ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Άλλες Ρυθμίσεις Επιστροφή    
Σχέδιο νόμου: Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις (13/5/07)


Αθήνα 13.5.2007, 23:48
Σχέδιο νόμου με τίτλο: «Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις», έδωσε στην δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας.

Το σχέδιο περιέχει ρυθμίσεις και για μια σειρά άλλα θέματα που αφορούν το Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας, το Ινστιτούτο Νεολαίας, τα Τοπικά Συμβούλια Νέων, την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας, το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, την Ακαδημία Αθηνών, την Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία κ.ά.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του σχεδίου νόμου μαζί με την εισηγητική έκθεση.


 

Σχέδιο Νόμου
Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Φορείς Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης
Α
ρθρο 1
Εθνική Αρχή Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης
Ως Εθνική Αρχή του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, στα πλαίσια της Απόφασης 1720/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ορίζεται το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αρθρο 2
Εθνική Μονάδα Συντονισμού Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης
1. Ιδρύεται Οργανισμός Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με την επωνυμία «Σόλων» και διεθνή διακριτική ονομασία «Solon». Ο οργανισμός αυτός είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με έδρα την Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Αποστολή του Οργανισμού είναι να λειτουργεί ως Εθνικό Γραφείο (Εθνική Μονάδα Συντονισμού), για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης 2007-2013 σύμφωνα με το άρθρο 6 της Απόφασης 1720/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το άρθρο 2 της Απόφασης 1807/2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης μπορεί να αναπτύσσει συναφείς δραστηριότητες που του αναθέτει ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3. Ο Οργανισμός μπορεί να συνεργάζεται με άλλους φορείς, του δημόσιου ή και του ιδιωτικού τομέα, καθώς με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, για την εκπλήρωση του σκοπού του. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ή με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, προσδιορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες που αφορούν στη μορφή της συνεργασιας αυτής και στο περιεχόμενο της.
4. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού, και πάντως μέχρι την 31.12.2007, η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Γραφείου (Εθνικής Μονάδας Συντονισμού) ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Αρθρο 3
Όργανα Διοίκησης

1. Όργανα διοίκησης του Οργανισμού είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διευθυντής.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και απαρτίζεται από πέντε μέλη. Η θητεία των μελών του είναι τριετής και δύναται να ανανεώνεται. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιλέγονται επιστήμονες ή προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους με εμπειρία σε θέματα σχετικά με το έργο του Οργανισμού. Ένα από τα μέλη του Συμβουλίου υποδεικνύεται από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται, εκ των μελών, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο αναπληρωτής του. 
3. Ο Διευθυντής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τριετή θητεία, που δύναται να ανανεώνεται. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 4
Διάρθρωση Οργανισμού

1. Ο Οργανισμός διαρθρώνεται σε Τμήματα, υπαγόμενα στη Διεύθυνση του, ως εξής:
α) Τμήμα Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης που είναι αρμόδιο για τα Προγράμματα Comenius, Leonardo Da Vinci, Erasmus, Grundtvig, το Εγκάρσιο Πρόγραμμα και το πρόγραμμα Jean Monnet.
β) Τμήμα Διοικητικής Στήριξης που είναι αρμόδιο για το προσωπικό του Οργανισμού και την τεχνική υποστήριξη του έργου του.
γ) Τμήμα Οικονομικών Θεμάτων που είναι αρμόδιο για τη μισθοδοσία, τη σύναψη συμβάσεων και την οικονομική υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης.
δ) Τμήμα Βιβλιοθήκης, Τεκμηρίωσης, Πληροφόρησης και Ενημέρωσης που είναι αρμόδιο για την οργάνωση βιβλιοθήκης και παροχής τεκμηρίωσης, ενημέρωσης και πληροφόρησης προς κάθε ενδιαφερόμενο, σχετικά με το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα.
ε) Τμήμα Ανάπτυξης και Συνεργασίας που είναι αρμόδιο για την υλοποίηση έργων που δεν εντάσσονται στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης.
2. Για την νομική υποστήριξη του Οργανισμού συνίσταται Γραφείο Νομικού Συμβούλου. Ως Νομικός Σύμβουλος προσλαμβάνεται, με σχέση έμμισθης εντολής, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1649/1986 (ΦΕΚ Α’ 149). Ο Νομικός Σύμβουλος έχει την ευθύνη της νομικής υποστήριξης του Οργανισμού σε δικαστικές ή εξώδικες υποθέσεις και της νομικής καθοδήγησης του με γνωμοδοτήσεις ή συμβουλές. Παρίσταται ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή Αρχής και έχει ως εκ της θέσης του και χωρίς άλλο αποδεικτικό στοιχείο την από το νόμο απαιτούμενη πληρεξουσιότητα για παράσταση ενώπιον όλων των δικαστηρίων κατά την εκδίκαση κάθε φύσεως υποθέσεων του Οργανισμού. Οι αποδοχές του Νομικού Συμβούλου ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, δύνανται να ιδρύονται, να καταργούνται, να συγχωνεύονται και να μετονομάζονται Τμήματα και Γραφεία.

Αρθρο 5
Προσωπικό Οργανισμού
1. Συνιστώνται στον Οργανισμό 35 θέσεις προσωπικού που κατανέμονται ως εξής:
α) 30 θέσεις ανώτατης εκπαίδευσης
β) 5 θέσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
2. Οι επί μέρους κλάδοι και θέσεις κάθε κατηγορίας καθορίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού. Με την ίδια διαδικασία ορίζονται οι κλάδοι από τους οποίους επιλέγονται οι προϊστάμενοι των διοικητικών μονάδων του Οργανισμού.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, επιτρέπεται η απόσπαση στον Οργανισμό υπαλλήλων του Δημοσίου και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα στον Οργανισμό.
4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την αντιμετώπιση αναγκών που προκύπτουν από την υλοποίηση των προγραμμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Οργανισμού, κατά τις κείμενες διατάξεις.

Αρθρο 6
Οικονομικές Ρυθμίσεις

1. Οι πόροι του Οργανισμού είναι: α) επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, β) χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς, γ) έσοδα από άλλες πηγές.
2. Ο Οργανισμός απολαμβάνει όλων των προνομίων του Ελληνικού Δημοσίου, πλην των φορολογικών απαλλαγών.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών, ρυθμίζονται τα θέματα αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και της αμοιβής του Διευθυντή.

Αρθρο 7
Εσωτερικός Κανονισμός
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός του Οργανισμού, με τον οποίο καθορίζονται ειδικότερες λεπτομέρειες για τους σκοπούς του Οργανισμού, τις αρμοδιότητες και τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα προσόντα, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο επιλογής του Διευθυντή, τις αρμοδιότητες των Τμημάτων του Οργανισμού, τα θέματα πρόσληψης και προσόντων του προσωπικού και απασχόλησης υπαλλήλων από το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τα θέματα οικονομικής διαχείρισης καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την εύρυθμη λειτουργία του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Θέματα Φορέων Εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Αρθρο 8
Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας
1. Ιδρύεται στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς ειδική υπηρεσία με τίτλο «Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας», με σκοπό την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας και την καλλιέργεια της επιχειρηματικής συνείδησης στους νέους, μέσω της συγκέντρωσης, καταγραφής και επεξεργασίας στοιχείων που αφορούν στην επιχειρηματικότητα και της παροχής της επεξεργασμένης πληροφορίας σε κάθε ενδιαφερόμενο.
2. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού του, το Παρατηρητήριο έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. Δημιουργία μηχανισμού συγκέντρωσης μακροοικονομικών και μικροοικονομικών μεγεθών και στοιχείων, καθώς και λοιπών στοιχείων που αφορούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον.
β. Συνεργασία με τις Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας για την συγκέντρωση των στοιχείων και την διάδοση των σχετικών πληροφοριών.
γ. Επεξεργασία των στοιχείων αυτών ώστε να παράγεται δομημένη και επαρκής πληροφορία.
δ. Σύνταξη μελετών σχετικών με την επιχειρηματικότητα και προβολή των αποτελεσμάτων τους
ε. Παροχή σχετικών πληροφοριών σε κάθε ενδιαφερόμενο κυρίως μέσω του διαδικτύου, αλλά και με κάθε πρόσφορο μέσο.
στ. Συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, για την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας, καθώς και τον συντονισμό των δράσεών τους, όταν αυτές αφορούν στους νέους.
ζ. Συγγραφή και δημοσίευση ετήσιων συμπερασματικών εκθέσεων και επισήμανση των τομέων στους οποίους πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις για την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
η. Ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και ειδικά των νέων.
θ. Σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος με στόχο την εξοικείωση των νέων στο επιχειρηματικό πνεύμα και την επιχειρηματική δράση.
3. α. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται πενταμελής επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των στόχων του Παρατηρητηρίου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο πρόεδρος της επιτροπής καθώς και ο γραμματέας της επιτροπής, ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος  της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Ο πρόεδρος και τα λοιπά μέλη της επιτροπής επιλέγονται μεταξύ μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων, Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ειδικών επιστημόνων, εμπειρογνωμόνων, στελεχών επιμελητηρίων ή μελών επιχειρηματικών και επαγγελματικών οργανώσεων ή ενώσεων.
β. Η θητεία των μελών της επιτροπής είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Η επιτροπή συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του προέδρου της ή του Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς, τουλάχιστον ανά τρίμηνο.
γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών, στα μέλη της επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση κατά συνεδρίαση, το ύψος της οποίας ορίζεται κατά τις κείμενες διατάξεις.
4. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής μπορούν  να προσκαλούνται από τον πρόεδρο εκπρόσωποι αρμόδιων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που αναπτύσσουν δράση σχετική με την επιχειρηματικότητα. Οι ίδιοι φορείς μπορούν να υποβάλλουν στο Παρατηρητήριο προτάσεις και εκθέσεις σχετικές με τα πεδία των δραστηριοτήτων τους.
5. Για την υποστήριξη του έργου του Παρατηρητηρίου Νεανικής Επιχειρηματικότητας συνιστώνται στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς δύο θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, τις οποίες καταλαμβάνουν κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους, ελληνικού πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένου ισοτίμου της αλλοδαπής. Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α’). Στη διαδικασία αυτή μπορούν να μετέχουν και δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι, εφόσον επιλεγούν, αποσπώνται στην Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Εάν θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της παραγράφου αυτής δεν καλύπτεται από δημόσιο υπάλληλο, τότε καλύπτεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας τριών ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Οι αποδοχές των υπηρετούντων στις θέσεις αυτές καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών. Όσοι υπηρετούν στις θέσεις αυτές με απόσπαση, έχουν δικαίωμα επιλογής μεταξύ των αποδοχών των θέσεων αυτών και των αποδοχών της υπηρεσίας από την οποία έχουν αποσπασθεί,  πλην αυτών που συνδέονται με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους.
6. Η επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού καταρτίζει Κανονισμό λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Νεανικής Επιχειρηματικότητας που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση του Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς.
7. Οι δαπάνες λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Νεανικής Επιχειρηματικότητας καλύπτονται από τις πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, η οποία παρέχει σε αυτό πλήρη διοικητική, γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη.

Αρθρο 9
Θέματα Ινστιτούτου Νεολαίας
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Νεολαίας, εκδίδεται ο κανονισμός προμηθειών του Ινστιτούτου Νεολαίας, με τον οποίο καθορίζονται ιδίως οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες των προμηθειών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 129/2006.
2. Η διάταξη της παραγράφου 23 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 3369/2005 (ΦΕΚ 171 Α’) εφαρμόζεται και για τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και τις συμβάσεις μίσθωσης έργου του προσωπικού που απασχολείται για την εκτέλεση έργων από το Ινστιτούτο Νεολαίας, στο πλαίσιο συγκεκριμένου επιδοτούμενου, συγχρηματοδοτούμενου ή αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος.
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α’), όπως ισχύει, εφαρμόζεται και για το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση έργου ή εργασίας από το Ινστιτούτο Νεολαίας για την εκτέλεση έργων στο πλαίσιο συγκεκριμένου επιδοτούμενου, συγχρηματοδοτούμενου ή αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος.
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Αρθρο 10
Τοπικά Συμβούλια Νέων
1.  Στο Ν. 3443/2006 (ΦΕΚ 41 Α΄) προστίθεται νέο άρθρο 5Α που έχει ως εξής:
«Αρθρο 5Α
Τοπικά Συμβούλια Νέων σε Δήμους που διαιρούνται σε δημοτικά διαμερίσματα
Στους Δήμους που διαιρούνται σε δημοτικά διαμερίσματα είναι δυνατή, κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, η συγκρότηση Τοπικών Συμβουλίων Νέων και σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού. Στους Δήμους αυτούς αντί των Συνελεύσεων των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων Νέων συγκροτούνται Συνελεύσεις Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Διαμερισμάτων, οι οποίες απαρτίζονται από το σύνολο των εγγεγραμμένων στα οικεία μητρώα νέων κάθε  δημοτικού διαμερίσματος. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 5 του νόμου αυτού, οι Πρόεδροι, οι Αναπληρωτές Πρόεδροι και οι Γραμματείς των Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Διαμερισμάτων των Δήμων αυτών απαρτίζουν τα Συμβούλια των οικείων  Δημοτικών Συμβουλίων Νέων». 
2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 3443/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι εκλογές προκηρύσσονται εντός του πρώτου και του τρίτου έτους κάθε δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου και διενεργούνται εντός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης σε όλους τους δήμους και τις κοινότητες της Χώρας.»
3.  Η Εθνική Επιτροπή Τοπικών Συμβουλίων Νέων που συνιστάται με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Ν. 3443/2006 αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο εποπτεύεται και επιχορηγείται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσω της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Με το ίδιο διάταγμα καθορίζονται η σύνθεση και η συγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής Τοπικών Συμβουλίων Νέων, ο τρόπος ανάδειξης των οργάνων της, οι αρμοδιότητες της, ο τρόπος λειτουργίας της και κάθε άλλο ειδικότερο τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα. Στα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Τοπικών Συμβουλίων Νέων καταβάλλονται για τις εκτός έδρας συνεδριάσεις της έξοδα μετακίνησης κατά τις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων υπαλλήλων.

Αρθρο 11
Χρηματοδότηση Φορέων

1. Οι φορείς που αναφέρονται ως τελικοί δικαιούχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» δύνανται να χρηματοδοτούνται Μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Σκέλος Κοινοτικών Προγραμμάτων) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με σκοπό την εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης έργων και προγραμμάτων, και σύμφωνα με τις αποφάσεις ένταξης των έργων αυτών σε αυτό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιχορηγούνται, από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού και του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς που εποπτεύονται από αυτό, για τη συνέχιση της λειτουργίας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Το ετήσιο ύψος και η κατανομή των επιχορηγήσεων στους ανωτέρω φορείς εισηγείται επιτροπή ειδικών υπηρεσιακών παραγόντων που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αρθρο 12
Θέματα Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

1. Η αληθής έννοια των εξουσιοδοτικών διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 1514/1985 και του άρθρου 18 του ν. 706/1977 είναι ότι με την εκδιδόμενη σχετικώς κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών (ήδη Οικονομίας και Οικονομικών), Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Έρευνας και Τεχνολογίας (ήδη Ανάπτυξης) ρυθμίζονται και ζητήματα που αφορούν τη νόμιμη εκπροσώπηση και τη διαδικασία διάθεσης, διαχείρισης και αιτιολόγησης των κονδυλίων των Ειδικών Λογαριασμών.
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 3282/2004 (ΦΕΚ 208 Α’) προστίθενται εδάφιο ως εξής: «Για την εφαρμογή του εδαφίου γ) της παραγράφου αυτής, δεν λαμβάνεται υπόψη, κατά τον υπολογισμό του μέσου όρου του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών των ορφανών από τον έναν ή και από τους δύο γονείς, το ατομικό εισόδημα του αποβιώσαντος γονέα ή των αποβιωσάντων γονέων που είχαν τυχόν δηλώσει κατά την τελευταία τριετία πριν από την αίτηση μετεγγραφής».

Αρθρο 13
Θέματα Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α) αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Πρόεδρος της Α.ΔΙ.Π., είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συμμετοχή του σε επιτροπές, συμβούλια και εν γένει συλλογικά όργανα, σε σχέση με ακαδημαϊκά ζητήματα ή /και εν γένει θέματα αξιολόγησης και εκπαίδευσης. Στα μέλη της Α.ΔΙ.Π., επιτρέπεται η άσκηση καθηκόντων μέλους ΔΕΠ ή ΕΠ με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Οι τυχόν δαπάνες και αποζημίωση μετακίνησής τους σχετικά με την άσκηση των ακαδημαϊκών τους καθηκόντων ή άλλου έργου στο πλαίσιο της ιδιότητάς τους ως μελών ΔΕΠ ή ΕΠ καλύπτονται από το οικείο Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. και αντίστοιχα οι τυχόν δαπάνες και αποζημίωση μετακίνησής τους σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων τους ως μελών της Α.ΔΙ.Π. καλύπτονται από την Α.ΔΙ.Π..»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του ν. 3374/2005 αντικαθίσταται ως εξής: « Οι θέσεις του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού μπορούν να πληρωθούν και με μετατάξεις ή αποσπάσεις μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού απασχολούμενου με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από Υπουργεία, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή με αποσπάσεις ή μετατάξεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η μετάταξη ή απόσπαση διενεργείται, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Α.ΔΙ.Π., με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού, χωρίς γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες γενικές και ειδικές διατάξεις. Στο διοικητικό προσωπικό της Α.ΔΙ.Π., καταβάλλεται ειδική πρόσθετη αμοιβή, της οποίας το ύψος και οι προϋποθέσεις καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών.»
3. Στο άρθρο 13 του ν. 3374/2005 προστίθεται τρίτη παράγραφος ως εξής: «3. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου αυτού, και για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την 31.12.2009, η Α.ΔΙ.Π. δύναται να προσλαμβάνει, κατά το πρώτο στάδιο λειτουργίας της, διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό με σύμβαση έργου. Η σχετική χρηματοδότηση βαρύνει το εκάστοτε ισχύον Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.»    

Αρθρο 14
Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών «Δίπλωμα εμβάθυνσης στις Ευρωπαϊκές Σπουδές» («Masters in European Studies»/«Diplôme d’Etudes Européennes Approfondies») που απονέμεται από το «Κολλέγιο της Ευρώπης» («College of Europe»/«Collège d’Europe») θεωρείται ως τίτλοι απονεμόμενοι από ομοταγές εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακής κατεύθυνσης της αλλοδαπής.

Αρθρο 15
Θέματα Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 3376/2005 (ΦΕΚ 191 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Οι θέσεις του Διευθυντή, των Υποδιευθυντών και του διδακτικού προσωπικού του ελληνόφωνου τμήματος, καθώς και του αναγκαίου διδακτικού προσωπικού για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, είναι θέσεις μονίμων υπαλλήλων και πληρούνται με απόσπαση δημοσίων εκπαιδευτικών λειτουργών αντίστοιχης βαθμίδας μετά από αίτησή τους. Προϋπόθεση για την απόσπαση των δημοσίων εκπαιδευτικών λειτουργών είναι να έχουν  διδάξει για ένα τουλάχιστον έτος σε Ευρωπαϊκό Σχολείο ίδιας βαθμίδας ή να έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική προϋπηρεσία  και να γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική, ή γαλλική, ή γερμανική γλώσσα. Με την υπουργική απόφαση, που εκδίδεται βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 7 ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την υποβολή των αιτήσεων τα δικαιολογητικά και τα κριτήρια επιλογής των αποσπώμενων. Αν δεν είναι δυνατή η κάλυψη των θέσεων διδακτικού προσωπικού με απόσπαση μονίμων δημοσίων εκπαιδευτικών με πενταετή διδακτική υπηρεσία, μπορούν να αποσπώνται και με λιγότερα έτη διδακτικής υπηρεσίας ή να προσλαμβάνονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, εκπαιδευτικοί ωρομίσθιοι ή με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να συγκεντρώνουν τα προσόντα που απαιτούνται, κατά περίπτωση, από τις ισχύουσες διατάξεις για να προσληφθούν στη δημόσια εκπαίδευση.».
2. Στη παράγραφο 5 του άρθρου 7 του Ν. 3376/05 (ΦΕΚ 191 Α΄) η φράση «τις αποζημιώσεις εκτός έδρας των επιθεωρητών των Ευρωπαϊκών Σχολείων» αντικαθίσταται με τη φράση «την εφάπαξ ή κατά ημέρα επιθεώρησης αποζημίωση των επιθεωρητών των Ευρωπαϊκών Σχολείων, καθώς και τo αντίτιμο των εισιτηρίων των συγκοινωνιακών μέσων που χρησιμοποιούν».

Αρθρο 16
Αποφαινόμενα όργανα επί τεχνικών έργων της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων

1. Όργανα αποφαινόμενα ή γνωμοδοτούντα επί έργων που εκτελούνται σύμφωνα με το Ν. 1418/1984, όπως ισχύει, από τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) και το εποπτευόμενο από αυτήν ν.π.ι.δ. «Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων» (ΙΔΕΚΕ) ορίζονται τα εξής:
α) «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποδομής της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
β) «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι ο Γενικός Γραμματέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
γ) Αρμόδιο Τεχνικό Σύμβουλο για γνωμοδότηση σε θέματα εκτέλεσης έργων είναι το Τεχνικό Συμβούλιο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της υπ΄αριθ. Στ 5/5 26.4.1982 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 213 Β΄) όπως η σύνθεση αυτού τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 της υπ΄αριθ. Στ 5/3 15.1.1985 απόφασης των αυτών Υπουργών (ΦΕΚ 67 Β΄)
2. Επί αιτήσεων θεραπείας ασκουμένων σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 1418/1984, κατά πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων της προηγούμενης παραγράφου, αποφασίζει ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου. Οι αιτήσεις θεραπείας απευθύνονται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και κοινοποιούνται και στην υπηρεσία που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη πράξη.
3. Σε θέματα που δημιουργούνται από εκκρεμείς συμβάσεις αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν τα οριζόμενα με το άρθρο αυτό όργανα.

Αρθρο 17
Αποφαινόμενα όργανα επί τεχνικών έργων των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών

1. Όργανα αποφαινόμενα ή γνωμοδοτούντα επί τεχνικών έργων που εκτελούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από τις κατά τις διατάξεις του ν. 3432/2006  (ΦΕΚ 14 Α’) Ανώτατες  Εκκλησιαστικές  Ακαδημίες, μέχρι  ότου αυτές αποκτήσουν οργανωμένη  Τεχνική  Υπηρεσία  ορίζονται τα εξής:
α) «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι η Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εντός των ορίων της  οποίας λειτουργεί η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία.
β) «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο της οικείας Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας ή μέχρι την συγκρότηση και  λειτουργία του η Διοικούσα Επιτροπή της.
γ) Αρμόδιο Τεχνικό Σύμβουλο για γνωμοδότηση σε θέματα εκτέλεσης τεχνικών έργων είναι το Τεχνικό Συμβούλιο της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εντός  των ορίων της οποίας λειτουργεί η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία.
 2. Επί αιτήσεων θεραπείας ασκουμένων σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 1418/1984, κατά πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων της προηγούμενης παραγράφου, αποφασίζει το  Ακαδημαϊκό Συμβούλιο ή η Διοικούσα Επιτροπή της οικείας Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας μετά από γνώμη του Τεχνικού  Συμβουλίου.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ακαδημαϊκού  Συμβουλίου ή της Διοικούσας Επιτροπής της οικείας Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή  των διατάξεων του άρθρου αυτού.

Αρθρο 18
Θέματα Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας
1. Στο άρθρο 2 του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 Α’) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Για τη διαδικασία έγκρισης – λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε), για τον αριθμό εισακτέων, τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών και το ύψος των διδάκτρων εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου αυτού και συμπληρωματικά οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 2083/92 όπως ισχύουν. Όπου στις διατάξεις αυτές προβλέπεται Γενική Συνέλευση ή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, για το Διεθνές Πανεπιστήμιο νοείται η Γενική Συνέλευση της Σχολής. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου του ΔΙ.ΠΑ.Ε. ρυθμίζονται τα θέματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.»
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240 Α’) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων του μεταπτυχιακού επιπέδου από πρόσωπα πληρούντα τα κριτήρια υπό (i) και (ii) του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 4, το ΔΙ.ΠΑ.Ε. δύναται κατ’ εξαίρεση να εγγράψει υποψηφίους που δεν πληρούν τα κριτήρια αυτά».
3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240 Α’) προστίθεται δεύτερο εδάφιο  ως εξής: «Για πέντε (5) έτη από την έναρξη της λειτουργίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε., τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής των υποψηφίων, καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αυτών, καθορίζονται κατ’ εξαίρεση με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και από τη συγκρότηση της Συγκλήτου και εφεξής με απόφαση της Συγκλήτου του ΔΙ.ΠΑ.Ε.».
4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του ν. 3391/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Οι φοιτητές του ΔΙ.ΠΑ.Ε. που συμμετέχουν σε προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών ή σε προγράμματα εκπαίδευσης από απόσταση, συμμετέχουν οικονομικά στην κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των προγραμμάτων αυτών, το δε ύψος της συμμετοχής αυτής καθορίζεται με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. εκάστης Σχολής και απόφαση της Συγκλήτου του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Η διαδικασία καταβολής της οικονομικής συμμετοχής εκ μέρους των φοιτητών κατά τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζεται από τον Οργανισμό του ΔΙ.ΠΑ.Ε.».
5. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 3391/2005 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή των μελών Δ.Ε.Π. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. δύνανται να μετέχουν ως μέλη με δικαίωμα ψήφου και μέλη Δ.Ε.Π. από Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης του εξωτερικού.»
6. Στο άρθρο 7 του ν.3391/2005  (ΦΕΚ 240 Α’) προστίθεται παράγραφος 5 ως ακολούθως: «Μέχρι τη συγκρότηση των οργάνων του ΔΙ.ΠΑ.Ε., η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού είναι πενταμελής και αποτελείται από τον Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε., ως πρόεδρο, τρια μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,  κατά προτεραιότητα από τις βαθμίδες του Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή, και έναν εμπειρογνώμονα με ειδικές γνώσεις σε θέματα διαχείρισης πόρων. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, μέχρι τον ορισμό των οργάνων της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ασκεί ο εκτελών τα καθήκοντα Προϊσταμένου Διοικητικών Υπηρεσιών του ΔΙ.ΠΑ.Ε..»
7. Όργανα αποφαινόμενα ή γνωμοδοτούντα επί τεχνικών έργων που εκτελούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, μέχρι ότου αυτό αποκτήσει οργανωμένη Τεχνική  Υπηρεσία ορίζονται τα εξής:
α) «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι η «Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων» Α.Ε. (Ο.Σ.Κ. Α.Ε.).
β) «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι η  Σύγκλητος  ή  μέχρι  την  αυτοδύναμη  λειτουργία  του  Πανεπιστημίου  αυτού  η  Διοικούσα  Επιτροπή.
γ) Αρμόδιο Τεχνικό Σύμβουλο για γνωμοδότηση σε θέματα εκτέλεσης τεχνικών έργων είναι το Τεχνικό Συμβούλιο της Ο.Σ.Κ. Α.Ε..
Επί αιτήσεων θεραπείας ασκουμένων για θέματα που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 1418/1984 και του ν. 3316/2005, όπως κάθε φορά ισχύουν, κατά πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων της παρούσης παραγράφου, αποφασίζει η Σύγκλητος ή η Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Ο.Σ.Κ. Α.Ε..
Με πρόταση της Συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτροπής του  Διεθνούς  Πανεπιστημίου της Ελλάδος και αποδοχή της από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. είναι δυνατή η ανάθεση πρόσθετων καθηκόντων όπως η εκπόνηση μελετών, η επίβλεψη εκπόνησης μελετών, η επίβλεψη τεχνικών έργων και η προμήθεια εξοπλισμού. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου ή Διοικούσας  Επιτροπής του Διεθνούς  Πανεπιστημίου της Ελλάδος και γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής και οι απαραίτητες διαχειριστικές δαπάνες για την υλοποίηση των αντικειμένων του προηγούμενου εδαφίου.

Αρθρο 19
Θέματα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

1. Η παράγραφος 10 του άρθρου 4 του ν. 2552/97 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του ν. 2817/2000 και το άρθρο 3 του ν. 3027/2002 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα μέλη του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) είναι είτε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής είτε διδάκτορες και προσλαμβάνονται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών. Το Ε.Α.Π. σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να προσλάβει κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Ο αριθμός των συμβάσεων για κάθε ακαδημαϊκό έτος ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών. Οι θέσεις για τα μέλη Σ.Ε.Π. προκηρύσσονται για συγκεκριμένες θεματικές ενότητες με απόφαση της Συγκλήτου. Με απόφαση του Πρύτανη συγκροτείται ανά θεματική ενότητα τριμελής επιτροπή που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. του ίδιου ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου. Η επιτροπή εισηγείται στην Κοσμητεία υποβάλλοντας σχετικό πίνακα κατάταξης. Η Κοσμητεία επιλέγει και η πράξη επιλογής επικυρώνεται από την Σύγκλητο. Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι όροι της σύμβασης, οι υποχρεώσεις τους, τα καθήκοντα και οι αμοιβές καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου. Η μισθοδοσία των μελών του Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Ως έδρα των μελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας τους.»
2. Στο εδάφιο ιγ’ της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 3027/2002 στον τρίτο στίχο διαγράφονται οι λέξεις «κατά την ανανέωση της θητείας των μελών του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού».
3. Η παράγραφος 12 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 17 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 αντικαθίσταται ως εξής: «Μέχρι να συγκροτηθεί η Σύγκλητος όλα τα μέλη Σ.Ε.Π. διορίζονται με απόφαση της Δ.Ε. του Ιδρύματος, ύστερα από σχετική προκήρυξη. Η διαδικασία, τα κριτήρια αξιολόγησης, οι όροι της σύμβασης, οι υποχρεώσεις τους, τα καθήκοντα και οι αμοιβές καθορίζονται με απόφαση της Δ.Ε.  Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των μελών Σ.Ε.Π. ανά Θ.Ε. είναι τριμελής επιτροπή που ορίζεται με απόφαση της Δ.Ε. στην οποία συμμετέχουν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.., ως πρόεδρος, με μέλη τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του προγράμματος και τον συντονιστή της Θ.Ε. Μέλος της Δ.Ε. μπορεί, μετά από απόφασή της, να ορίζεται και ως Πρόεδρος των τριμελών επιτροπών επιλογής εφόσον κατέχει ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το περιεχόμενο της Θ.Ε.
Η Δ.Ε. είναι αρμόδια για την επιλογή των μελών Σ.Ε.Π. που ορίζονται ταυτόχρονα και ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι Προγραμμάτων ή συντονιστές Θ.Ε.
Συνιστώνται στο Ε.Α.Π. είκοσι θέσεις (20) διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται με απόφαση της Δ.Ε. στις σχολές του Πανεπιστημίου».

Αρθρο 20
Θέματα Ακαδημίας Αθηνών

1. Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων υπέρ της Ακαδημίας Αθηνών για την εκπλήρωση του σκοπού της στο χώρο των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών και την εξασφάλιση των αναγκαίων όρων για την διεξαγωγή του έργου της. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17 Α’) και η αποζημίωση καταβάλλεται από την Ακαδημία Αθηνών.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις, μπορεί να επιτραπεί η υπόγεια σύνδεση με σήραγγα, του κεντρικού Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών με το αναφερόμενο, στο από 22.2 – 14.3.2002 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 203 Δ’) ακίνητο, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Σίνα και Βησσαρίωνος, εφόσον προηγουμένως το ακίνητο τούτο απαλλοτριωθεί υπέρ και με δαπάνες της Ακαδημίας Αθηνών.
3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2882/2001.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Θέματα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
Αρθρο 21
Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί σε φορείς δια βίου εκπαίδευσης
1. Εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολείων δύνανται να διατίθενται σε φορείς δια βίου εκπαίδευσης του άρθρου 2 του ν. 3369/2005 (ΦΕΚ 171 Α) με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από πρόταση του διοικούντος οργάνου του φορέα και αίτηση του ενδιαφερόμενου, και κατόπιν σύμφωνης γνώμης τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως πρόεδρο και από  έναν εκπρόσωπο της ΟΙΕΛΕ και του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων. Η απόφαση για τη διάθεση λαμβάνεται τουλάχιστον έξι μήνες πριν την έναρξη του σχολικού έτους, στο οποίο αφορά. Ο χρόνος αρχικής διάθεσης είναι ένα σχολικό έτος, δυναμένο να ανανεωθεί μέχρι τρία σχολικά έτη, και για κάθε συνέπεια λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση.
2. Οι αποδοχές των ανωτέρω εκπαιδευτικών καταβάλλονται από τον φορέα στον οποίο διατίθενται.

Αρθρο 22
Προϋπηρεσία ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Στο άρθρο 27 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α‘) προστίθενται παράγραφοι 2 και 3 ως εξής: «2. Η προϋπηρεσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών της προηγούμενης παραγράφου στο ιδιωτικό σχολείο, για το χρονικό διάστημα από τότε που εκλήθησαν να αναλάβουν υπηρεσία ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, δύναται να υπολογίζεται ως προϋπηρεσία αναπληρωτού προσφερθείσα σε δημόσιο σχολείο, εφόσον ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός υποβάλει σχετική δήλωση στην Διεύθυνση ή το Γραφείο Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το ιδιωτικό σχολείο. Στην περίπτωση αυτή δεν δύναται να υπολογιστεί η ανωτέρω προϋπηρεσία και ως προσφερθείσα σε ιδιωτικό σχολείο.
3. Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ως προϋπηρεσίας που προσφέρθηκε σε δημόσιο σχολείο, ισχύει από το σχολικό έτος 2006-2007 και για μία μόνο φορά.»   

Αρθρο 23
Θέματα Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας
1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, επιτρέπεται η απόσπαση εκπαιδευτικών που έχουν σύμβαση εργασίας με τα σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στην Ελλάδα στα σχολεία της εν λόγω εταιρείας στην Αλβανία. Κατά το χρόνο της απόσπασής τους αναπληρώνονται στα καθήκοντά τους από αναπληρωτές σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 682/1977 (244 Α’). Η υπηρεσία τους λογίζεται ότι έχει προσφερθεί στο σχολείο στο οποίο έχουν σύμβαση εργασίας. Οι δαπάνες της ανωτέρω απόσπασης των εκπαιδευτικών βαρύνουν την Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία.
2. Εφόσον δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί που υπηρετούν ήδη στα σχολεία της  Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στην Ελλάδα για απόσπαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, επιτρέπεται η πρόσληψη εκπαιδευτικών ειδικά για τα σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στην Αλβανία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 682/1977.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και γνώμη του αρμόδιου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, καθορίζεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών που δύνανται να προσλαμβάνονται ή να αποσπώνται στα σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στην Αλβανία σύμφωνα με τις παραγράφους  1 και 2 του άρθρου αυτού.

Αρθρο 24
Θέματα ιδιωτικών Τεχνικών – Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων

1. Τα πτυχία των σχολικών ετών 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 και 2007-2008 των μαθητών Α΄ Κύκλου και Β΄ Κύκλου των ιδιωτικών Τεχνικών – Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ), στα οποία έχουν επιβληθεί ή θα επιβληθούν οι πειθαρχικές κυρώσεις της αναστολής της άδειας λειτουργίας, ή της άρσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, ή τουλάχιστον χρηματικού προστίμου ή ποινικές κυρώσεις στους ιδιοκτήτες, ή στους διευθυντές, ή στο διδακτικό προσωπικό τους για παραβάσεις σχετικές με τους όρους και τις υποχρεώσεις λειτουργίας της ιδιωτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και ιδίως για αυτές που αφορούν στην παράνομη μη λειτουργία του σχολείου, στη μη τήρηση του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος, στη μη τήρηση και στη μη συμπλήρωση των επίσημων βιβλίων και στη μη πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού, χορηγούνται κατόπιν ειδικών πτυχιακών εξετάσεων, οι οποίες θα διενεργούνται για αυτό το σκοπό. Για την απονομή των πτυχίων λαμβάνονται υπόψη μόνο οι βαθμοί των γραπτών πτυχιακών εξετάσεων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο τρόπος διεξαγωγής και η διαδικασία των πτυχιακών εξετάσεων της προηγούμενης παραγράφου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η αμοιβή των καθηγητών και των λοιπών μελών των εξεταστικών επιτροπών.
3. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ήταν ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολικών μονάδων τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και στα οποία τελεσίδικα έχει επιβληθεί η κύρωση της άρσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του σχολείου τους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, δεν μπορούν να ιδρύσουν ιδιωτικό σχολείο στα επόμενα πέντε χρόνια από της επιβολής της κύρωσης. Το αυτό ισχύει και για νομικά πρόσωπα, εάν στον κύριο μέτοχο ή στον εκπρόσωπό τους έχει επιβληθεί η αναφερόμενη κύρωση.
4. Δεν αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτική η προϋπηρεσία ιδιωτικών εκπαιδευτικών, οι οποίοι φέρονται ότι απασχολήθηκαν σε ιδιωτικά σχολεία τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, στα οποία έχει επιβληθεί η κύρωση της οριστικής άρσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή της αναστολής της άδειας λειτουργίας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. Η μη αναγνώριση της προϋπηρεσίας των ως άνω εκπαιδευτικών, ως εκπαιδευτικής, ισχύει μόνο για το σχολικό έτος κατά το οποίο διαπιστώθηκε η μη εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Αλλες Διατάξεις
Αρθρο 25
Οι διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 8 του ν. 3194/03 (267) 1674/1986 (ΦΕΚ 200 Α’) όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν. 2986/2002 εφαρμόζονται για το ν.π.δ.δ. «Δημοτικό σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητος Θεσσαλονίκης».

Αρθρο 26
1. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α’ εως γ΄ της παραγράφου 12 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α’) εξακολουθούν να ισχύουν έως και το έτος 2008.
2. Οι ρυθμίσεις του δεύτερου, τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α’), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του ν. 3369/2005 (ΦΕΚ 171 Α’) εφαρμόζεται και για τα σχολικά έτη 2006-2007 και 2007-2008.
3. Στο τέλος της περίπτωσης β’ της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α’) προστίθεται η φράση «ή πτυχίο του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών». Η ισχύς της διατάξεως του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από την 20η Ιουλίου 2006.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί εκλογής μελών Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και των διατάξεων περί εκλογής των μελών της Ακαδημίας Αθηνών, ο χαρακτηρισμός φορέων, νομικών ή φυσικών προσώπων, με τον όρο «Πανεπιστημιακός» ή «Πανεπιστήμιο», «Ακαδημαϊκός» ή «Ακαδημία», και ο αντίστοιχος αποχαρακτηρισμός,  γίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται.
5. Στο άρθρο 8 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α’) η παράγραφος 8β αναριθμείται σε 8γ και προστίθεται παράγραφος 8β ως ακολούθως:
«β) i. Η περίπτωση α’ του άρθρου 1 του π.δ. 118/1995 (ΦΕΚ 75  Α’) συμπληρώνεται ως ακολούθως: ή πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος  Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή του Προγράμματος Σπουδών Επιλογής «Επιστήμες και Πολιτισμός» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εφαρμογές τους»  Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών αντίστοιχων Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής.
ii. Η περίπτωση α’ του άρθρου 2 του π.δ. 118/1995 (ΦΕΚ 75 Α’) συμπληρώνεται ως ακολούθως: ή πτυχίο ή δίπλωμα Τμημάτων Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Αυτοματισμού Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής.»
Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2005. 

Αρθρο 27
Θέματα Διοίκησης Εκπαίδευσης
1. Το (τελευταίο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η θητεία αρχίζει με τη συγκρότηση των συμβουλίων επιλογής και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2008».
2. Η παράγραφος 2β της περίπτωσης Β του άρθρου 8 του Ν.3467/2006 αντικαθίσταται ως εξής: «β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε 2,5 μονάδες για τον πρώτο και σε 3,5 μονάδες συνολικά για περισσότερους του ενός».
3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 12 του Ν.3467/2006 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η αποζημίωση των μελών των Επιτροπών της παραγράφου 1, όσων μετέχουν στη διεξαγωγή της γραπτής δοκιμασίας ως επιτηρητές και βαθμολογητές και των μελών των Τριμελών Επιτροπών των Εξεταστικών Κέντρων των οποίων  η σύσταση θα προβλέπεται σε Υπουργική Απόφαση η οποία θα  εκδοθεί κατ΄ εφαρμογήν της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του νόμου αυτού .Οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των υποψηφίων που συμμετέχουν στη γραπτή δοκιμασία και στην προφορική συνέντευξη βαρύνουν τους ίδιους.» 
4. Στην παράγραφο 3 της περίπτωσης Γ’ του άρθρου του ν. 3467/2006 προστίθεται εδάφιο δ’ ως εξής: «δ) Για την επιλογή εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων – Λυκείων) οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ειδικές σπουδές ή αναγνωρισμένο καλλιτεχνικό έργο και δράση, τα οποία αφορούν στις τέχνες γενικά και τη μουσική ειδικότερα, τα γενικά προσόντα κατά τις ισχύουσες διατάξεις και τα ειδικά προσόντα της παραγράφου 5 της Υ.Α. Γ2/3345/22-9-1988 (ΦΕΚ 649 Β’), που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του ν.1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α’) και το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 παρ.9 του Ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240 Α’).»
5. Στο τέλος της περίπτωσης Γ’ του άρθρου 7 του ν. 3467/2006 προστίθεται παράγραφος 5 ως ακολούθως: «5. Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών και υποδιευθυντών του 2ου Γυμνασίου Αυλώνα και των Λυκειακών Τάξεων αυτού, που λειτουργούν εντός του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα, μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της παραγράφου 2, εδάφιο α΄ του παρόντος άρθρου με βαθμό Α΄, οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, από την οποία 6 τουλάχιστον έτη σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού και να έχουν ασκήσει επί μια πενταετία τουλάχιστον διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., εκ των οποίων τουλάχιστον 2 έτη να αφορούν σε εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα που λειτουργεί σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων».
6. Στην περίπτωση Δ’ του άρθρου 7 του Ν. 3467/2006 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Υποψήφιοι για επιλογή στις θέσεις της περίπτωσης αυτής είναι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μέχρι τη λήξη της ισχύος του πίνακα επιλογής δεν συμπληρώνουν συνολική πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και το όριο ηλικίας για αποχώρηση από την υπηρεσία».

Αρθρο 28
Ίδρυση Πρότυπου Κέντρου Πολιτιστικής Εκπαίδευσης

Στο άρθρο 8 του ν. 2986/2002, προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής: «11. Ιδρύεται Πρότυπο Κέντρο Πολιτιστικής Εκπαίδευσης με έδρα την Κέρκυρα. Αποστολή του Κέντρου είναι η καταγραφή, ταξινόμηση, αξιολόγηση, ανάδειξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς της Επτανήσου για άμεση σχολική χρήση σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, ώστε να δημιουργηθεί εκπαιδευτικό υλικό που να επιτρέψει στους μαθητές των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προσεγγίσουν τη πολιτιστική κληρονομιά, το ιστορικό και πολιτιστικό παρελθόν και να αναπτύξουν ενδιαφέρον για την περαιτέρω πολιτιστική ανάπτυξη τους. Το Πρότυπο Κέντρο Πολιτιστικής Εκπαίδευσης θα στεγαστεί στο αναπαλαιωμένο τριώροφο κτίριο «Βίλα Bernier», οι δαπάνες λειτουργίας του οποίου ενσωματώνονται στις δαπάνες λειτουργίας του 14ου Δημοτικού Σχολείου Κέρκυρας. Πόροι χρηματοδότησης του Κέντρου μπορούν να προέρχονται από τη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά προγράμματα και από τη συνεργασία του με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς. Για τη λειτουργία του Πρότυπου Κέντρου Πολιτιστικής Εκπαίδευσης τοποθετείται ως υπεύθυνος ένας μόνιμος εκπαιδευτικός, αποσπασμένος από την Πρωτοβάθμια ή από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με τετραετή θητεία. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας και οι αρμοδιότητες του Πρότυπου Κέντρου Πολιτιστικής Εκπαίδευσης, τα προσόντα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής του υπευθύνου, τα όργανα και η διαδικασία απόσπασής του, καθώς και οι λόγοι ανάκλησης αυτής».

Αρθρο 29
Θέματα Α.Σ.Ε.Ι.
1. Το σημείο εε’ του εδαφίου α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233 Α΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν. 3413/2005 (ΦΕΚ 278 Α’), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «(εε)  Τέσσερις Διευθυντές Τομέων, με θητεία δύο ετών. Εκλέγονται από εκλεκτορικό σώμα το οποίο αποτελείται από όλους τους Διευθυντές Τομέων και τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., με μυστική ψηφοφορία, σε ειδική συνεδρίαση που συγκαλεί ο Διοικητής τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. Εφόσον για οποιοδήποτε λόγο, αποβεί άκαρπη η διαδικασία εκλογής και είναι αδύνατη η συγκρότηση του ΕΣ, τότε για την κάλυψη των κενών θέσεων υποβάλλουν υποψηφιότητα μέλη Δ.Ε.Π. οιασδήποτε βαθμίδας του οικείου Α.Σ.Ε.Ι.. Εκλέγονται, δε, από εκλεκτορικό σώμα το οποίο αποτελείται από όλους τους Διευθυντές Τομέων και τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.»
 2. Στο άρθρο 11 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233 Α΄), προστίθεται νέα παράγραφος 11, ως ακολούθως: «11. Επί θεμάτων διαδικασιών προκήρυξης, εκλογής, επιλογής και εξέλιξης του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, τα οποία δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται επικουρικά οι κείμενες διατάξεις περί Πανεπιστημίων».
 3. Η διάταξη του άρθρου 17 του ν. 3366/2005 (ΦΕΚ 167 Α΄), τροποποιείται ως ακολούθως: «Η προθεσμία του εδαφίου β΄ της παραγράφου 16 του άρθρου 31 του ν. 3187/2003 παρατείνεται μέχρι την 31η Αυγούστου 2008».

Αρθρο 30
Θέσεις Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων
1. Συνιστώνται έξι θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων ως εξής:
α) στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς:
αα) μία θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και
ββ) δύο θέσεις κλάδου ΔΕ Διοικητικού
β) στην Ιερά Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής:
αα) μία θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού και
ββ) μία θέση κλάδου ΤΕ Διοικητικού
γ) στην Ιερά Μητρόπολη Σύρου, Τήνου,  Ανδρου, Κέας και Μήλου:
αα) μία θέση κλάδου ΔΕ Οδηγών
2. Για τα θέματα αμοιβών, διορισμών και υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων αυτών, εφαρμόζονται οι περί εκκλησιαστικών υπαλλήλων εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Αρθρο 31
Βρεφικοί – Παιδικοί Σταθμοί στα Α.Ε.Ι.
1. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης Μονάδων, Φροντίδας, Προσχολικής αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών - Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων). Στις Μονάδες αυτές θα φιλοξενούνται τα παιδιά των εργαζομένων στα Ιδρύματα αυτά, των μεταπτυχιακών φοιτητών και κατ’ εξαίρεση των προπτυχιακών φοιτητών.
2. Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου πανεπιστημίου, ή της Συνέλευσης του οικείου Τ.Ε.Ι., που επικυρώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύεται η αντίστοιχη Μονάδα και καθορίζονται τα θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της.

Αρθρο 32
Θέματα Νηπιαγωγείων
1. Το σχολικό έτος 2007-2008 δύνανται να λειτουργήσουν τμήματα νηπιαγωγείων εντός των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα, για τη φοίτηση στην προσχολική αγωγή των νηπίων που έχουν εγγραφεί και φιλοξενηθεί σε αυτούς κατά το σχολικό έτος 2006-2007 και συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2007 ηλικία πέντε ετών.
2. Για τη λειτουργία των ανωτέρω τμημάτων το απαιτούμενο εκπαιδευτικό προσωπικό είναι νηπιαγωγοί του ν.1566/1285 (ΦΕΚ 167 Α’). Οι ανωτέρω νηπιαγωγοί ανήκουν στο προσωπικό του παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και διέπονται από τους όρους των οικείων συμβάσεων.
3. Τα θέματα σχετικά με την έναρξη και λήξη σχολικού και διδακτικού   έτους, τις διακοπές και εορτές, την παρεχόμενη προσχολική αγωγή και τα διδασκόμενα μαθήματα, το εβδομαδιαίο και ωρολόγιο πρόγραμμα διέπονται από τις διατάξεις για τα δημόσια νηπιαγωγεία. Η εκπαιδευτική λειτουργία των ανωτέρω τμημάτων εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας και εποπτείας των τμημάτων αυτών.
4. Η λειτουργία του τμήματος νηπιαγωγείου στον παιδικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, διέπεται από τον  Κανονισμό της Βουλής.

Αρθρο 33
Θέματα κτιρίων ΠΙΚΠΑ
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι δυνατή η ανέγερση νέων ή η επισκευή υπαρχόντων κτιρίων ιδιοκτησίας του ΠΙΚΠΑ, που χρησιμοποιούνται η πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της Προσχολικής, της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα κτίρια ή τα οικόπεδα παραχωρούνται κατά χρήση άνευ ανταλλάγματος. Τα έργα εντάσσονται στο οικονομικό και τεχνικό πρόγραμμα του ΟΣΚ ΑΕ. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τους όρους χρήσης και τους φορείς διαχείρισης των συγκεκριμένων σχολικών κτιρίων.

Αρθρο 34
Επιχορήγηση Ιδρυμάτων

1. Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», το Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής», το Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης», το Ίδρυμα «Ανδρέα Γ. Παπανδρέου» και το Πνευματικό Ίδρυμα Γεωργίου Παπανδρέου,  που περιλαμβάνουν στον καταστατικό σκοπό τους τη συγκέντρωση, διάσωση, συντήρηση του αρχειακού υλικού διατελεσάντων κοινοβουλευτικών πρωθυπουργών καθώς και την προβολή του έργου αυτών, επιχορηγούνται με ετήσια κρατική επιχορήγηση, από το έτος 2007 και εφεξής, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
2. Η επιχορήγηση της προηγούμενης παραγράφου εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3. Τα ιδρύματα της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού υποβάλλουν, μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ετήσια έκθεση πεπραγμένων που αφορά στην παρουσίαση των δραστηριοτήτων τους κατά το προηγούμενο έτος.

Αρθρο 35
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων
1.α. Από την 1η Απριλίου 2007 οι αποδοχές του προσωπικού που κατατάχθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 A’), σε  οργανικές θέσεις καθαριστριών/ καθαριστών (ΥΕ), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και απασχολείται στον καθαρισμό των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και του προσωπικού που προσλαμβάνεται με συμβάσεις μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων .
β. Μέχρι την 31η Μαρτίου 2007, η αμοιβή του ανωτέρω προσωπικού εξακολουθεί να καταβάλλεται σε βάρος των πόρων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α’), σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β΄της παραγράφου 6 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α’).
2. Το ποσοστό των αποδιδόμενων πόρων στους Δήμους και Κοινότητες που προβλέπεται στη παράγραφο 8 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 μειώνεται από την 1η Ιανουαρίου 2007 σε δέκα εννέα κόμμα πέντε τοις εκατό (19,5 %). Ειδικά για το οικονομικό έτος 2007 η ανωτέρω περικοπή μειώνεται κατά το ποσό που θα καταβληθεί από τους Δήμους και Κοινότητες για αμοιβές καθαριστριών μέχρι την 31η Μαρτίου 2007.
3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 113 του ν.1892/1990 τροποποιείται ως εξής: «Από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης διατίθεται το 9 % των 2/3 της επιχορήγησης της περίπτωσης α΄  της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 προς αυτούς, για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων και επισκευή ή συντήρηση σχολικών κτιρίων».
4.  Η παράγραφος 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990, αντικαθίσταται ως εξής: «5.α. Ο καθαρισμός των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όταν οι ανάγκες τους δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις, μπορεί να γίνεται και από καθαρίστριες που προσλαμβάνονται με σύμβαση μίσθωσης έργου, η οποία συνάπτεται μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων  και κάθε μιας από αυτές και καλύπτει ένα διδακτικό έτος.
β. Οι συμβάσεις αυτές υπογράφονται από τους Προϊστάμενους των αντίστοιχων Γραφείων Εκπαίδευσης και όπου δεν υπάρχουν Γραφεία Εκπαίδευσης από τους Προϊστάμενους των αντίστοιχων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. 
γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καθορίζεται η αμοιβή των αναδόχων των ανωτέρω μισθώσεων, ανά αίθουσα.
δ. Οι αμοιβές των προαναφερομένων καταβάλλονται από τις Σχολικές Επιτροπές, οι οποίες επιχορηγούνται προς τούτο από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζεται ο τρόπος διαχείρισης των χρηματοδοτήσεων του προηγούμενου εδαφίου».

Αρθρο 36
Τελικές Διατάξεις
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις. 

Οι Υπουργοί
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Προκόπιος Παυλόπουλος 

Οικονομίας και Οικονομικών
Γεώργιος Αλογοσκούφης

Εξωτερικών
Θεοδώρα Μπακογιάννη 

Εθνικής Αμυνας
Ευάγγελος Μεϊμαράκης

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Γεώργιος Σουφλιάς 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Μαριέττα Γιαννάκου

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Βασίλειος Μαγγίνας 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Δημήτριος Αβραμόπουλος


..................................................................


Εισηγητική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου
Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης, Ρύθμιση Θεμάτων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και Φορέων Εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Α. Επί της αρχής του σχεδίου νόμου
Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα, έτσι ώστε να περιλαμβάνει μια σημαντική ποικιλία θεματικών που προκύπτουν από την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή πραγματικότητα, στην οποία πορεύεται. Είναι λοιπόν προφανές ότι με διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό εμφανίζεται η ανάγκη συγκεκριμένων νομοθετικών παρεμβάσεων σε διάφορους τομείς του εκπαιδευτικού συστήματος, έτσι ώστε να επέρχονται οι προσαρμογές που κρίνονται αναγκαίες κατά την πορεία λειτουργίας του συστήματος αυτού. Στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται βασικές ρυθμίσεις που αφορούν σε συγκεκριμένες πτυχές του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ευρωπαϊκές και εθνικές εξελίξεις στον χώρο της εκπαίδευσης.

Βασική παράμετρος των τελευταίων εξελίξεων στον χώρο της εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η καθιέρωση ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης το οποίο θα περιλαμβάνει ως «πρόγραμμα-πλαίσιο» το σύνολο των διαφόρων προγραμμάτων, που μέχρι σήμερα χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως π.χ. τα προγράμματα Socrates, Leonardo, Grutvig, Erasmus, Jean Monnet, κ.λπ.

Για τη λειτουργία του προγράμματος αυτού απαιτούνται να υπάρχουν σε κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο μια Εθνική Αρχή που θα φέρει τη συνολική ευθύνη εποπτείας της υλοποίησης του προγράμματος στη χώρα όσο και μια Εθνική Μονάδα Συντονισμού (ΕΜΣ), η οποία πρόκειται να αναλάβει τη διαχείριση της υλοποίησης των δράσεών του - συμπεριλαμβανομένης και της διαχείρισης του προϋπολογισμού του. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τα σχετικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΜΣ θα πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
Α) να είναι νομικό πρόσωπο το οποίο υπόκειται και ρυθμίζεται από την  εθνική νομοθεσία˙
Β) να μη συνδέεται οργανικά ή λειτουργικά με το Υπουργείο που αποτελεί την Εθνική Αρχή. Σημειώνεται ότι ένα Υπουργείο δεν μπορεί να λειτουργεί ως ΕΜΣ˙
Γ) να λειτουργεί σε διοικητικό πλαίσιο, με τρόπο ώστε να επιτελεί ικανοποιητικά τα καθήκοντά της και να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων (να μην ταυτίζονται νομικά ο ελέγχων και ο ελεγχόμενος)˙
Δ) να διαθέτει επαρκή αριθμό υπαλλήλων, με επαγγελματικές και γλωσσικές ικανότητες κατάλληλες για εργασία σε περιβάλλον διεθνούς συνεργασίας στον τομέα εκπαίδευσης και κατάρτισης˙
Ε) να διαθέτει κατάλληλη υποδομή, κυρίως όσον αφορά στην πληροφορική και τις επικοινωνίες.
ΣΤ) να είναι σε θέση να εφαρμόζει τους κανόνες οικονομικής διαχείρισης και τους συμβατικούς όρους που θεσπίζονται σε επίπεδο Κοινότητας˙
Ζ) να παρέχει επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις που θα εκδίδονται κατά προτίμηση από δημόσια αρχή, και η διαχειριστική ικανότητά της να είναι κατάλληλη για το επίπεδο κοινοτικής χρηματοδότησης που θα αναλαμβάνει και θα διαχειρίζεται.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επανειλημμένως υπογραμμίσει ότι δεν θα δοθεί η αναλογούσα χρηματοδότηση και, επομένως, θα ανασταλεί η έναρξη του προγράμματος σε όσα κράτη-μέλη δεν προβούν στο ορισμό ΕΜΣ σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.

Ως Εθνική Αρχή ορίζεται το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως άλλωστε ίσχυε και για τα μέχρι σήμερα προγράμματα.

Μέχρι σήμερα, και για τα περισσότερα από τα προγράμματα που θα ενταχθούν στο νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα, είχε ορισθεί ως ΕΜΣ το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Ειδικά για το πρόγραμμα «Leonardo Da Vinci», λόγω  του θεματικού περιεχομένου του, ως ΕΜΣ είχε ορισθεί η «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.», θυγατρική εταιρεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος, το οποίο έχει ενιαίο χαρακτήρα, θα υπάρχει μια ΕΜΣ αλλά με δυνατότητα συνεργασίας με άλλους φορείς που λόγω αντικειμένου μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη υλοποίηση του προγράμματος.

Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις, αλλά και όπως προκύπτει από την Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το πρόγραμμα Σωκράτης, η οποία διενεργήθηκε το 2003, το ΙΚΥ δεν μπορεί να αποτελέσει την ΕΜΣ του νέου προγράμματος για δύο σημαντικούς λόγους:
α) δεν αποτελεί διακριτό νομικό πρόσωπο˙
β) υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την Εθνική Αρχή, δηλαδή το ΥΠ.Ε.Π.Θ., καθώς το ΙΚΥ αποτελεί αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (όπως έχουν κρίνει οι αποφάσεις ΣτΕ 366/1994, 42/1997 ερμηνεύοντας τις οικείες διατάξεις και ιδίως το ν.δ. 4434/1964), άρα το ΥΠΕΠΘ όταν ελέγχει το ΙΚΥ για το πρόγραμμα, ουσιαστικά ελέγχει τον εαυτό του (ταύτιση ελέγχοντος και ελεγχομένου).

Για τον λόγο αυτόν, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προτείνει τη δημιουργία νέου φορέα που θα λειτουργήσει ως ΕΜΣ για το νέο πρόγραμμα. Ο φορέας αυτός θα πληροί τις προδιαγραφές που έχει θέσει το θεσμικό πλαίσιο του νέου προγράμματος, τόσο ως προς τη νομική μορφή όσο και ως προς τις διαχειριστικές του δυνατότητες. Προκειμένου δε να μη χαθεί η εμπειρία των στελεχών που έχουν χειρισθεί μέχρι σήμερα τα προγράμματα αυτά, παρέχεται η δυνατότητα απασχόλησής τους στον νέο φορέα, σύμφωνα με τις δυνατότητες που παρέχει η υπηρεσιακή τους κατάσταση.

Παράλληλα, στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου συμπεριλαμβάνονται ρυθμίσεις για φορείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα εποπτείας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ένα βασικό ζήτημα είναι η ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων που αφορούν στη νεολαία και στην επιχειρηματική δράση που αναπτύσσουν οι νέοι. Στο πλαίσιο αυτό, θεσμοθετείται το Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Είναι προφανές ότι κάθε πολιτική που στοχεύει στην ενίσχυση της ανάπτυξης αλλά και της απασχόλησης δεν μπορεί να μη συμπεριλαμβάνει και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Η δημιουργία υγιών επιχειρήσεων από νέους ανθρώπους συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, προσφέροντας μία επιπλέον διέξοδο στο πρόβλημα της επαγγελματικής αποκατάστασης πολλών νέων. Έχει τονισθεί πολλές φορές ότι η ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Κυβέρνηση. Σημαντικό εργαλείο στην υποστήριξη αυτής της πολιτικής επιλογής θα είναι το Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας, που σε συνεργασία με τις «Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας», που αναπτύσσονται από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, θα συλλέγει πληροφορίες και θα τις επεξεργάζεται επιστημονικά, ώστε τελικά να τις παρέχει μέσω του Διαδικτύου στους ενδιαφερόμενους. Επίσης, για την αντιμετώπιση του σημαντικότερου ίσως εμποδίου στη δραστηριοποίηση των νέων στον επιχειρηματικό στίβο, της έλλειψης επιχειρηματικής κουλτούρας – συνείδησης, στις αρμοδιότητες του Παρατηρητηρίου Νεανικής Επιχειρηματικότητας περιλαμβάνεται η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και ειδικά των νέων, και ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος, με στόχο την καλλιέργεια  επιχειρηματικής συνείδησης και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δράσης.
 
Παράλληλα, υπάρχουν ρυθμίσεις για τη διαχειριστική δυνατότητα του Ινστιτούτου Νεολαίας, την καθιέρωση δυνατότητας χρηματοδότησης φορέων που δεν έχουν θεσμική σχέση με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου αυτού, τη βελτίωση της δυνατότητας λειτουργίας των διαχειριστικών οργάνων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, τη ρύθμιση θεμάτων της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και του Ευρωπαϊκού Σχολείου.

Επίσης, γίνονται ορισμένες συμπληρωματικές ρυθμίσεις στον ν. 3443/2006 ώστε να γίνει ακόμη πιο αντιπροσωπευτικός ο θεσμός των Τοπικών Συμβουλίων Νέων σε πρωτοβάθμιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που διαιρούνται σε διαμερίσματα, κατά τρόπο που η εκπροσώπηση να γίνεται σε επίπεδο δημοτικού διαμερίσματος. Παράλληλα, η Εθνική Επιτροπή Τοπικών Συμβουλίων Νέων αποκτά νομική προσωπικότητα ιδιωτικού δικαίου και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της.

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου ρυθμίζονται επίσης και θέματα χρηματοδότησης φορέων, θεσμών και πολιτικών από κοινοτικούς πόρους, όπως είναι η διά βίου μάθηση και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, ενώ παράλληλα διευθετείται ερμηνευτικά η δυνατότητα των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για τον τρόπο χρήσης των ειδικών λογαριασμών τους.

Η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση έχει ήδη συσταθεί, και η διαδικασία οργάνωσής της έχει δείξει ότι πρέπει να καταστεί ακόμη πιο ευέλικτη ως προς τη στελέχωσή της, για να επιτελέσει το έργο της έγκαιρα και αποτελεσματικότερα. Για τον λόγο αυτόν προτείνονται συγκεκριμένες ρυθμίσεις.

Βασικό σημείο του σχεδίου νόμου αποτελεί η αναγνώριση των τίτλων σπουδών του Κολεγίου της Ευρώπης. Το Κολέγιο της Ευρώπης είναι ίδρυμα μετά-πανεπιστημιακού επιπέδου, με ειδίκευση στις ευρωπαϊκές σπουδές. Είναι το αρχαιότερο (έτος ίδρυσης 1949) και ίσως το πλέον γνωστό ίδρυμα στον χώρο αυτό, με ευρύτατη ευρωπαϊκή και διεθνή αναγνώριση.  Διέπεται από το βελγικό δίκαιο και έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Στο Διοικητικό του Συμβούλιο έχουν κατά καιρούς συμμετάσχει εξέχουσες προσωπικότητες της Ευρώπης, ενώ η σύνθεσή του περιλαμβάνει μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκπροσώπους των κυβερνήσεων κρατών-μελών της Ε.Ε., των υπό ένταξη κρατών και της Ελβετίας. Η χρηματοδότησή του προέρχεται κατά 25% περίπου από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. και κατά τα λοιπά από τα κράτη-μέλη (με πολύ υψηλότερη συμμετοχή των χωρών στις οποίες φιλοξενείται) και από τα δίδακτρα που καταβάλλουν οι φοιτητές. Η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών που σπουδάζουν στο Κολέγιο της Ευρώπης είναι υπότροφοι των χωρών προέλευσής τους. Η Ελλάδα εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρύματος και συμμετέχει στη χρηματοδότησή του με 20.000 ευρώ ετησίως. Το ίδρυμα προσφέρει έξι κατευθύνσεις ειδίκευσης. Όλοι οι φοιτητές του Κολεγίου της Ευρώπης είναι ήδη κάτοχοι βασικού πτυχίου στο οικείο αντικείμενο σπουδών, ενώ οι μισοί περίπου έχουν ήδη και έναν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές αντικείμενο. Ο αριθμός των υποψηφίων είναι πολλαπλάσιος του αριθμού των εισακτέων. Στις περισσότερες χώρες η επιλογή γίνεται από εθνικές επιτροπές. Ο εκπαιδευτικός κύκλος που παρέχεται από το Κολέγιο της Ευρώπης ολοκληρώνεται με εντατική παρακολούθηση μαθημάτων και τη συμμετοχή σε σεμινάρια, την επιτυχή εξέταση σε μαθήματα καθώς κα την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Ο απονεμόμενος τίτλος είναι το «Δίπλωμα εμβάθυνσης στις Ευρωπαϊκές Σπουδές» (˝Master's in European Studies˝ - ˝Diplôme d’Etudes Européennes Approfondies˝).

Ακόμη και πριν από την ένταξη της χώρας μας στην τότε Ευρωπαϊκή Κοινότητα δίδονταν υποτροφίες από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας σε Έλληνες φοιτητές του Κολεγίου της Ευρώπης, παρά το γεγονός ότι το απονεμόμενο δίπλωμα δεν αναγνωριζόταν από το τότε ΔΙΚΑΤΣΑ, επειδή το ίδρυμα απονέμει μόνο μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Παρότι το Κολέγιο της Ευρώπης απονέμει μόνο μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, το απονεμόμενο δίπλωμα έχει ιδιαίτερα μεγάλη βαρύτητα στην ελεύθερη αγορά εργασίας καθώς και για την πρόσβαση στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, όπου ήδη σταδιοδρομούν εκατοντάδες απόφοιτοι του εν λόγω ιδρύματος. Ας σημειωθεί ότι, μέχρι σήμερα, 277 Έλληνες έχουν αποφοιτήσει από το Κολέγιο της Ευρώπης.

Προτείνεται, λοιπόν, η νομοθετική αναγνώριση του Κολεγίου της Ευρώπης ως ομοταγούς εκπαιδευτικού ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής κατεύθυνσης, της αλλοδαπής. 

Στοιχείο της ευρωπαϊκής διάστασης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος αποτελεί το προσφάτως ιδρυθέν Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας. Η διετής εμπειρία λειτουργίας του έχει αναδείξει συγκεκριμένες ανάγκες, ως προς τη στελέχωσή του με δημόσιους εκπαιδευτικούς λειτουργούς αυξημένων προσόντων ανάλογων των ειδικών συνθηκών του σχολείου, και ως προς τη διενέργεια επιθεωρήσεων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Για την κάλυψη των αναγκών αυτών, στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται συγκεκριμένες ρυθμίσεις.

Στο πλαίσιο της ανάδειξης της διά βίου μάθησης ως κύριου στοιχείου της εθνικής εκπαιδευτικής στρατηγικής, η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.), υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα, αναλαμβάνοντας, μέσω του εποπτευόμενου από αυτήν Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων» (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), έργα χρηματοδοτούμενα από επιχειρησιακά προγράμματα του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Τα έργα αυτά αφορούν τόσο στη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων όσο και στη δημιουργία υποδομών διά βίου εκπαίδευσης. Για τη δεύτερη αυτή κατηγορία έργων η Γ.Γ.Ε.Ε. χρειάζεται να έχει ορισμένα κατά νόμον Αποφαινόμενα Όργανα, σύμφωνα με τον ν. 1418/1984. Για την αντιμετώπιση αυτής της ανάγκης λαμβάνεται πρόνοια στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου. Αντίστοιχη ρύθμιση περιλαμβάνεται και για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.

Επιπλέον, βελτιώνονται ορισμένα στοιχεία για τη λειτουργία του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, ως βασικού εργαλείου διεθνοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης καθώς και για τη λειτουργία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, και τη διενέργεια απαλλοτριώσεων υπέρ της Ακαδημίας Αθηνών.

Στο σχέδιο νόμου ρυθμίζονται επίσης διάφορα θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών της ιδιωτικής εκπαίδευσης, καθώς και στη δυνατότητά τους να απασχολούνται σε φορείς παροχής υπηρεσιών διά βίου εκπαίδευσης κατά τον ν. 3369/2005. Επίσης ρυθμίζεται το πρόβλημα που προέκυψε από τις παραβάσεις της νομοθεσίας περί λειτουργίας ιδιωτικών ΤΕΕ. Ειδικότερα, κατά το πρόσφατο παρελθόν  (σχολικά έτη 2004-2005 και 2005-2006) διενεργήθηκαν έλεγχοι σε ιδιωτικά Τεχνικά- Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) όλης της χώρας, και διαπιστώθηκε σε ορισμένα από αυτά σωρεία παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας περί λειτουργίας ιδιωτικών ΤΕΕ (π.χ. μη τήρηση, μη συμπλήρωση και παραποίηση των υπηρεσιακών βιβλίων, όπως απουσιολόγια, μαθητολόγια, βιβλία ύλης κ.λπ., μη διορισμός εκπαιδευτικού προσωπικού με τυπικά προσόντα). Η εφαρμογή των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας (πειθαρχικές διαδικασίες, διοικητικά μέτρα κ.λπ., όπως προβλέπονται στον ν. 682/1977 [ΦΕΚ 244 Α΄]) είχε ως αποτέλεσμα την ακυρωσιμότητα και ανάκληση τίτλων σπουδών που είχαν χορηγηθεί, με συνέπεια οι κάτοχοί τους να αντιμετωπίσουν πρόβλημα, δεδομένου ότι βάσει αυτών των τίτλων απασχολούνταν σε δημόσια σχολεία ως αναπληρωτές. Προκειμένου να διαφυλαχθεί το κύρος των απολυτηρίων τίτλων των ΤΕΕ και να εξασφαλισθεί το δημόσιο συμφέρον, στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου περιλαμβάνεται ρύθμιση διενέργειας ειδικών πτυχιακών εξετάσεων για τους μαθητές των ιδιωτικών ΤΕΕ που εμπλέκονται στις σχετικές πειθαρχικές, διοικητικές ή και ποινικές διαδικασίες.

Τέλος, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει ορισμένες διατάξεις για παρατάσεις προθεσμιών και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη διοίκηση της εκπαίδευσης, τα προσόντα διορισμού εκπαιδευτικών του κλάδου Πληροφορικής, τη δημιουργία Κέντρου Πολιτισμικής Εκπαίδευσης στην Κέρκυρα, τη λειτουργία των Α.Σ.Ε.Ι., τη δυνατότητα του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων να κατασκευάζει κτίρια για το ΠΙΚΠΑ, τη δυνατότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων να επιχορηγεί ορισμένα ιδρύματα και τη νομοθετική ρύθμιση για το προσωπικό καθαρισμού των σχολικών μονάδων.

Β. Επί των άρθρων
Στο πρώτο άρθρο ορίζεται ως Εθνική Αρχή για το νέο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στο δεύτερο άρθρο ιδρύεται η νέα Εθνική Μονάδα Συντονισμού. Πρόκειται για ένα νέο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπό την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με σκοπό την υλοποίηση του νέου Ολοκληρωμένου Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης για την περίοδο 2007-2013. Ο Οργανισμός αυτό μπορεί να συνεργάζεται και με άλλους φορείς (π.χ. Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.) για την πραγματοποίηση του σκοπού του.  Παράλληλα, παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση των θεμάτων υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Προγράμματος με υπουργική απόφαση κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την πλήρη ενεργοποίηση της νέας Εθνικής Μονάδας Συντονισμού.

Με το τρίτο άρθρο ορίζονται τα όργανα διοίκησης της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διευθυντής. Προβλέπονται οι διαδικασίες και τα προσόντα διορισμού.

Το άρθρο 4 περιλαμβάνει τη διοικητική διάρθρωση της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού. Προβλέπονται πέντε διοικητικές μονάδες σε επίπεδο τμήματος, που υπάγονται στη διεύθυνση της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού. Περιλαμβάνεται εξουσιοδότηση για δυνατότητα αναδιάρθρωσης της δομής, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Ειδική ρύθμιση γίνεται για τον νομικό σύμβουλο της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού, του οποίου η ύπαρξη είναι απαραίτητη λόγω των εξειδικευμένων νομικών ζητημάτων που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Εθνική Μονάδα Συντονισμού κατά την υλοποίηση του σκοπού της.

Με το πέμπτο άρθρο προσδιορίζονται οι θέσεις του προσωπικού της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού και παρέχεται δυνατότητα απόσπασης σε αυτήν στελεχών του δημόσιου τομέα που μπορούν να συνδράμουν στο έργο της.

Τα οικονομικά θέματα περιλαμβάνονται στο έκτο άρθρο του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, με καθορισμό των πόρων της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού, της φορολογικής της αντιμετώπισης και των θεμάτων αποζημίωσης των διοικητικών οργάνων της.

Στο έβδομο άρθρο παρέχεται εξουσιοδότηση για έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία κυρώνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού, όπου ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την οργάνωση και τη λειτουργία της. 

Με το όγδοο άρθρο του προτεινόμενου σχεδίου νόμου δημιουργείται το Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που έχει προδιαγραφεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» και έχει τύχει της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο να συνδράμει τους νέους να ξεκινήσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Στη διάταξη αυτή καθορίζονται αναλυτικά οι σκοποί του Παρατηρητηρίου και προβλέπεται η σύσταση πενταμελούς ομάδας που θα είναι αρμόδια για τη λειτουργία αυτού του οργάνου. Παράλληλα, λαμβάνεται  πρόνοια για την επιστημονική υποστήριξη του Παρατηρητηρίου με ειδικούς επιστήμονες.

Στο άρθρο 9 εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών να ρυθμίσουν τον τρόπο διενέργειας προμηθειών του Ινστιτούτου Νεολαίας, ώστε να ενισχυθεί η διαχειριστική ευελιξία του Ινστιτούτου Νεολαίας και να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στους σκοπούς του, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 17 του ν. 3369/2005 και εξειδικεύονται στο π.δ. 129/2006. Παράλληλα, στην ίδια διάταξη, για την εύρυθμη λειτουργία του Ινστιτούτου Νεολαίας, ως προς την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «Νέα Γενιά σε Δράση» και «EURODESK 2007-2013», που απαιτούν ειδικές γνώσεις και δεξιότητες, επεκτείνεται και στο Ινστιτούτο Νεολαίας η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 23 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 3369/2005 αναφορικά με τις συμβάσεις μίσθωσης έργου του προσωπικού που απασχολείται για την εκτέλεση έργων από ορισμένους φορείς στο πλαίσιο συγκεκριμένου επιδοτούμενου, συγχρηματοδοτούμενου ή αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος. Παράλληλα, με το άρθρο αυτό επεκτείνεται και στο Ινστιτούτο Νεολαίας η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 αναφορικά με το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση έργου για την εκτέλεση έργων στο πλαίσιο των προαναφερόμενων προγραμμάτων.  Αυτό γίνεται καθώς για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών απαιτείται η απασχόληση στο Ινστιτούτο Νεολαίας προσωπικού του οποίου το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των αποσπασμένων σε αυτό υπαλλήλων και, επομένως, δεν μπορεί να εκτελεσθεί από αυτούς. Η σύναψη των συμβάσεων αυτών έργου δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Ινστιτούτου Νεολαίας, οι οποίες θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν με το αποσπασμένο σε αυτό προσωπικό.
 
Με το άρθρο 10  προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία Τοπικών Συμβουλίων Νέων σε δήμους που διαιρούνται σε δημοτικά διαμερίσματα, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη και καλή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων σε Δήμους οι οποίοι, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, έχουν περισσότερους από 100.000 κατοίκους. Παράλληλα, ρυθμίζεται ο χρόνος εκλογής των μελών των Τοπικών Συμβουλίων Νέων, και αποσαφηνίζεται η νομική φύση της Εθνικής Επιτροπής των Συμβουλίων αυτών. 

Το άρθρο 11 ρυθμίζει θέματα χρηματοδότησης των φορέων που χαρακτηρίζονται τελικοί δικαιούχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ) που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ειδικότερα, επειδή αρκετοί φορείς είναι τελικοί δικαιούχοι του ΕΠΕΑΕΚ, αλλά δεν μπορούν να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας καθότι δεν εποπτεύονται από αυτό- παρά το γεγονός ότι πλέον έχουν έργα που εντάσσονται στο ΕΠΕΑΕΚ (βλ. π.χ. φορείς παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης κατά τον ν.3369/2005, Κρητική Εστία, κ.λπ.)-, προτείνεται η νομοθετική αντιμετώπιση αυτής της αδυναμίας χρηματοδότησης.  

Με την ίδια διάταξη παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων να διασφαλίζει τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, λόγω της σπουδαιότητας του δικτύου αυτού. Πρόκειται για το μεγαλύτερο δίκτυο της χώρας, που συνδέει τις εκπαιδευτικές μονάδες όλων των βαθμίδων, τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, τις μονάδες διά βίου εκπαίδευσης (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων), εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, μέσω δε αυτού συνδέονται στελέχη της εκπαίδευσης και μεγάλο πλήθος εκπαιδευτικών. 

Η συνέχιση της λειτουργίας του θεωρείται απολύτως απαραίτητη και για τους παρακάτω λόγους:
- Συμβάλλει καθοριστικά στη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για την παραλαβή των βαθμολογιών καθώς και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των επιτυχόντων σε κάθε σχολείο.
- Εξασφαλίζει την ομαλή εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. σε ευρεία κλίμακα.
- Συντελεί καθοριστικά στην αποτελεσματική διοικητική λειτουργία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και της  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
- Επιτρέπει στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. την άσκηση πολιτικής σε ζητήματα ασφαλείας, ελέγχου και πιστοποίησης του εκπαιδευτικού περιεχομένου που παρέχεται από το Δίκτυο στην εκπαιδευτική κοινότητα.
- Επειδή η ανάπτυξη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου έγινε με τη συγχρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Β΄ και Γ΄ ΚΠΣ), η συνέχισή του αποτελεί συμβατική δέσμευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι λόγοι για την ανάθεση στους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς είναι ότι αυτοί οι φορείς το δημιούργησαν, το συντηρούν και το επεκτείνουν, έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και παρακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις, είναι δε πιο οικονομικοί - δεδομένου ότι στην ελεύθερη αγορά τα ποσά είναι πολύ υψηλότερα -, οπότε είναι επιτακτική ανάγκη να συνεχισθεί χωρίς διακοπή η λειτουργία του από την 1/1/2007.

Το άρθρο 12 επιλύει το θέμα που έχει δημιουργήσει ευρύτατο προβληματισμό για τους Ειδικούς Λογαριασμούς των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί αμφιβολίες ως προς το αληθές νόημα των εξουσιοδοτικών διατάξεων βάσει των οποίων συστάθηκαν και λειτουργούν οι Ειδικοί Λογαριασμοί στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Συνεπώς, είναι αναγκαίο, στο πλαίσιο σχετικής ερμηνευτικής διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Συντάγματος, να διευκρινισθεί ότι η σχετική εξουσιοδότηση αφορά και σε θέματα διαδικασίας διάθεσης, διαχείρισης και δικαιολόγησης των κονδυλίων, των εξόδων και του αποθεματικού του Λογαριασμού, όπως και στη νομική του εκπροσώπηση. Επίσης με την ίδια διάταξη λαμβάνεται μέριμνα για τη υποστήριξη τέκνων που έχουν μείνει ορφανά από τον ένα ή και τους δυο γονείς. Ειδικότερα, επειδή δεν είναι κοινωνικά δίκαιο να συνυπολογίζεται το εισόδημα του γονέα, ο οποίος απεβίωσε εντός των τριών τελευταίων οικονομικών ετών πριν την αίτηση μετεγγραφής, στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, δεδομένου ότι ο ορφανός φοιτητής δε μπορεί να στηρίζεται πλέον στο εισόδημα αυτό κατά τη διάρκεια των σπουδών του, κρίνεται αναγκαία η προτεινόμενη συμπλήρωση της νομοθεσίας για τις μετεγγραφές των ορφανών φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού.

Με το άρθρο 13 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στα μέλη και στο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικότερη η λειτουργία της κατά την πρώτη περίοδο της λειτουργίας της, μέχρι την πλήρη στελέχωσή της.  Έτσι, τα μέλη της μπορούν να μετέχουν σε άλλα συλλογικά όργανα ακαδημαϊκής φύσεως, ενώ το δυναμικό της, διοικητικό και επιστημονικό, μπορεί να προέρχεται και από στελέχη του δημόσιου τομέα ή να προσλαμβάνεται και να αμείβεται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στο άρθρο 14 οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που χορηγεί το Κολέγιο της Ευρώπης εξομοιώνονται ως προς το κύρος τους με τίτλους σπουδών ομοταγούς ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εξέταση και η αναγνώρισή τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  
Το άρθρο 15 συμπληρώνει τον ν. 3376/2005, καθώς διαπιστώθηκε ότι είναι αναγκαία η δυνατότητα απόσπασης δημόσιων εκπαιδευτικών λειτουργών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας. Με τη διάταξη αυτή προβλέπονται οι διαδικασίες απόσπασης, οι προϋποθέσεις και τα απαραίτητα προσόντα των ενδιαφερομένων. Για τη ρύθμιση των σχετικών λεπτομερειών παρέχεται  εξουσιοδότηση για υπουργική απόφαση. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα να ορίζεται αμοιβή στους επιθεωρητές των Ευρωπαϊκών  Σχολείων για το έργο που θα προσφέρουν σε αυτά, όταν αυτό το έργο δεν εντάσσεται στις αρμοδιότητες που έχουν ως επιθεωρητές των Ευρωπαϊκών Σχολείων.

Το άρθρο 16 προσδιορίζει τα αποφαινόμενα όργανα κατά τη νομοθεσία περί δημοσίων έργων (ν. 1418/1984), σε ό,τι αφορά στα έργα υποδομών που αναλαμβάνει η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο ασκεί έλεγχο στις πράξεις των αρμοδίων οργάνων κατόπιν σχετικής αιτήσεως θεραπείας.

Ανάλογη ρύθμιση γίνεται και στο άρθρο 17 για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, έτσι ώστε να μπορούν και αυτές να υλοποιούν τεχνικά έργα, μέχρι να αποκτήσουν αυτοδύναμες τεχνικές υπηρεσίες.

Στο άρθρο 18 περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που θα βελτιώσουν τη λειτουργία του Διεθνούς Πανεπιστημίου, καθιστώντας το πιο ευέλικτο κατά τη διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού του, και τη διαδικασία επιλογής φοιτητών, προσδίδοντας  διεθνή διάσταση στη διαδικασία επιλογής μελών Δ.Ε.Π., και εναρμονίζοντας παράλληλα τη λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του με αυτή των άλλων Πανεπιστημίων της χώρας. Παράλληλα, επειδή  το  Διεθνές  Πανεπιστήμιο  της  Ελλάδος δεν έχει ακόμη αναπτύξει οργανωμένη Τεχνική Υπηρεσία η  οποία  θα  αναλάβει  τα  τεχνικά  έργα  για  τις  μόνιμες    και  τις  προσωρινές  εγκαταστάσεις του,  προτείνεται ρύθμιση  με  την  οποία  ορίζονται  τα  αρμόδια  όργανα  για  την  εκτέλεση  των  τεχνικών  έργων  του  εν  λόγω  Πανεπιστημίου.

Με το άρθρο 19 ρυθμίζονται θέματα για την υπηρεσιακή κατάσταση των μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Ειδικότερα, επαναπροσδιορίζεται η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας τους, καθορίζεται η αρμοδιότητα της Συγκλήτου τόσο να θέτει τα κριτήρια αξιολόγησης για την επιλογή των μελών Σ.Ε.Π., ώστε το προσωπικό αυτό να μπορεί να ανταποκρίνεται σε υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκές απαιτήσεις, όσο και να καθορίζει τους όρους σύμβασης, τα καθήκοντα και τις αμοιβές των μελών Σ.Ε.Π., στο πλαίσιο της συνταγματικής αυτονομίας και αυτοδιοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Επίσης, διευκρινίζεται ότι ισχύει για κάθε ακαδημαϊκό έτος αυτοδύναμη προκήρυξη των θέσεων Σ.Ε.Π. με υποβολή αιτήσεων υποψηφιοτήτων, αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων, ώστε να αντιμετωπισθούν οριστικά οι ισχυρισμοί περί υποχρέωσης ανανέωσης των υφισταμένων συμβάσεων. Τέλος, προσδιορίζονται τα όργανα επιλογής των μελών Σ.ΕΠ., ώστε να εξασφαλίζεται η ορθολογικότερη κατανομή του όγκου εργασίας λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων, με στόχο την εξασφάλιση της αρτιότερης κρίσης.

Το άρθρο 20 ρυθμίζει θέματα απαλλοτριώσεων υπέρ της Ακαδημίας Αθηνών, επιτρέποντας, για δημόσια ωφέλεια, την απαλλοτρίωση ακινήτων υπέρ της Ακαδημίας προς εκτέλεση των σκοπών της και των αναγκών της (π.χ. για τη στέγαση γραφείων), με δαπάνες της ίδιας της Ακαδημίας. Επίσης, επιτρέπεται η διάνοιξη υπόγειας σήραγγος επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού κτιρίου της Ακαδημίας και του μέλλοντος να απαλλοτριωθεί, για την επέκταση των γραφείων της, απέναντι ακινήτου επί των οδών Σίνα και Βησσαρίωνος.

Στο άρθρο 21, ουσιαστικά, παρέχεται η δυνατότητα σε φορείς διά βίου εκπαίδευσης να έχουν έμπειρο και εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό. Ειδικότερα, με το άρθρο 2 του ν. 3369/2005 (ΦΕΚ 171 Α΄) «Συστηματοποίηση της διά βίου εκπαίδευσης» προβλέπεται ότι οι υπογράφοντες την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μπορούν να ιδρύουν φορείς διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στους φορείς αυτούς μπορούν να απασχολούνται ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί με ειδικά προσόντα και πείρα στην εκπαίδευση ενηλίκων. Επειδή από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν προβλέπεται η διάθεση ιδιωτικών εκπαιδευτικών σε αυτούς τους φορείς, προτείνεται η σχετική διάταξη νόμου, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική διαδικασία θα γίνεται σε χρόνο τέτοιο που δεν θα επηρεάζει την εκπαιδευτική λειτουργία του ιδιωτικού εκπαιδευτικού φορέα από τον οποίο προέρχεται ο εκπαιδευτικός.

Στο άρθρο 22 συμπληρώνεται η ρύθμιση του άρθρου 27 του ν.3475/2006 κατά τρόπο ώστε, στο πλαίσιο της αρχής της χρηστής διοίκησης, οι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών σχολείων που απασχολούνται με πλήρες ωράριο διδασκαλίας, να μπορούν να αναγνωρίσουν την ως άνω προϋπηρεσία τους, από το σχολικό έτος 2006-2007 και για μία μόνο φορά, ως προϋπηρεσία αναπληρωτή σε δημόσιο σχολείο. Λαμβάνεται πρόνοια ώστε η ίδια προϋπηρεσία να μην μπορεί να αναγνωρισθεί ταυτόχρονα και ως προϋπηρεσία σε ιδιωτικό σχολείο, εφόσον ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου αυτού.

Στο άρθρο 23 προβλέπεται ρύθμιση που, ουσιαστικά, συμπληρώνει την ισχύουσα ρύθμιση που περιλαμβάνεται στην υπ’ αρ. Φ.816.41/970/128623/2-12-2002 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία αναγνωρίζεται το Αρσάκειο Ελληνοαλβανικό Κολέγιο στα Τίρανα Αλβανίας ως φορέας δίγλωσσης (ελληνοαλβανικής) εκπαίδευσης. Το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου εγκρίνεται από το ΙΠΟΔΕ, το δε διδακτικό προσωπικό του ελληνικού προγράμματος έχει τα αυτά τυπικά προσόντα με το διδακτικό προσωπικό των ελληνικών σχολείων (ν. 1566/1985). Στην ανωτέρω αναφερόμενη υπουργική απόφαση δεν έχει ληφθεί μέριμνα για το ελληνικό εκπαιδευτικό προσωπικό του ελληνικού τμήματος του σχολείου και, ως εκ τούτου, παρατηρήθηκαν δυσλειτουργίες. Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο σχολείο επιτελεί έργο εθνικής σημασίας και πρέπει να στελεχωθεί με υψηλού επιπέδου διδακτικό προσωπικό, το οποίο θα έχει διασφαλισμένες εργασιακές σχέσεις, προτείνεται η ρύθμιση του άρθρου αυτού. 

Το άρθρο 24 περιλαμβάνει τη λύση στο πρόβλημα που ανέκυψε μετά τη διαπίστωση των παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας σε ιδιωτικά Τεχνικά- Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) όλης της χώρας. Προβλέπεται ειδική διαδικασία εξετάσεων, η οποία θα προσδιορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παράλληλα, επιβάλλεται απαγόρευση ίδρυσης ιδιωτικού σχολείου στους υπευθύνους των προαναφερθεισών παραβάσεων και δεν αναγνωρίζεται η επαγγελματική προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών που απασχολήθηκαν στα συγκεκριμένα ΤΕΕ κατά τα επίμαχα σχολικά έτη.

Με το άρθρο 25 του σχεδίου νόμου παρέχεται η δυνατότητα απόσπασης εκπαιδευτικών του Δημοσίου στο δημοτικό σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 14 του ν. 1674/1986, κατ΄ αναλογία με τα ισχύοντα για το δημοτικό σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών.

Το άρθρο 26 προβλέπει την παράταση της ισχύος διατάξεων που διευκολύνουν τη συνεργασία του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β΄ βαθμού στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, δεδομένων των μεγάλων και επειγουσών αναγκών δημιουργίας σχολικής στέγης και γενικότερα σχολικών υποδομών στην περιοχή αυτή, καθώς το ποσοστό διπλοβάρδιας είναι εξαιρετικά υψηλό, τα δε πληθυσμιακά στοιχεία και το αντίστοιχο μαθητικό δυναμικό αυξάνονται ραγδαία. Επίσης, προβλέπει την παράταση της δυνατότητας χρηματοδότησης της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης από το συγχρηματοδοτούμενο ή το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή τον Τακτικό Προϋπολογισμό για τα σχολικά έτη 2006-2007 και 2007-2008.  Στο ίδιο άρθρο ορίζεται το πώς μπορεί να χαρακτηρίζεται ένας φορέας ή ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο με τον όρο «πανεπιστημιακός». Επιπλέον ρυθμίζεται το ζήτημα των προσόντων διορισμού των εκπαιδευτικών του κλάδου Πληροφορικής, καθώς οι σχετικές κανονιστικές διατάξεις (Π.Δ. 118/1995 και Π.Δ. 268/2004) δεν περιλαμβάνουν ως προσόντα διορισμού τίτλους σπουδών από όλα τα τμήματα Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., αλλά μόνο από ορισμένα. Δεδομένης λοιπόν της ανασφάλειας δικαίου που δημιουργεί η ανωτέρω έλλειψη σε εκπαιδευτικούς που έχουν τέτοιους τίτλους σπουδών και είτε έχουν διοριστεί είτε συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού αλλά δεν γνωρίζουν εάν έχουν δυνατότητα διορισμού, προτείνεται νομοθετική ρύθμιση με την οποία επιλύεται το ζήτημα και για τους ήδη διορισθέντες (με αναδρομικότητα ισχύος της ρύθμισης από το 2005) αλλά και για όσους επιδιώκουν το διορισμό τους.
  
Με το άρθρο 27 ρυθμίζονται θέματα διοίκησης της εκπαίδευσης, εστιάζοντας  στην παράταση της προβλεπόμενης από την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3467/2006 θητείας των Συμβουλίων Επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, ώστε να λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2008, προκειμένου να εναρμονισθεί με τη λήξη της θητείας και των αιρετών εκπροσώπων, οπότε δεν θα υπάρχει ανάγκη ανασυγκρότησής τους σε σύντομο χρονικό διάστημα (1 έτος περίπου). Παράλληλα, διορθώνεται η εσφαλμένα αναγραφόμενη μοριοδότηση των περισσοτέρων του ενός μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών των υποψηφίων Διευθυντών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης από 6,5 σε 3,5 μονάδες. Επίσης, ρυθμίζονται θέματα αποζημίωσης όσων συμμετέχουν στη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων και των ομάδων εργασίας που επικουρούν το έργο των Συμβουλίων Επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης. Τέλος, στο άρθρο αυτό ρυθμίζονται θέματα που αφορά στα κριτήρια επιλογής και τοποθέτησης Διευθυντών σε ειδικές περιπτώσεις σχολείων όπως τα σχολεία σε φυλακές και τα Μουσικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια και Λύκεια), ενώ για την εύρυθμη λειτουργία των Σχολείων, τίθεται όριο ώστε οι υποψήφιοι που κρίνονται για τις θέσεις Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων (Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων) να μην έχουν συμπληρώσει τη συνολική πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και το όριο ηλικίας για αποχώρησή τους από την υπηρεσία.

Στο άρθρο 28 προτείνεται η ίδρυση ενός Πρότυπου Κέντρου Πολιτιστικής Εκπαίδευσης στην Κέρκυρα αρχικά για την περιοχή των Ιονίων Νήσων, με δυνατότητα μεταγενέστερης επέκτασης των δραστηριοτήτων του ώστε να καλύπτει όλη την Ελλάδα. Σκοπός του Κέντρου είναι η καταγραφή, ταξινόμηση, αξιολόγηση, ανάδειξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς της Επτανήσου για άμεση σχολική χρήση σε έντυπη, ψηφιακή και πολυμεσική μορφή. Το Κέντρο θα συμβάλει στην ορθολογική διαχείριση του πολιτισμικού δυναμικού των Ιονίων και στην επανασύνδεση των μαθητών με την πολιτιστική τους κληρονομιά, ενώ θα δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις έτσι ώστε τα Επτάνησα να επαναπροσδιορίσουν την πολιτιστική τους ταυτότητα και να αποτελέσουν χώρο ελκυστικό για εκδηλώσεις πανελλήνιας ή και πανευρωπαϊκής εμβέλειας στον χώρο του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Το Κέντρο θα εντάξει σε ψηφιακή βάση δεδομένων όλο το διαθέσιμο και κατάλληλο για την εκπαίδευση πολιτιστικό υλικό (π.χ. τοπική ιστορία, λαογραφία, ήθη και έθιμα, ιστορική αρχιτεκτονική και μνημεία, μουσικά στοιχεία κ.λπ.) που αφορά στην Κέρκυρα, τον Ιόνιο χώρο και γενικότερα την Ελλάδα. Από τη βάση αυτή θα αντλούν οι διδάσκοντες το απαραίτητο υλικό για τη συγκεκριμένη πολιτιστική δραστηριότητα που τους ενδιαφέρει. Τονίζεται ότι η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση δεν απαιτεί οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση της Πολιτείας.

Το άρθρο 29 ρυθμίζει θέματα λειτουργίας των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.). Επειδή  έχει καθυστερήσει η έκδοση των κανονιστικών πράξεων για τους Οργανισμούς των Α.Σ.Ε.Ι., δεν επιτράπηκε η έγκαιρη πλήρωση των θέσεων που κενώθηκαν λόγω (α) της συνταξιοδότησης καθηγητών πρώτης βαθμίδας και (β) παραιτήσεων μελών Δ.Ε.Π. Συνεπώς, δεν υπάρχει επαρκής αριθμός μελών Δ.Ε.Π. ανωτέρων βαθμίδων για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων διοίκησης  των Α.Σ.Ε.Ι. Με την προτεινόμενη διάταξη αντιμετωπίζονται συνολικά οι περιπτώσεις αδυναμίας συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης. Επίσης παρέχεται νομοθετικά η δυνατότητα ανάλογης εφαρμογής των διατάξεων των πανεπιστημίων στις διαδικασίες επιλογής, εκλογής και εξέλιξης μελών του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Α.Σ.Ε.Ι., ώστε να προχωρήσει η στελέχωσή τους με το κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό. Τέλος, με δεδομένη την υφιστάμενη κατάσταση ως προς τις ανάγκες των ΑΣΕΙ σε Διδακτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό για το ακαδημαϊκό έτος 2007 – 2008, εκτιμάται ότι οι ανελαστικοί χρονικοί περιορισμοί επί των διαδικασιών δεν θα επιτρέψουν την κάλυψη των αναγκών με εφαρμογή του π.δ. 407/80 και με προκήρυξη νέων θέσεων μελών ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ. Ως εκ τούτου, προτείνεται παράταση δυνατότητας προσλήψεως ωρομισθίου Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για ένα ακόμη ακαδημαϊκό έτος, και μέχρι την 31η Αυγούστου 2008.

Στο άρθρο 30 ρυθμίζονται αιτήματα της  Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για τη σύσταση θέσεων εκκλησιαστικών υπαλλήλων για ορισμένες Ιερές Μητροπόλεις, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η διοικητική τους λειτουργία.

Στο άρθρο 31 προτείνεται μια ρύθμιση για τη διευκόλυνση κυρίως των  εργαζομένων στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, που συνήθως απασχολούνται σε χώρους που βρίσκονται έξω από τις πόλεις, γεγονός που καθιστά δύσκολη την εξυπηρέτηση των τέκνων τους από πλευράς υπηρεσιών των Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών - Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων). Η παροχή δυνατότητας στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης να ιδρύουν Μονάδες Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών – Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων) θα εξασφαλίσει τη θετική αντιμετώπιση της σοβαρής αυτής κοινωνικής ανάγκης και θα διευκολύνει την αποδοτικότερη λειτουργία των ΑΕΙ / ΤΕΙ, επιπλέον δε υποδηλώνει την ιδιαίτερη μέριμνα της Πολιτείας για την προσχολική αγωγή των νηπίων, που αποτελεί την πρώτη επαφή του παιδιού με οργανωμένη κοινωνική ομάδα, μεγαλύτερη από την οικογένειά του, και την ομαλή ένταξή του σε αυτή.

Στο άρθρο 32 ρυθμίζονται θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων: α) του ν. 2345/1995 (ΦΕΚ 213 Α΄), που έδωσε τη δυνατότητα σε σωματεία, οργανισμούς, ιδρύματα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις προσώπων και γενικά σε φορείς που δεν υπάγονται στον δημόσιο τομέα, να παρέχουν οργανωμένες κοινωνικές υπηρεσίες που έχουν σχέση με την προστασία του παιδιού, β) της σχετικής υπουργικής απόφασης Π2β/ οικ. 2808/1997 (ΦΕΚ 645 Β΄), που εξειδικεύει τις προϋποθέσεις άσκησης της ανωτέρω δυνατότητας, και γ) του άρθρου 73 του ν. 3518/2006 ( ΦΕΚ 272 Α΄), που καθιέρωσε την υποχρεωτική φοίτηση στην προσχολική αγωγή των νηπίων που συμπληρώνουν, την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής, ηλικία πέντε ετών. Στόχος της προτεινόμενης διάταξης, που δεν επιφέρει πρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, είναι να μην υπάρξει αιφνιδιασμός, τόσο των οικογενειών των οποίων τα νήπια έχουν εγγραφεί και φιλοξενούνται στους ανωτέρω σταθμούς, όσο και των φορέων παροχής αυτών των υπηρεσιών, ώστε όλοι να έχουν την άνεση χρόνου να προσαρμοσθούν στα νέα δεδομένα.

Με το άρθρο 33 παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ώστε με κοινή τους απόφαση να είναι δυνατή η ανέγερση σχολικών κτιρίων σε οικόπεδα του ΠΙΚΠΑ ή η επισκευή υπαρχόντων κτιρίων, προκειμένου να επιλυθούν σοβαρά και χρονίζοντα θέματα σχολικής στέγης, που εμφανίζονται κυρίως από ανάγκες του ΠΙΚΠΑ. Τα οικόπεδα ή τα κτίρια θα παραχωρούνται κατά χρήση και χωρίς ανταλλάγματα. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων του ΠΙΚΠΑ και η εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου από την παραχώρηση της χρήσης για τη δημιουργία σχολικών υποδομών. Η συνεργασία των Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων θα διασφαλίζει τη δυνατότητα ανέγερσης ή χρήσης υπαρχόντων κτιρίων σε ακίνητα του ΠΙΚΠΑ και την ανέγερση των σχολικών κτιρίων σύμφωνα με τα κτιριολογικά προγράμματα και τις προδιαγραφές που ισχύουν για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. Η αξιοποίηση ακινήτων του ΠΙΚΠΑ, όπου αυτό είναι επιτρεπτό και δυνατό, θα συμβάλει στην κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, αποτελώντας μία θετική προοπτική για περιοχές στις οποίες δύσκολα μπορούν να βρεθούν κατάλληλα οικόπεδα για την ανέγερση σχολικών κτιρίων. Με τη συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην απόφαση, διασφαλίζεται ο αυτοτελής, ιδιοκτησιακός και κυριαρχικός χαρακτήρας που έχει για τα ακίνητά του το ΠΙΚΠΑ και η δυνατότητα δημιουργίας ενός τέτοιου έργου, αφού συνεκτιμηθούν όλες οι παράμετροι για τη δράση αυτή. Παράλληλα, η συμμετοχή στην απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων διασφαλίζει τη συνεκτίμηση όλων των υπολοίπων στοιχείων και κυρίως της αδυναμίας εξεύρεσης άλλης εναλλακτικής λύσης. Η διάταξη αυτή δεν προκαλεί δαπάνες, αφού τα έργα εντάσσονται στο οικονομικό και τεχνικό πρόγραμμα του ΟΣΚ ΑΕ.

Στο άρθρο 34 λαμβάνεται μέριμνα για την υποστήριξη της προσπάθειας που καταβάλλουν ορισμένα ιδρύματα για την αξιοποίηση του αρχειακού υλικού σημαντικών Ελλήνων πολιτικών, το οποίο βρίσκεται διάσπαρτο σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, η συγκέντρωση του οποίου κρίνεται επιβεβλημένη για την έρευνα και μελέτη της ζωής του έργου και της εποχής των εν λόγω πολιτικών. Ειδικότερα πρόκειται για τα εξής: μη κερδοσκοπικά ιδρύματα (κατ’ αλφαβητική σειρά): Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Ίδρυμα Αρχείων «Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή» Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης», Ίδρυμα «Ανδρέα Γ. Παπανδρέου» και Πνευματικό Ίδρυμα Γεωργίου Παπανδρέου. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, το αρχειακό υλικό που βρίσκεται στην κατοχή των ιδρυμάτων αυτών, αποτελεί ίσως μία από τις πιο πλούσιες δεξαμενές ιστορικής γνώσης για τη νεότερη πολιτική ιστορία του Έθνους. Εξ’ άλλου στο πλαίσιο λειτουργίας τους ως κέντρα έρευνας και τεκμηρίωσης, τα εν λόγω ιδρύματα, έχουν δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην οργάνωση αρχείου και βιβλιοθήκης, έχουν αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στον τομέα των εκδόσεων, στη διοργάνωση συνεδρίων και ερευνητικών προγραμμάτων, στην ανάπτυξη συνεργασίας με έγκυρους φορείς (Πανεπιστήμια, Μουσεία, Βιβλιοθήκες, κλπ.), συμβάλλοντας καταυτό τον  τρόπο στους τομείς της έρευνας και της εκπαίδευσης. Τα ιδρύματα αυτά, αποτέλεσμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας, έχουν συσταθεί ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα, σημαντικότερο  των οποίων είναι η αδυναμία να εξασφαλίσουν  με τρόπο σταθερό την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών. Επίσης, λόγω των πολλαπλών επιστημονικών τους δραστηριοτήτων και την έλλειψη του απαραίτητου επιστημονικού προσωπικού βρίσκονται συχνά σε αδυναμία να συντηρηθούν με αποτέλεσμα ένα πολύ πλούσιο πρωτογενές υλικό να μένει ανεκμετάλλευτο, αλλά και να υφίσταται κίνδυνος καταστροφής λόγω πλημμελούς συντήρησης στοιχείων ανεκτίμητης ιστορικής αξίας. Προκειμένου λοιπόν να συνεχίσουν το επιστημονικό και πολιτιστικό τους έργο και να διαφυλάξουν με τον καλύτερο τρόπο τα ιστορικά τους αρχεία είναι απαραίτητη η οικονομική ενίσχυσή τους από την Πολιτεία. Με τις προτεινόμενες διατάξεις η Πολιτεία αναγνωρίζει και την υποχρέωση να συμμετάσχει ενεργά στη διάσωση και συντήρηση του σημαντικού για την ιστορική γνώση αρχειακού υλικού και θεσπίζει την ετήσια επιχορήγηση των παραπάνω Ιδρυμάτων, από το 2007 και εφεξής, και εγγραφή της επιχορηγήσεως αυτής στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Με τις διατάξεις του άρθρου 35, οι αποδοχές του προσωπικού που κατατάχθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 11 του Π.Δ. 164/2004 και του άρθρου 2 του Ν. 3320/2005,  σε κενές οργανικές θέσεις καθαριστριών/ καθαριστών (ΥΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και του προσωπικού που απασχολείται με συμβάσεις έργου για τον καθαρισμό αιθουσών των παραπάνω μονάδων,  βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να αρθεί η ιδιόρρυθμη κατάσταση που είχε δημιουργηθεί εδώ και χρόνια με την πρόσληψη του προσωπικού αυτού από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και την καταβολή των αποδοχών του από τις πιστώσεις των Δήμων και Κοινοτήτων, που βρισκόταν τα σχολεία όπου παρέχονταν οι  σχετικές υπηρεσίες. Μετά την ανωτέρω μεταβολή κρίνεται ορθή η μείωση του ποσοστού της επιχορήγησης των Δήμων και Κοινοτήτων, από τους πόρους που προβλέπονται υπέρ αυτών από το άρθρο 25 παράγραφος 9 του Ν. 1828/89 καθώς και του ποσοστού που προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990 κατά το μέρος που αφορά την αμοιβή των καθαριστριών των σχολείων. Τέλος κρίνεται επιβεβλημένη η θέσπιση μεταβατικής διάταξης για την πληρωμή του προσωπικού αυτού μέχρι 31-3-07, ημερομηνία κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία μισθολογικής υπαγωγής του στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από τις πιστώσεις των Δήμων και Κοινοτήτων, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα.
 
Τέλος, το άρθρο 36 θέτει τα όρια χρονικής ισχύος των προτεινομένων διατάξεων.

Για την αντιμετώπιση των προαναφερόμενων θεμάτων, προτείνεται η ψήφιση από την Εθνική Αντιπροσωπεία του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, οι ρυθμίσεις του οποίου προκαλούν δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με την Ειδική Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved