντίδα των γονέων από άλλα τέκνα τους.
2. Οι συνοριακοί φύλακες και ειδικοί φρουροί μπορεί ν’ αποσπασθούν σε υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για εκπαίδευση και για όσο αυτή διαρκεί.
3. Οι ειδικοί φρουροί και οι συνοριακοί φύλακες μπορούν ν’ αποσπαστούν, σε Υπηρεσίες όπου έχει κατανεμηθεί οργανική θέση της κατηγορίας τους, για την αντιμετώπιση σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, μέχρι τρεις (3) μήνες με δυνατότητα παράτασης για άλλους τρεις (3) μήνες, εφόσον στην παράταση αυτή συναινεί ο αποσπασμένος. Νέα απόσπαση ειδικού φρουρού ή συνοριακού φύλακα δεν επιτρέπεται εφόσον δεν έχει παρέλθει έτος από την λήξη της προηγούμενης απόσπασης.
4. Οι αποσπάσεις των συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών σε Υπηρεσίες της ιδίας Αστυνομικής Διεύθυνσης ή εξομοιούμενης Υπηρεσίας διατάσσονται από τον οικείο Διευθυντή, και από Διεύθυνση σε Διεύθυνση της ιδίας Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης από τον οικείο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή. Σε κάθε άλλη περίπτωση η απόσπαση διατάσσεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Άρθρο 16
Προσωρινές μετακινήσεις
Οι συνοριακοί φύλακες και ειδικοί φρουροί δύναται, προς εκτέλεση καθηκόντων αρμοδιότητας τους, να μετακινούνται προσωρινά σε οποιαδήποτε Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, ανεξάρτητα εάν σε αυτή έχει κατανεμηθεί οργανική θέση της κατηγορίας τους, για την αντιμετώπιση έκτακτων, επειγουσών και σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών. Η προσωρινή μετακίνηση αποφασίζεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, τους Γενικούς Αστυνομικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων ή εξομοιούμενων Υπηρεσιών για Υπηρεσίες της δικαιοδοσίας τους και διαρκούν όσο χρόνο διαρκεί η ανάγκη που τις επέβαλε, όχι όμως πέραν του μηνός.

Άρθρο 17
Διαδικασία μετακινήσεων
Ως προς τα φύλλα πορείας, την θεώρηση τους, την προθεσμία αναχώρησης, την αναστολή και απαγόρευση των διαταχθεισών μεταθέσεων, τα έξοδα μετακίνησης και την εγγραφοδιαγραφή των μετακινουμένων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 21, 22, 23, 24, 25 και 26 του π.δ. 100/2003.

Άρθρο 18
Μεταβατικές διατάξεις
1. Κατά τη πρώτη εφαρμογή του παρόντος διατάγματος οι ειδικοί φρουροί υποβάλλουν δηλώσεις τόπου συμφερόντων εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του διατάγματος αυτού.’
2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος διατάγματος οι τακτικές μεταθέσεις των ειδικών φρουρών διατάσσονται εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος του διατάγματος αυτού.
3. Τα μόρια που συγκεντρώνουν οι ειδικοί φρουροί λόγω θαλάσσιας απόστασης, σύμφωνα με την περ. Α’ της παρ. 1 και την περ. Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 δεν υπολογίζονται στο τριπλάσιο για τις μεταθέσεις που διατάσσονται μέχρι και δύο έτη από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 19
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2005

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved