ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Άλλες Ρυθμίσεις Επιστροφή    
Ποιές σημαντικές ρυθμίσεις φέρνει ο νέος Κώδικας των ΟΤΑ α' βαθμού (13/6/07)


Αθήνα 13.6.2007, 22:32
Σημαντικές ρυθμίσεις και καινοτομίες φέρνει το σχέδιο του νέου Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων α' βαθμού, το οποίο 
συζητείται αυτή την περίοδο στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής.

Το σχέδιο του Κώδικα ολοκληρώθηκε με τη συναίνεση της ΠΟΕ ΟΤΑ και της ΠΟΠ ΟΤΑ -σχεδόν στο σύνολο των διατάξεων- καθώς και της ΚΕΔΚΕ. Συντίθεται από δύο μέρη, τα οποία υποδιαιρούνται σε κεφάλαια που περιλαμβάνουν συνολικά 232 άρθρα.


Οι βασικότερες καινοτομίες που περιλαμβάνει το σχέδιο του νέου Κώδικα Υπαλλήλων ΟΤΑ α΄ βαθμού είναι οι ακόλουθες:

1. Ισότητα και αξιοκρατία σε όλα τα θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης  των υπαλλήλων των ΟΤΑ α΄ βαθμού
Στο άρθρο 1 γίνεται, για πρώτη φορά, μνεία στις αρχές της αξιοκρατίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της μέγιστης δυνατής απόδοσης κατά την εργασία, που διέπουν την πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων των ΟΤΑ α΄ βαθμού, και η αρχή της ισότητας. Με τον τρόπο αυτόν δηλώνεται πανηγυρικά εξαρχής ότι στο πλαίσιο του νέου Κώδικα η ίση μεταχείριση των όμοιων περιπτώσεων και η μη αναγνώριση αδικαιολόγητων και μη αντικειμενικών προνομίων και διακρίσεων αποτελεί κατευθυντήρια αρχή, αλλά και δέσμευση για όλα τα διοικητικά όργανα.

2α. Συγκρότηση Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Στο άρθρο 4 προβλέπεται η συγκρότηση, για πρώτη φορά, Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, το οποίο λειτουργεί ως Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο για τους Γενικούς Διευθυντές Δήμων και για την επιλογή Γενικών Διευθυντών, καθώς και για τα λοιπά θέματα υπηρεσιακής τους κατάστασης. Στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο συμμετέχουν και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ επισημαίνεται ότι και οι δύο Γενικοί Διευθυντές Δήμων που συμμετέχουν υποδεικνύονται από την ΚΕΔΚΕ .

2β. Σύσταση Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου
Στο άρθρο 6 προβλέπεται, για πρώτη φορά, η σύσταση Δευτεροβάθμιου  Πειθαρχικού Συμβουλίου για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ βαθμού, ενώπιον του οποίου μπορούν να προσβληθούν με ένσταση οι αποφάσεις των υπηρεσιακών συμβουλίων για ορισμένες υποθέσεις πειθαρχικού δικαίου (υποβιβασμός, προσωρινή ή οριστική παύση).

3. Κατάργηση του ανώτατου ορίου ηλικίας διορισμού
Στο άρθρο 13 απαλείφεται το ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού. Ανώτατα όρια ηλικίας διορισμού μπορούν να καθορίζονται με τις οικείες προκηρύξεις, ύστερα από γνώμη του οικείου φορέα και απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εφόσον απαιτούνται από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των καθηκόντων των προς πλήρωση θέσεων.

4. Συμμετοχή των συνδικαλιστικών οργάνων στην πρόσληψη προσωπικού
Στο άρθρο 18 παρ.1 ορίζεται ότι για την πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ βαθμού απαιτείται πλέον η γνώμη της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης, δεδομένου ότι οι υπάλληλοι που απασχολούνται σε κάθε φορέα γνωρίζουν πολύ καλά τις πραγματικές ελλείψεις και τα κενά που υπάρχουν. Η πρόβλεψη αυτή αποτρέπει τη δυνατότητα προσλήψεων που δεν συνάδουν με τις πραγματικές ανάγκες του κάθε φορέα και υποκρύπτουν άλλου είδους σκοπιμότητες.

5. Ανάθεση καθηκόντων άλλου κλάδου ή ειδικότητας
Στο άρθρο 35 η ανάθεση καθηκόντων άλλου κλάδου ή ειδικότητας επιτρέπεται για χρονικό διάστημα δύο μηνών, με υποχρέωση αιτιολόγησης της απόφασης  του αρμόδιου προ διορισμό οργάνου.

6. Διαφάνεια στην περιουσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Στο άρθρο 37 επανακαθορίζεται ο τρόπος δήλωσης της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, των συζύγων τους και των ανήλικων τέκνων τους, προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας. Οι εν λόγω δηλώσεις συντάσσονται σε ειδικό έντυπο και αποστέλλονται, σε ηλεκτρονική μορφή, στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ενώ ο έλεγχος τους ανατίθεται σε ειδική υπηρεσία ελέγχων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία έχει την αναγκαία υποδομή για να προβαίνει με ταχύτητα και ασφάλεια, στις αναγκαίες καταχωρίσεις και διασταυρώσεις. Με τον τρόπο αυτόν θα εκλείψει το φαινόμενο που παρατηρείται εδώ και πολλά χρόνια, να στοιβάζονται οι ετήσιες δηλώσεις, χωρίς να γίνονται ουσιαστικοί έλεγχοι, αλλά, σπανίως, μόνο δειγματοληπτικοί.

7. Επιμήκυνση της προθεσμίας παραγραφής για αξιώσεις του Δημοσίου κατά υπαλλήλων
Στο άρθρο 44 προβλέπεται ότι η αξίωση του Δημοσίου κατά υπαλλήλων του για αποζημίωση στις περιπτώσεις αστικής ευθύνης παραγράφεται εφεξής σε πέντε έτη, αντί των δύο (2) ετών που ισχύουν σήμερα. Η πενταετία αρχίζει αφότου το αρμόδιο όργανο για την κίνηση της διαδικασίας καταλογισμού έλαβε γνώση της ζημίας και του λόγου αυτής.

8. Απλούστευση της διαδικασίας μονιμοποίησης
Στο άρθρο 45 απλουστεύεται η διαδικασία μονιμοποίησης των υπαλλήλων. Ειδικότερα, η μονιμοποίηση πραγματοποιείται αυτοδικαίως με τη συμπλήρωση διετούς υπηρεσίας, εκτός και αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (π.χ. πειθαρχική ποινή, πειθαρχική εκκρεμότητα και δυσμενής έκθεση αξιολόγησης), οπότε για τη μονιμοποίηση αποφαίνεται το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο.

9α. Χορήγηση πρόσθετης άδειας σε υπαλλήλους που απασχολούνται σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες
Στο πλαίσιο της μέριμνας για την αντιστάθμιση δυσμενών συνθηκών εργασίας στο άρθρο 55 προβλέπεται η προσαύξηση της κανονικής άδειας για τους υπαλλήλους που απασχολούνται σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες, ύστερα από έκδοση ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

9β. Ευνοϊκότερη αφετηρία χορήγησης κανονικής άδειας – Ειδικές περιπτώσεις
- Επίσης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του κοινωνικού χαρακτήρα των ρυθμίσεων του σχεδίου Κώδικα, το άρθρο 55 προβλέπει υποχρέωση χορήγησης κανονικής άδειας στους υπαλλήλους δύο (2) μήνες μετά το διορισμό τους, σε αντίθεση με την ισχύουσα διάταξη που προβλέπει τη συμπλήρωση ενός έτους δημόσιας πραγματικής υπηρεσίας για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας. Η άδεια αυτή ορίζεται σε δύο (2) ημέρες για κάθε μήνα υπηρεσίας.
- Σε ικανοποίηση εύλογου αιτήματος της Π.Ο.Ε. ΟΤΑ, το οποίο εκκρεμούσε επί σειρά ετών, προβλέφθηκε ότι προκειμένου για υπηρεσίες λειτουργούν σε 24ωρη βάση χορηγούνται υποχρεωτικά τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την κανονική άδεια, στο διάστημα από 15 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, εφόσον το ζητήσει ο υπάλληλος.

10. Κίνητρα για την εξοικείωση των υπαλλήλων με τις νέες τεχνολογίες
Στο άρθρο 57 καθιερώνεται η υποχρεωτική χορήγηση ειδικής άδειας μίας (1) ημέρας ανά δίμηνο σε υπαλλήλους που χειρίζονται ηλεκτρονικούς υπολογιστές και απασχολούνται μπροστά σε οθόνη Η/Υ για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ωρών ημερησίως.

11. Ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης
Σε εφαρμογή της αρχής της κοινωνικής αλληλεγγύης στον νέο Κώδικα (άρθρο 57) προβλέπεται η χορήγηση ειδικής άδειας δύο (2) ημερών, με πλήρεις αποδοχές, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο υπάλληλος μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία ή ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης.

12. Το κοινωνικό πρόσωπο του νέου Κώδικα: Μέριμνα για τις πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες –Ισότητα ευκαιριών στις γυναίκες και τους άνδρες-ενίσχυση της οικογένειας
Στο πλαίσιο της υποστήριξης της προσπάθειας της γυναίκας να συνδυάσει την οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή, αλλά και της ειδικής πρόνοιας για τα μέλη των οικογενειών εκείνων, οι οποίες χρειάζονται μεγαλύτερη προστασία (μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνες, τρίτεκνες, άγαμες μητέρες, χήρες, γυναίκες με αναπηρία κλπ), προωθούνται οι ακόλουθες καινοτομίες (άρθρο 60 Κώδικα), σε εναρμόνιση και με τον νέο Υπαλληλικό Κώδικα:
- Χορηγείται γονική άδεια και στον πατέρα. Ειδικότερα, αναγνωρίζεται αυτοτελές δικαίωμα χορήγησης της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής τέκνου των εννέα (9) μηνών και στον πατέρα υπάλληλο, εφόσον δεν κάνει χρήση η μητέρα υπάλληλος. Το ίδιο δικαίωμα αναγνωρίζεται και στον μοναδικό γονέα των μονογονεϊκών οικογενειών.
- Προσαυξάνεται το μειωμένο ωράριο ή η άδεια ανατροφής τέκνου για τις μητέρες που είναι άγαμες ή χήρες ή με αναπηρία 67% και άνω κατά έξι (6) μήνες ή ένα (1) μήνα αντίστοιχα.
- Αμείβονται οι τρεις (3) πρώτοι μήνες της γονικής άδειας ανατροφής παιδιών στους πολύτεκνους και τρίτεκνους γονείς (Στις λοιπές περιπτώσεις η γονική άδεια είναι χωρίς αποδοχές).
- Προσαυξάνεται κατά δύο (2)  ακόμη μήνες, η μετά τον τοκετό άδεια για κάθε παιδί πέραν του τρίτου.
- Προβλέπεται η περαιτέρω παράταση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου εργασίας για δύο (2) ακόμη έτη στην περίπτωση  γέννησης τέταρτου τέκνου.
- Παρέχονται διευκολύνσεις στη μητέρα που υιοθετεί τέκνο, (τρίμηνη άδεια με αποδοχές), προκειμένου να καταστεί ομαλή η μετάβαση στη νέα οικογενειακή της ζωή, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών. Ένας μήνας από την άδεια αυτή μπορεί να καλύπτει απουσία της υπαλλήλου κατά το πριν την υιοθεσία διάστημα.
- Περαιτέρω προβλέπεται – σε ικανοποίηση πάγιου αιτήματος της Π.Ο.Ε. ΟΤΑ - ότι, σε περίπτωση που ο εργαζόμενος στην καθαριότητα, στα νεκροταφεία, στους Χ.Υ.Τ.Α., στην αποχέτευση, στη συντήρηση απορριμματοφόρων κλπ. υποστεί ατύχημα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή πάσχει από επαγγελματική ασθένεια, δικαιούται αναρρωτική άδεια με αποδοχές, η διάρκεια της οποίας είναι ανεξάρτητη από τον χρόνο προϋπηρεσίας του.

13. Εγγυήσεις για την αποτροπή καταχρήσεων στις αναρρωτικές άδειες των υπαλλήλων των ΟΤΑ
- Στα άρθρα 62 και 63 προβλέπεται ότι σε περίπτωση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας πριν ή μετά από αργία ή ανάμεσα σε δύο (2) αργίες, ο υπάλληλος παραπέμπεται υποχρεωτικά για εξέταση στην οικεία υγειονομική επιτροπή, προς αποφυγή καταχρήσεων. Κατά τα ίδια διαστήματα ο υπάλληλος δεν μπορεί να πάρει αναρρωτική άδεια με υπεύθυνη δήλωσή του.
- Αναρρωτική άδεια πέραν των δέκα (10) ημερών κατ’ έτος χορηγείται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής, με εξαίρεση την περίπτωση που η άδεια χορηγείται ύστερα από γνωμάτευση του διευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου και μόνον εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία επτά (7) τουλάχιστον ημερών ή χειρουργική επέμβαση. 
- Επίσης, για πρώτη φορά, καθιερώνεται και για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ βαθμού ο έλεγχος των κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων με γιατρό που υπηρετεί στον οικείο ΟΤΑ.
- Αναρρωτική άδεια για ψυχική νόσο πέραν του ενός (1) μηνός δεν χορηγείται, αν δεν έχει προηγηθεί νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο. Παράταση της ή χορήγηση νέας  άδειας, εφόσον υπερβαίνει, συνολικώς ή τμηματικώς, τον ένα (1) μήνα μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, χορηγείται ύστερα από αναλυτική έκθεση θεράποντος ιατρού και έκθεση εξέτασης λειτουργικότητας του ασθενούς, το περιεχόμενο των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα όργανα που δικαιούνται να προβαίνουν σε εξέταση λειτουργικότητας του ασθενούς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια (άρθρο 63).

14. Κίνητρα για επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των υπαλλήλων
Στο άρθρο 65 επαναπροσδιορίζονται οι όροι χορήγησης της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης, καθώς και το ποσοστό προσαύξησης των αποδοχών των υπαλλήλων που την λαμβάνουν, προς την κατεύθυνση της καθιέρωσης κινήτρων για την επιμόρφωσή τους, ώστε να προσαρμόζονται διαρκώς στις νέες υπηρεσιακές ανάγκες. Ειδικότερα, δεν χορηγείται άδεια για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση, αν ο χρόνος υπηρεσίας που απομένει στον υπάλληλο μετά το πέρας της άδειας είναι μικρότερος του τετραπλασίου της χρονικής της διάρκειας. Επίσης η εν λόγω άδεια δεν χορηγείται σε δόκιμους υπαλλήλους.
Όσον αφορά την προσαύξηση των αποδοχών, αυτή προσδιορίζεται στο 20% (πριν ήταν 15%) για την χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο εσωτερικό. Η προσαύξηση αυτή μπορεί, με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, ν’ ανέλθει έως και το 40%, εάν η μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση γίνεται εκτός των ορίων του Δήμου που εδρεύει η υπηρεσία του υπαλλήλου.

15. Ηθική αμοιβή ως κίνητρο για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ βαθμού
Στο άρθρο 68 καθιερώνεται, για πρώτη φορά, η απονομή ηθικής αμοιβής στους υπαλλήλους που έχουν διακριθεί για την κοινωνική τους δράση.

16. Παράταση του χρόνου απόσπασης κατά ένα επιπλέον έτος
Στο άρθρο 73 προβλέπεται η παράταση του χρόνου απόσπασης κατά ένα (1) επιπλέον έτος μετά από σχετική αίτηση του υπαλλήλου (συνολική διάρκεια τρία έτη).

17. Μετατάξεις από ΟΤΑ σε ΟΤΑ
Στο άρθρο 74 προβλέπεται η μετάταξη υπαλλήλων από ΟΤΑ σε ΟΤΑ γενικά, χωρίς να ανακύπτει πρόβλημα αντιστοιχίας προς τις συνταξιοδοτικές διατάξεις, γιατί πλέον με συνταξιοδοτικό νόμο έχουν ρυθμισθεί και κατοχυρωθεί τα ασφαλιστικά δικαιώματα των υπαλλήλων. Επίσης προβλέπεται, για πρώτη φορά, ότι οι υπάλληλοι των ΟΤΑ δεν μπορούν να μεταταγούν κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής υπηρεσίας.

18. Μετάταξη από κλάδο σε κλάδο – Επιτρέπονται οι αμοιβαίες μετατάξεις δημοτικών αστυνομικών
- Για τη μετάταξη από κλάδο σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας απαιτείται να κατέχει ο υπάλληλος τον τίτλο σπουδών του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται, όπως ο τίτλος αυτός ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρα 75 και 76 του νέου Κώδικα). Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι για μετάταξη, προηγούνται αυτοί που κατέχουν τον προβλεπόμενο τίτλο σπουδών και ακολουθούν οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλο σπουδών, ο οποίος προβλέπεται ως επικουρικό προσόν διορισμού. Επιλύεται έτσι κατά τον ορθολογικότερο τρόπο ένα πρόβλημα που ταλάνιζε τις υπηρεσίες επί επτά και πλέον έτη. Επίσης είναι δυνατή και η μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας με εμπειρία, όταν προβλέπεται ρητώς ότι για το διορισμό σε συγκεκριμένη κατηγορία, αντί του οικείου τίτλου σπουδών, αρκεί συγκεκριμένη εμπειρία.
- Επίσης, για πρώτη φορά, επιτρέπονται οι αμοιβαίες μετατάξεις των δημοτικών αστυνομικών, καθώς και η απόσπασή τους για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο δημόσιο υπάλληλο ή υπάλληλο ν.π.δ.δ. ή ΟΤΑ.

19. Μετατάξεις σε παραμεθόριες περιοχές - Λιγότερες δεσμεύσεις για τους πολύτεκνους
Στο άρθρο 78 προβλέπεται το δικαίωμα μετάταξης σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών, με ανάλογη υποχρέωση παραμονής για μία δεκαετία. Προκειμένου περί υπαλλήλου που αποκτά την ιδιότητα του πολυτέκνου μετά την μετάταξη, ο υποχρεωτικός χρόνος παραμονής του στην παραμεθόρια περιοχή μειώνεται από δέκα (10) έτη σε έξη (6) έτη.

20. Ταχύτερη εξέλιξη στους υπαλλήλους κατόχους διδακτορικών και  μεταπτυχιακών  τίτλων σπουδών – Η πλήρης δικαίωση των αντικειμενικών κριτηρίων
Στο άρθρο 83 καθιερώνεται ως εισαγωγικός βαθμός για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σπουδών ο βαθμός Γ΄ αντί του βαθμού Δ΄ που ισχύει σήμερα. Δηλαδή επιταχύνεται η εξέλιξή τους κατά δύο (2) χρόνια εξ αυτού του λόγου. Ομοίως για τους κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος μειώνεται ο χρόνος εξέλιξης κατά δύο (2) επίσης έτη.

21. Μείωση του χρόνου εξέλιξης υπαλλήλων της κατηγορίας ΤΕ
Στο άρθρο 85 προβλέπεται η μείωση του χρόνου προαγωγής στους ενιαίους βαθμούς για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΤΕ συνολικά κατά δύο (2) έτη. Οι υπάλληλοι της κατηγορίας αυτής προάγονται πλέον στο βαθμό Α΄ σε 15 έτη, αντί των 17 ετών που απαιτούνται σήμερα.

22. Αναμόρφωση του συστήματος επιλογής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, με την εφαρμογή πραγματικά αντικειμενικών κριτηρίων
Στο άρθρο 87 καθιερώνεται νέο, αντικειμενικό και δίκαιο σύστημα επιλογής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, βασιζόμενο ιδίως σε κριτήρια που αφορούν στα επαγγελματικά-τεχνικά προσόντα, στην εργασιακή-διοικητική εμπειρία και στις ικανότητες-δεξιότητες των υπαλλήλων και που αξιολογούνται βάσει συγκεκριμένων μορίων. Με το σύστημα αυτό, το οποίο είναι εναρμονισμένο με τον νέο Υπαλληλικό Κώδικα, διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα, η αξιοκρατία και η διαφάνεια στις επιλογές των προϊσταμένων οργανικών μονάδων.
Το σύστημα επιλογής των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων αποτελεί βασική καινοτομία του νέου Κώδικα. Το νέο σύστημα στηρίζεται στην αντικειμενικοποίηση, κατά το μεγαλύτερο μέρος, των κριτηρίων επιλογής των προϊσταμένων, τα οποία, για πρώτη φορά, υπερτερούν σε συντριπτικό βαθμό των υποκειμενικών. Προς τούτο θεσμοθετούνται τρεις ομάδες κριτηρίων, ενώ το βάρος των κριτηρίων κάθε ομάδας ανά επίπεδο διοίκησης (προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος) έχει υπολογισθεί να αντιπροσωπεύει συγκεκριμένο ποσοστό επί της συνολικής βαθμολόγησης των κριτηρίων.
Η πρώτη ομάδα κριτηρίων περιλαμβάνει αντικειμενικά κριτήρια που αφορούν τα επαγγελματικά-τεχνικά προσόντα (π.χ. οι βασικοί τίτλοι σπουδών, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι και η γνώση ξένων γλωσσών χωρών τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και  τρίτων χωρών, η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και η πιστοποιημένη επιμόρφωση που παρέχεται είτε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης είτε από άλλες σχολές του δημοσίου ή επιμόρφωση που παρέχεται από Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., ή από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης).
Η δεύτερη ομάδα κριτηρίων περιλαμβάνει κριτήρια που αφορούν την εργασιακή- διοικητική εμπειρία (π.χ. ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου και ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας).
Η τρίτη ομάδα κριτηρίων περιλαμβάνει κριτήρια που αφορούν στις ικανότητες-δεξιότητες (π.χ. η υπηρεσιακή αξιολόγηση της τελευταίας πενταετίας των υπαλλήλων στα ζητήματα της γνώσης του αντικειμένου της υπηρεσίας, των διοικητικών ικανοτήτων, του ενδιαφέροντος και της δημιουργικότητας, των υπηρεσιακών σχέσεων και της συμπεριφοράς, καθώς και της αποτελεσματικότητας, οι ειδικές δραστηριότητες που αφορούν τις συγγραφικές εργασίες, ανακοινώσεις-εισηγήσεις σε συνέδρια, ημερίδες κλπ. που είναι συναφείς με τα αντικείμενα της υπηρεσίας ή της Δημόσιας Διοίκησης γενικότερα, η εκπροσώπηση σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, το μετάλλιο διακεκριμένων πράξεων και η ηθική αμοιβή του επαίνου).
Ειδικότερα:
Συνέντευξη γίνεται μόνο για τους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης. Στόχος της είναι αποκλειστικώς η διαμόρφωση γνώμης για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την εν γένει καταλληλότητα των υπαλλήλων ως προς την άσκηση των καθηκόντων του προϊσταμένου οργανικής μονάδας. Προκειμένου μάλιστα να μην μπορεί η συνέντευξη να ανατρέψει τα αντικειμενικά κριτήρια, έχει υπολογισθεί έτσι ώστε το βάρος της βαθμολογίας της να μην υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσοστό επί της προβλεπόμενης συνολικής βαθμολογίας (περίπου 12% για τους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και περίπου 7% για τους προϊσταμένους Διευθύνσεων). Όλα τα άλλα κριτήρια βασίζονται σε αντικειμενικά στοιχεία, καθώς και στη βαθμολογία που προκύπτει από την ετήσια αξιολόγηση του υπάλληλου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

23. Διαδικασία επιλογής προϊσταμένων
Στο άρθρο 89 προβλέπεται αναλυτικά η διαδικασία επιλογής των προϊσταμένων όλων των οργανικών μονάδων. Ειδικότερα:
α. Για την επιλογή των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων καθιερώνεται νέα διαδικασία, σύμφωνα με την οποία η επιλογή γίνεται από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ύστερα από ανακοίνωση του αρμόδιου για διορισμό οργάνου. Με την ανακοίνωση αυτή προσδιορίζονται τόσο οι κενές θέσεις προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης όσο και οι όροι συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.
β.  Η επιλογή των προϊσταμένων των άλλων οργανικών μονάδων γίνεται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν και εκπρόσωποι των εργαζομένων.
γ. Όσοι επιλέγονται, τοποθετούνται προϊστάμενοι οργανικών μονάδων για τρία έτη.
Υπάρχει δηλαδή θητεία και επανάκριση, ώστε να μην δημιουργούνται κατεστημένες νοοτροπίες, να γίνεται επαναξιολόγηση και να ενισχύεται περαιτέρω η διαφάνεια.

24. Προσμέτρηση προϋπηρεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Στο άρθρο 102 λαμβάνεται υπόψη, για την εξέλιξη του υπαλλήλου, η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε υπηρεσίες των κρατών-μελών αυτής, για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους λοιπούς υπαλλήλους που υπηρετούν στις ημεδαπές δημόσιες υπηρεσίες.

25. Πειθαρχικό δίκαιο: Για πρώτη φορά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα η μη εξυπηρέτηση του πολίτη και η ανάρμοστη συμπεριφορά προς αυτόν-Ενίσχυση των ελέγχων
- Στο άρθρο 111 ορίζεται, για πρώτη φορά, ως πειθαρχικό παράπτωμα η ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους πολίτες, η αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτησή τους, και η μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Καθιερώνεται επίσης ως ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα η άρνηση παροχής πληροφόρησης στους πολίτες. Καθιερώνεται ρητώς ως πειθαρχικό παράπτωμα η άρνηση σύμπραξης, συνεργασίας και χορήγησης στοιχείων ή εγγράφων κατά τη διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρησης ή ελέγχου από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τα ιδιαίτερα σώματα και υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου. Γιατί η αποκατάσταση της διαφάνειας και η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί κεντρική επιλογή και στο πλαίσιο του πειθαρχικού δικαίου, χωρίς, πάντως, να θίγονται οι αρχές της δικαιοσύνης και της αναλογικότητας.
- Επίσης, για πρώτη φορά, καθιερώνεται ως πειθαρχικό παράπτωμα η άρνηση να φέρουν οι δικαιούχοι τα μέσα ατομικής προστασίας που τους χορηγεί η υπηρεσία, καθώς και η μη προσέλευσή τους στον προληπτικό ιατρικό έλεγχο. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία καθόσον ορισμένοι εργαζόμενοι είναι εκτεθειμένοι σε κινδύνους που βλάπτουν την υγεία και τη σωματική τους ακεραιότητα, π.χ. εργάτες συγκομιδής-αποκομιδής απορριμμάτων, νεκροταφείων, ηλεκτρολόγοι, ΧΥΤΑ κλπ.
- Στο άρθρο 126 καθιερώνονται σύντομες προθεσμίες για την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας. Τούτο κρίθηκε αναγκαίο προκειμένου να μην εκκρεμούν οι πειθαρχικές διαδικασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεδομένου η εκκρεμότητα αυτή είναι σε βάρος τόσο της Διοίκησης όσο και του ίδιου του εργαζόμενου.
- Στο άρθρο 130, για πρώτη φορά, καθιερώνεται για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ η ένορκη διοικητική εξέταση, η οποία αποσκοπεί στη συλλογή στοιχείων για τη διαπίστωση της τέλεσης ή μη πειθαρχικού παραπτώματος. Η ένορκη διοικητική εξέταση δεν συνιστά έναρξη πειθαρχικής δίωξης.
- Στο άρθρο 145, για πρώτη φορά, προβλέπεται ένσταση στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ βαθμού.
- Επίσης ορίζεται η αύξηση σε τριάντα (30) ημέρες της προθεσμίας άσκησης ένστασης κατά πειθαρχικής απόφασης .

26. Λοιπές νέες πειθαρχικές ρυθμίσεις
Στο άρθρο 22 καθιερώνεται η δυνατότητα του Προϊσταμένου Διεύθυνσης να επιβάλλει την ποινή του προστίμου έως και το ένα έκτο των μηνιαίων αποδοχών. Με τον τρόπο αυτό τονίζεται και ενισχύεται η θέση ευθύνης του σε σχέση με την υποχρέωση του για διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της οργανικής του μονάδας.

27. Πρόσληψη πτυχιούχων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ως Γενικών Γραμματέων Δήμων
Στο άρθρο 161 προβλέπεται η πρόσληψη Γενικών Γραμματέων σε Δήμους πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους καθώς και σε Δήμους που είναι πρωτεύουσες νομών, όπως επίσης και σε  Συνδέσμους με πάνω από τριακόσιες χιλιάδες κατοίκους, εφόσον υπάρχει σχετική οικονομική δυνατότητα του ΟΤΑ. Οι Γενικοί Γραμματείς των Δήμων πρέπει να είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.  Σημαντική καινοτομία αποτελεί το γεγονός ότι σε θέση Γενικού Γραμματέα Δήμου δεν μπορεί να διορισθεί συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και β΄ βαθμού, προς τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου. Επίσης ότι στις θέσεις αυτές επιτρέπεται και ο διορισμός υπαλλήλων των Ν.Α. Εξαιρούνται επίσης οι υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν στον ίδιο Δήμο ή Σύνδεσμο.

28. Πρόσληψη εξειδικευμένων, με αντικειμενικά προσόντα, ειδικών συμβούλων - επιστημονικών συνεργατών και ειδικών συνεργατών στα Γραφεία των Δημάρχων και των Κοινοταρχών
Στο άρθρο 163 προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης ειδικών συμβούλων-επιστημονικών συνεργατών και ειδικών συνεργατών. Οι θέσεις των ανωτέρω συμβούλων είναι ισάριθμες με τους Αντιδημάρχους. Βασική καινοτομία αποτελεί το γεγονός ότι, ενώ με το προηγούμενο καθεστώς μπορούσαν να προσληφθούν ως ειδικοί σύμβουλοι κλπ. ακόμη και ΔΕ, πλέον οι σύμβουλοι και οι συνεργάτες πρέπει να είναι υποχρεωτικώς ΠΕ, ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν αποτελεσματικότερα τους αιρετούς. Με τον τρόπο αυτό ενισχύονται τα αντικειμενικά κριτήρια ακόμη και στην πρόσληψη των μετακλητών.
Όσον αφορά τους Συνδέσμους ΟΤΑ με πληθυσμό πάνω από 150.000  κατοίκους (πριν το όριο ήταν 50.000 κάτοικοι), αυτοί μπορούν να προσλάβουν έναν ειδικό συνεργάτη.

29. Μετατροπή θέσεων από μερικής σε πλήρους απασχόλησης σε πρώην καποδιστριακούς Δήμους
Προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης προσωπικού Δήμων που προέρχεται, αποκλειστικώς, από Ο.Τ.Α. που συνενώθηκαν κατά τις διατάξεις του «νόμου Καποδίστρια» (ν. 2539/1997) μετατρέπονται σε προσωρινές προσωποπαγείς πλήρους απασχόλησης. Η κατάταξη των υπηρετούντων γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου. Πρόκειται για πάγιο αίτημα της Π.Ο.Ε. ΟΤΑ, το οποίο αφορά ιδίως καθαρίστριες εσωτερικών χώρων, περίπου 100 στον αριθμό, και εκκρεμούσε από το 1997, χωρίς, ωστόσο, να ευαισθητοποιηθούν προς την κατεύθυνση της επίλυσής του οι προηγούμενες Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ.

30. Αύξηση κατά 10% των ποσοστών αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης, απόλυσης ή καταγγελίας της σύμβασης
Το προσωπικό, το οποίο δεν υπάγεται για τη χορήγηση σύνταξης, στην ασφάλιση του Δημοσίου, εφόσον συμπληρώνει τις προϋποθέσεις λήψης σύνταξης, μπορεί να αποχωρεί από την υπηρεσία, λαμβάνοντας το μεν επικουρικά ασφαλισμένο το 50% (από 40%), το δε μη επικουρικά το 60% (από 50%) της αποζημίωσης που ορίζεται από την παρ. 1 του άρθρου 204 του σχεδίου Κώδικα.

31. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου – Αυστηρές προϋποθέσεις για πρόσληψη συμβασιούχων
Στα άρθρα 168-216 προβλέπονται οι περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, τα προσόντα πρόσληψης, το αρμόδιο όργανο πρόσληψης, τα καθήκοντα του προσωπικού, οι περιορισμοί και η αστική ευθύνη αυτών, ο τρόπος καθορισμού των αποδοχών που σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία γίνεται μέσω των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, η διαδικασία περικοπής αποδοχών, οι κανονικές και αναρρωτικές άδειες, άδειες διευκολύνσεων, η απασχόλησή τους κατά τις Κυριακές και τις αργίες. Θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μπορούν να συσταθούν στους ΟΤΑ μόνο για ειδικό επιστημονικό προσωπικό και για ειδικότητες μουσικών.
Θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μπορούν να συστηθούν και πρόσληψη τέτοιου προσωπικού μπορεί να γίνει μόνο στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του ν. 2190/1994:
α. Για αντιμετώπιση εποχικών, περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών, οκτάμηνης διάρκειας και αυστηρά με την διαδικασία του άρθρου 21 του ν.2190/1994, όπως ισχύει κάθε φορά.
β. Για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες που δεν ξεπερνούν τους δύο (2) μήνες.
γ. Για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία και τα ημερομίσθια να μην υπερβαίνουν τις 135 εργάσιμες ημέρες ετησίως.
δ. Για τις ανάγκες της άρδευσης.
ε. Για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες που εμφανίζονται κυρίως από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές καθώς και σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών μέτρων ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας και μέχρι οκτώ (8) μήνες από τη στιγμή που εμφανίστηκε το γεγονός ή από την ημέρα που κηρύχθηκε η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
στ. Για απασχόληση εργατικού και τεχνικού προσωπικού και μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια το μήνα και μέχρι είκοσι (20) άτομα ανάλογα με τον πληθυσμό του Δήμου και τα τοπικά διαμερίσματα, ενώ με το ισχύον δίκαιο το όριο ήταν 4 ημερομίσθια χωρίς πληθυσμιακή διάκριση.

32. Κατάργηση του αδιαβάθμιστου προσωπικού
Ρυθμίζεται η κατάταξη σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις και η μισθολογική εξέλιξη του αδιαβάθμιστου προσωπικού - μιας κατηγορίας προσωπικού, περίπου 167 άτομα - που είχε απομείνει σε Κοινότητες και ορισμένα ν.π.δ.δ. ΟΤΑ το οποίο, τα τελευταία 26 χρόνια, παρέμενε χωρίς βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη.


Ταυτότητα
Ο νέος Κώδικας Υπαλλήλων ΟΤΑ α΄ βαθμού καταρτίσθηκε από ειδική επιτροπή που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το  άρθρο 20 του ν.3320/2005 (ΦΕΚ Α΄ 48), προκειμένου να προωθήσει περαιτέρω τις μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πρόκειται για τον τέταρτο, κατά σειρά, Κώδικα Υπαλλήλων ΟΤΑ πρώτου βαθμού από τη σύστασή τους (προηγήθηκαν ο ν. 4548/1930 «περί καταστάσεως των δημοτικών υπαλλήλων», ο ν. 1726/1951 «Κώδιξ Καταστάσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» και ο ν. 1188/1981 «Περί κυρώσεως του Κώδικος περί καταστάσεως προσωπικού οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης», ο οποίος ισχύει, με αλλεπάλληλες τροποποιήσεις, ως σήμερα). Όπως προαναφέρθηκε ότι το σχέδιο του νέου Κώδικα ολοκληρώθηκε με συναινετικές, στη συντριπτική πλειοψηφία των διατάξεων, διαδικασίες, ύστερα από μία γόνιμη συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και την ΚΕΔΚΕ. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι η συναίνεση αποτελεί προϋπόθεση για τη διαμόρφωση ενός μακρόπνοου θεσμικού πλαισίου ως προς την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων των ΟΤΑ πρώτου βαθμού.
Η Επιτροπή αυτή συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.54039/24-11-2005 (ΦΕΚ 1717Β/18-12-2005) Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., αρχικά υπό την προεδρία του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Αθανάσιου Βεζυργιάννη και, στη συνέχεια, του νυν Γενικού Γραμματέα κ. Πάτροκλου Γεωργιάδη. Τα μέλη της ήταν ένας Σύμβουλος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, νομικοί με εξειδίκευση στα θέματα της Δημόσιας Διοίκησης, ανώτατα στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, προερχόμενα ιδίως από τη Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και, φυσικά, εκπρόσωποι της ΚΕΔΚΕ, των Ομοσπονδιών της ΠΟΕ-ΟΤΑ και της ΠΟΠ-ΟΤΑ. Η Επιτροπή άρχισε τις εργασίες της τον μήνα Μάρτιο του 2006 και μετά από πολύωρες συνεδριάσεις παρέδωσε ένα ολοκληρωμένο και άρτιο σχέδιο του νέου Κώδικα Υπαλλήλων ΟΤΑ α΄ βαθμού, το οποίο συντίθεται από 2 μέρη. Τα Μέρη αυτά υποδιαιρούνται σε Κεφάλαια που περιλαμβάνουν συνολικά 232 άρθρα.

Βασική συνιστώσα και παράγοντα όλης αυτής της προσπάθειας αποτελεί η εισαγωγή σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για την πρόσληψη και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων ΟΤΑ πρώτου βαθμού, οι οποίοι, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 103 του Συντάγματος, «είναι εκτελεστές της θέλησης του Κράτους και υπηρετούν το Λαό, οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα». Οι προσπάθειες για την κατάρτιση ενός άρτιου Κώδικα Υπαλλήλων ΟΤΑ α΄ βαθμού τα τελευταία 26 χρόνια ήταν πολλές, πλην όμως δεν κατέληξαν σε νόμο του Κράτους. Αναφέρεται ενδεικτικά το άρθρο 26 παρ.1 του ν. 3013/2002, σύμφωνα με το οποίο συστήθηκε Επιτροπή που συνήλθε σε 59 συνεδριάσεις, αλλά το πόρισμά της δεν κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή.

Η ανάγκη σύνταξης νέου Κώδικα Υπαλλήλων ΟΤΑ α΄ βαθμού έχει καταστεί επιτακτική, εδώ και πολλά χρόνια, για τους εξής λόγους, οι οποίοι σκιαγραφούν και τους βασικούς άξονές του:
α. Οι αρχές του Κώδικα Καταστάσεως Προσωπικού ΟΤΑ ν. 1188/1981 αντανακλούσαν τις συγκεκριμένες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες της εποχής που θεσπίσθηκε και δεν συμπορεύονται με τη σύγχρονη διοικητική αντίληψη για το ρόλο και την κοινωνική ευθύνη των υπαλλήλων των ΟΤΑ, στο πλαίσιο της υιοθέτησης νέων συστημάτων οργάνωσης της  διοίκησης των ΟΤΑ, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών τους και την αξιοκρατική αξιοποίηση του προσωπικού τους. Σε κάθε περίπτωση οι Δήμοι και οι Κοινότητες δεν μπορούν να πορευθούν αποτελεσματικά στην 4η προγραμματική περίοδο, με το θεσμικό πλαίσιο της προηγούμενης 25ετίας, όπως είχαν αφεθεί από τις προηγούμενες Κυβερνήσεις.
β. Η πολυνομία και η πολυδιάσπαση των διατάξεων έχει ήδη αλλοιώσει έντονα το περιεχόμενο του Κώδικα Καταστάσεως Προσωπικού ΟΤΑ α΄ βαθμού που μόνο τυπικά έφερε πλέον την ονομασία «Κώδικα», διότι, στην ουσία, επρόκειτο για άθροισμα, πολλές φορές αντιφατικό, δεκάδων νόμων. Έτσι κατέστη απόλυτα αναγκαία η κατάρτιση ενός νέου Κώδικα, η διαμόρφωση δηλαδή ενιαίων και ομοιόμορφων κανόνων δικαίου που διέπουν και κατοχυρώνουν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των ΟΤΑ α΄ βαθμού και η αποσαφήνιση διατάξεων, των οποίων η εφαρμογή είχε δημιουργήσει προβλήματα.
γ. Η εμπέδωση της διαφάνειας, της ουσιαστικής αξιολόγησης, η ενίσχυση της αξιοκρατίας, η καθιέρωση ουσιαστικών και σε βάθος ελέγχων για την αποτελεσματικότητα των δαπανών, η πάταξη της γραφειοκρατίας, η άρση της πολυνομίας, η προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του πολίτη, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διοίκησης αποτελούν το πλέγμα των αλλαγών, που συνθέτουν ένα νέο πρότυπο διοίκησης των ΟΤΑ α΄ βαθμού.
δ. Η ψήφιση και εφαρμογή του νέου Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2006), ο οποίος διακρίνεται για το κοινωνικό του πρόσωπο και την προώθηση των αρχών της αξιοκρατίας και της ισότητας των ευκαιριών για όλους τους υπαλλήλους της Δημόσιας Διοίκησης. Το θεσμικό πλαίσιο για το ανθρώπινο δυναμικό της Διοίκησης, κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής, πρέπει να εναρμονισθεί στο πλαίσιο της αρχής της ίσης μεταχείρισης των όμοιων περιπτώσεων.
ε. Η εναρμόνιση με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013, και ιδίως με επιχειρησιακό πρόγραμμα «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης» είναι αναγκαία, προκειμένου να καταστεί η Διοίκηση, κεντρική, περιφερειακή και τοπική, μοχλός για την επιτυχία του συνόλου των μεταρρυθμίσεων, με όρους αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχονται στον πολίτη και ενίσχυσης της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
στ. Η επανεξέταση του πλαισίου διευκολύνσεων των υπαλλήλων με μεγάλες οικογενειακές υποχρεώσεις, καθώς και όσων έχουν ανάγκη μεγαλύτερης προστασίας (π.χ. πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άγαμη μητέρα κλπ.) και η εισαγωγή δέσμης επιβεβλημένων ρυθμίσεων κοινωνικού χαρακτήρα.
ζ. Είναι αναγκαία η ορθολογικότερη αντιμετώπιση θεμάτων, με βάση την εμπειρία της προηγούμενης εξαετίας (π.χ. έλεγχος δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, επαναφορά στην υπηρεσία εκπεσόντων κλπ).
η. Επιβάλλεται η συμπλήρωση των ρυθμίσεων με νέα θέματα, που εντοπίσθηκαν κατά την εφαρμογή τους ή ανέκυψαν μεταγενέστερα (π.χ. σύστημα χορήγησης αναρρωτικών αδειών κλπ).
θ. Απαιτείται η εναρμόνιση των διατάξεων του Κώδικα Υπαλλήλων ΟΤΑ α΄ βαθμού με το κοινοτικό δίκαιο (ιδίως σε ό,τι αφορά τα θέματα του ανώτατου ορίου ηλικίας διορισμού, της χορήγησης γονικών αδειών εναλλακτικά και στον σύζυγο υπάλληλο ΟΤΑ κλπ.).
ι. Η προσαρμογή διατάξεων του Κώδικα προς την πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των λοιπών διοικητικών δικαστηρίων (θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και ιδιαίτερα πειθαρχικού δικαίου).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved