ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Άλλες Ρυθμίσεις Επιστροφή    
Πώς θα χορηγούνται οι άδειες οδοντοτεχνιτών (24/2/07)


Aθήνα 24.2.2007, 09:02
Με απόφαση του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που παρουσιάζεται παρακάτω, καθορίζεται η διαδικασία και οι άλλες προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας άσκησης του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη, καθώς και θέματα που αφορούν την εξεταστέα ύλη και τα σχετικά με τη λειτουργία της επιτροπής και τις εξετάσεις των οδοντοτεχνιτών.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης  
είναι το εξής:

(Αριθμ. Υ7γ/ΓΠ/οικ. 11242),  (9)
Διαδικασία και λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη καθώς και των θεμάτων που αφορούν την εξεταστέα ύλη και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία της επιτροπής και τις εξετάσεις των οδοντοτεχνιτών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1666/1986 «Οδοντοτεχνικό επάγγελμα − Οδοντοτεχνικά εργαστήρια και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. Υ7/ΟΙΚ. 7456/1994 (Φ.Ε.Κ. 700/Β΄/1994) «Ρύθμιση της διαδικασίας και των λοιπών προϋποθέσεων χορήγησης άδειας άσκησης του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη καθώς και των θεμάτων που αφορούν την εξεταστέα ύλη και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία της επιτροπής και τις εξετάσεις των οδοντοτεχνιτών», καθώς και τις υπ’ αριθμ. Γ.Π./οικ.31542/2004 (Φ.Ε.Κ. 574/Β΄/2004) και υπ’ αριθμ. Γ.Π./οικ.115613/2005 (Φ.Ε.Κ. 1580/Β΄/2005) όμοιές της που την τροποποιούν.
3. Την υπ’ αριθμ. 30356/15.3.2006 (Φ.Ε.Κ. 311/Β΄/2006) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο».
4. Το π.δ. 45 (Φ.Ε.Κ. 17/Α/1988) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στους Νομάρχες».
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας και έργου της επιτροπής που ορίζεται με το άρ.1 του ν. 1666/1986
1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται η επιτροπή σύμφωνα με το άρθρ. 1 του ν. 1666/1986. Έργο της επιτροπής είναι η διενέργεια των εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η θητεία των μελών της επιτροπής και του γραμματέα είναι τριετής (3). Η επιτροπή − σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης − εξασφαλίζει έγκαιρα τις αίθουσες στις οποίες θα λάβουν χώρα οι εξετάσεις. Στις εξετάσεις δύνανται να παρευρίσκονται και υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως βοηθητικό προσωπικό για τη διευκόλυνση των διαδικασιών, έως τέσσερις (4) κάθε φορά, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων.
2. Η επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταγράφονται οι επιτυχόντες θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης κάθε εξεταστικής περιόδου καθώς και σχετικές παρατηρήσεις. Αντίγραφο πρακτικού με τους επιτυχόντες κάθε εξεταστικής περιόδου διαβιβάζεται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας. Επιπλέον, χορηγεί βεβαίωση επιτυχίας στον ενδιαφερόμενο υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και το γραμματέα.

Άρθρο 2
Καθορισμός Δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις και για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος
1. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, είναι:
α. Τίτλος σπουδών όπως ορίζεται στην παρ.2 στ.β) και γ) του αρθρ. 1 του ν. 1666/1986 σε επικυρωμένο αντίγραφο
β. Απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης Ι.Κ.Α. ή πιστοποιητικό αντίστοιχου φορέα άλλης χώρας, εφόσον η πρακτική άσκηση έχει γίνει στην αλλοδαπή, σε επικυρωμένο αντίγραφο, σύμφωνα με την παρ.3 στ.Α΄) του άρθρ.1 του ν. 1666/1986
γ. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι έχει κάνει την πρακτική άσκηση
δ. Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη του για το χρονικό διάστημα πρακτικής άσκησης του ενδιαφερομένου
ε. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Οδοντοτεχνίτη του εργοδότη του σε επικυρωμένο αντίγραφο
στ. Άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου στο οποίο ασκήθηκε ο ενδιαφερόμενος σε επικυρωμένο αντίγραφο
ζ. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερομένου
η. Αίτηση του ενδιαφερομένου
2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, είναι:
α. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Οδοντικής Τεχνολογίας Τ.Ε.Ι. ή ισότιμου και αντίστοιχου ή απόφαση επαγγελματικής αναγνώρισης σύμφωνα με τις Οδηγίες ΕΚ. (92/51, 89/48) ή βεβαίωση επιτυχίας από την επιτροπή όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρ.1 και παρ. 1 του άρθρ. 3 του παρόντος
β. Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Α΄
γ. Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
δ. Παράβολο 8 € από Δημόσιο Ταμείο
ε. Έντυπο παράβολο τελών χαρτοσήμου 30 €
στ. Δύο (2) φωτογραφίες
ζ. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς)
η. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού αμοιβαιότητας όταν πρόκειται για αλλοδαπούς με καταγωγή και υπηκοότητα εκτός Ε.Ε.
θ. Αίτηση του ενδιαφερομένου.
3. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας.

Άρθρο 3
Ρύθμιση Θεμάτων Εξετάσεων
1. Κάθε εξεταστική περίοδος περιλαμβάνει Α΄) Θεωρητική εξέταση και β) Πρακτική εξέταση. Υποψήφιος στην πρακτική εξέταση μπορεί να είναι μόνο όποιος έχει επιτύχει στη θεωρητική. Οι υποψήφιοι παρελθόντων ετών κατοχυρώνουν το μέρος της εξέτασης στο οποίο έχουν πετύχει. Βεβαίωση επιτυχίας αποκτά ο υποψήφιος που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς και τα δύο μέρη των εξετάσεων μέσα σε πέντε (5) εξεταστικές περιόδους.
2. Τα θέματα τόσο της θεωρητικής όσο και της πρακτικής εξέτασης προτείνονται από τα μέλη της επιτροπής που έχουν την ιδιότητα του εκπαιδευτικού (β΄βάθμιας και γ΄βάθμιας εκπαίδευσης) και επιλέγονται μετά από κλήρωση την ημέρα της εξέτασης σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την εκκίνηση της εξεταστικής διαδικασίας. Η επιτροπή μπορεί να ορίζει δύο ομάδες θεμάτων αν αυτό απαιτείται από τον αριθμό των υποψηφίων και τις αίθουσες.
3. Οι εξετάσεις διενεργούνται στην Αθήνα μία φορά το χρόνο, σε ημερομηνία και τόπο που ανακοινώνεται με δημοσίευση σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν τη διεξαγωγή τους. Η ημερομηνία και ο τόπος γνωστοποιούνται επίσης με τοιχοκόλληση της ανακοίνωσης στα καταστήματα των αρμοδίων υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, επίσης είκοσι (20) ημέρες πριν τη διεξαγωγή τους.
4. Δεν δίνεται το δικαίωμα αναθεώρησης της θεωρητικής ή πρακτικής δοκιμασίας του υποψηφίου.

Άρθρο 4
Θεωρητική εξέταση
1. Η εξεταστέα ύλη είναι η διδακτέα ύλη σύμφωνα με το πρόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο οποίο υπάγονται οι αναφερόμενες στα εδάφια β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρ. 1 του ν. 1666/1986 Σχολές, που θα αποδεικνύεται από σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Η θεωρητική εξέταση είναι γραπτή σε κόλλα αναφοράς σφραγισμένη με τη σφραγίδα του Υπουργείου Υγείας και μονογεγραμμένη από το Γραμματέα της Επιτροπής. Το όνομα του υποψηφίου καλύπτεται με αδιαφανές αυτοκόλλητο κατά την παράδοση του γραπτού στον επιτηρητή. Το σύστημα των εξετάσεων μπορεί να είναι είτε αυτό των πολλαπλών ερωτήσεων είτε αυτό των απλών ερωτήσεων, δεν επιτρέπεται όμως μικτό σύστημα εξετάσεων. Στο σύστημα απλών ερωτήσεων επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που έχει απαντήσει σωστά στο 50% των ερωτήσεων. Στο σύστημα πολλαπλών ερωτήσεων, επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που έχει απαντήσει σωστά στο 70% των ερωτήσεων.
Άριστα ορίζεται το είκοσι (20) με βάση το δέκα (10) ή το δεκατέσσερα (14) αντίστοιχα.
3. Τα γραπτά βαθμολογούνται από το μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οδοντιατρικής και το μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Η βαθμολογία κάθε βαθμολογητή καλύπτεται αμέσως μετά τη βαθμολόγηση και αποκαλύπτεται την ημέρα έκδοσης των αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση που η διαφορά των δύο βαθμών είναι μεγαλύτερη από τρεις (3) βαθμολογικές μονάδες βαθμολογεί και ο εκπρόσωπος της β΄βάθμιας εκπαίδευσης.
Σε κάθε περίπτωση ο τελικός βαθμός της θεωρητικής εξέτασης προκύπτει από το μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογητών. Επιτυχών στη θεωρητική εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος που έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον τη βάση δέκα (10) ή δεκατέσσερα (14) ανάλογα με το σύστημα των εξετάσεων.

Άρθρο 5
Πρακτική εξέταση
Α. Διαδικασία − Ύλη
1. Στην πρακτική εξέταση οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ένα στάδιο κατασκευής μιας προσθετικής εργασίας. Η κατασκευή γίνεται ενώπιον των μελών της επιτροπής.
Τα στάδια κατασκευής στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι αφορούν όλο το φάσμα των οδοντοτεχνικών εργασιών που περιέχονται και στη διδακτέα ύλη όπως αναφέρεται στην παρ.1 του προηγούμενου άρθρου, προσδιορίζονται, δε, κυρίως στα παρακάτω:
1.1 Εγκυβωτισμός αποτυπώματος − άνω−κάτω−γνάθος
1.2 Ατομικά δισκάρια − άνω − κάτω γνάθος − επαφής − χώρου
1.3 Βασικές πλάκες − άνω κάτω γνάθος − ακρυλικό − φωτοπολυμεριζόμενο υλικό
1.4 Σύνταξη δοντιών − πρόσθια − οπίσθια
1.5 Κατασκευή υψών άνω και κάτω γνάθου
1.6 Είδη αγκίστρων
1.7 Έμμεσα συγκράμματα
1.8 Είδη συνδέσμων (όχι σύνδεσμοι ακριβείας) για μερικές − Μείζονες − Ελλάσονες
1.9 Σχεδίαση μερικών Α−Β ομάδα κατά KENENEDY
1.10 Στεφάνες χυτές ολικής επικάλυψης χυτές με όψη από ακρυλική ρητίνη
1.11 Στεφάνες μεταλλοκεραμικής
1.12 Κατασκευή ενδιαμέσου
1.13 Κατασκευή γέφυρας
1.14 Τοποθέτηση αγωγών χύτευσης γέφυρας
1.15 Τοποθέτηση αγωγών χύτευσης μερ. οδοντοστοιχιών
2. Με το πέρας της εξέτασης κάθε υποψήφιος παραδίδει το εκμαγείο του. Στη βάση του εκμαγείου αναγράφεται από την επιτροπή παραλαβής ο αύξων αριθμός της κατάστασης προσέλευσης των υποψηφίων. Τα εκμαγεία συγκεντρώνονται από τα μέλη της επιτροπής και η επιτροπή συνέρχεται σε χώρο και ημερομηνία που συμφωνούν τα μέλη, προκειμένου να γίνει η βαθμολόγηση αυτών.
3. Η βαθμολόγηση των εκμαγείων γίνεται από τους εκπροσώπους που βαθμολογούν και κατά τη θεωρητική εξέταση και δύνανται να χρησιμοποιούν έντυπο με προκαθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης. Ο βαθμός του υποψηφίου διαμορφώνεται όπως ορίζεται στην παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου και αποδίδεται σε εικοσαβάθμια κλίμακα με βάση το δέκα (10). Επιτυχών στην πρακτική εξέταση θεωρείται αυτός που εξασφαλίζει τουλάχιστον τη βάση.
Β. Εργαλεία που πρέπει να έχει μαζί του ο υποψήφιος
1. Σπάθες κήρου (μικρή − μεγάλη)
2. Σπάθη σκαλίσματος π.χ. LE CRON ή όποιο άλλο εργαλείο διευκολύνει την εργασία
3. Τετράγωνη σπάθη κήρου διαμόρφωσης υψών
4. Λυχνία οινοπνεύματος με οινόπνευμα
5. Σπάθη κονίας
6. Βάζο για ανάμειξη ακρυλικού
7. Κουκουνάρα ακρυλικού
8. Εργαστηριακή χειρολαβή
Γ. Υλικά που πρέπει να έχει μαζί του ο υποψήφιος
1. Κερί εγκυβωτισμού αποτυπωμάτων (κορδόνι−φύλλο)
2. Κερί ροζ οδοντοστοιχιών, δέκα (10) φύλλα
3. Δύο δόσεις ακρυλικού αυτοπολυμεριζόμενο καλής ποιότητας
4. Βαζελίνη
5. Τέσσερις (4) πλάκες από φωτοπολυμεριζόμενο υλικό, δύο (2) άνω γνάθου και δύο (2) κάτω γνάθου
6. Μια σειρά δόντια (πρόσθια − οπίσθια 28/αρΑ΄)
7. Κερί για σκάλισμα στεφανών
8. Σημαγεία άνω και κάτω γνάθου νωδά
9. Εκμαγεία άνω και κάτω γνάθου με δόντια
10. Τέσσερα (4) μολύβια (μαύρο − κόκκινο − πράσινο − κίτρινο)
11. Αγωγούς για τοποθέτηση χυτών σε πυρόχωμα.

Άρθρο 6
Με τη δημοσίευση της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύουν να ισχύουν οι υπ’ αριθμ. Υ7/7456/1994, ΓΠ/οικ.31542/2004 και ΓΠ/οικ.115613/2005 αποφάσεις μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved