ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Άλλες Ρυθμίσεις Επιστροφή    
Υποχρεώσεις και δικαιώματα αγροφυλάκων (1/10/07)

 

Αθήνα 1.10.2007, 14:00
Τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του αγρονομικού προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής καθορίζει προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε και δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Α’ αρ. 218/11 Σεπτεμβρίου 2007.

Το πλήρες κείμενο του π.δ. έχει ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 13 παρ. 4 του ν. 3585/2007 «Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (Α΄ − 148).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α΄− 98).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
4. Την υπ’ αριθμ. 226/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1
Όρκος αγρονομικού προσωπικού
1. Το αγρονομικό προσωπικό ορκίζεται όταν κατατάσσεται στην Ελληνική Αγροφυλακή. Ο όρκος έχει ως εξής:
«Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη στην πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου». Αν ο κατατασσόμενος πιστεύει σε γνωστή θρησκεία, που ορίζει ιδιαίτερο τύπο όρκου, δίνει τον όρκο σύμφωνα με τον τύπο αυτό. ΄Οσοι δηλώνουν ότι δεν πρεσβεύουν καμιά θρησκεία ή πρεσβεύουν θρησκεία που δεν επιτρέπει τον όρκο παρέχουν, αντί όρκου, την ακόλουθη διαβεβαίωση: «Δηλώνω, επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή μου, ότι θα φυλάττω πίστη στην πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους και ότι θα εκπληρώνω τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου».
2. Η ορκωμοσία των κατατασσομένων γίνεται την ημέρα της κατάταξής τους στις Διευθύνσεις Αγροφυλακής Περιφερειών, σε Υπηρεσίες των οποίων οι υποψήφιοι είχαν υποβάλει τα δικαιολογητικά, ενώπιον του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αγροφυλακής Περιφέρειας ή του αναπληρωτή του και δύο βαθμοφόρων της Ελληνικής Αγροφυλακής.
3. Η ορκωμοσία βεβαιώνεται με πρωτόκολλο, που χρονολογείται και υπογράφεται από τον ορκιζόμενο και τα όργανα ενώπιον των οποίων ορκίζεται. Αντίγραφο του πρωτοκόλλου υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικού και Υλικοτεχνικών Μέσων του Αρχηγείου Ελληνικής Αγροφυλακής.
4. Η πράξη της ορκωμοσίας καταχωρείται στα ατομικά βιβλιάρια του αγρονομικού προσωπικού.

Άρθρο 2
Κανόνες υπηρεσιακής συμπεριφοράς

1. Το αγρονομικό προσωπικό, θεωρείται ότι βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η επέμβασή του.
2. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του το αγρονομικό προσωπικό:
α. Ενεργεί με σύνεση, αυτοκυριαρχία, σταθερότητα, αποφασιστικότητα, αμεροληψία, αντικειμενικότητα και αξιοπρέπεια.
β. Σέβεται και προστατεύει τα κατοχυρωμένα δικαιώματα των πολιτών και κάθε ατόμου που βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια.
γ. Χρησιμοποιεί κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του τα κατά το δυνατόν ηπιότερα μέσα, αποφεύγοντας κάθε περιττή τραχύτητα, ενόχληση ή αδικαιολόγητη φθορά ιδιοκτησίας.
δ. Συμπεριφέρεται με ευγένεια, επιδεικνύοντας πνεύμα μετριοπάθειας και επιείκειας.
ε. Έχει πάντοτε, ως γνώμονα των ενεργειών του την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής της Ελληνικής Αγροφυλακής, την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και τη διαφύλαξη των νόμιμων συμφερόντων των πολιτών.

Άρθρο 3
Γενικές υποχρεώσεις
Το αγρονομικό προσωπικό υποχρεούται:
1. Να εκτελεί πιστά τις διαταγές των προϊσταμένων του, που δίδονται κατά τους νόμιμους τύπους και ευθύνεται για τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεσή τους.
2. Να τηρεί τους νόμους του Κράτους και να εφαρμόζει τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις που ανάγονται στην αρμοδιότητά του.
3. Να επιδεικνύει ζήλο και προθυμία στην εκπλήρωση των καθηκόντων του και την εκτέλεση των διαταγών των προϊσταμένων του.
4. Να αναφέρει αρμοδίως κάθε γεγονός ή περιστατικό αγρονομικού ενδιαφέροντος, που αντιλαμβάνεται ή πληροφορείται με οποιοδήποτε τρόπο.
5. Να τηρεί εχεμύθεια για θέματα που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και για πληροφορίες ή γεγονότα των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία αυτών.
6. Να συνεργάζεται αρμονικά μεταξύ του καθώς και με το πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αγροφυλακής, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού Σώματος, τις δικαστικές και στρατιωτικές αρχές και τους υπαλλήλους των Δημοσίων Υπηρεσιών, των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, των ν.π.δ.δ. και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 4
Άσκηση άλλου επαγγέλματος ή έργου με αμοιβή Απαγορεύεται στο αγρονομικό προσωπικό η άσκηση άλλου επαγγέλματος και η κατ’ επάγγελμα άσκηση εμπορίας ή τέχνης. Κατ’ εξαίρεση, μετά από άδεια του Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής, το αγρονομικό προσωπικό μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον αυτά συμβιβάζονται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παραβλάπτουν την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του. Απαγορεύεται το αγρονομικό προσωπικό να μετέχει σε οποιαδήποτε εμπορική εταιρεία, προσωπική ή περιορισμένης ευθύνης ή κοινοπραξία ή να κατέχει θέση διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου ανωνύμου εταιρείας ή διαχειριστή οποιασδήποτε εμπορικής εταιρείας. Μετά από άδεια του Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής, το αγρονομικό προσωπικό μπορεί να μετέχει στη διοίκηση ανωνύμου εταιρείας ή γεωργικού συνεταιρισμού. Η άδεια αυτή δεν χορηγείται για συμμετοχή αγρονομικού προσωπικού στη διοίκηση γεωργικού συνεταιρισμού που ασκεί τη δραστηριότητά του εντός της εδαφικής περιφέρειας στην οποία εκτείνεται η τοπική του αρμοδιότητα, καθώς και για συμμετοχή του στη διοίκηση ανώνυμης εταιρείας που ο έλεγχος της δραστηριότητάς της εμπίπτει στην αρμοδιότητα της αγροφυλακής και το προσωπικό αυτό είναι κατά τόπο αρμόδιο να προβεί σε έλεγχο.

Άρθρο 5
Ανακοινώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης
1. Ανακοινώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης γίνονται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αγροφυλακής και τους Αγρονομικούς Διευθυντές.
2. Ως ανακοινώσεις στις οποίες δύνανται να προβαίνουν μόνο ο Αρχηγός και οι Αγρονομικοί Διευθυντές νοούνται μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις, συνεντεύξεις, παροχή πληροφοριών ή στατιστικών στοιχείων, γνωστοποιήσεις σοβαρών συμβάντων ή παραβάσεων και απαντήσεις σε δημοσιεύματα του Τύπου.
3. Οι ανακοινώσεις πρέπει να είναι απλές, λακωνικές, χωρίς κρίσεις και σχόλια και να περιορίζονται στο θιγόμενο ζήτημα.

Άρθρο 6
Στολή
1. Το αγρονομικό προσωπικό φέρει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και με τον καθοριζόμενο τρόπο, την προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις στολή (άρθρο 24 του ν.3585/2007).
2. Το αγρονομικό προσωπικό μεριμνά ώστε η εμφάνιση και παράστασή του να είναι άψογη και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 7
Γενικά περί χαιρετισμού
Το αγρονομικό προσωπικό, είτε είναι σε υπηρεσία είτε εκτός αυτής, με στολή ή με πολιτική περιβολή, απονέμει χαιρετισμό στους κατά βαθμό ανωτέρους του. Ο κατώτερος χαιρετά πρώτος και ο ανώτερος ανταποδίδει το χαιρετισμό. Την ίδια υποχρέωση έχουν μεταξύ τους και οι ομοιόβαθμοι αγρονομικοί υπάλληλοι ανεξάρτητα από την αρχαιότητά τους. Αν μεταξύ ομοιοβάθμων υπάρχει υπηρεσιακή εξάρτηση, ο νεότερος χαιρετά πρώτος.

Άρθρο 8
Τρόπος και περιπτώσεις απονομής χαιρετισμού
1. Το αγρονομικό προσωπικό με στολή απονέμει ή ανταποδίδει το χαιρετισμό όπως οι στρατιωτικοί του
Στρατού Ξηράς.
2. Χαιρετισμός, εκτός από τις περιπτώσεις του προηγουμένου άρθρου, απονέμεται και:
α. Στη Σημαία κατά την έπαρση και την υποστολή της.
β. Στις Πολεμικές Σημαίες, όταν είναι αναπεπταμένες και διέρχονται ή είναι ιστάμενες, σε περίπτωση
παράταξης.
γ. Στις θρησκευτικές πομπές και συγκεκριμένα: στον Άγιο Επιτάφιο, στο Σταυρό, στα Άχραντα Μυστήρια και στην περιφορά Αγίας Εικόνας ή στις τελετές κηδειών που γίνονται κατά τους τύπους οποιασδήποτε γνωστής θρησκείας.
δ. Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
ε. Στον Πρωθυπουργό και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.
στ. Στους Μητροπολίτες, όταν φέρουν το αρχιερατικό Εγκόλπιο.
3. Ο χαιρετισμός, απ’ αυτούς που φέρουν στολή και πηλήκιο, απονέμεται ως εξής:
α. (1) Όποιος βαδίζει και συναντά την Πολεμική Σημαία, στέκεται έγκαιρα, κάνει κλίση προς το μέρος της και όταν η Σημαία πλησιάσει σε απόσταση τεσσάρων βημάτων από το ύψος του, στρέφει ζωηρά την κεφαλή και το βλέμμα σ’ αυτή και χαιρετά μέχρι να περάσει τέσσερα βήματα από το ύψος του.
Αν η Σημαία ίσταται, όταν φθάσει στο ύψος της παίρνει μέτωπο προς αυτή και χαιρετά και στη συνέχεια στρέφεται πάλι στην κατεύθυνση που βάδιζε και συνεχίζει την κίνησή του.
(2) Κατά την άνοδο στα πολεμικά πλοία, στα οποία η Σημαία βρίσκεται σε έπαρση, όταν φθάσει στην κορυφή της σκάλας παίρνει μέτωπο προς τη Σημαία και χαιρετά.
Το ίδιο κάνει και κατά την κάθοδό του από το πλοίο.
(3) Κατά την έπαρση και υποστολή της Σημαίας παίρνει μέτωπο προς τη Σημαία και χαιρετά. Αν η Σημαία δεν είναι ορατή και ανακρούεται το εμβατήριό της, τότε το αγρονομικό προσωπικό παίρνει τη στάση της προσοχής.
(4) Χαιρετισμός απονέμεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, και στις Σημαίες ξένων κρατών.
β. Όποιος βαδίζει και συναντά θρησκευτική πομπή, απ’ αυτές που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο (εδάφιο γ΄), χαιρετά όπως ορίζεται στο εδάφιο α΄ (1) της παρούσης παραγράφου.
Ο χαιρετισμός απονέμεται στα θρησκευτικά σύμβολα της πομπής.
γ. Όποιος βαδίζει και συναντά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας απονέμει χαιρετισμό όπως ορίζεται στο εδάφιο α΄. Όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στέκεται τότε απονέμει το χαιρετισμό τέσσερα βήματα πριν από το ύψος αυτού και μέχρι τέσσερα βήματα μετά από αυτόν, χωρίς να διακόπτει την κίνησή του. Όταν βαδίζει πίσω του δεν τον προσπερνά.
δ. Όποιος βαδίζει και συναντά πρόσωπο από αυτά που αναφέρονται στα εδάφια ε΄ έως στ΄ της προηγούμενης παραγράφου, στρέφει την κεφαλή και το βλέμμα σ’ αυτό και χαιρετά από απόσταση ενός βήματος. Εάν βαδίζει πίσω του και είναι αναγκασμένος να το προσπεράσει χαιρετά μόλις φθάσει στο ύψος του.
ε. Στη διέλευση των συμβόλων και προσώπων που αναφέρονται στα εδάφια β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2, ο ιστάμενος παίρνει μέτωπο προς το μέρος της διέλευσής τους και χαιρετά προ τεσσάρων βημάτων και μέχρι να απομακρυνθούν κατά τέσσερα βήματα. Αν κάθεται εγείρεται και χαιρετά κατά τον ίδιο τρόπο.
στ. Όσοι επιβαίνουν σε οχήματα χαιρετούν ή ανταποδίδουν το χαιρετισμό καθήμενοι.
Ειδικά σε περίπτωση συνάντησης με τα πρόσωπα και σύμβολα των εδαφίων β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2, ενεργούν ως εξής:
(1) Αν το όχημα είναι υπηρεσιακό και οι συνθήκες κυκλοφορίας το επιτρέπουν, τότε σταθμεύει στο δεξιό του δρόμου και όσοι επιβαίνουν κατέρχονται και παίρνουν μέτωπο προς το μέρος της διέλευσης των προσώπων ή των συμβόλων και απονέμουν χαιρετισμό, όπως καθορίζεται στο εδάφιο α΄ της παρούσης παραγράφου.
(2) Αν η στάση δεν είναι δυνατή, το όχημα ελαττώνει την ταχύτητά του και οι επιβαίνοντες χαιρετούν
καθήμενοι.
(3) Αν το μεταφορικό μέσο είναι ιδιωτικό και είναι δυνατή η στάθμευση, όσοι επιβαίνουν κατέρχονται και ενεργούν όπως στην περίπτωση (1), διαφορετικά χαιρετούν καθήμενοι.
ζ. Οι οδηγοί αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων δεν χαιρετούν, ούτε στρέφουν την κεφαλή τους στον ανώτερο που συναντούν. Στη συνάντησή τους με πρόσωπα και σύμβολα των εδαφίων β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2, ενεργούν ως εξής:
(1) Σταθμεύουν, αν είναι δυνατόν, το όχημά τους στο δεξιό άκρο του δρόμου, κατέρχονται και χαιρετούν στεκόμενοι παραπλεύρως του οχήματος, όπως καθορίζεται στο εδάφιο α΄ της παρούσης παραγράφου.
(2) Αν η στάση δεν είναι δυνατή συνεχίζουν την κίνησή τους με ελαττωμένη ταχύτητα και δεν χαιρετούν, ούτε στρέφουν την κεφαλή τους.
4. Όσοι φέρουν στολή και πηλήκιο και δεν μπορούν να χαιρετίσουν στρέφουν ζωηρά την κεφαλή στο τιμώμενο πρόσωπο ή σύμβολο.
5. Οι ασκεπείς που φέρουν στολή χαιρετούν με ελαφρά κλίση της κεφαλής χωρίς να υποκλίνονται.
6. Όταν ο χαιρετισμός απονέμεται σε ανώτερο που κάθεται, αυτός ανταποδίδει το χαιρετισμό καθήμενος.
7. Όταν ο κατώτερος είναι καθήμενος, σηκώνεται και απονέμει χαιρετισμό σε προσερχόμενο ή διερχόμενο ανώτερό του, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που γευματίζει σε εστιατόριο ή ευρίσκεται ασκεπής σε δημόσιο κέντρο. Στις περιπτώσεις αυτές σηκώνεται ελαφρά και χαιρετά με κλίση της κεφαλής.
8. Όσοι φέρουν πολιτική περιβολή έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις, για απονομή και ανταπόδοση χαιρετισμού, με τους άλλους που φέρουν στολή και δικαιούνται χαιρετισμού από κάθε κατώτερό τους, αν ο τελευταίος τους γνωρίζει.
9. Στο χαιρετισμό με χειραψία εφαρμόζονται τα εξής:
α. Ο κατώτερος δεν τείνει πρώτος το χέρι στον ανώτερό του αλλά ανταποκρίνεται γρήγορα μόλις ο ανώτερος τείνει σ’ αυτόν το χέρι.
Εάν ο κατώτερος φορά γάντια, αφαιρεί το γάντι από το δεξί χέρι, στην περίπτωση που ο ανώτερος δεν φορά.
β. Οι παρατεταγμένοι στη γραμμή και οι επικεφαλής τμημάτων ενεργούν ως ανωτέρω, χωρίς να αφαιρούν τα γάντια.
γ. Στο χαιρετισμό με χειραψία δεν υποκλίνονται, όταν όμως είναι ασκεπείς, με στολή ή πολιτικά, κλίνουν ελαφρά την κεφαλή.

Άρθρο 9
Χαιρετισμός από ενόπλους
Ο χαιρετισμός από το ένοπλο αγρονομικό προσωπικό απονέμεται όπως καθορίζεται από τους οικείους Κανονισμούς του Στρατού Ξηράς.

Άρθρο 10
Χαιρετισμός κατά την είσοδο σε κλειστό χώρο Ο προσερχόμενος σε ανώτερό του που ευρίσκεται μέσα σε αίθουσα, γραφείο ή άλλο κλειστό χώρο, αφαιρεί, αν φορά, το πηλήκιό του και το θέτει κάτω από την
αριστερή μασχάλη με το εθνόσημο προς τα εμπρός και το εσωτερικό αυτού προς το σώμα. Με το αριστερό χέρι, που είναι τεταμένο κατακόρυφα προς τα κάτω και εφαπτόμενο στο αριστερό πλευρό του σώματος, υποβαστάζει το πηλήκιο και κρατά τα γάντια διπλωμένα στην αριστερή παλάμη με τα δάκτυλά τους στραμμένα εμπρός.

Άρθρο 11
Χαιρετισμός σε τελετές
1. Το αγρονομικό προσωπικό που παρακολουθεί τη θεία λειτουργία, δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση ή άλλη θρησκευτική τελετή μέσα σε ιερό ναό, κρατά το πηλήκιο και τα γάντια, όπως καθορίζεται στο προηγούμενο άρθρο και παίρνει τη στάση της προσοχής στις εξής περιπτώσεις:
α. Στην ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου.
β. Στη Μεγάλη Είσοδο, δηλαδή όταν βγαίνει ο ιερέας κρατώντας τα Άγια των Αγίων.
γ. Στην εκφώνηση του Συμβόλου της Πίστεως («Πιστεύω») και της Κυριακής Προσευχής («Πάτερ ημών»).
δ. Στην Προσφορά, δηλαδή όταν ο ιερέας λέγει «Τα Σα εκ των Σών».
2. Στις τελετές στην ύπαιθρο, ως προς το θρησκευτικό μέρος, εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος και ως προς το υπόλοιπο μέρος ενεργεί ως εξής:
α. Φορά το πηλήκιό του και χαιρετά κατά την έπαρση και υποστολή της Σημαίας, στην προσέλευση και αποχώρηση των Πολεμικών Σημαιών και στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.
β. Παίρνει τη στάση της προσοχής στην προσέλευση και αποχώρηση του Ιερού Ευαγγελίου, στην ανάκρουση της προσευχής από τη μουσική, στην τήρηση σιγής ενός λεπτού, στο προσκλητήριο των νεκρών, στο χρόνο κατάθεσης στεφάνων και στο χρόνο που απαγγέλλεται ο αστυνομικός όρκος.

Άρθρο 12
Προσαγορεύσεις
α. Κατώτερος που απευθύνεται σε ανώτερό του, τον προσαγορεύει με τη λέξη «Κύριε» και το βαθμό ή τον τίτλο της θέσης του.
β. Ανώτερος που απευθύνεται σε κατώτερό του, τον προσαγορεύει με τη λέξη «Κύριε» και το βαθμό ή το επώνυμό του.
γ. Αγρονομικό προσωπικό που απευθύνεται σε ομοιόβαθμό του, τον προσαγορεύει με τη λέξη «Κύριε» και το επώνυμό του ή με τη φράση «Κύριε συνάδελφε».

Άρθρο 13
Δήλωση οικογενειακής κατάστασης
Το αγρονομικό προσωπικό, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 30 του ν.3585/2007, εφόσον επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματά του που απορρέουν από την οικογενειακή του κατάσταση, υποχρεούται να δηλώνει στην Υπηρεσία του κάθε μεταβολή της οικογενειακής του κατάστασης, όπως γάμο, γέννηση παιδιών και λύση γάμου, υποβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία που επήλθε η μεταβολή. Επίσης, με τον ίδιο τρόπο δηλώνει υποχρεωτικά κάθε ουσιώδη μεταβολή των στοιχείων αυτών.

Άρθρο 14
Διακίνηση με συγκοινωνιακά μέσα
Το αγρονομικό προσωπικό διακινείται δωρεάν με τα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία κατά τις μετακινήσεις του για εκτέλεση υπηρεσίας, εντός της περιοχής της Υπηρεσίας του.

΄Αρθρο 15
Συμμετοχή σε Σωματεία – Ενώσεις προσώπων
Το προσωπικό της Ελληνικής Αγροφυλακής μπορεί ελεύθερα να μετέχει σε αναγνωρισμένα Σωματεία ή Ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν σκοπό φιλανθρωπικό, αθλητικό, εκπαιδευτικό, μορφωτικό, εκπολιτιστικό ή φυσιολατρικό, καθώς και σε συνδικαλιστικές ενώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 3585/2007.

Άρθρο 16
Μεταβατικές διατάξεις
1. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας των περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αγροφυλακής, η ορκωμοσία των προσλαμβανομένων βάσει των διατάξεων του άρθρου 53 παρ. 1 και 2 του ν.3585/2007 πραγματοποιείται στις Διευθύνσεις Αγροφυλακής Περιφέρειας των νομών στους οποίους προσελήφθησαν, ενώπιον του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αγροφυλακής Περιφέρειας και δύο βαθμοφόρων του Επιτελείου της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Αστυνομίας. Για τον τύπο του όρκου εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στο άρθρο 1 παρ. 2 κατά περίπτωση.
2. Η ορκωμοσία βεβαιώνεται με πρωτόκολλο που χρονολογείται και υπογράφεται από τον ορκιζόμενο και τα όργανα ενώπιον των οποίων ορκίζεται. Αντίγραφο του πρωτοκόλλου υποβάλλεται στον Αρχηγό της Ελληνικής Αγροφυλακής.
3. Η πράξη της ορκωμοσίας καταχωρείται στα ατομικά βιβλιάρια του προσωπικού.

Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΒΥΡΩΝ Γ. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved