ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Άλλες Ρυθμίσεις Επιστροφή    
Μετανάστες: Άδειες παραμονής σε όσους γνωρίζουν ελληνικά (23/11/06)


Αθήνα 23.11.2006, 23:26
Πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής γλώσσας, καθώς και γνώση στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού θα πρέπει να διαθέτουν οι υπηκόοι τρίτων χωρών που επιθυμούν να ενταχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντα στην χώρα μας.

Σύμφωνα με απόφαση που εξέδωσαν σήμερα τα συναρμόδια υπουργεία, οι ενδιαφερόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών για να έχουν δυνατότητα συμμετοχής στο Σύστημα Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας για την απόκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος, πρέπει να είναι ηλικίας 16 ετών και άνω και να διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

Για τη διαδικασία πιστοποίησης απαιτείται:
α) να έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών μαθημάτων της ελληνικής γλώσσας και 25 ωρών μαθημάτων στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, στα τμήματα μάθησης Δ΄ επιπέδου των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του υπουργείου Παιδείας.
β) να έχουν επιτύχει στις ειδικές γραπτές και προφορικές εξετάσεις (test) που διενεργούνται μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του παραπάνω προγράμματος.

Τμήματα μάθησης στα παραπάνω κέντρα θα οργανώνονται δύο φορές το χρόνο από το ΙΔΕΚΕ.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:


ΘΕΜΑ: Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Νόμο 3386/2005 (ΦΕΚ 212/τ. Α΄/23-8-2005) «Για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια».
2. Το υπ΄ αριθμ. 150/2006 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/31-7-2006) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες».
3. Τις διατάξεις του υπ΄ αριθμ. 132/1989 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 64/τ. Α΄/3-3-89) «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης (Γ.Γ.Λ.Ε.).
4. Το υπ’ αριθμ. 386/1991 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 139/τ Α΄/24-9-1991) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων»
5. Τις διατάξεις του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/τ. Α΄/2-5-2001) «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης (Γ.Γ.Λ.Ε.) σε Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη επί του κρατικού προϋπολογισμού, για την οργάνωση και λειτουργία του Συστήματος Πιστοποίησης Ελληνομάθειας, ύψους 120.000 ευρώ ετησίως, η οποία θα καλύπτεται από πιστώσεις ειδικού κωδικού που θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αποφασίζουμε
Τη θέσπιση Συστήματος Πιστοποίησης της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και της γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού των υπηκόων τρίτων χωρών (εφεξής Πιστοποίηση Ελληνομάθειας), προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντα, σύμφωνα με τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Αρθρο 1
Ορισμός – Σκοπός
1. Ως Σύστημα Πιστοποίησης Ελληνομάθειας των υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 150/2006 Π.Δ. (ΦΕΚ 160/τ. Α΄/31-7-2006), ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών που αποσκοπούν, αφενός στην αξιολόγηση της γνώσης τους στην ελληνική γλώσσα και στα στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού και αφετέρου στην παροχή σε αυτούς σχετικού αποδεικτικού επάρκειας Επιπέδου Δ΄.
2. Οι ανωτέρω διαδικασίες αντιστοιχούν και καλύπτουν τις προδιαγραφές του Επιπέδου 3 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την Εκμάθηση, τη Διδασκαλία και την Αξιολόγηση των Γλωσσών.

Αρθρο 2
Προϋποθέσεις συμμετοχής - Διαδικασία πιστοποίησης
1. Οι ενδιαφερόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών για να έχουν δυνατότητα συμμετοχής στο Σύστημα Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας για την απόκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος πρέπει:
α) να είναι ηλικίας 16 ετών και άνω,
β) να διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα,
2. Για τη διαδικασία πιστοποίησης απαιτείται:
α) να έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας τουλάχιστον εκατό (100) ωρών μαθημάτων της ελληνικής γλώσσας και είκοσι πέντε (25) ωρών μαθημάτων στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, στα τμήματα μάθησης Δ΄ επιπέδου των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.Π.Ε.Π.Θ.).
β) να έχουν επιτύχει στις ειδικές γραπτές και προφορικές εξετάσεις (test) που διενεργούνται μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του παραπάνω προγράμματος.
3. Τμήματα μάθησης στα ανωτέρω Κέντρα, οργανώνονται δύο (2) φορές ετησίως από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε), της αρμόδιας Γ.Γ.Ε.Ε του Υ.Π.Ε.Π.Θ.

Αρθρο 3
Όργανα του Συστήματος Πιστοποίησης
1. Για τη λειτουργία του Συστήματος Πιστοποίησης συστήνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) Επιστημονική Επιτροπή Εξετάσεων, Οργανωτική Επιτροπή και Σώμα Αξιολογητών.
2. Η Επιστημονική Επιτροπή Εξετάσεων είναι πενταμελής και αποτελείται από τρία (3) μέλη ΔΕΠ, (δύο (2) γλωσσολόγους με ειδίκευση στην διδασκαλία της ελληνικής γλώσσα ως δεύτερης και έναν (1) ιστορικό) και δύο (2) στελέχη της Γ.Γ.Ε.Ε ή του ΥΠΕΠΘ, κατόχους διδακτορικού διπλώματος. Η Επιτροπή είναι αμειβόμενη και έχει την ευθύνη της σύνταξης των θεμάτων των προφορικών και γραπτών εξετάσεων, της εξέτασης των ενστάσεων, που ενδέχεται να προκύπτουν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, καθώς και κάθε άλλου θέματος που συνδέεται με τη διασφάλιση του επιστημονικού χαρακτήρα των εξετάσεων. Η Επιτροπή Εξετάσεων υποχρεούται να συνεδριάζει και να παρέχει τις υπηρεσίες της σε εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να διευκολύνεται η ομαλή και απρόσκοπτη εφαρμογή και λειτουργία του συστήματος και ειδικότερα η διενέργεια των εξετάσεων στα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα.
3. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τέσσερα (4) στελέχη της Γ.Γ.Ε.Ε ή άλλων υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ και ένα (1) στέλεχος του ΥΠΕΣΔΑ., από τα οποία το ένα ορίζεται ως γραμματέας με απόφαση του Γ.Γ.Ε.Ε. Η επιτροπή είναι αμειβόμενη και τα καθήκοντά της είναι:
α) Η συνεργασία με τα εξεταστικά κέντρα για την οργάνωση των τμημάτων εξετάσεων.
β) Η διαμόρφωση φόρμας αίτησης που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.
γ) Η παραλαβή αιτήσεων υποψηφίων και καταγραφή των στοιχείων σε πίνακα.
δ) Η παραλαβή των θεμάτων από Επιτροπή Εξετάσεων.
ε) Η φροντίδα για την αναπαραγωγή σε επαρκή αριθμό ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες των υποψηφίων, η συρραφή των θεμάτων σε μορφή τετραδίου και κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται για την κατάλληλη διαμόρφωση του υλικού των εξετάσεων.
στ) Το σφράγισμα των φακέλων των τετραδίων εξετάσεων και αποστολή στα εξεταστικά κέντρα.
ζ) Η παραλαβή των διορθωμένων τετραδίων και καταγραφή των αποτελεσμάτων.
η) Η διαμόρφωση πινάκων αποτελεσμάτων με τα ονόματα των επιτυχόντων και αποτυχόντων.
θ) Η κοινοποίηση των πινάκων αποτελεσμάτων στα εξεταστικά κέντρα.
ι) Η ενημέρωση των υποψηφίων και η αποστολή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων τους.
κ) Η παραλαβή ενστάσεων και διαβίβασή τους στην Επιτροπή Εξετάσεων.
λ) Η αποστολή απαντήσεων ενστάσεων στους υποψηφίους.
μ) Η εκτύπωση των πιστοποιητικών και αποστολή στους υποψηφίους.
ν) Η αντιμετώπιση κάθε άλλου ζητήματος οργανωτικής φύσεως, που κρίνεται απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του συστήματος πιστοποίησης της ελληνομάθειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα ΚΥΑ.
4. Το Σώμα Αξιολογητών έχει την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων στα κατά τόπους εξεταστικά κέντρα. Το Σώμα αυτό αποτελείται από επαρκή αριθμό μελών ώστε να καλύπτονται άρτια οι ανάγκες διεξαγωγής της εξεταστικής διαδικασίας. Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων σε κάθε εξεταστικό κέντρο παρευρίσκονται απαραιτήτως δύο (2) αξιολογητές, από το ανωτέρω Σώμα με τα εξής καθήκοντα:
α) Την διασφάλιση διαφανούς διαδικασίας διεξαγωγής των εξετάσεων
β) Την παραλαβή των τετραδίων εξετάσεων που θα αποστέλλονται από τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων
γ) Την επιτήρηση στις αίθουσες διεξαγωγής των εξετάσεων
δ) Την διεξαγωγή του προφορικού μέρους των εξετάσεων
ε)Την διόρθωση των τετραδίων και βαθμολόγηση
στ) Την βαθμολόγηση του προφορικού μέρους
ζ) Την αποστολή των διορθωμένων τετραδίων και αποτελεσμάτων του προφορικού μέρους, στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων
η) Κάθε άλλη ενέργεια που συνδέεται άμεσα με την ομαλή διενέργεια των εξετάσεων κατά τη φάση της διεξαγωγής τους.
Τα μέλη που συγκροτούν το σώμα αξιολογητών είναι πτυχιούχοι ελληνικής φιλολογίας, ή ιστορικοί, ή αρχαιολόγοι, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο επιστημονικό πεδίο της γλωσσολογίας, με ειδίκευση στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης και με εμπειρία διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης τουλάχιστον 200 ωρών. Στο Σώμα Αξιολογητών μπορούν να ενταχθούν και πτυχιούχοι ελληνικής φιλολογίας, ιστορικοί ή αρχαιολόγοι, που δεν είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αλλά έχουν εμπειρία διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης τουλάχιστον 400 ωρών.
Οι αξιολογητές, αμέσως μετά την επιλογή τους και πριν τη συμμετοχή τους στην εξεταστική διαδικασία, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό σεμινάριο, κατά τη διάρκεια του οποίου η επιτροπή εξετάσεων και η οργανωτική επιτροπή θα τους ενημερώσει για τα χαρακτηριστικά και τις διαδικασίες εφαρμογής του συστήματος πιστοποίησης της ελληνομάθειας, για τον ρόλο, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις των αξιολογητών και για κάθε άλλο ζήτημα που θα κριθεί απαραίτητο να γνωρίζουν οι αξιολογητές για την άσκηση των καθηκόντων τους και συνεπώς για την ομαλή και απρόσκοπτη διενέργεια των εξετάσεων.

Αρθρο 4
Διενέργεια των Εξετάσεων
1. Φορέας διεξαγωγής των εξετάσεων Πιστοποίησης Ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου είναι η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο (2) φορές το χρόνο (Φεβρουάριο και Οκτώβριο), την ίδια μέρα και ώρα σε όλα τα εξεταστικά κέντρα των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.), σε ημερομηνίες που θα ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
3. Το περιεχόμενο των εξετάσεων (test) είναι κατάλληλα σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο ώστε να πιστοποιεί το επαρκές επίπεδο γλωσσομάθειας και γνώσης στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι επιθυμούν τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, προκειμένου να τους χορηγηθεί το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντα. Περιλαμβάνει δε έξι (6) μέρη που αφορούν στον έλεγχο τόσο της προσληπτικής, όσο και της παραγωγικής γνώσης των υποψηφίων, ως ακολούθως:
1ο μέρος : Μορφοσυντακτική δομή
Το πρώτο μέρος θα περιλαμβάνει 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για τον έλεγχο μορφοσυντακτικών φαινομένων της Ελληνικής. Σκόπιμα προτείνεται ο συγκεκριμένος τύπος εξέτασης προκειμένου να διασφαλιστεί προσληπτική μόνο γνώση της Μορφοσύνταξης μέσα από την αναγνώριση συγκεκριμένων τύπων και δομών.
2ο μέρος: Κατανόηση Γραπτού Λόγου (ΚΓΛ)
Θα δίνεται στους ενδιαφερόμενους γραπτό κείμενο από δημοσιογραφικό λόγο, κυρίως, το οποίο θα αναφέρεται σε θέματα της επικαιρότητας γενικού ενδιαφέροντος και του οποίου η συνολική έκταση δεν θα ξεπερνά τις 350-400 λέξεις. Μέσα από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και αντιστοίχισης θα ελέγχεται η ικανότητα των εξεταζομένων να κατανοούν τόσο γενικές όσο και ειδικές πληροφορίες του κειμένου, όπως και να αποκρυπτογραφούν τη σημασία λεξιλογικών στοιχείων που απαντούν στο κείμενο.
3ο μέρος: Κατανόηση Προφορικού Λόγου (ΚΠΛ)
Θα δίνεται στους εξεταζόμενους ηχογραφημένο απόσπασμα από ραδιοφωνικό δελτίο ειδήσεων ή ηχογραφημένο κείμενο συνέντευξης πάνω σε θέματα της επικαιρότητας του οποίου η συνολική διάρκεια δεν θα ξεπερνά τα 10 λεπτά. Η κατανόηση του ακουστικού αποσπάσματος θα ελέγχεται με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ασκήσεις αντιστοίχισης οι οποίες θα επικεντρώνονται τόσο στο γενικό του νόημα όσος και σε ειδικότερες πληροφορίες του.
4ο μέρος: Παραγωγή Γραπτού Λόγου (ΠΓΛ)
Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να αναπτύξει τις απόψεις του σε κείμενο 200-250 λέξεων υπό μορφή άρθρου ή δοκιμίου, το οποίο θα αναφέρεται σε κάποιο θέμα της επικαιρότητας.
5ο μέρος: Παραγωγή Προφορικού Λόγου (ΠΠΛ)
Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να αναπτύσσει τις προσωπικές του απόψεις και να επιχειρηματολογεί στο πλαίσιο καθοδηγούμενης συνέντευξης πάνω σε θέματα της επικαιρότητας. Η συνέντευξη καταγράφεται σε ειδική κασέτα μαγνητοφώνου και διατηρείται μαζί με τα τετράδια στο ειδικό αρχείο της ΓΓΕΕ.
6ο μέρος: Γνώση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού
Το μέρος αυτό περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σχετικές με τα βασικά στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού.

Αρθρο 5
Καθορισμός της Βαθμολογικής Κλίμακας και Διαδικασία Βαθμολόγησης
Καθένα από τα έξι (6) μέρη του test βαθμολογείται με 20 μονάδες. Ως «άριστα» ορίζεται το 120. Ως «βάση», για να θεωρείται επιτυχής η εξέταση του υποψηφίου ορίζεται το 60. Επιπρόσθετα, ο εξεταζόμενος δεν μπορεί να βαθμολογείται με βαθμό κάτω από 10, σε περισσότερα από τρία μέρη. Κατά συνέπεια, ένας υποψήφιος υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να βαθμολογηθεί με βαθμό χαμηλότερο του 10 σε τρία μέρη αλλά για να θεωρείται επιτυχής η εξέτασή του θα πρέπει να συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 60 μονάδων.
Τα τετράδια βαθμολογούνται και από τους δύο αξιολογητές. Και οι δύο βαθμολογίες, που αφορούν στο κάθε ένα μέρος ξεχωριστά, (γραπτό και προφορικό) καταγράφονται σε ειδικά πεδία του τετραδίου. Ως τελικός βαθμός ορίζεται ο μέσος όρος των δύο βαθμολογιών. Σε περίπτωση που οι δύο βαθμολογίες αποκλίνουν περισσότερο από 15 μονάδες τότε ο φάκελος του υποψηφίου (τα τετράδια και η κασέτα με την προφορική συνέντευξη) αποστέλλεται στην επιστημονική επιτροπή εξετάσεων, η οποία επιλαμβάνεται του θέματος και αποφαίνεται οριστικά επί του θέματος.

Αρθρο 6
Έκδοση, Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Χορήγηση Πιστοποιητικών
Το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέταση των υποψηφίων υπηκόων τρίτων χωρών και στα έξι (6) μέρη του test. Σε περίπτωση αποτυχίας οι υποψήφιοι μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να λάβουν μέρος στις εξετάσεις των επόμενων περιόδων.
Οι αξιολογητές καταθέτουν τις βαθμολογίες των τετραδίων των εξετάσεων στην Οργανωτική Επιτροπή της Γ.Γ.Ε.Ε. η οποία με τη σειρά της διαμορφώνει πίνακα αποτελεσμάτων με τα ονόματα των επιτυχόντων και αποτυχόντων.
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων κοινοποιούνται τόσο στα εξεταστικά κέντρα όσο και στους υποψηφίους υπηκόους τρίτων χωρών ξεχωριστά με επιστολή, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά το τέλος των εξετάσεων. Τα εξεταστικά κέντρα υποχρεούνται να αναρτήσουν τον πίνακα αποτελεσμάτων σε εμφανές σημείο.
Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από τη Γ.Γ.Ε.Ε. και αποστέλλονται στους επιτυχόντες εντός δύο (2) μηνών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Η Γ.Γ.Ε.Ε. τηρεί στοιχεία για τη χορήγηση των πιστοποιητικών αναφορικά με το εξεταστικό κέντρο, τον αύξοντα αριθμό του πιστοποιητικού και τα στοιχεία του επιτυχόντος.

Αρθρο 7
Αποζημίωση μελών των Επιτροπών
Η αποζημίωση των μελών που προβλέπονται στις διατάξεις της παρούσας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αρθρο 8
Αρμόδιο για την υλοποίηση του παρόντος Συστήματος και τη λήψη κάθε ενδεδειγμένης ενέργειας για την ορθή εφαρμογή της, ορίζουμε τον Γενικό Γραμματέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του ΥΠΕΠΘ.

Αρθρο 9
Μεταβατική διάταξη
Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, χωρίς την υποχρεωτική παρακολούθηση του προγράμματος των εκατό (100) ωρών μαθημάτων της ελληνικής γλώσσας και είκοσι πέντε (25) ωρών μαθημάτων στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, έχουν όσοι, μέχρι την έκδοση της παρούσας, απέκτησαν πιστοποιητικό ελληνομάθειας αντίστοιχο του επιπέδου Δ΄, όπως ορίζεται στην παρούσα, από τα αναγνωρισμένα από το ελληνικό κράτος κέντρα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.

Από την έκδοση της απόφασης αυτής και εφεξής, για τη συμμετοχή στις εξετάσεις Πιστοποίησης της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, καθώς και της γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, προκειμένου να χορηγηθεί το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση του παρόντος προγράμματος, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρούσας.

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΑΘ. ΝΑΚΟΣΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
ΑΘ. ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved