ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Άλλες Ρυθμίσεις Επιστροφή    
17 νέα μέτρα για τους μετανάστες (10/10/06)


Αθήνα 10.10.2006, 19:45
Μια σειρά αλλαγές στο καθεστώς εισόδου και παραμονής των μεταναστών στην χώρα μας επιχειρεί η κυβέρνηση με σχέδιο νόμου που θα καταθέσει σύντομα στην Βουλή.

Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις που επιχειρούνται με το νέο σχέδιο νόμου είναι οι ακόλουθες:

1. Στη Διυπουργική Επιτροπή Παρακολούθησης της Μεταναστευτικής Πολιτικής του άρθρου 3 του ν. 3386/2005 προβλέπεται, επιπλέον, η συμμετοχή των Υπουργών Ανάπτυξης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πολιτισμού, δοθέντος, ότι η μέχρι τώρα εμπειρία ανέδειξε, ότι είναι αναγκαία η συμβολή τους στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της Μεταναστευτικής πολιτικής, ιδίως όσον αφορά τα θέματα κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

2. Προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για την ανανέωση της άδειας διαμονής σε χρονικό διάστημα δυο μηνών πριν από τη λήξη της. Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι συνεπάγονται αναστολή του ανωτέρω δίμηνου χρονικού διαστήματος, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής και εκπροθέσμων αιτήσεων με απώτατο χρονικό σημείο την παρέλευση ενός μήνα από τη λήξη ισχύος της σχετικής άδειας διαμονής. Η δυνατότητα εκπρόθεσμης υποβολής, προς τον σκοπό αποφυγής καταχρήσεων, συνεπάγεται την επιβολή προστίμου ίσου με το 1/3 του οικείου παραβόλου.

3. Προβλέπεται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία απλουστεύεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την διενέργεια των μετακλήσεων, ώστε να καταστεί συντομότερη και λειτουργικότερη.

4. Θεσμοθετείται πάγια ρύθμιση για δυνατότητα εξαγοράς αριθμού ημερών ασφάλισης μέχρι και το 20% του απαιτούμενου αριθμού, δεδομένου ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για την ανανέωση των αδειών διαμονής υπήρξε η αδυναμία συμπλήρωσης του απαιτούμενου, ανά ασφαλιστικό φορέα, αριθμού ενσήμων, λόγω διακεκομμένων χρονικών διαστημάτων απασχόλησης.

5. Προβλέπονται αυτοτελείς ρυθμίσεις για την κατηγορία των αλιεργατών, δοθέντος, ότι η ανωτέρω κατηγορία, εμφανίζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προβλήματα, που δεν μπορούν αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο των υφιστάμενων διατάξεων για την εξαρτημένη ή την εποχιακή εργασία.

6. Ρυθμίζεται το θέμα των υπηκόων τρίτων χωρών, που είχαν γίνει δεκτοί για λόγους οικογενειακής επανένωσης, στη συνέχεια αδειοδοτήθηκαν ως εργαζόμενοι και με βάση τον ισχύοντα νόμο δεν μπορούσαν να μεταβάλουν την άδειά τους για λόγους σπουδών αν και έχουν εισαχθεί σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

7. Διορθώνονται οι δυσλειτουργίες που παρουσιάσθηκαν όσον αφορά την ειδική θεώρηση εισόδου και τη χορήγηση αδειών διαμονής φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό την αμοιβόμενη πρακτική άσκηση, στο αντικείμενο των σπουδών τους, και σε φορείς της ημεδαπής στο πλαίσιο συγκεκριμένων προγραμμάτων ανταλλαγών. Οι ανωτέρω άδειες έχουν εξάμηνη διάρκεια με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης.

8. Βελτιώνονται οι ρυθμίσεις για την κατάθεση αιτήσεων για εξαιρετικούς λόγους, με την πρόβλεψη της υποχρεωτικής επισύναψης έγγραφων αποδεικτικών στοιχείων, που πιθανολογούν βασιμότητα συνδρομής επιτακτικής ανάγκης για την παραμονή τους (επί εξάμηνο) στη Χώρα.

9. Καταργείται η υποχρέωση εξέτασης των αιτουμένων την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, από την Επιτροπή Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας ως προς τη επαρκή γνώση της γλώσσας καθώς και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού. Για τον σκοπό αυτόν, στο πλαίσιο λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με σχετική Κ.Υ.Α., καθορίζεται αυτοτελής διαδικασία πιστοποίησης της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού. Ειδικότερα θα προβλέπεται φοίτηση στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων διάρκειας 125 ωρών (100 ώρες για την ελληνική γλώσσα και 25 ώρες για την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό).

10. Απαλλάσσονται όλοι οι ανήλικοι από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου, ενώ με τον ισχύοντα νόμο η απαλλαγή αυτή αφορούσε μόνο τους ανήλικους μέχρι το δέκατο τέταρτο έτος της ηλικίας τους.

11. Επιτρέπεται η κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων από υπήκοο τρίτης χώρας, εφόσον έχει καταθέσει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας διαμονής και κατέχει σχετική βεβαίωση, ενώ με τις ισχύουσες διατάξεις απαιτείτο η προηγούμενη έκδοση άδειας διαμονής.

12. Επιλύεται το πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι στερούμενοι διαβατηρίου, κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής τους, εφόσον συντρέχει αντικειμενική αδυναμία έκδοσής τους. Για την ύπαρξη της αντικειμενικής αδυναμίας κρίνει η υφιστάμενη σχετική Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από σχετική βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου Εξωτερικών.

13. Αυστηροποιούνται οι ποινικές κυρώσεις και οι χρηματικές ποινές που επιβάλλονται σε αυτούς που διευκολύνουν την είσοδο παράνομων αλλοδαπών στη χώρα.

14. Καθορίζεται η αναζήτηση ασφαλιστικής ενημερότητας για το σύνολο της διετούς διάρκειας της προηγούμενης άδειας διαμονής, δηλαδή αθροιστικά και όχι σε ετήσια βάση, προς διευκόλυνση των αλλοδαπών, οι οποίοι, ενδεχομένως, το ένα έτος, να έχουν υπερβεί το ασφαλιστικό όριο, ενώ το επόμενο να υπολείπονται αυτού.

15. Διευρύνεται το δικαίωμα νομιμοποίησης σε ειδικές κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών που διέμεναν στη Χώρα μέχρι την 31.12.2004 με βάση δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την προηγούμενη διαμονή τους στη Χώρα. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι ειδικότερα τα ακόλουθα:
α. Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωσης εγγραφής τέκνου σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον αυτό ενεγράφη πριν από την 31.12.2004 και συνεχίζει να φοιτά μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου νόμου.
β. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου στην Ελλάδα, εφόσον ο ένας των συζύγων διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα ή
γ. Ληξιαρχική πράξη γάμου που τελέστηκε στην Ελλάδα εφόσον ο ένας εκ των συζύγων είναι Έλληνας ή πολίτης άλλου κράτους- μέλους της Ε.Ε. ή υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα ή
δ. Απορριπτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας για ανανέωση άδειας διαμονής, με εξαίρεση τις απορριπτικές αποφάσεις για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, εφόσον η σχετική αίτηση υποβλήθηκε μέχρι 31.12.2004 ή
ε. Άδεια διαμονής, για την οποία, παρ’ ό,τι συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις υπαγωγής της στο ν. 2910/2001, δεν ανανεώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού ή
στ. Απορριπτική απόφαση για τη χορήγηση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητος Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.), εφόσον η σχετική αίτηση υποβλήθηκε μέχρι 31.12.2004 ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητος Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.), το οποίο έληξε μέχρι την ίδια ημερομηνία και δεν ανανεώθηκε.

Για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων από τους αλλοδαπούς προβλέπεται ως καταληκτική ημερομηνία η 31.12.2006.

16. Κατά την πρώτη ανανέωση των αδειών διαμονής, βάσει του ν.3386/2005, παρέχεται, σε μεταβατικό επίπεδο, στον υπήκοο τρίτης χώρας το δικαίωμα εξαγοράς του συνόλου των ενσήμων που του λείπουν, με στόχο την ομαλή και ουσιαστική επανένταξή του στις διατάξεις του νόμου, ώστε να διασφαλισθεί, πλήρως, η νομιμοποίησή του.

17. Επίσης, για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου, κατά την πρώτη ανανέωση των αδειών διαμονής που αφορούν οικογενειακή επανένωση βάσει του ν.3386/2005 και προς διευκόλυνσή της, δεν απαιτείται η απόδειξη επαρκών πόρων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved