ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Άλλες Ρυθμίσεις Επιστροφή    
Πως εκδίδονται άδειες μικροπωλητών (19/1/06)
 


Αθήνα 19.1.2006, 12:56
Απόφαση με την οποία προσδιορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας επαγγελματία πωλητή στις λαϊκές αγορές στους μικροπωλητές, που μέχρι σήμερα δραστηριοποιούνται στις παρυφές των λαϊκών αγορών, και η οποία ελπίζεται ότι θα βάλει τέρμα στο απαράδεκτο και ανεξέλεγκτο μέχρι πρότινος καθεστώς των παραλαϊκών αγορών, εξέδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Με την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης ελπίζεται ότι θα επιλυθεί ένα ουσιαστικό πρόβλημα νομιμότητας όσον αφορά τη λειτουργία του υπαιθρίου – στάσιμου εμπορίου, αφού όσοι έχουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις μπορούν να ενταχθούν στις λαϊκές αγορές ως επαγγελματίες πωλητές με τα ίδια κριτήρια που ισχύουν και για τους πωλητές λαϊκών αγορών, ενώ οι υπόλοιποι μπορούν, με αίτησή τους στους οικείους δήμους, να πάρουν νόμιμες άδειες υπαίθριου –
στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με το νόμο 3377/2005.

Η Proslipsis δημοσιεύει το πλήρες κείμενο της απόφασης, ενώ στο συνημμένο αρχείο παραθέτει και το έντυπο της αίτησης που κατάθετουν οι ενδιαφερόμενοι.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας, για τη χορήγηση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, του άρθρου 29 του ν.3377/2005.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν.3377/2005 «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (202
Α΄),
β) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά ΄Οργανα» (98
Α΄),
γ) του Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου»(185
Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
δ) του Π.Δ. 489/1987 «Οργανισμός του Ταμείου Λαϊκών Αγορών» (226 Α΄) και της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν.3190/2003 (249 Α΄), σχετικά με μετονομασία του Ταμείου Λαϊκών Αγορών σε Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αθήνας –
Πειραιά,
ε) του άρθρου 8α του ν.2323/1995, που προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν.3190/2003(249 Α΄), σχετικά με την ίδρυση Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης,
στ) του Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας-Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (19
Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 122/2004 (85 Α΄) και ισχύει,
ζ) του Π.Δ. 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός αρμοδιοτήτων της» (51
Α΄).
2. Την αριθ. Δ/15/Α/Φ19/ οικ.4889/24-3-04 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γεώργιο Σαλαγκούδη και Ιωάννη Παπαθανασίου» (528
Β΄).
3. Από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1
Οροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών

1. Δικαίωμα απόκτησης άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών έχουν τα φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, οι οποίοι έχουν υπηκοότητα κράτους μέλους της Ε.Ε., οι ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο, ηλικίας από 20 μέχρι 65 ετών, οι οποίοι κατείχαν κατά την 30-6-2005 άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, από Δήμους ή Κοινότητες στις παρυφές των λαϊκών αγορών και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) να ασκούσαν αποδεδειγμένα και με νόμιμη άδεια κατά κύριο επάγγελμα την δραστηριότητα του υπαίθριου στάσιμου πωλητή μέχρι 30-6-2005, να έχουν υποβάλλει δήλωση έναρξης - άσκησης επιτηδεύματος στην αρμόδια ΔΟΥ και να είναι ασφαλισμένοι, σε ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, κλπ.). Το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα από άλλες δραστηριότητες να μην υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, προϋπόθεση που δεν ισχύει στις περιπτώσεις γονέων με τρία ( 3) ή περισσότερα παιδιά.
β) οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται, οι ομογενείς βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο,
γ) να μην κατέχουν οι σύζυγοί των άλλη επαγγελματική άδεια πωλητή λαϊκών αγορών,
δ) να μην συνδέονται οι ίδιοι και οι σύζυγοι των, με εταιρική σχέση, σε οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, ως προς το αντικείμενο της μέχρι σήμερα δραστηριότητας των.
2. Σε συζύγους που κατέχουν και οι δύο άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος, η άδεια χορηγείται σε έναν εξ αυτών.
3. Στις πιο πάνω ρυθμίσεις δεν υπάγονται τα πρόσωπα που κατέχουν άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, οι οποίες τυχόν τους έχουν χορηγηθεί από Δήμους ή Κοινότητες κατά το χρονικό διάστημα από 1-11-2003 έως και 18-1-2005, χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν υπήρχε νομικό πλαίσιο χορήγησης νομίμων αδειών (παρ. 1 άρθρου 5 ν.3190/30-10-2003 ΦΕΚ 249 Α΄ και Π.Δ 12/18-1-2005 ΦΕΚ 10 Α΄).
Στην περίπτωση αυτή δεν υπάγονται οι άδειες που έτυχαν παράτασης ή επανέκδοσης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3190/2003 (249 Α΄).

Αρθρο 2
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι κάτοχοι αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στις παρυφές των λαϊκών αγορών, που επιθυμούν να τους χορηγηθεί άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, υποβάλλουν αιτήσεις με την ένδειξη «Αίτηση του άρθρου 29 του Ν.3377/2005»(
όπως το συνημμένο υπόδειγμα ), μαζί με δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες των.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας και μέχρι 17-2-2006, στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου- Δ/νση Τιμών Τροφίμων - Ποτών (Γραφείο 525 ), από ώρα 11:00 έως 14:00 στο ειδικό πρωτόκολλο, που θα τηρηθεί για το σκοπό αυτό από την επιτροπή της παρ 1 του άρθρου 4 της παρούσας.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τις αιτήσεις των και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
α) αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά ή με εταιρείες ταχυμεταφορών, με απόδειξη, είτε
β) αποστέλλοντας μόνο την αίτηση των, μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στην ηλεκτρονική Διεύθυνση της Διεύθυνσης Τιμών Τροφίμων- Ποτών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
times@gge.gr και τα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς ή με εταιρείες ταχυμεταφορών. Ως ημερομηνία κατάθεσης θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία που κατατέθηκαν αυτά στα ταχυδρομεία ή στις εταιρείες ταχυμεταφορών.
3. Δικαιολογητικά:
α) πρωτότυπη άδεια ή τις πρωτότυπες άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, που έχουν νόμιμα εκδοθεί από Δήμο ή Κοινότητα. Η πιστοποίηση ότι, ο αιτών την άδεια, σύμφωνα με το παρόν, ασκούσε υπαίθριο στάσιμο εμπόριο στις παρυφές λαϊκών αγορών, γίνεται με σχετική βεβαίωση από τον Δήμο ή τη Κοινότητα στα όρια των οποίων βρίσκεται η αντίστοιχη λαϊκή αγορά.
β) υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι:
β1) δεν κατέχει άδεια λαϊκής αγοράς ο ή η σύζυγός ,
β2) δεν θα ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα,
β3) πληροί την προϋπόθεση της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας,
γ) αντίγραφα Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (΄Εντυπο Ε3) των δύο προηγουμένων ετών,
δ) βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ), περί υποβολής δήλωσης έναρξης-άσκησης επιτηδεύματος υπαίθριου εμπορίου, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960(47 Α΄) και 1642/1986 (125 Α΄),
ε) βεβαίωση αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή του σ΄ αυτόν,
στ) επικυρωμένο αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου .
Οι ομογενείς βορειοηπειρώτες και οι ομογενείς παλιννοστούντες που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο, υποβάλουν επικυρωμένο αντίγραφο του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς, που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης,
ζ) αποδεικτικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων (πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α) ή νόμιμης απαλλαγής,
η) βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης, όπου απαιτείται, σε συνδυασμό με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας.

Αρθρο 3
Γενικές Ρυθμίσεις
1. Η άδεια που πρόκειται να χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, είναι προσωποπαγής, δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστεί, να εισφερθεί, να εκμισθωθεί ή να παραχωρηθεί κατά χρήση.
2. Οσοι ενταχθούν στις λαϊκές αγορές συνεχίζουν να εμπορεύονται τα είδη που αναφέρονται στις άδειες που κατείχαν για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο, με την προϋπόθεση ότι τα είδη αυτά προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Όσοι ενταχθούν στις λαϊκές αγορές και τα είδη που εμπορεύονται μέχρι σήμερα δεν προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, με αίτησή τους πρέπει να δηλώσουν τουλάχιστον τρεις (3) κατηγορίες ειδών, κατά σειρά προτεραιότητας, από τις προβλεπόμενες. Η οριστική επιλογή της κατηγορίας των ειδών που πρόκειται να εμπορεύονται, γίνεται με αποφάσεις των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθηνών –
Πειραιώς και Θεσσαλονίκης για τις Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα και με αποφάσεις των νομαρχιακών συμβουλίων, για τις λοιπές Ν.Α. της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των υφισταμένων οικείων λαϊκών αγορών.
3. Όσοι δεν περιληφθούν στον οριστικό πίνακα της πενταμελούς επιτροπής του άρθρου 4 της παρούσας και δεν ενταχθούν στις λαϊκές αγορές, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία ανάρτησης του πίνακα, στο Δήμο ή στην Κοινότητα, που τους είχε χορηγήσει άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στις παρυφές λαϊκής αγοράς, προκειμένου να τους χορηγηθεί νέα νόμιμη άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
Οι Δήμοι και οι Κοινότητες εντός εξήντα (60) ημερών, μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των ανωτέρω αιτήσεων, δύνανται να χορηγήσουν άδειες υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου στους αιτούντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του νόμου 3377/2005.

Αρθρο 4
Συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής για τη χορήγηση αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών

1. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων που υποβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 2, της παρούσας, εξετάζονται και κρίνονται προκειμένου να γίνει η ένταξη αυτών στις λαϊκές αγορές, από πενταμελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και αποτελείται από :
τον Πρόεδρο, που ορίζεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης
δύο υπαλλήλους με βαθμό Α’
της κατηγορίας Π.Ε. της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου, που ορίζονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, ως μέλη
έναν εκπρόσωπο του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθηνών –
Πειραιώς, ως μέλος και
έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ) ,ως μέλος.
Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές των ανωτέρω, οι εισηγητές-γραμματείς και το βοηθητικό προσωπικό που θα επικουρεί το έργο της Επιτροπής.
Η δαπάνη για την αμοιβή του Προέδρου, των μελών της επιτροπής, των εισηγητών-γραμματέων και του βοηθητικού προσωπικού, πρόκειται να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθηνών - Πειραιώς.
2. Η Επιτροπή μέχρι 3-3-2006, συντάσσει πίνακα στον οποίο αναγράφονται οι ενδιαφερόμενοι των οποίων οι αιτήσεις συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών. Ο πίνακας αναρτάται στα καταστήματα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοίκησεις Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα και στα κεντρικά καταστήματα των λοιπών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας, καθώς θα είναι διαθέσιμος και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επορίου
www.gge.gr
Κάθε ενδιαφερόμενος που δεν αναγράφεται στον πίνακα, μπορεί να ασκήσει ένσταση ενώπιον της Επιτροπής, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης του πίνακα και της διάθεσης του στην ανωτέρω ιστοσελίδα. Η ένσταση μπορεί να υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου της παρούσας.
Η Επιτροπή αποφαίνεται επί των ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των. Αν η ένσταση γίνει δεκτή, ο ενδιαφερόμενος αναγράφεται στον πιο πάνω πίνακα των επιλεγέντων για τη χορήγηση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.
Μετά την εξέταση των ενστάσεων, η πενταμελής Επιτροπή συντάσσει τους οριστικούς πίνακες υπαίθριων πωλητών που έχουν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στις λαϊκές αγορές και τους υποβάλλει κατά περίπτωση στους Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αθηνών –
Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, για να εκδώσουν τις σχετικές άδειες, προκειμένου αυτοί να ενταχθούν στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητάς των.

Αρθρο 5
Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Το έντυπο της αίτησης

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved