ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Άλλες Ρυθμίσεις Επιστροφή    
Ιδρύθηκε Ταμείο Ασφάλισης Γεωτεχνικών (6/7/06)


Αθήνα 6/7/2006
Εγκρίθηκε από το υπουργείο Απασχόλησης το καταστατικό του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Γεωτεχνικών (ΤΕΑΓΕ − ΝΠΙΔ) και σήμερα 6 Ιουλίου τέθηκε σε ισχύ. 

Τo Ταμείο λειτουργεί πανελλαδικά. Εκτός του Υποκαταστήματος των Αθηνών που ιδρύεται με το παρακάτω Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή άλλα γραφεία και εγκαταστάσεις και να διορίζει αντιπροσώπους του σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής.

Έδρα του Ταμείου είναι η Θεσσαλονίκη αλλά γραφεία του μπορούν να μεταφέρονται στους δήμους της αρμοδιότητας του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.

Το καταστατικό του Ταμείου καταρτίσθηκε με το υπ’ αριθμ. 422/5.4.2006 συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η συμβολαιογράφος κ. Ευαγγελία Ζαχαροπούλου.


 

*** *** ***


Αριθμ. 8889/122

Έγκριση Καταστατικού Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Γεωτεχνικών − Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α.Γ.Ε − Ν.Π.Ι.Δ.).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 7 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ160Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ΦΕΚ Α−98.
3. Την υπ’ αριθμ. Υ1/10.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513Β΄).
4. Το π.δ. 33/15.2.2006 (ΦΕΚ 35 Α΄) «Διορισμός μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών».
5. Το υπ’ αριθμ. 422/5.4.2006 συμβολαιογραφικό έγγραφο.
6. Την αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας του ταμείου που εκπονήθηκε το 2006.
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής που διατυπώνεται στο υπ’ αριθμ. 181/9.5.2006 έγγραφό της.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την έγκριση του Καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Γεωτεχνικών Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.ΑΓΕ.−Ν.Π.Ι.Δ), το οποίο καταρτίσθηκε με το υπ’ αριθμ. 422/5.4.2006 συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η συμβολαιογράφος ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ.
Από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης αυτής και του καταστατικού, το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Γεωτεχνικών (Τ.Ε.Α.ΓΕ.−Ν.Π.Ι.Δ.) αποκτά νομική προσωπικότητα και καταχωρείται στο Μητρώο που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ 422
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα στις πέντε (5) του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες έξι (2006), ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία του Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) που βρίσκονται στην οδό Ανδρου αρ. 1 και Πατησίων (7ος όροφος), όπου με κάλεσαν και ήλθα για την υπογραφή του παρόντος, παρουσιάσθηκαν σ’ εμένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών με έδρα την Αθήνα (οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθμός 294) και κάτοικο Γλυφάδας ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΛΙΑΡΧΗ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

(Σ.Σ.: Αναφέρονται ονόματα με διευθύνσεις κατοικίας, αριθμό ταυτότητας και άλλα προσωπικά στοιχεία, τα οποία η Proslipsis έκρινε ότι αποτελούν προσωπικά δεδομένα και δεν είναι δημοσιεύσιμα). 

 οι οποίοι ενεργούν στο παρόν αφενός ατομικά και αφετέρου δυνάμει των υπ’ αριθμ. 273, 296, 302 έτους 2005 και 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 339, 340, 341, 342, 348, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399 έτους 2006 πληρεξουσίων μου ως και δυνάμει των υπ’ αριθμ. 24103 έτους 2005 και 24144, 24147, 24148, 24149, 24150, 24151, 24152, 24153, 24154, 24155, 24156, 24157, 24158, 24159, 24160, 24161, 24162, 24163, 24164, 24165, 24166, 24173, 24174, 24177, 24178, 24179, 24180, 24181, 24182, 24183, 24184, 24185, 24186, 24187, 24188, 24189, 24190, 24191, 24192, 24193, 24194, 24195, 24196, 24197, 24198, 24205 και 24207 έτους 2006 πληρεξουσίων της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Μαρίνας Ψαρού Χιωτέρη τα οποία προσαρτώνται στο παρόν, κατά ρητή δε δήλωση των εδώ εμφανισθέντων όλα τα παραπάνω πληρεξούσια είναι ισχυρά και δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί μέχρι σήμερα για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, ως πληρεξούσιοι, αντιπρόσωποι και αντίκλητοι των:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

(Σ.Σ.: Αναφέρονται ονόματα με διευθύνσεις κατοικίας, αριθμό ταυτότητας και άλλα προσωπικά στοιχεία, τα οποία η Proslipsis έκρινε ότι αποτελούν προσωπικά δεδομένα και δεν είναι δημοσιεύσιμα).

Οι ανωτέρω, όπως εδώ παρίστανται και εκπροσωπούνται, ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος με το οποίο δήλωσαν ότι καταρτίζουν το καταστατικό του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ» (Τ.Ε.Α.ΓΕ.−Ν.Π.Ι.Δ.), το οποίο ιδρύθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ιδρυτικών Μελών του παραπάνω Ταμείου η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 11ης Νοεμβρίου 2005 στην Αθήνα με ταυτόχρονο πρακτικό δια του οποίου εξελέγη και η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Ταμείου αυτού, το οποίο προσαρτάται στο παρόν και του οποίου το περιεχόμενο έχει επί λέξει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ − ΔΙΑΓΡΑΦΗ − ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Αρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα − Σφραγίδα
Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ − Ν.Π.Ι.Δ.» (Τ.Ε.Α.ΓΕ.−Ν.Π.Ι.Δ.). Για τη σχέση του Ταμείου με την Αλλοδαπή, η επωνυμία του μεταφράζεται και στη γλώσσα της χώρας με την οποία αυτό συναλλάσσεται.
Στην Αγγλική γλώσσα, η επωνυμία του Ταμείου είναι «OCCUPATIONAL INSURANCE FUND OF GEOTECHNICAL CHAMBER MEMBERS».
Το Ταμείο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α΄ 160), του άρθρου 12 του ν. 3385/2005 (ΦΕΚ Α΄ 210), των κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 3029/2002 εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων, όπως εκάστοτε ισχύουν, από το Κοινοτικό Δίκαιο που ενσωματώνεται στην Εθνική Νομοθεσία και τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και στον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
Έδρα του Ταμείου είναι η Θεσσαλονίκη. Τα γραφεία του Ταμείου μπορούν να μεταφέρονται στους δήμους της αρμοδιότητας του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού.
Τo Ταμείο λειτουργεί πανελλαδικά. Εκτός του Υποκαταστήματος των Αθηνών που ιδρύεται με το παρόν Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή άλλα γραφεία και εγκαταστάσεις και να διορίζει αντιπροσώπους του σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής. Οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Η σφραγίδα του Ταμείου φέρει την επωνυμία αυτού και στο μέσο το έτος ίδρυσής του (2005).

Αρθρο 2
Σκοπός –Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι
Σκοπός του Ταμείου είναι η παροχή στους ασφαλισμένους του συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχομένης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων του γήρατος, της αναπηρίας, του θανάτου και της μακρόχρονης νοσοκομειακής περίθαλψης.
Προς επίτευξη του σκοπού αυτού συνιστώνται στο Ταμείο οι ακόλουθοι κλάδοι:
(α) Ο Κλάδος Εφάπαξ
(β) Ο Κλάδος Σύνταξης
(γ) Ο Κλάδος Αλληλεγγύης.
Οι ως άνω Κλάδοι έχουν οργανωτική, λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.
Από τον Κλάδο Εφάπαξ χορηγείται εφάπαξ παροχή για την αντιμετώπιση του κινδύνου του γήρατος.
Από τον Κλάδο Σύνταξης χορηγείται σύνταξη σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος το ζητήσει αντί για την καταβολή εφάπαξ.
Από τον Κλάδο Αλληλεγγύης χορηγείται εφάπαξ παροχή για την αντιμετώπιση των κινδύνων της αναπηρίας, του θανάτου και της μακροχρόνιας νοσοκομειακής περίθαλψης.

Αρθρο 3
Μέλη του Ταμείου − Όροι εγγραφής
α. Δικαίωμα εγγραφής στο Ταμείο έχουν τα πρόσωπα που ασκούν, κατόπιν άδειας από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, το γεωτεχνικό επάγγελμα είτε ασκούν το επάγγελμα αυτό στο δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε ως υπάλληλοι είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
β. Η ασφάλιση στο Ταμείο είναι προαιρετική.
γ. Η ασφάλιση στο Ταμείο χωρεί τόσο για τον Κλάδο Εφάπαξ ή Σύνταξης όσο και για τον Κλάδο Αλληλεγγύης.
δ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου ορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στο Τ.Ε.Α.ΓΕ.
ε. Η έναρξη ασφάλισης κάθε μέλους στο Ταμείο αρχίζει από την ημερομηνία που ορίζεται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία γίνεται δεκτή η αίτησή του περί εγγραφής, είναι δε η 1η Απριλίου, εφόσον η αίτηση εγγραφής γίνεται δεκτή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από 1η Ιανουαρίου ως 31 Μαρτίου, η 1η Ιουλίου, εφόσον η αίτηση εγγραφής γίνεται δεκτή από 1η Απριλίου ως 30 Ιουνίου, η 1η Οκτωβρίου, εφόσον η αίτηση εγγραφής γίνεται δεκτή από 1η Ιουλίου ως 30 Σεπτεμβρίου και η 1η Ιανουαρίου, εφόσον η αίτηση εγγραφής γίνεται δεκτή από 1η Οκτωβρίου ως 31 Δεκεμβρίου.
στ. Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος Καταστατικού από τον αιτούντα.

Αρθρο 4
Μητρώο ασφαλισμένων
α. Το Ταμείο τηρεί Μητρώο Ασφαλισμένων σύμφωνα με τον ενιαίο τύπο μητρώου που καθορίζεται για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης από την Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το Μητρώο τηρείται σε μηχανογραφικό αρχείο και σε ηλεκτρονική μορφή.
β. Στο Μητρώο Ασφαλισμένων καταχωρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν τους ασφαλισμένους, ιδίως τα ακόλουθα:
β1. Τα στοιχεία ταυτότητας κάθε ασφαλισμένου.
β2. Ο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης του ασφαλισμένου και ο αριθμός μητρώου του (ΑΜΚΑ).
β3. Τα ποσά των εισφορών που καταβάλλει ο κάθε ασφαλισμένος και ο χρόνος καταβολής τους.
β4. Ο αριθμός των μεριδίων του ατομικού συνταξιοδοτικού λογαριασμού κάθε ασφαλισμένου.
γ. Κάθε μέλος υποβάλλει στο Ταμείο μαζί με την αίτηση εγγραφής και συμπληρωμένο απογραφικό δελτίο, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

Αρθρο 5
Διαγραφή
α. Διαγραφή από το Ταμείο επέρχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α1. Επί υποβολής από τον ασφαλισμένο αίτησης διαγραφής του από το Ταμείο.
α2. Επί καταβολής της εφάπαξ παροχής από τον Κλάδο Εφάπαξ του Ταμείου. Η απονομή εφάπαξ παροχής από τον Κλάδο Αλληλεγγύης του Ταμείου δε συνεπάγεται τη διαγραφή από το Ταμείο, αλλά μόνον τη λήξη της ασφάλισης στον Κλάδο Αλληλεγγύης.
β. Η διαγραφή από το Ταμείο επέρχεται στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου από την ημερομηνία έκδοσης της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου περί διαγραφής.
γ. Το μέλος που διαγράφεται δικαιούται είτε να μεταφέρει τα δικαιώματά του σε άλλο ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης που λειτουργεί στο χώρο της απασχολήσεώς του, είτε να λάβει την παροχή του Κλάδου Εφάπαξ, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 29 του Καταστατικού. Εφόσον και για όσο χρόνο δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, ισχύουν όσα ορίζονται παρακάτω για τις περιπτώσεις μη καταβολής των εισφορών.

Αρθρο 6
Δικαιώματα των μελών
Τα μέλη του Ταμείου έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:
α. Δικαίωμα ίσης μεταχείρισης.
Τα μέλη του Ταμείου έχουν δικαίωμα ίσης μεταχείρισης.
β. Δικαίωμα ενημέρωσης.
Κάθε μέλος έχει έναντι του Ταμείου δικαίωμα ενημέρωσης:
β1. για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του έναντι του Ταμείου.
β2. για τις οικονομικές, τεχνικές και λοιπές παραμέτρους της ασφαλιστικής του σχέσης.
β3. για τις αλλαγές στους κανόνες που διέπουν το καθεστώς ασφάλισης του στο Ταμείο.
β4. για το επίπεδο των παροχών σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησής του ή αλλαγής της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή διαγραφής του από το Ταμείο.
β5. για τις ρυθμίσεις περί μεταφοράς των δικαιωμάτων του σε άλλο ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης.
β6. για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ταμείου.
γ. Δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα.
Κάθε μέλος δικαιούται να λαμβάνει αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων:
γ1. του Ισολογισμού
γ2. του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως για κάθε κίνδυνο−παροχή
γ3. της Ετήσιας Έκθεσης Διοικήσεως
γ4. της Αναλογιστικής Μελέτης,
γ5. της Έκθεσης Ορκωτών Ελεγκτών.
Το ως άνω δικαίωμα ασκείται με υποβολή έγγραφης αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου.
δ. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Κάθε μέλος του Ταμείου έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου.
ε. Δικαίωμα διαγραφής.
Κάθε μέλος του Ταμείου δικαιούται να ζητήσει τη διαγραφή του από το Ταμείο, εφόσον έχει ελάχιστο χρόνο ασφάλισης σε αυτό τουλάχιστον ενός έτους και προειδοποιήσει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου περί της ασκήσεως του δικαιώματός του αυτού ένα μήνα πριν. Επί αλλαγής της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα διαγραφής χωρίς τον χρονικό περιορισμό παραμονής στην ασφάλιση του Ταμείου επί ένα έτος και χωρίς την προϋπόθεση της προειδοποίησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου ένα μήνα πριν.
στ. Μη απώλεια ασφαλιστικών δικαιωμάτων επί αλλαγής επαγγελματικής δραστηριότητας ή διαγραφής από το Ταμείο για άλλο λόγο.
Σε περίπτωση που μέλος αλλάζει επαγγελματική δραστηριότητα ή ασκεί το δικαίωμα διαγραφής του από το Ταμείο για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δικαιούται είτε να μεταφέρει τα δικαιώματα του σε άλλο ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης που λειτουργεί στο χώρο της απασχολήσεως του, είτε να λάβει την παροχή του Κλάδου Εφάπαξ που του αναλογεί σε σχέση με το χρόνο παραμονής του στο Ταμείο, όταν συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη θεμελίωση του δικαιώματος σε παροχή που ορίζονται στο άρθρο 29 του παρόντος Καταστατικού.

Αρθρο 7
Βεβαίωση εισφορών−παροχών – Ενημερωτικό δελτίο
α. Για την ικανοποίηση του δικαιώματος ενημέρωσης των μελών του το Ταμείο υποχρεούται μετά το κλείσιμο κάθε οικονομικής χρήσης να αποστέλλει με δαπάνες του σε κάθε μέλος ειδικό ενημερωτικό δελτίο.
β. Το Ταμείο υποχρεούται μετά το κλείσιμο κάθε οικονομικής χρήσης να αποστέλλει σε κάθε μέλος βεβαίωση για τις εισφορές που έχει καταβάλει, το χρόνο ασφάλισης του και το κεφάλαιο που έχει σωρευτεί στον ατομικό συνταξιοδοτικό του λογαριασμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΟΡΟΙ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Αρθρο 8
Πόροι του Ταμείου
Πόροι του Ταμείου είναι:
α. τα δικαιώματα εγγραφής των μελών του
β. οι εισφορές των μελών του
γ. οι πρόσοδοι της περιουσίας του
δ. κάθε είδους χαριστικές ή μη καταβολές προς το Ταμείο
ε. κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

Αρθρο 9
Δικαίωμα εγγραφής
Κάθε πρόσωπο που εγγράφεται ως μέλος στο Ταμείο καταβάλλει ως δικαίωμα εγγραφής ποσό δέκα (10) ευρώ.
Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Αρθρο 10
Όργανα Διοίκησης του Ταμείου Όργανα Διοίκησης του Ταμείου είναι:
α. Η Γενική Συνέλευση.
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 11
Γενική Συνέλευση − Αρμοδιότητες
Η Γενική Συνέλευση των μελών του Ταμείου είναι το ανώτατο όργανο αυτού και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Εκλέγει τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και ορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ.
β. Εκλέγει και ανακαλεί ή παύει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. Αποφασίζει την άσκηση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ζημίωσαν το Ταμείο και διορίζει ειδικούς εκπροσώπους του Ταμείου για τη διεξαγωγή της σχετικής δίκης.
δ. Αποφασίζει για την ενοποίηση του Ταμείου με άλλα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (Ν.Π.Ι.Δ χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα) στην ημεδαπή ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη σύσταση ομοσπονδιών και ενώσεων με αυτά τα ταμεία ή τη συμμετοχή σε ήδη λειτουργούσες ομοσπονδίες και ενώσεις των ως άνω ταμείων.
ε. Αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού.
στ. Αποφασίζει για τη διάσπαση ή τη διάλυση του Ταμείου.
ζ. Διορίζει εκκαθαριστές.
η. Αποφασίζει εάν η εκκαθάριση του Ταμείου θα λήξει με τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης στα μέλη του Ταμείου ή τη μεταβίβαση του ενεργητικού του Ταμείου σε άλλο Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης.

Αρθρο 12
Γενική Συνέλευση – Σύγκληση− Πρακτικά
α. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί Γενική Συνέλευση υποχρεωτικά ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη λήξη της θητείας του, και κατά τη διακριτική του ευχέρεια, όποτε το κρίνει αναγκαίο. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση, εφόσον το ζητούν εγγράφως τα 5/11 τουλάχιστον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, στην οποία πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται τα θέματα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, της οποίας ζητείται η σύγκληση. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της αιτήσεως των μελών του Ταμείου για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.
β. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον πρόεδρο μετά από απόφαση του Δ.Σ. με πρόσκλησή του προς τα μέλη, η οποία τοιχοκολλάται σε εμφανή σημεία στα γραφεία του Ταμείου και δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, οι οποίες έχουν, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση περιλαμβάνει υποχρεωτικά:
− τον τόπο της συνεδρίασης
− την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης
− τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
− αν η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται είναι πρώτη ή η δεύτερη.
γ. Τα μέλη του Ταμείου παρίστανται και ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις αυτοπροσώπως.
δ. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης τα μέλη που παρίστανται εκλέγουν Πρόεδρο και δύο Γραμματείς Γενικής Συνέλευσης, οι οποίοι καταχωρούν περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Στο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μελών που παραστάθηκαν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως.

Αρθρο 13
Γενική Συνέλευση – Απαρτία – Πλειοψηφία – Αποφάσεις
α. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εφόσον στην πρώτη Γενική Συνέλευση είναι παρόντα το 1/5 τουλάχιστον των μελών του Ταμείου.
Αν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Γενική Συνέλευση, καλείται νέα, με τα ίδια ακριβώς θέματα, μετά από τρεις (3) το λιγότερο ημέρες και μέσα σε δέκα (10) το πολύ ημέρες από την πρώτη Γενική Συνέλευση. Η δεύτερη αυτή Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών του Ταμείου.
β. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
γ. Κατ΄ εξαίρεση για την απόφαση Γενικής Συνέλευσης περί
γ1. Τροποποίησης του Καταστατικού,
γ2. Ενοποίησης του Ταμείου με άλλα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης,
γ3. Σύστασης Ομοσπονδιών και Ενώσεων με άλλα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, εάν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Γενική Συνέλευση, καλείται νέα, με τα ίδια ακριβώς θέματα, όπως ορίζεται στην παράγραφο α του παρόντος άρθρου. Η δεύτερη Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία εφόσον είναι παρόντες το 1/20 τουλάχιστον των μελών του Ταμείου. Στην δεύτερη αυτή Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία των παρόντων αποφασίζεται η διεξαγωγή πανελλαδική μυστικής ψηφοφορίας. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεσμεύει τη Γενική Συνέλευση εφόσον υπέρ της πρότασης της τροποποίησης του Καταστατικού ή της ενοποίησης του Ταμείου με άλλα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης ή της σύστασης Ομοσπονδιών και Ενώσεων με άλλα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης ψήφισε το ½ των μελών του Ταμείου.
δ. Επιπλέον, κατ΄ εξαίρεση για την απόφαση Γενικής Συνέλευσης περί
δ1. Αρσεως της εμπιστοσύνης στο Δ.Σ.,
δ2. Ανακλήσεως μελών του Δ.Σ.
δ3. Διάσπασης ή Διάλυσης του Ταμείου,
δ4. Τρόπου διανομής του προϊόντος της εκκαθάρισης σε περίπτωση διάλυσης του Ταμείου, απαιτείται η παρουσία στην Γενική Συνέλευση του 1/4 των μελών του Ταμείου και απόφαση της απλής πλειοψηφίας των παρόντων για διεξαγωγή πανελλαδικής μυστικής ψηφοφορίας. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεσμεύει τη Γενική Συνέλευση εφόσον υπέρ της πρότασης Αρσεως της Εμπιστοσύνης στο Δ.Σ, Ανακλήσεως μελών Δ.Σ., Διάσπασης ή Διάλυσης του Ταμείου και περί του Τρόπου Διανομής του Προϊόντος της εκκαθάρισης σε περίπτωση διάλυσης του Ταμείου, ψήφισε το ½ των μελών του Ταμείου.

Αρθρο 14
Διοικητικό Συμβούλιο – Σύνθεση – Θητεία − Αρμοδιότητες
α. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου αποτελείται από έντεκα (11) μέλη.
Τα μέλη αυτά επιβάλλεται να εκπροσωπούν όλους τους κλάδους που υπάρχουν στον χώρο των Γεωτεχνικών, ως ακολούθως:
− Τέσσερις (4) από τον κλάδο των Γεωπόνων
− Δύο (2) από τον κλάδο των Δασολόγων
− Δύο (2) από τον κλάδο των Κτηνιάτρων
− Δύο (2) από τον κλάδο των Γεωλόγων
− Ένας (1) από τον κλάδο των Ιχθυολόγων.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για τετραετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι 6 μήνες μετά τη λήξη της.
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση του Ταμείου, στη διαχείριση της περιουσίας του και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού του Ταμείου. Υπέρ του Διοικητικού Συμβουλίου συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας.
γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:
γ1. μεριμνά για το σχηματισμό του αναγκαίου μαθηματικού αποθέματος του Κλάδου Εφάπαξ του Ταμείου και την κάλυψή του με ασφαλιστική τοποθέτηση βάσει των όσων αναφέρονται σε επόμενο κεφάλαιο, επενδύει την περιουσία του Ταμείου και χαράσσει την επενδυτική πολιτική του Ταμείου.
γ2. Επιλέγει την Εταιρεία Διαχείρισης του Ταμείου και της αναθέτει με σύμβαση τη διαχείριση αυτού, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ταμείου.
γ3. Παύει την Εταιρεία Διαχείρισης του Ταμείου με αιτιολογημένη απόφαση, αφού λάβει υπόψη την γνώμη του Συμβούλου Διαχείρισης.
γ4. Μεριμνά για το σχηματισμό των αποθεμάτων μη δεδουλευμένων εισφορών και εκκρεμών ζημιών του Κλάδου Αλληλεγγύης και την κάλυψή τους με ασφαλιστική τοποθέτηση.
γ5. Διαχειρίζεται το ίδιο ή αποφασίζει την ανάθεση της διαχείρισης των επενδύσεων του Κλάδου Αλληλεγγύης.
γ6. Σχηματίζει το περιθώριο φερεγγυότητας του Κλάδου Αλληλεγγύης.
γ7. Μεριμνά για την πλήρη αντασφαλιστική κάλυψη του Κλάδου Αλληλεγγύης.
γ8. Καθορίζει τον τρόπο επένδυσης και την επενδυτική πολιτική για τα ίδια κεφάλαια του Ταμείου κατά τα προβλεπόμενα σε επόμενο κεφάλαιο.
γ9. Διορίζει Σύμβουλο Διαχείρισης, όπως επίσης τον ανακαλεί ή αίρει την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του.
γ10. Αποφασίζει για την εγγραφή μελών στο Ταμείο.
γ11. Αποφασίζει για τη διαγραφή των μελών του Ταμείου.
γ12. Κρίνει περί της ύπαρξης αδυναμίας καταβολής εισφορών.
γ13. Προβαίνει σε όχληση των μελών που δεν καταβάλουν την εισφορά στον Κλάδο Αλληλεγγύης, ενημερώνοντας τα για τις συνέπειες της μη καταβολής αυτής.
γ14. Αποφασίζει τη μεταφορά των δικαιωμάτων των μελών του.
γ15. Απονέμει εφάπαξ παροχή στους ασφαλισμένους του.
γ16. Συντάσσει τον προϋπολογισμό και την ετήσια έκθεση διοικήσεως του Ταμείου.
γ17. Συντάσσει κάθε τρία τουλάχιστον χρόνια μελέτες για τη σχέση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου προς τις υποχρεώσεις του και την ενδεδειγμένη στρατηγική επενδύσεων του Ταμείου με προοπτική όχι μικρότερη των δέκα ετών.
γ18. Εγκρίνει τον ισολογισμό και τους λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσεων.
γ19. Δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε μία ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας και σε μία οικονομική τις οικονομικές καταστάσεις, τα πιστοποιητικά ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών και τα πορίσματα ελέγχου της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
γ20. Υποβάλλει ετησίως στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή τα έγγραφα και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 7 παρ. 18 ν. 3029/2002 και την Φ.Επαγγ. ασφ./οικ.16/9.4.2003 απόφαση του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
γ21. Χορηγεί μια φορά τουλάχιστον το έτος με δαπάνη του Ταμείου βεβαίωση στα μέλη του για τις καταβληθείσες εισφορές και τα δικαιώματά τους για παροχές.
γ22. Αποφασίζει κάθε δαπάνη που αφορά στη λειτουργία του Ταμείου.
γ23. Ασκεί τις αξιώσεις του Ταμείου κατά του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που το ζημίωσε κατά τα οριζόμενα σε επόμενο κεφάλαιο.
γ24. Διορίζει ορκωτούς ελεγκτές στους οποίους αναθέτει τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου.
γ25. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό του Ταμείου, οικονομικούς, νομικούς συμβούλους, αναλογιστές, λογιστές−φοροτεχνικούς κ.λπ.
γ26. Αναθέτει την εκτέλεση έργων, εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ταμείου.
γ27. Διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους.
γ28. Συγκροτεί ειδικές επιτροπές από μέλη του Ταμείου ή και τρίτους για τη μελέτη θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία του.
γ29. Καθορίζει με απόφασή του τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των μελών στο Ταμείο και για την απονομή των παροχών.
γ30. Αποφασίζει και εισηγείται την τροποποίηση ή τη συμπλήρωση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού στη Γενική Συνέλευση.
γ31. Αποφασίζει για την αναπροσαρμογή των εισφορών και των δικαιωμάτων εγγραφής καθώς και για την αναπροσαρμογή των παροχών του Κλάδου Αλληλεγγύης.
γ32. Λαμβάνει κάθε μέτρο για την καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του Ταμείου.
γ33. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί και δεσμεύει απεριόριστα το Ταμείο για οποιοδήποτε θέμα, για το οποίο είτε κατά το νόμο είτε κατά το Καταστατικό δεν απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενδεικτικά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. με μόνη την υπογραφή του:
Εκπροσωπεί το Ταμείο ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, Ελληνικού ή Αλλοδαπού κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένου και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής, καθώς και κάθε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας του Ταμείου, επιμελείται για την τήρηση των διατάξεων του ν. 3029/2002 και της ισχύουσας νομοθεσίας γενικά, ανοίγει λογαριασμούς σε Τράπεζες και Ταμιευτήρια καταθέτων στο όνομα και για λογαριασμό του Ταμείου οποιοδήποτε ποσό, στα πλαίσια διεκπεραίωσης των εργασιών του Ταμείου.
Ο Αντιπρόεδρος του Ταμείου αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει κατά περίπτωση, για ορισμένου είδους πράξεις, ένα ή περισσότερα μέλη του για εκπροσώπηση του Ταμείου.
Λοιπά θέματα διοίκησης του Ταμείου που αφορούν στις συνεδριάσεις, τις αποφάσεις και γενικά στη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό.

Αρθρο 15
Αρχαιρεσίες
α. Αρχαιρεσίες διενεργούνται για την εκλογή του πρώτου 11μελούς Διοικητικού Συμβουλίου ( Δ.Σ. ) του Ταμείου καθώς και ανά τετραετία ή οποτεδήποτε σε περίπτωση άρσης της εμπιστοσύνης της Γενικής Συνέλευσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Αρχαιρεσίες διενεργούνται προς ανάδειξη του εντεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και ισάριθμων ανά κλάδο αναπληρωματικών μελών από τους κατά σειρά επιτυχίας επιλαχόντες, με ψηφοφορία δι’ αλληλογραφίας.
Εάν από κάποιο κλάδο δεν υπάρχουν υποψηφιότητες ή οι υπάρχουσες είναι λιγότερες από τον αριθμό τωνεκλεγομένων στον κλάδο βάσει του άρθρου 14 παραγρ. α του παρόντος Καταστατικού, τότε αφού γίνει η εκλογή των μελών του Δ.Σ. από τους κλάδους όπου ο αριθμός των υποψηφίων είναι υπέρτερος του αριθμού των εκλεγομένων ανά κλάδο στη συνέχεια το 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου συμπληρώνεται από τους κατά σειρά επιτυχίας επιλαχόντες υποψηφίους ανεξαρτήτως από ποιόν κλάδο προέρχονται.
Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, υπό την παρουσία νομίμως διοριζόμενου δικαστικού αντιπροσώπου. Εφόσον κατά την ημέρα της διεξαγωγής των εκλογών δεν εμφανιστεί δικαστικός αντιπρόσωπος, οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με ευθύνη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.
β. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή είναι τριμελής.
Τα μέλη της εκλέγονται, μαζί με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, από τη Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία.
γ. Στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή δεν μπορούννα συμμετέχουν πρόσωπα που είναι υποψήφιοι.
δ. Τα μέλη του Ταμείου που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για μέλη Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν σχετική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
ε. Κώλυμα εκλογής ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου συντρέχει στο πρόσωπο όσων:
ε1. Ασκούν ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου δραστηριότητες, όπως ορίζονται σε επόμενο κεφάλαιο.
ε2. Είναι ανίκανοι να αναλάβουν ή να διατηρήσουν δημόσιο λειτούργημα.
ε3. Δεν έχουν ελευθερία διαχείρισης της περιουσίας τους.
ε4. Παραπέμφθηκαν με οριστικό βούλευμα για κακούργημα, για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία στην υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, εγκλήματα κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήμιση.
στ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός επτά (7) το πολύ ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων συντάσσει, βάσει των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, πίνακα υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά. Υποχρεωτικά δίπλα στο όνομα του κάθε υποψηφίου θα πρέπει να αναφέρεται και ο κλάδος στον οποίο ανήκει (Γεωπόνος, Δασολόγος, Κτηνίατρος, Γεωλόγος, Ιχθυολόγος). Ο πίνακας αυτός αποτελεί το ενιαίο ψηφοδέλτιο των αρχαιρεσιών. Το ψηφοδέλτιο αυτό αναρτάται στα γραφεία του Ταμείου, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου.
ζ. Η ψηφοφορία διεξάγεται την ημερομηνία που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ταυτόχρονα σε όλη την Ελλάδα, εντός τριών (3) το πολύ μηνών από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
η. Το ενιαίο ψηφοδέλτιο αποστέλλει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή στα μέλη τουλάχιστον σαράντα (40) ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Η αποστολή γίνεται με φάκελο εντός του οποίου υπάρχει άλλος φάκελος, που απευθύνεται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, ο οποίος φέρει σφραγίδα ότι έχει καταβληθεί το γραμματόσημο, και ένας ακόμη φάκελος, μικρότερος, εντός του οποίου τοποθετείται το ψηφοδέλτιο.
Τα μέλη μπορούν να θέσουν έως τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης.
θ. Μετά την ψηφοφορία ή σταυροδοσία τα μέλη αποστέλλουν τον φάκελο, στον οποίο περιέχεται, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, το ψηφοδέλτιο εντός μικρότερου φακέλου, συστημένα, με παραλήπτη την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, Poste Restante Θεσσαλονίκης.
θ1. Οι φάκελοι που φθάνουν, παραμένουν στο Ταχυδρομείο μέχρι το βράδυ της ημέρας διεξαγωγής των εκλογών που έχει καθορισθεί από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, κατά την προκήρυξη των εκλογών.
θ2. Την τελευταία ημέρα της διεξαγωγής των εκλογών η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή τοποθετεί κάλπες στην έδρα του Ταμείου ώστε όσοι επιθυμούν να μπορούν να ψηφίσουν αυτοπροσώπως.
θ3. Το απόγευμα της τελευταίας ημέρας διεξαγωγής των εκλογών η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει τους φακέλους από το Ταχυδρομείο. Κατόπιν καταχωρίζει το αναγραφόμενο σε κάθε φάκελο ονοματεπώνυμο και αριθμό μητρώου στην ονομαστική κατάσταση των ψηφισάντων και ταυτόχρονα διαγράφει το όνομα του ψηφίσαντος στο σχετικό κατάλογο ψηφοφόρων του Ταμείου.
Στη συνέχεια αποσφραγίζει τον φάκελο αυτό και ρίπτει εντός της ψηφοδόχου το περιεχόμενο σε αυτόν μικρότερο φάκελο ο οποίος περιέχει και το ψηφοδέλτιο.
Για το απόρρητο της ψηφοφορίας ανακατώνει όλους τους φακέλους που περιέχονται στην ψηφοδόχο. Κατόπιν προβαίνει στη διαλογή των ψηφοδελτίων.
ι. Μετά το πέρας της διαλογής, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τα αναδειχθέντα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σαν αναπληρωματικά μέλη το σύνολο των υπολοίπων υποψηφίων, κατά σειρά επιτυχίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων του ίδιου κλάδου η σειρά καθορίζεται με κλήρωση, την οποία διενεργεί η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
ια. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό για τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Το πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της και μαζί με τα ψηφοδέλτια και τα σχετικά με τις αρχαιρεσίες έγγραφα παραδίδονται στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους προτίμησης, προς φύλαξη στο αρχείο του Ταμείου. Αντίγραφο του πρακτικού αυτού αναρτάται στα γραφεία του Ταμείου.
Γίνεται κοινοποίηση στα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ.
Μέχρι την συγκρότηση του νέου Δ.Σ. η Διοίκηση ασκείται από το απερχόμενο Δ.Σ.

Αρθρο 16
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου − Αναπλήρωση μελών του
α1. Με επιμέλεια του συμβούλου που έλαβε τους περισσότερους ψήφους, το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός επτά (7) ημερών από την εκλογή του, συνέρχεται σε συνεδρίαση και εκλέγει, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, με απλή πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα αυτού.
α2. Εφόσον κατά την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απλή πλειοψηφία, ο σύμβουλος που έλαβε τους λιγότερους ψήφους αποσύρει την υποψηφιότητα του και η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των υπόλοιπων υποψηφίων.
Εάν και πάλι, κατά την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απλή πλειοψηφία, ο σύμβουλος που έλαβε τους λιγότερους ψήφους αποσύρει την υποψηφιότητα του και η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των υπόλοιπων υποψηφίων.
Επί ισοψηφίας, ο σύμβουλος που αποσύρει την υποψηφιότητα του επιλέγεται κατόπιν κληρώσεως.
Η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να επιτευχθεί η απαιτούμενη απλή πλειοψηφία και ολοκληρώνεται σε μία συνεδρίαση.
α3. Οι διατάξεις των παραγράφων α1 και α2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για την εκλογή όλων των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα).
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο παραλαμβάνει τη Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση του Ταμείου εντός δέκα (10) ημερών από την εκλογή του, παρουσία του Προέδρου του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.
γ. Σε περίπτωση έκπτωσης, θανάτου ή αποχώρησης για οποιοδήποτε λόγο μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η θέση του καταλαμβάνεται από το κατά σειράν επιτυχίας αναπληρωματικό μέλος, του ιδίου κλάδου.
Αν κενωθούν έως και δύο θέσεις τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, έτσι ώστε τα εναπομείναντα μέλη να είναι εννέα (9), και έχει εξαντληθεί ο πίνακας των αναπληρωματικών μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί κανονικά. Μόνον εφόσον οι κενές θέσεις τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρεις και έχει εξαντληθεί ο πίνακας των αναπληρωματικών μελών, όλων των κλάδων διενεργούνται νέες αρχαιρεσίες για την πλήρωση των κενών θέσεων των τακτικών και αναπληρωματικών μελών εντός δύο (2) μηνών. Τα μέλη προς αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εξέπεσαν, απεβίωσαν ή αποχώρησαν, εκλέγονται για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αντικαθιστούν.

Αρθρο 17
Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου
α. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου ή, εάν αυτός κωλύεται, του Αντιπροέδρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Επίσης συνεδριάζει εκτάκτως όταν υπάρχει ανάγκη, κατά την κρίση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου που τον αναπληρώνει ή όταν το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο στην οποία πρέπει να αναφέρονται επί ποινή απαραδέκτου τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος υποχρεούται μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών από την υποβολή της αίτησης να ορίσει συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου με τα θέματα που αναγράφονται σε αυτήν. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, τα θέματα αυτά αναγράφονται πρώτα στην ημερήσια διάταξη της επόμενης τακτικής συνεδρίασης.
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, μπορεί να ορίζει συγκεκριμένες ημέρες για τις τακτικές συνεδριάσεις του.
γ. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Σύντμηση της προθεσμίας αυτής επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, η οποία αιτιολογείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει. Στην πρόσκληση σε συνεδρίαση αναγράφονται ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Λήψη αποφάσεων για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει.
δ. Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κωλύεται να παραστεί σε συνεδρίαση, οφείλει να ειδοποιεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, διαφορετικά θεωρείται αδικαιολογήτως απόν.
ε. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) ή δικαιολογημένα από δέκα (10) διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
στ. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρευρίσκονται σε αυτό τουλάχιστον έξι (6) μέλη, και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του.
ζ. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν πρόκειται για προσωπικά ζητήματα ή αν, εκ των προτέρων, το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ότι η ψηφοφορία είναι μυστική, κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
η. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων και τυχόν αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παραστάθηκαν στη συνεδρίαση.
θ. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εκτελούνται πριν από την επικύρωση των πρακτικών, τουλάχιστον από την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το αργότερο μέχρι την επόμενη συνεδρίαση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επί επείγουσας, κατά τη κρίση του, ανάγκης, να αποφασίζει την άμεση επικύρωση των πρακτικών.
ι. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται αμοιβής. Εφόσον όμως τα μέλη του Ταμείου υπερβούν τα χίλια οκτακόσια (1800) ορίζεται αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου.

Αρθρο 18
Διοικητικό Συμβούλιο – Ευθύνη
α Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται σε κάθε επιμέλεια και ευθύνονται έναντι του Ταμείου για κάθε πταίσμα τους κατά τη διοίκηση των υποθέσεών του. Το βάρος αποδείξεως της απαιτούμενης επιμέλειας έχει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις που λήφθηκαν σε συνεδρίαση κατά την οποία δεν παρίσταντο ή παραστάθηκαν και διαφώνησαν, εφόσον η διαφωνία τους καταγράφηκε στο πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Το Ταμείο δύναται να παραιτηθεί των αξιώσεών του προς αποζημίωση κατά μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή να συμβιβασθεί μόνον μετά την πάροδο διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση.
γ. Οι ως άνω αξιώσεις του Ταμείου υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τελέσεως της ζημιογόνου πράξεως. Κατ’ εξαίρεση, αν η ζημιογόνος πράξη προκλήθηκε από δόλο, η παραγραφή είναι δεκαετής.
δ. Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ζημίωσε το Ταμείο με δόλο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ασκήσει τις αξιώσεις του Ταμείου κατά τούτου. Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ζημίωσε το Ταμείο από αμέλεια, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ασκήσει τις αξιώσεις του Ταμείου κατά τούτου, εκτός εάν διαφορετικά αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απλή απαρτία και απλή πλειοψηφία.
ε. Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ασκήσει τις αξιώσεις του Ταμείου κατά μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που το ζημίωσε μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η αγωγή πρέπει να εγερθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
Προς διεξαγωγή της δίκης η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους. Το διορισμό ειδικών εκπροσώπων για τη διεξαγωγή της δίκης μπορεί να ζητήσουν από τα δικαστήρια τα μισά συν ένα μέλη του Ταμείου, αν η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου παρέλθει άπρακτη.

Αρθρο 19
Σύμβουλος Διαχείρισης
Για την καλλίτερη αξιοποίηση των επενδύσεων του Ταμείου, το Δ.Σ. διορίζει Σύμβουλο Διαχείρισης.
Η θητεία του Συμβούλου Διαχείρισης είναι τετραετής.
Ο Σύμβουλος Διαχείρισης επιλέγεται και διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός ενός (1) μηνός από την ανάληψη από αυτό της διοίκησης του Ταμείου.
Ως Σύμβουλος Διαχείρισης διορίζεται πρόσωπο με επαγγελματική καταλληλότητα, εμπειρία και προϋπηρεσία σε δραστηριότητες συναφείς με επενδυτικά και χρηματιστηριακά θέματα, σε οργανωμένη αγορά της Ελλάδας ή του εξωτερικού, σε υπηρεσίες κεφαλαιαγοράς Τραπεζών, του Δημοσίου και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, σε εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου ή εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, και γενικότερα σε εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και να μην έχουν καταδικασθεί για πειθαρχικά παραπτώματα.
Ο Σύμβουλος Διαχείρισης έχει τις ακόλουθες αρμο− διότητες:
(α) Προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο κατευθύνσεις για τη διαμόρφωση της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου.
(β) Παρακολουθεί τη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου από την Εταιρεία Διαχείρισης και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.
(γ) Προβαίνει αυτεπάγγελτα ή κατόπιν εντολής του Διοικητικού Συμβουλίου σε μελέτες και έρευνες για κάθε θέμα σχετικό με τη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου.
(δ) Προτείνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου στο Διοικητικό Συμβούλιο.
(ε) Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
(στ) Μετέχει σαν παρατηρητής στις συνεδριάσεις των Επενδυτικών Επιτροπών των Εταιρειών Διαχείρισης και των ΑΕΔΑΚ στις οποίες έχει επενδύσει το Ταμείο.
(ζ) Προτείνει προϊόντα χαμηλού κινδύνου για την τοποθέτηση της περιουσίας του Κλάδου Αλληλεγγύης του Ταμείου.

Αρθρο 20
Ασυμβίβαστα μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Συμβούλου Διαχείρισης
Αποτελεί ασυμβίβαστο με την ιδιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συμβούλου Διαχείρισης του Ταμείου και ως εκ τούτου απαγορεύεται:
Η εργασιακή σχέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου Διαχείρισης, συζύγου ή συγγενούς μέχρι και του δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας αυτού με την ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που διαχειρίζεται την περιουσία του Κλάδου Εφάπαξ του Ταμείου.

Αρθρο 21
Υποχρέωση Εχεμύθειας
α. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Σύμβουλος Διαχείρισης έχουν υποχρέωση εχεμύθειας απέναντι στο Ταμείο. Υποχρεούνται σε αυστηρή τήρηση εχεμύθειας ως προς τα απόρρητα του Ταμείου, τα οποία κατέστησαν σε αυτά γνωστά εξ οιουδήποτε λόγου.
β. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά λόγο παύσης του παραβάτη από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και διακοπή της συνεργασίας με τον Σύμβουλο Διαχείρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΑΠΑΞ
Αρθρο 22
Εισφορές
α. Κάθε μέλος υποχρεούται να καταβάλλει στον Κλάδο Εφάπαξ του Ταμείου εισφορά κάθε ημερολογιακό τρίμηνο. Ειδικότερα, η εισφορά του τριμήνου 1.1−31.3 καταβάλλεται έως την 31η Μαρτίου, η εισφορά του τριμήνου 1.4−30.6 ως την 30η Ιουνίου, η εισφορά του τριμήνου 1.7−30.9 ως την 30η Σεπτεμβρίου και η εισφορά του τριμήνου 1/10−31/12 ως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
β. Tο ποσό της τριμηνιαίας εισφοράς δεν μπορεί να είναι κατώτερο από εξήντα (60) ευρώ ούτε ανώτερο από χίλια πεντακόσια (1500) ευρώ. Το κατώτατο και ανώτατο αυτό ποσό τριμηνιαίας εισφοράς αναπροσαρμόζεται με αναλογιστικά αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου περί αναπροσαρμογής του ποσού της εισφοράς γνωστοποιείται στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή.
γ. Κάθε μέλος επιλέγει το ποσό της τριμηνιαίας εισφοράς που καταβάλει στον Κλάδο Εφάπαξ του Ταμείου μεταξύ του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου και ανώτατου ποσού τριμηνιαίας εισφοράς.
Το δικαίωμα επιλογής του ποσού της εισφοράς ασκείται με έγγραφη δήλωση που το μέλος υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου μαζί με την αίτηση εγγραφής του σε αυτό.
δ. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να μεταβάλει το ύψος της τριμηνιαίας εισφοράς που καταβάλει στον Κλάδο Εφάπαξ του Ταμείου, υπό τον περιορισμό του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου και ανώτατου ποσού εισφορών.
Το δικαίωμα μεταβολής του ύψους της εισφοράς ασκείται μια φορά ανά ημερολογιακό έτος, με έγγραφη δήλωση που το μέλος υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου από την 10η Σεπτεμβρίου έως την 25η Νοεμβρίου Η μεταβολή ισχύει από 1η Ιανουαρίου του έτους μετά την υποβολή της αίτησης μεταβολής.
ε. Επί καταβολής εισφοράς μεγαλύτερης από την οφειλόμενη, το υπερβάλλον ποσό δεν επιφέρει καμιά συνέπεια και επιστρέφεται από το Ταμείο άτοκα στο μέλος.
στ. Επί καταβολής εισφοράς μικρότερης από την οφειλόμενη δεν λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος ασφάλισης το τρίμηνο στο οποίο ανάγεται η μη καταβληθείσα εξ ολοκλήρου τριμηνιαία εισφορά.
Στην περίπτωση αυτή, για την πίστωση του Ατομικού Συνταξιοδοτικού Λογαριασμού του μέλους με πρόσθετα μερίδια, καθώς και με την απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου του Ταμείου λαμβάνεται υπόψη μόνον το ποσό της εισφοράς που καταβλήθηκε.

Αρθρο 23
Τρόπος καταβολής της εισφοράς
α. Η καταβολή της εισφοράς τόσο στον Κλάδο Εφάπαξ όσο και στον Κλάδο Αλληλεγγύης του Ταμείου γίνεται μέσω πάγιας εντολής χρέωσης του τραπεζικού λογαριασμού του μέλους υπέρ του Ταμείου ή με ταχυπληρωμή μέσω ΕΛΤΑ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου μπορεί να καθορίζονται και άλλοι τρόποι καταβολής της εισφοράς.
β. Επί μελών που ασκούν το επάγγελμα τους ως υπάλληλοι στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, η καταβολή της εισφοράς τους στο Ταμείο μπορεί να γίνεται από τον εργοδότη τους, εφόσον υποβληθεί σχετική συμφωνία εργαζομένων− εργοδότη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου και η συμφωνία αυτή εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου.

Αρθρο 24
Συνέπειες μη καταβολής των εισφορών
α. Η μη καταβολή στον Κλάδο Εφάπαξ του Ταμείου της τριμηνιαίας εισφοράς εντός του τριμήνου στο οποίο αντιστοιχεί, όπως ορίζεται παραπάνω, συνεπάγεται:
α1. Τη μη πίστωση του ατομικού συνταξιοδοτικού λογαριασμού του μέλους με πρόσθετα μερίδια.
α2. Τη μη λήψη υπόψη ως χρόνου ασφάλισης του τριμήνου στο οποίο ανάγεται η μη καταβληθείσα τριμηνιαία εισφορά.
β. Κατ’ εξαίρεση, επί αδυναμίας καταβολής μέχρι και τεσσάρων (4) συνεχόμενων τριμηνιαίων εισφορών λόγω ασθένειας, ανικανότητας για εργασία ή ανεργίας του μέλους, η συνδρομή της οποίας βεβαιώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, επέρχονται μόνον οι συνέπειες του στοιχείου α1 της πρώτης παραγράφου.

Αρθρο 25
Μαθηματικό Απόθεμα
α. Το Ταμείο δημιουργεί μαθηματικό απόθεμα, το ύψος του οποίου αντανακλά τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Κλάδου Εφάπαξ αυτού.
β. Ο υπολογισμός και η κάλυψη με ασφαλιστική τοποθέτηση του μαθηματικού αποθέματος γίνονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 15 και 16 του ν. 3029/2002 (όπως η παρ.15 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3385/2005) και όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, κατ’ εφαρμογή της Φ.Επαγγ.Ασφ./οικ.16/9.4.2003 απόφασης του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, και του Κοινοτικού Δικαίου όπως ενσωματώνεται στην Εθνική Νομοθεσία.

Αρθρο 26
Τρόπος επένδυσης Μαθηματικού Αποθέματος
α. Για την κάλυψη του μαθηματικού αποθέματος με ασφαλιστική τοποθέτηση το Ταμείο επενδύει τα περιουσιακά του στοιχεία μέσω μιας ή περισσοτέρων Διαχειριστικών Εταιρείων.
β. Οι τοποθετήσεις του ενεργητικού του Ταμείου ακολουθούν τους ποσοτικούς επενδυτικούς περιορισμούς που προβλέπονται από το άρθρο 7 παρ. 15 του ν. 3029/02, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3385/2005 και όπως εκάστοτε ισχύει, κατ’ εφαρμογή της Φ.Επαγγ.Ασφ./οικ.16/9.4.2003 απόφασης του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, και του Κοινοτικού Δικαίου όπως ενσωματώνεται στην Εθνική Νομοθεσία.
γ. Από κάθε τριμηνιαία εισφορά που το μέλος καταβάλλει στο Ταμείο, ποσοστό 97,5% μεταφέρεται στην Διαχειριστική Εταιρεία και πιστώνεται στον ατομικό λογαριασμό του μέλους που την κατέβαλε. Το υπόλοιπο 2,5% της εισφοράς κάθε μέλους διατίθεται για το σχηματισμό ίδιων κεφαλαίων του Κλάδου Εφάπαξ του Ταμείου. Τα ποσοστά αυτά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόκτηση από το Ταμείο οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, εφόσον πωλητές είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Σύμβουλος Διαχείρισης, σύζυγοι ή συγγενείς μέχρι και του δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας των προσώπων αυτών, καθώς και εταιρείες στις οποίες τα ως άνω πρόσωπα είναι ιδρυτές, μέτοχοι ή εταίροι που εκπροσωπούν το 1/20 του κεφαλαίου των εν λόγω εταιριών. Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απέκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από τα ως άνω πρόσωπα εντός των προηγούμενων δώδεκα (12) μηνών από τη μεταβίβαση.

Αρθρο 27
Περιθώριο Φερεγγυότητας
Το Ταμείο δεν έχει υποχρέωση σχηματισμού περιθωρίου φερεγγυότητας για τον Κλάδο Εφάπαξ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της Φ.Επαγγ.ασφ./οικ.16/9.4.2003 απόφασης του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Αρθρο 28
Αντασφάλιση
Το Ταμείο δεν έχει υποχρέωση αντασφάλισης για τον Κλάδο Εφάπαξ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 της Φ.Επαγγ.ασφ./οικ.16/9.4.2003 απόφασης του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Αρθρο 29
Προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος σε παροχή από τον Κλάδο Εφάπαξ
Ο ασφαλισμένος δικαιούται εφάπαξ παροχή από το Ταμείο εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. είναι ηλικίας 65 ετών και έχει χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο τουλάχιστον ένα (1) έτος ή
β. είναι ηλικίας 62 ετών και έχει χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο τουλάχιστον πέντε (5) έτη ή
γ. είναι ηλικίας 55 ετών και έχει χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη ή
δ. ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον έχει είκοσι (20) τουλάχιστον έτη ασφάλισης στο Ταμείο.

Αρθρο 30
Ποσό εφάπαξ παροχής
α. Ο Κλάδος Εφάπαξ εφαρμόζει το κεφαλαιοποιητικό σύστημα προκαθορισμένης εισφοράς. Δεν εγγυάται το ύψος της εφάπαξ παροχής ούτε το ύψος της επενδυτικής απόδοσης.
β. Σε κάθε ασφαλισμένο που πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 29 του παρόντος Καταστατικού απονέμεται εφάπαξ παροχή ίση με το κεφάλαιο που έχει σωρευθεί στον Ατομικό Συνταξιοδοτικό του Λογαριασμό έως την ημέρα καταβολής της παροχής.
γ. Η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται στον ασφαλισμένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από αίτησή του. Ο ατομικός συνταξιοδοτικός λογαριασμός του ασφαλισμένου ρευστοποιείται εντός 10 ημερών από την έκδοση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου περί καταβολής της εφάπαξ παροχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αρθρο 31
Αίτηση Συνταξιοδότησης
Ο ασφαλισμένος στο Ταμείο εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 32 του παρόντος Καταστατικού έχει το δικαίωμα, κατόπιν αιτήσεώς του, προς το Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Γ.Ε. να ζητήσει αντί για καταβολή εφάπαξ, την καταβολή σύνταξης από το Ταμείο. Η αίτηση αυτή πρέπει να υποβληθεί στο Ταμείο τουλάχιστον 6 μήνες πριν την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης.

Αρθρο 32
Προϋποθέσεις Θεμελίωσης Δικαιώματος Συνταξιοδότησης
Ο ασφαλισμένος δικαιούται σύνταξη από το Ταμείο εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α1. Συνταξιοδοτείται ή έχει συνταξιοδοτηθεί από τον φορέα κυρίας ασφάλισης.
α2. Έχει χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο τουλάχιστον 18 χρόνια και ηλικία τουλάχιστον 60 ετών.
β. Έχει χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο τουλάχιστον 25 χρόνια, οπότε συνταξιοδοτείται ανεξαρτήτως άλλων προϋποθέσεων (ηλικίας− συνταξιοδότησης από φορέα κύριας ασφάλισης κ.λπ.).

Αρθρο 33
Ποσό Σύνταξης
Το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης από το Τ.Ε.Α.Γ.Ε. διαμορφώνεται αναλογιστικά, με βάση τους κατά τη στιγμή της συνταξιοδότησης (α) εν ισχύ εγκεκριμένους αναλογιστικούς πίνακες θνησιμότητας και (β) ενός τεχνικού επιτοκίου (σε συνάρτηση με το ισχύον ύψος των επιτοκίων), λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη το ύψος του ποσού του ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ, την ηλικία του ασφαλισμένου κατά την ημερομηνία συνταξιοδότησης, τα έξοδα διαχείρισης, το αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας όπως αυτό ορίζεται νομοθετικά, καθώς και πιθανή αντασφαλιστική κάλυψη για τον κίνδυνο της μακροβιότητας από το Ταμείο.

Αρθρο 34
Ετήσια Αναπροσαρμογή Συντάξεων
Κάθε συνταξιούχος θα συμμετέχει στην ετήσια επιτευχθείσα απόδοση, μέσω αναλογιστικής αναπροσαρμογής του ύψους της ετήσιας σύνταξης που του αναλογεί στο τέλος της κάθε χρήσης. Ο τρόπος της αναπροσαρμογής βάσει των επιτευχθεισών αποδόσεων, περιγράφεται στην ιδρυτική αναλογιστική μελέτη του Ταμείου.
Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου περί αναπροσαρμογής των ποσών της παροχής γνωστοποιείται στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή.

Αρθρο 35
Εγγυημένη Περίοδος Σύνταξης
Ταυτόχρονα με την έναρξη καταβολής της σύνταξης έχουμε και την έναρξη της εγγυημένης περιόδου για τον κάθε ασφαλισμένο.
Η εγγυημένη περίοδος έχει διάρκεια 10 ετών.
Εάν εντός της εγγυημένης περιόδου επέλθει ο θάνατος του ασφαλισμένου, τότε η σύνταξη μεταβιβάζεται στην/στον σύζυγο ή στα παιδιά αυτού. Η σύνταξη των δικαιοδόχων (σύζυγος ή παιδιά) διαρκεί έως ότου συμπληρωθεί η εγγυημένη περίοδος.
Με τη λήξη της εγγυημένης περιόδου το ταμείο δεν έχει καμία οικονομική υποχρέωση προς τους δικαιοδόχους.
Εάν ο θάνατος επέλθει μετά την παρέλευση της 10ετίας από την έναρξη καταβολής της σύνταξης, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση του Ταμείου προς τους δικαιοδόχους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Αρθρο 36
Έναρξη και Λήξη της ασφάλισης
α. Η ασφάλιση στον Κλάδο Αλληλεγγύης αρχίζει από την εγγραφή του μέλους στο Ταμείο, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος Καταστατικού.
β. Η ασφάλιση στον Κλάδο Αλληλεγγύης λήγει:
β1. με τη διαγραφή του μέλους από το Ταμείο κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού,
β2. επί μη καταβολής των εισφορών, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 37 και 38 του παρόντος Καταστατικού,
β3. με τη συνταξιοδότηση του μέλους από φορέα κοινωνικής ασφάλισης,
β4. με την απονομή εφάπαξ παροχής από τον Κλάδο Αλληλεγγύης.

Αρθρο 37
Εισφορές
α. Κάθε μέλος υποχρεούται να καταβάλλει στον Κλάδο Αλληλεγγύης του Ταμείου ετήσια εισφορά ύψους 45 ευρώ έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους στο οποίο ανάγεται. Το ποσό αυτό παραμένει σταθερό για μία πενταετία και αναπροσαρμόζεται κατά 5 ευρώ για κάθε επόμενη πενταετία (δηλ. 45 ευρώ για την πρώτη 5ετία, 50 ευρώ για τη δεύτερη πενταετία κ.ο.κ).
Το ύψος της ανά πενταετίας αναπροσαρμογής (ή οποιαδήποτε γενικότερη αλλαγή στον τρόπο των αναπροσαρμογών) τροποποιείται μόνο με αναλογιστικά αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου περί τροποποιήσεων γνωστοποιείται στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή.
β. Ο τρόπος καταβολής της εισφοράς στον Κλάδο Αλληλεγγύης ρυθμίζεται από το άρθρο 23 του παρόντος Καταστατικού.
γ. Από την εκάστοτε ετήσια εισφορά κάθε μέλους, ποσοστό 2% διατίθεται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Κλάδου Αλληλεγγύης.

Αρθρο 38
Συνέπειες μη καταβολής εισφορών
Η μη καταβολή από το μέλος της ετήσιας εισφοράς του στον Κλάδο Αλληλεγγύης επιφέρει την παύση της ασφάλισης του στον Κλάδο αυτό, όταν το μέλος, παρά την προηγούμενη έγγραφη όχληση−ενημέρωση του από το Διοικητικό Συμβούλιο για την υποχρέωση καταβολής της εισφοράς του και τις συνέπειες της μη καταβολής αυτής, εξακολουθεί να μην καταβάλει την εισφορά του έως την 30η Ιουνίου του ημερολογιακού έτους, στο οποίο αυτή ανάγεται.

Αρθρο 39
Αποθεματικά Κλάδου Αλληλεγγύης
α. Το Ταμείο δημιουργεί απόθεμα μη δεδουλευμένων εισφορών και απόθεμα εκκρεμών ζημιών για την πλήρη κάλυψη των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του Κλάδου Αλληλεγγύης αυτού.
β. Ο υπολογισμός και η κάλυψη με ασφαλιστική τοποθέτηση των αποθεματικών αυτών γίνονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 15 και 16 του ν. 3029/2002 (όπως η παρ.15 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3385/2005) και όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων και του Κοινοτικού Δικαίου, όπως ενσωματώνεται στην Εθνική Νομοθεσία.

Αρθρο 40
Τρόπος επένδυσης αποθεματικών Κλάδου Αλληλεγγύης
α. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, ύστερα από πρόταση του Συμβούλου Διαχείρισης, εξειδικεύει με απόφασή του τα περιουσιακά στοιχεία που θα αποτελέσουν τις επενδύσεις του Κλάδου Αλληλεγγύης. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Συμβούλου Διαχείρισης, αποφασίζει για τη διαχείριση των επενδύσεων του Κλάδου Αλληλεγγύης, την οποία μπορεί είτε να αναλάβει το ίδιο, είτε να αναθέσει σε διαχειριστές επενδύσεων και θεματοφύλακες, οι οποίοι κατέχουν τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία άδειες.
β. Κάθε ετήσια εισφορά των μελών στον Κλάδο Αλληλεγγύης χρησιμοποιείται για την ασφαλιστική τοποθέτηση των αποθεματικών του Κλάδου αυτού, καθώς και για το σχηματισμό του περιθωρίου φερεγγυότητας του Κλάδου Αλληλεγγύης, σύμφωνα με αναλογιστική μελέτη.
γ. Κατά τις επενδύσεις του Κλάδου Αλληλεγγύης εφαρμόζεται κατ’ αναλογία του άρθρου 26 παρ. δ του παρόντος Καταστατικού.

Αρθρο 41
Περιθώριο Φερεγγυότητας
Το Ταμείο σχηματίζει περιθώριο φερεγγυότητας για τον Κλάδο Αλληλεγγύης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3029/2002 καθώς και του άρθρου 4 της Υπ. Απόφασης Φ.Επαγγ.ασφ./οικ.16/9.4.2003, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν καθώς και το Κοινοτικό Δίκαιο όπως ενσωματώνεται στην Ελληνική νομοθεσία. Τα περιουσιακά στοιχεία που απαρτίζουν το περιθώριο φερεγγυότητας, όπως αυτά προβλέπονται από την αναλογιστική μελέτη, επενδύονται σε έντοκα γραμμάτια, τραπεζικές καταθέσεις.

Αρθρο 42
Αντασφάλιση
Το Ταμείο έχει υποχρέωση για επαρκή αντασφαλιστική κάλυψη για τον Κλάδο Αλληλεγγύης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 της Φ.Επαγγ.ασφ./οικ.16/9.4.2003 απόφασης του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, κατόπιν μελέτης που εκπονείται από το Σύμβουλο Διαχείρισης ή από εμπειρογνώμονα κατ’ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

Αρθρο 43
Εφάπαξ παροχή λόγω αναπηρίας
Προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος
α. Σε περίπτωση αναπηρίας, ο ασφαλισμένος δικαιούται εφάπαξ παροχής από τον Κλάδο Αλληλεγγύης του Ταμείου εφόσον συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπό του οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α1. Καθίσταται ανάπηρος, με ποσοστό ανικανότητας για εργασία τουλάχιστον 67%.
α2. Κατά τον χρόνο επέλευσης της αναπηρίας δεν είναι συνταξιούχος φορέα κοινωνικής ασφάλισης.
α3. Έχει τουλάχιστον πέντε (5) έτη ασφάλισης στον Κλάδο Αλληλεγγύης.
α4. Έχει καταβάλει τις εισφορές στον Κλάδο Αλληλεγγύης έως και το προηγούμενο ημερολογιακό έτος πριν από την επέλευση της αναπηρίας.
β. Εφόσον η αναπηρία οφείλεται σε ατύχημα, για τη θεμελίωση δικαιώματος σε εφάπαξ παροχή από τον Κλάδο Αλληλεγγύης αρκούν δύο (2) έτη ασφάλισης στον Κλάδο αυτό.
γ. Η αναπηρία αποδεικνύεται από την απόφαση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας του φορέα κοινωνικής ασφάλισης, στον οποίο είναι ασφαλισμένο το μέλος του Ταμείου που κατέστη ανάπηρο. Εφόσον το μέλος δεν είναι ασφαλισμένο σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, η αναπηρία αποδεικνύεται από σχετική απόφαση των κατά τόπους Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών του Ι.Κ.Α.

Αρθρο 44
Εφάπαξ παροχή λόγω θανάτου
Δικαιούχοι − Προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος
α. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου, δικαιούνται εφάπαξ παροχής από τον Κλάδο Αλληλεγγύης του Ταμείου, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, εφόσον ο αποβιώσας ασφαλισμένος:
α1. Έχει χρόνο ασφάλισης στον Κλάδο Αλληλεγγύης του Ταμείου τουλάχιστον πέντε (5) έτη.
α2. Έχει καταβάλει τις εισφορές στον Κλάδο Αλληλεγγύης έως και το προηγούμενο ημερολογιακό έτος πριν από την επέλευση του θανάτου.
α3. Δεν έχει λάβει εφάπαξ παροχή λόγω αναπηρίας.
β. Εφόσον ο θάνατος οφείλεται σε ατύχημα, για τη θεμελίωση δικαιώματος σε εφάπαξ παροχή από τον/την σύζυγο και τα τέκνα, αρκεί ο αποβιώσας να είχε δύο (2) έτη ασφάλισης στον Κλάδο αυτό.

Αρθρο 45
Ποσό εφάπαξ παροχής
α. Ο Κλάδος Αλληλεγγύης του Ταμείου εφαρμόζει το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένης παροχής.
β. Το ποσό της εφάπαξ παροχής είναι αντιστρόφως ανάλογο της ηλικίας του ασφαλισμένου κατά τον χρόνο της επέλευσης του κινδύνου της αναπηρίας ή του θανάτου και καθορίζεται ως εξής: Ηλικία ασφαλισμένου κατά την επέλευση του κινδύνου της αναπηρίας ή του θανάτου
Ποσό εφάπαξ παροχής
β1. μη συμπλήρωση του 40ου έτους ηλικίας 16.000 ευρώ
β2. συμπλήρωση του 40ου όχι όμως και του 45ου έτους ηλικίας 12.000 ευρώ
β3. συμπλήρωση του 45ου όχι όμως και του 50ου έτους ηλικίας 8.000 ευρώ
β4. συμπλήρωση του 50ου όχι όμως και του 55ου έτους ηλικίας 5.000 ευρώ
β5. συμπλήρωση του 55ου όχι όμως και του 62ου έτους ηλικίας 2.500 ευρώ
β6. συμπλήρωση του 62 έτους ηλικίας 1.000 ευρώ
γ. Τα ποσά της προηγούμενης παραγράφου αναπροσαρμόζονται με αναλογιστικά αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου περί αναπροσαρμογής των ποσών της παροχής γνωστοποιείται στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή.
δ. Τα ποσοστά του/της συζύγου και των τέκνων επί της εφάπαξ παροχής λόγω θανάτου καθορίζονται με βάση το ποσοστό της εξ’ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής αυτών.
ε. Επί μη υπάρξεως συζύγου και τέκνων, οι εισφορές του αποβιώσαντος ασφαλισμένου παραμένουν στον Κλάδο Αλληλεγγύης του Ταμείου.
στ. Η εφάπαξ παροχή του Κλάδου Αλληλεγγύης καταβάλλεται στους δικαιούχους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από αίτησή τους.
ζ. Παροχές εφάπαξ λόγω θανάτου ή αναπηρίας δεν καταβάλλονται από τον Κλάδο Αλληλεγγύης κατά τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του Ταμείου.

Αρθρο 46
Αποζημίωση Μακρόχρονης Νοσοκομειακής Περίθαλψης
α. Σε περίπτωση νοσηλείας σε νοσοκομείο για χρόνο περισσότερο των 8 ημερών ο ασφαλισμένος δικαιούται αποζημίωση από τον Κλάδο Αλληλεγγύης του Ταμείου εφόσον συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπό του οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α1. Έχει τουλάχιστον τρία (3) έτη ασφάλισης στον Κλάδο Αλληλεγγύης.
α2. Έχει καταβάλλει τις εισφορές στον κλάδο Αλληλεγγύης έως και τον προηγούμενο ημερολογιακό έτος πριν από την εισαγωγή στο νοσοκομείο.
α3. Δεν έχει λάβει αποζημίωση νοσοκομειακής περίθαλψης από τον Κλάδο Αλληλεγγύης του Ταμείου για την ίδια αιτία στην τελευταία, πριν από την εισαγωγή στο νοσοκομείο, διετία.

Αρθρο 47
Ποσό Αναπλήρωσης Εισοδήματος
Λόγω Νοσοκομειακής Περίθαλψης
α. Η αποζημίωση του ασφαλισμένου λόγω της εισαγωγής του στο νοσοκομείο ξεκινά από την 9η ημέρα νοσηλείας και διακόπτεται την 40η ημέρα νοσηλείας.
β. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν στην είσοδο και στην έξοδο από το νοσοκομείο, την ασθένεια και οτιδήποτε άλλο, θα καθορισθούν με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.
γ. Το ύψος της αποζημίωσης για κάθε μέρα νοσηλείας από την 9η ημέρα παραμονής στο νοσοκομείο μέχρι και την 40η καθορίζεται σε 30 € ημερησίως.
δ. Το ποσό της προηγούμενης παραγράφου αναπροσαρμόζεται με αναλογιστικά αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το Ταμείου, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου περί αναπροσαρμογής του ποσού αποζημίωσης γνωστοποιείται στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ − ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Αρθρο 48
Ίδια Κεφάλαια
α. Το Ταμείο δημιουργεί ίδια κεφάλαια ανά κλάδο ασφάλισης για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του.
β. Τα κεφάλαια αυτά σχηματίζονται:
β1. Για τον Κλάδο Εφάπαξ: Από το προβλεπόμενο στο άρθρο 26 παρ. γ εδ. δεύτερο του παρόντος Καταστατικού ποσοστό επί της τριμηνιαίας εισφοράς του Κλάδου Εφάπαξ κάθε μέλους, όπως αυτό εκάστοτε αναπροσαρμόζεται.
β2. Για τον Κλάδο Σύνταξης: ποσοστό επί της εκάστοτε μηνιαίας (ή ετήσιας) σύνταξης, ως αυτό θα διαμορφωθεί κατά τη στιγμή της συνταξιοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 33 του παρόντος Καταστατικού και την ιδρυτική αναλογιστική μελέτη του Ταμείου στην οποία αναπτύσσεται σχετικό υπόδειγμα. Το εν λόγω ποσοστό καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής
β3. Για τον Κλάδο Αλληλεγγύης: Από το προβλεπόμενο στο άρθρο 37 παρ. γ του παρόντος Καταστατικού ποσοστό επί της ετήσιας εισφοράς του Κλάδου Αλληλεγγύης κάθε μέλους, όπως αυτή εκάστοτε αναπροσαρμόζεται.
β4. Από τα δικαιώματα εγγραφής, και
β5. Κάθε είδους καταβολές προς το Ταμείο
γ. Τα ίδια κεφάλαια χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του Ταμείου και ιδίως για:
γ1. Τα έξοδα παράστασης και τις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου,
γ2. Τις αμοιβές του Συμβούλου Διαχείρισης,
γ3. Τις αμοιβές του προσωπικού του Ταμείου,
γ4. Τις αμοιβές αναλογιστών, νομικών και λοιπών συμβούλων,
γ5. Τη δημιουργία και συντήρηση μητρώου μελών,
γ6. Κόστος ενημέρωσης των μελών, και
γ7. Τη λογιστική οργάνωση του Ταμείου.

Αρθρο 49
Τρόπος επένδυσης ίδιων κεφαλαίων
Ο τρόπος επενδύσεως και η επενδυτική πολιτική ως προς τα ίδια κεφάλαια του άρθρου 48 του παρόντος Κα ταστατικού καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου χωρίς τους περιορισμούς του άρθρου 7 παρ. 15 του νόμου 3029/2002 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3385/2005) και όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.

Αρθρο 50
Κανόνες επενδύσεων
Οι επενδύσεις του συνόλου των κεφαλαίων του Ταμείου διέπονται από τις αρχές της συνετής− συντηρητικής διαχείρισης, της διασποράς και της ποιότητας των επενδυτικών επιλογών, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφάλεια, η αποδοτικότητα και η ευκολία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου. Ο βαθμός επικινδυνότητας του επενδυτικού χαρτοφυλακίου παρακολουθείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Σύμβουλο Διαχείρισης και διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα. Γενικότερα το Ταμείο ως προς τους επενδυτικούς κανόνες θα λειτουργεί με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3029/2002 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3385/2005, στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις, της Υπ.Αποφ. Φ.Επαγγ. ασφ./οικ.16/9.4.2003 και στο Κοινοτικό Δίκαιο όπως ενσωματώνεται στην Ελληνική Νομοθεσία.

Αρθρο 51
Λογιστική Οργάνωση
1. Η λογιστική οργάνωση του Ταμείου γίνεται κατ’ εφαρμογή του π.δ. 80/1997 (ΦΕΚ 68Α΄) σε συνδυασμό με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, όπως εκάστοτε ισχύουν.
2. Κάθε οικονομική χρήση του Ταμείου συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Κατ’ εξαίρεση η πρώτη οικονομική χρήση παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από της ισχύος του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ − ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΕΣ
Αρθρο 52
Μεταφορά δικαιωμάτων σε περίπτωση μεταβολής επαγγέλματος
Σε περίπτωση αλλαγής επαγγελματικής δραστηριότητας, ο ασφαλισμένος δικαιούται να μεταφέρει τα δικαιώματα του στο Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης που λειτουργεί στο χώρο της νέας απασχόλησής του, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 10 και 11 του ν.3029/2002, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν και την απόφαση Φ. Επαγγ. Ασφ. 43/13.11.2003 του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Αρθρο 53
Διαδοχική Ασφάλιση
Επί διαδοχικής ασφάλισης σε περισσότερα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης της Ελλάδας ή κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 11 του ν. 3029/2002, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν και η απόφαση Φ. Επαγγ. Ασφ. 43/13−11−2003 του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, καθώς και οι διατάξεις του π.δ. 227/2004 με το οποίο ενσωματώθηκε στην Εθνική Νομοθεσία η οδηγία 98/49/ΕΚ.

Αρθρο 54
Παραγραφή, Εκχώρηση, Κατάσχεση, Ενεχυρίαση, Κληρονομική διαδοχή εφάπαξ παροχών
α. Το δικαίωμα στις παροχές τόσο του Κλάδου Εφάπαξ ή Κλάδου Σύνταξης όσο και του Κλάδου Αλληλεγγύης είναι απαράγραπτο.
β. Η εφάπαξ παροχή τόσο του Κλάδου Εφάπαξ ή η παροχή σύνταξης από τον Κλάδο Σύνταξης αλλά και η παροχή του Κλάδου Αλληλεγγύης δεν εκχωρείται και δεν κατάσχεται, είναι δε αυτοδικαίως άκυρη κάθε εκχώρηση ή κατάσχεσή της, με την επιφύλαξη των διατάξεων υπέρ του Δημοσίου.
γ. Κατόπιν εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου επιτρέπεται η ενεχυρίαση του ποσού του Ατομικού Συνταξιοδοτικού Λογαριασμού του ασφαλισμένου, για λήψη δανείου ή εγγυητικής επιστολής από Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Η ενεχυρίαση είναι επιτρεπτή μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 95% της αξίας εξαγοράς του Ατομικού Συνταξιοδοτικού Λογαριασμού του κατά την ημερομηνία της ενεχυρίασης.
δ. Κληρονομείται μόνον η παροχή του Κλάδου Εφάπαξ, βάσει των διατάξεων του Αστικού Κώδικα περί κληρονομικής διαδοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Αρθρο 55
Διάλυση του Ταμείου
Το Ταμείο διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 13 παρ. δ του παρόντος Καταστατικού.
Σε περίπτωση διάλυσης του Ταμείου, το προϊόν της εκκαθάρισης διανέμεται στους ασφαλισμένους.
Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει αντί της διανομής του προϊόντος της εκκαθάρισης τη μεταβίβασή του σε άλλο Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης κατ’ εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Στην περίπτωση αυτή τα μέλη του Ταμείου που μειοψηφούν δικαιούνται την απόδοση της αξίας του Ατομικού Συνταξιοδοτικού Λογαριασμού τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 56 παρ. η του παρόντος Καταστατικού.
Οι αξιώσεις των μελών αυτών θεωρούνται ως απαιτήσεις κατά του Ταμείου, οι οποίες απογράφονται κατά την εκκαθάριση.

Αρθρο 56
Εκκαθάριση
α. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί διάλυσης του Ταμείου ορίζονται και οι εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέλη ή μη του Ταμείου. Ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές τυχόν περιορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Η αμοιβή των εκκαθαριστών ορίζεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για το διορισμό τους.
β. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της περιουσίας κάθε Κλάδου του Ταμείου ξεχωριστά και γενικότερα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων και να συντάξουν ισολογισμό. Εφόσον η εκκαθάριση διαρκεί περισσότερα από ένα έτος, οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν ισολογισμό κάθε έτος. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
γ. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
δ. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά στους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις του Ταμείου, να μετατρέψουν σε χρήμα την περιουσία του Ταμείου (ασφαλιστικές τοποθετήσεις των δύο Κλάδων και ίδια κεφάλαια), να εξοφλήσουν τα χρέη του και να εισπράξουν τις απαιτήσεις του. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον του Ταμείου.
στ. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ’ έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μελών, με έκθεση για τις αιτίες που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.
ζ. Σε περίπτωση που οι εκκαθαριστές προβαίνουν σε εκποίηση ακινήτων του Ταμείου, η τιμή πώλησης δεν μπορεί να είναι κατώτερη της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου κατά το χρόνο πώλησης προσαυξημένης κατά 20%. Για ακίνητα για τα οποία δεν ισχύουν αντικειμενικές αξίες, η αξία τους υπολογίζεται με βάση την αξία κτήσης τους και τις αρχές εκτίμησης που ισχύουν στη χώρα όπου βρίσκεται το ακίνητο. Η ρευστοποίηση των Ατομικών Συνταξιοδοτικών Λογαριασμών των ασφαλισμένων, ήτοι της ασφαλιστικής τοποθέτησης, γίνεται με την καθαρή τιμή της ημέρας της ρευστοποίησης. Κάθε ποσό που προέρχεται από οποιαδήποτε ρευστοποίηση κατατίθεται εντόκως σε ασφαλή τράπεζα.
η. Από την ρευστοποιηθείσα περιουσία του Ταμείου (ασφαλιστική τοποθέτηση και ίδια κεφάλαια), μετά την αφαίρεση των εξόδων της εκκαθάρισης και των αμοιβών των εκκαθαριστών, ικανοποιούνται προνομιακά και κατά προτεραιότητα έναντι κάθε άλλου γενικού ή ειδικού προνομίου οι ασφαλισμένοι για τις απαιτήσεις τους σε εφάπαξ παροχή και οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας στο Ταμείο για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τη σχέση αυτή, με εξαίρεση όσους ασκούν τη διοίκηση και διαχείριση του Ταμείου. Το ύψος των αξιώσεων των ασφαλισμένων από τον Κλάδο Εφάπαξ του Ταμείου καθορίζεται από την αξία των Ατομικών Συνταξιοδοτικών Λογαριασμών τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του παρόντος Καταστατικού, ανεξάρτητα από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 29 του παρόντος Καταστατικού. Το ύψος των αξιώσεων των ασφαλισμένων από τον Κλάδο Αλληλεγγύης του Ταμείου καθορίζεται από την ηλικία τους κατά το χρόνο της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 45 παρ. β του παρόντος Καταστατικού, ανεξάρτητα από την πλήρωση των προϋποθέσεων των άρθρων 43 και 44 του παρόντος Καταστατικού. Εάν η περιουσία του Κλάδου Αλληλεγγύης δεν επαρκεί για την ικανοποίηση των αξιώσεων των ασφαλισμένων, αυτές ικανοποιούνται συμμέτρως.
θ. Εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει τη λήξη της εκκαθάρισης με τη μεταβίβαση της περιουσίας του Ταμείου σε άλλο ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης, η περάτωση της εκκαθάρισης με μεταβίβαση γίνεται βάσει των όσων ορίζονται στη σχετική συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ των ταμείων.
ι. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την τριετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 57
Μεταβατικές διατάξεις
α. Μέχρι την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, το Ταμείο διοικείται από Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία ορίζεται από τα ιδρυτικά μέλη και αποτελείται από έντεκα (11) ιδρυτικά μέλη, σύμφωνα με τις κλαδικές αναλογίες που αναφέρονται στο άρθρο 14 παρ. α του παρόντος Καταστατικού, δηλαδή από τους:
                                                   
κλάδος
1. Γεώργιος Μπαθρέλλος (Πρόεδρος) Γεωλόγος
2. Φώτιος Τσανικλίδης (Αντιπρόεδρος) Γεωπόνος
3. Χρήστος Νεοφύτου (Γενικός Γραμματέας) Ιχθυολόγος
4. Στέφανος Δελέπογλου Κτηνίατρος
5. Νικόλαος Ζούρος Γεωλόγος
6. Βασίλειος Ηλιάδης Κτηνίατρος
7. Σπυρίδων Μάμαλης Γεωπόνος
8. Κωνσταντίνος Μπέσης Δασολόγος
9. Γεώργιος Παπαβασιλείου Γεωπόνος
10. Εμμανουήλ Σταυρακάκης Γεωπόνος
11. Γεώργιος Τζανιδάκης Δασολόγος
β. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή θα μεριμνήσει για τη σύσταση του Ταμείου και εξουσιοδοτείται να αποδεχθεί τροποποιήσεις ή προσθήκες των διατάξεων του παρόντος, οι οποίες θα υποδειχθούν από την αρμόδια διοικητική αρχή, κατά την έγκρισή του.
Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου εντός εύλογου χρόνου από τη δημοσίευση του παρόντος, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 2 (δύο) ετών.
Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή εξουσιοδοτείται στα πλαίσια των λειτουργιών της για την επίτευξη των σκοπών του Ταμείου, όπως:
Α. Εντός εξαμήνου από την έγκριση και δημοσίευση του Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υποχρεούται να εκδώσει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Τ.Ε.Α.ΓΕ.
Β. Δύναται να ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως προβλέπονται στο άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού.
Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από 57 άρθρα, ανεγνώσθη, συζητήθηκε και εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τα ιδρυτικά μέλη του Ταμείου κατά τη συνεδρίασή τους στην Αθήνα, την 11/11/2005, και θα ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος δεύτερο (τ. Β).
Σημειώνεται ότι:
Υπέμνησα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις του ν. 3029/2002 περί «Μεταρρύθμισης Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε με τον ν. 3385/2005 και ισχύει σήμερα.
Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε σαράντα εννέα (49) φύλλα, για το οποίο θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματά μου ευρώ εξακόσια δέκα τρία και σαράντα λεπτά (613,40), στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα για την έκδοση δύο (2) αντιγράφων ως και για την σύνταξη της περίληψης για την δημοσίευση του παρόντος, εκτός από τα έξοδα δημοσίευσής του για την οποία θα φροντίσουν οι εμφανισθέντες κατά δήλωσή τους και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι εμφανισθέντες, οι οποίοι το άκουσαν, βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του, και το υπέγραψαν αυτοί καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved