ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Άλλες Ρυθμίσεις Επιστροφή    
Η τροπολογία της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό των τραπεζών (17/6)


Αθήνα 17.6.2005
Τροπολογία στο νομοσχέδιο "Θέματα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις" του υπουργείου Οικονομικών κατέθεσε πριν λίγη ώρα στη Βουλή το υπουργείο Απασχόλησης, σε μια προσπάθεια να προωθήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα τις ρυθμίσεις για το ασφαλιστικό των τραπεζών.

Η τροπολογία, που την παρουσιάζει η Proslipsis μαζί με την συνοδευτική αιτιολογική έκθεση, αφορά περίπου 6.500 εργαζόμενους στα πιστωτικά ιδρύματα και ήδη κύκλοι της αντιπολίτευσης την χαρακτηρίζουν αντισυνταγματική.

Το κείμενα της αιτιολογικής έκθεσης και της τροπολογίας, έχουν ως εξής:


Αθήνα, 17-6-05
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
στο σχέδιο νόμου: «Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις»


Αιτιολογική έκθεση

Ι.1. Βιωσιμότητα των ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Η ανάγκη μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και της επάρκειας των καταβαλλόμενων συντάξεων αποτελεί προτεραιότητα και βασική συνιστώσα της μακροχρόνιας στρατηγικής της χώρας. Υπαγορεύεται από την ανάγκη αποκατάστασης της μακροχρόνιας δημοσιονομικής ισορροπίας, ενόψει της γήρανσης του πληθυσμού, αλλά και από τον κοινωνικό ρόλο των συντάξεων. Η προτεραιότητα αυτή αντανακλάται στην κεντρική θέση που κατέχουν οι πολιτικές για επαρκείς και βιώσιμες συντάξεις στην Στρατηγική της Λισσαβόνας της Ε.Ε., και επισημαίνεται συχνότατα στις αναλύσεις της μακροχρόνιας δημοσιονομικής ισορροπίας της Ελλάδας.

Η αναμόρφωση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος επιχειρήθηκε με τους νόμους 1902/90, 2084/92, 2676/99 και 3029/02 και εξ αρχής είχε ως κεντρικό της άξονα τον περιορισμό του κατακερματισμού και της πολυνομίας της κοινωνικής ασφάλισης που, κατά κοινή ομολογία, αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία της παθογένειας του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος της χώρας μας.

Το σημερινό κοινωνικοασφαλιστικό καθεστώς του προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων της χώρας μας είναι η χαρακτηριστικότερη έκφραση αυτής της παθογένειας: είναι κατακερματισμένο σε πολλούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, καθένας από τους οποίους διέπεται από το δικό του καθεστώς. Ο κατακερματισμός αυτός έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ανισοτήτων μεταξύ των τραπεζοϋπαλλήλων τόσο ως προς τις παροχές που δικαιούνται όσο και ως προς τις εισφορές με τις οποίες επιβαρύνονται καθώς επίσης και ως προς την διαχρονική διασφάλιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και προσδοκιών τους. Ο κατακερματισμός και οι πολλαπλές ανισότητες που συνεπάγεται έχουν πλήξει την κοινωνική αλληλεγγύη μεταξύ των τραπεζοϋπαλλήλων ενώ συγχρόνως αποτελούν αιτία αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Στα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων η σχέση ασφαλισμένων προς συνταξιούχους επιδεινώνεται λόγω του περιορισμού των προσλήψεων που έχουν επιβάλει στα Πιστωτικά Ιδρύματα οι συνθήκες διεθνούς έντονου ανταγωνισμού. Η επιδείνωση της σχέσης αυτής, στο πλαίσιο του διανεμητικού συστήματος ασφάλισης, το οποίο ισχύει σε όλα τα ταμεία ασφάλισης του προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων της χώρας μας, θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των ειδικών φορέων ασφάλισης και επιβάλλει την άμεση λήψη μέτρων. Ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης της δυσμενούς σχέσης ασφαλισμένων προς συνταξιούχους στο πλαίσιο του διανεμητικού συστήματος ασφάλισης είναι η διεύρυνση της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη συμμετοχή των τραπεζοϋπαλλήλων σε ευρύτερες ομάδες ασφαλισμένων.

Ι.2. Ανασφάλεια δικαίου. Κλονισμός εμπιστοσύνης
Ασάφειες και ανομοιομορφίες στον τρόπο με τον οποίο έχει εφαρμοστεί στην πράξη η νομοθεσία της κοινωνικής ασφάλισης στα πολλά και με διαφορετικές νομικές μορφές ταμεία ασφάλισης του προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, (ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ., ενώσεις προσώπων, ειδικοί λογαριασμοί κ.λ.π.) έχουν προκαλέσει ανασφάλεια δικαίου. Η ανασφάλεια αυτή θέτει υπό αμφισβήτηση τον κοινωνικό χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. Ενόψει της κατάστασης αυτής, λόγοι γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος επιβάλλουν την επέμβαση του νομοθέτη, κατ’ επιταγή του άρθρου 22 παρ.5 του Συντάγματος και της συνταγματικής αρχής της ισότητας, ώστε η επιβαλλόμενη από το άρθρο 22 παρ.5 του Συντάγματος κρατική μέριμνα για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων να μην υπολείπεται στην περίπτωση των τραπεζοϋπαλλήλων της κρατικής μέριμνας για την κοινωνική ασφάλιση των λοιπών εργαζομένων.

Ι.3. Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ)
Ιδιαίτερα έντονο είναι το πρόβλημα στις περιπτώσεις των Πιστωτικών Ιδρυμάτων που είχαν υποχρεωθεί στο παρελθόν να ασκούν συγχρόνως και κοινωνική πολιτική, καλύπτοντας τα ελλείμματα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού τους. Στις περιπτώσεις αυτές οι ρόλοι της επιχείρησης και του φορέα κοινωνικής ασφάλισης ήταν συχνά συγκεχυμένοι, ορισμένα δε Πιστωτικά Ιδρύματα είχαν και τους δύο ρόλους.

Όμως η κατά το άρθρο 1 του ν.2992/02 εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και ειδικά του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19, το οποίο επιβάλλει την ακριβή λογιστική αποτύπωση των παροχών του εργοδότη προς το προσωπικό του, προκειμένου να προφυλάξει το προσωπικό από τυχόν αφερεγγυότητα του εργοδότη, δεν αναγνωρίζει τον ανωτέρω διπλό ρόλο των Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Έτσι υποχρεώνει τα Πιστωτικά Ιδρύματα που καλύπτουν τα ελλείμματα των ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού τους, να καταγράφουν τις υποχρεώσεις τους αυτές ως υποχρεώσεις προς οποιαδήποτε ιδιωτική ασφάλιση. Με τον τρόπο αυτό οι ίδιες υποχρεώσεις, οι οποίες στα Πιστωτικά Ιδρύματα που ασφαλίζουν το προσωπικό τους στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. αντιμετωπίζονται ως υποχρεώσεις του κοινωνικού συνόλου, στις περιπτώσεις των Πιστωτικών Ιδρυμάτων που καλύπτουν τα ελλείμματα του ταμείου ασφάλισης του προσωπικού τους χρεώνονται στον εργοδότη-Πιστωτικό Ίδρυμα.

ΙΙ. Γενικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου νόμου
ΙΙ.1. Η προτεινόμενη αναδιάρθρωση της κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων αποτελεί τμήμα της γενικότερης αναμόρφωσης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης της χώρας μας, όπως αυτή επιχειρήθηκε με τους ν.1902/90, ν.2084/92, ν.2676/99 και ν.3029/2002 και υπηρετεί τον ίδιο στόχο με τους νόμους αυτούς, ήτοι την καταπολέμηση του κατακερματισμού. Ειδικότερα, το παρόν σχέδιο νόμου στηρίζεται στις ακόλουθες γενικές αρχές αναμόρφωσης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης της χώρας μας:

Κατοχύρωση του δημόσιου, καθολικού και υποχρεωτικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, κατ’ επιταγή του άρθρου 22 παρ.5 του Συντάγματος.

Θέσπιση ενιαίου καθεστώτος κοινωνικής ασφάλισης για το προσωπικό των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Μετεξέλιξη του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. σε ένα και μοναδικό ταμείο κύριας και επικουρικής ασφάλισης αντίστοιχα των απασχολούμενων με σχέση εξαρτημένης εργασίας στη χώρα μας.

Αποκατάσταση της κοινωνικής αλληλεγγύης εντός της ομάδας των τραπεζοϋπαλλήλων αλλά και μεταξύ των τραπεζοϋπαλλήλων και των λοιπών μισθωτών.

Αποκατάσταση ίσης μεταχείρισης τόσο μεταξύ των τραπεζοϋπαλλήλων, όσο και μεταξύ τραπεζοϋπαλλήλων και λοιπών μισθωτών.

Σεβασμός κεκτημένων κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων και ώριμων ασφαλιστικών προσδοκιών.

ΙΙ.2 Η προτεινόμενη παρέμβαση δεν προσβάλλει κεκτημένα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα ούτε ώριμες ασφαλιστικές προσδοκίες του προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Αντίθετα προστατεύει τα δικαιώματα και τις ασφαλιστικές προσδοκίες του προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Καταρχάς η υπαγωγή τους τόσο στον γενικό φορέα ασφάλισης των μισθωτών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όσο και στον επικουρικό ΕΤΕΑΜ για την επικουρική ασφάλιση γίνεται σε προαιρετική βάση.

Επιπλέον, με τις διατάξεις του προτεινόμενου νόμου δεν τροποποιούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ούτε ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης που προβλέπεται από τις διατάξεις των ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Αποτελεί κατά βάση οργανωτική παρέμβαση και εντάσσεται στα πλαίσια του λειτουργικού εκσυγχρονισμού του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Με την ίδρυση του Ε.Τ.Α.Τ. ως ν.π.δ.δ. η πρόσθετη επικουρική σύνταξη του προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων τίθεται ουσιαστικά υπό την μέριμνα του Κράτους, όπως επιτάσσει το άρθρο 22 παρ.5 του Συντάγματος.

Ειδικότερα:
α. Συνταξιούχοι: Εξασφαλίζεται η συνέχιση της καταβολής της σύνταξης τους, της μεν κύριας από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., της δε επικουρικής από το Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

β. Ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.1992: Εξασφαλίζεται το δικαίωμα τους για κύρια και επικουρική σύνταξη, όπως αυτό κατοχυρώνεται από τις διατάξεις των ταμείων τους, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με τους νόμους γενικής εφαρμογής.

γ. Ασφαλισμένοι από 1.1.1993 και εφεξής διέπονται από τις γενικές διατάξεις του ν. 2084/92 βάσει των αρχών της ίσης μεταχείρισης και του ενιαίου θεσμικού πλαισίου.

δ. Προσλαμβανόμενοι στα Πιστωτικά Ιδρύματα από 1.1.2005 και εφεξής: Ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για κύρια σύνταξη και στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. για επικουρική σύνταξη.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η προτεινόμενη αναμόρφωση σέβεται το άρθρο 22 παρ.5 του Συντ/τος, που κατοχυρώνει τον θεσμό της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και το άρθρο 4 του Συντ/τος που κατοχυρώνει την αρχή της ισότητας.

Ειδικότερα, επειδή η διάλυση των ταμείων ασφάλισης του προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων πραγματοποιείται σε προαιρετική βάση, δεν προσβάλλει την ιδιωτική αυτονομία, ούτε την ελευθερία των συμβάσεων (άρθρο 5 του Συντ/τος), την οικονομική ελευθερία (άρθρο 106 του Συντ/τος), το δικαίωμα σύστασης ενώσεων και μη κερδοσκοπικών σωματείων (άρθρο 12 του Συντ/τος) ή άλλη συνταγματική διάταξη.

ΙΙ.3. Η προτεινόμενη αναδιάρθρωση οικονομικά καλύπτεται ως προς την επικουρική ασφάλιση από τον εργοδότη εξ ολοκλήρου.

ΙΙ.4. Με την προτεινόμενη αναμόρφωση εκσυγχρονίζονται οι συνθήκες κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας του προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Το ΕΤΑΤ, το οποίο διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, αναλαμβάνει σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση, στην εξυπηρέτηση και στη διεκπεραίωση των κοινωνικοασφαλιστικών υποθέσεων του προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

ΙΙΙ. Ειδικότερες διατάξεις του προτεινόμενου νόμου
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 ρυθμίζεται η ένταξη στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. των κλάδων σύνταξης των ασφαλιστικών ταμείων κύριας ασφάλισης του προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και η παροχή της κύριας σύνταξης στους ασφαλισμένους τους από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. .

Η ρύθμιση αυτή προβλεπόταν και από το νόμο 3029/02 χωρίς όμως να έχει μέχρι σήμερα εφαρμοσθεί παρά μόνο στην περίπτωση ενός Πιστωτικού Ιδρύματος. Η ρύθμιση αυτή όπως και όλες οι άλλες ρυθμίσεις του νόμου αυτού αφορούν τα πιστωτικά ιδρύματα του ν. 2076/92 και επομένως δεν εφαρμόζεται για την Τράπεζα της Ελλάδος,

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 2 ρυθμίζεται η υποχρεωτική και αυτοδίκαιη υπαγωγή στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. των εργαζομένων στα Πιστωτικά Ιδρύματα από 1-1-2005 καθώς και των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ταμείων επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων μετά τη διάλυσή τους και την ένταξή τους στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.).

Ειδικότερα, προσδιορίζεται ότι η εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη για επικουρική ασφάλιση, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και ο τρόπος υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και ορίζεται ότι ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε ή αναγνωρίσθηκε και εξαγοράσθηκε ως συντάξιμος στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Επιπλέον, ρυθμίζεται η συνέχιση της καταβολής της επικουρικής σύνταξης των ήδη συνταξιούχων των ταμείων επικουρικής ασφάλισης από το Ε.Τ.Ε.Α.Μ., κατοχυρώνεται ότι καμιά σύνταξη δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τη σύνταξη του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και προβλέπεται η αύξηση των συντάξεων κατά τα ισχύοντα για τις συντάξεις του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

Με τις ρυθμίσεις αυτές ενισχύεται ουσιαστικά ο επικουρικός ρόλος του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

3. Με τις διατάξεις του άρθρου 3 ρυθμίζεται η κάλυψη της οικονομικής επιβάρυνσης του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. από την υπαγωγή σε αυτό των εργαζομένων στα Πιστωτικά Ιδρύματα από 1-1-2005 καθώς και των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ταμείων επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων μετά τη διάλυσή τους. Η εν λόγω επιβάρυνση καλύπτεται: α) με τις ατομικές εισφορές εργοδότη-εργαζομένου ποσοστού αντίστοιχου με το προβλεπόμενο από τις καταστατικές διατάξεις του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., δηλαδή 3% και 3%, β) με την καταβολή στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. της προβλεπόμενης από τις καταστατικές διατάξεις των ταμείων επικουρικής ασφάλισης εισφοράς εργαζόμενου των μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένων κατά το μέρος που αυτή υπερέβαινε το ποσοστό εισφοράς εργαζομένου που προβλέπει η νομοθεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 4,5%. Στην περίπτωση που το ποσοστό της εισφοράς που προκύπτει είναι μεγαλύτερο του 4,5%, αυτό προσαρμόζεται στο 4,5% σταδιακά εντός τριετίας από την έναρξη ισχύος του νόμου με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, γ) με το ποσό της εισφοράς που καταβάλλει ο εργοδότης για την κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. από την ένταξη των ήδη συνταξιούχων των ταμείων επικουρικής ασφάλισης. Το ποσό αυτό καθορίζεται με νόμο μετά την εκπόνηση ειδικής οικονομικής μελέτης η οποία καταβάλλεται σταδιακά σε διάστημα δέκα (10) ετών.

4. Με τη διάταξη του άρθρου 4 ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), αποκαλούμενο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.), το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Η λειτουργία του Ε.Τ.Α.Τ. αρχίζει από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου.

5. Με τις διατάξεις του άρθρου 5 προσδιορίζεται ο σκοπός του Ε.Τ.Α.Τ. το οποίο: α) χορηγεί τις διαφορές των ποσών σύνταξης που προκύπτουν από την εφαρμογή των καταστατικών διατάξεων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και των οικείων ταμείων επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων καθώς και τις ειδικές προσυνταξιοδοτικές παροχές που προβλέπονται από ορισμένα ταμεία επικουρικής ασφάλισης, β) εισπράττει τις κάθε είδους εισφορές και πόρους που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, γ) απονέμει τις συνταξιοδοτικές παροχές που δικαιούται το προσωπικό των Πιστωτικών Ιδρυμάτων από το Ε.Τ.Α.Τ. και δ) λειτουργεί ως φορέας σύνδεσης και διαμεσολάβησης μεταξύ του προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, του Ε.Τ.Α.Τ., του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

6. Με τις διατάξεις του άρθρου 6 ρυθμίζεται η υπαγωγή στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Τ. των προσώπων που εργάζονται στα Πιστωτικά Ιδρύματα (πλήν της Τράπεζας της Ελλάδος) και ασφαλίζονται για επικουρική σύνταξη στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού τους. Η υπαγωγή στο Ε.Τ.Α.Τ. πραγματοποιείται μετά από αίτημα των αρμοδίων οργάνων των ενδιαφερομένων μερών (εργοδότη ή εργαζομένου) που υποβάλλεται μετά τη διάλυση των ταμείων επικουρικής ασφάλισης που λειτουργούν ως ν.π.ι.δ. σωματειακής μορφής ή ειδικού λογαριασμού ή ενώσεων προσώπων σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις ή τα καταστατικά των οικείων ταμείων. Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται η αντιμετώπιση των προβλημάτων που πιθανόν θα προκύψουν από πιθανές δικαστικές διενέξεις και προβλήματα μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών με γνώμονα την διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων από πολύχρονους δικαστικούς αγώνες και αμφισβητήσεις σύμφωνα με τη συνταγματική υποχρέωση (άρθρο 22 παρ,5) του κράτους για την μέριμνα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης.

7. Με τις διατάξεις του άρθρου 7 προσδιορίζονται οι πόροι του Ε.Τ.Α.Τ., οι οποίοι είναι: α) ποσό εισφοράς κάθε Πιστωτικού Ιδρύματος το προσωπικό του οποίου έχει δικαίωμα για λήψη επικουρικής σύνταξης από το Ε.Τ.Α.Τ. που καθορίζεται με νόμο και καταβάλλεται σταδιακά μέσα σε δέκα (10) έτη, β) η περιουσία των ταμείων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο Ε.Τ.Α.Τ., γ) οι πρόσοδοι της περιουσίας των εν λόγω ταμείων και δ) κάθε άλλος πόρος που ήθελε ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ως αντάλλαγμα των Πιστωτικών Ιδρυμάτων για τις υπηρεσίες που παρέχει το Ε.Τ.Α.Τ. ως φορέας σύνδεσης και διαμεσολάβησης.

8. Με τις διατάξεις του άρθρου 8 ορίζονται οι αρμοδιότητες του Ε.Τ.Α.Τ. ως φορέα σύνδεσης και διαμεσολάβησης μεταξύ αφενός του προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και αφετέρου του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Συγκεκριμένα ρυθμίζεται η ενημέρωση και διεκπεραίωση από το Ε.Τ.Α.Τ. των κοινωνικοασφαλιστικών υποθέσεων του προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης συνταξιοδότησης, η επεξεργασία των συνταξιοδοτικών φακέλων του προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων που βρίσκεται προς συνταξιοδότηση, η χορήγηση των παροχών που προβλέπονται από το νόμο στο προσωπικό των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

9. Με τις διατάξεις του άρθρου 9 ορίζονται ειδικότερα τα θέματα που αφορούν την ενημέρωση και εξυπηρέτηση του προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων σχετικά με την ασφάλισή του και τη διεκπεραίωση των κοινωνικοασφαλιστικών υποθέσεών του.

10. Με τις διατάξεις του άρθρου 10 προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες του Ε.Τ.Α.Τ. για την εκπλήρωση της προσωρινής απονομής κύριας και επικουρικής σύνταξης στο προσωπικό των Πιστωτικών Ιδρυμάτων κατά τον πρώτο μήνα εξόδου του από το Πιστωτικό Ίδρυμα.

11. Με τις διατάξεις του άρθρου 11 ορίζονται θέματα που αφορούν την οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία του Ε.Τ.Α.Τ. Το Ε.Τ.Α.Τ. διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Επιπλέον ορίζεται ότι το προσωπικό που θα στελεχώσει το Ε.Τ.Α.Τ. προέρχεται από αποσπάσεις τραπεζοϋπαλλήλων ώστε αφενός να αξιοποιηθεί η γνώση και η εμπειρία τους σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης που τους αφορούν και αφετέρου να μην επιβαρυνθεί το Ε.Τ.Α.Τ.

12. Με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρέχονται οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση κανονιστικών πράξεων σχετικά με τη ρύθμιση των θεμάτων που θα προκύψουν από την εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου.

Έτσι προτείνεται:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ….: Θέματα ασφάλισης του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων
Άρθρο 1
Κύρια σύνταξη
1. Οι κλάδοι σύνταξης των ασφαλιστικών ταμείων κύριας ασφάλισης του Προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων του ν.2076/1992 (ΦΕΚ Α΄130) εντάσσονται στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων- Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α΄) μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2005, εφόσον μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία τα αντίστοιχα ταμεία επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων έχουν ενταχθεί στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του παρόντος νόμου.

2. Τα ποσοστά εισφορών εργοδότη και εργαζομένων μειώνονται στα αντίστοιχα ισχύοντα στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για τους εργαζομένους άμεσα από 1-1-2006, για τους εργοδότες σταδιακά και ισόποσα μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε ετών αρχής γενομένης από 1.1.2006.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Άρθρο 2
Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
1. Στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια και διέπονται από τη νομοθεσία του α) οι προσλαμβανόμενοι στα Πιστωτικά Ιδρύματα του ν.2076/1992 (ΦΕΚ Α΄130) από 1-1-2005, β) οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των ταμείων επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων μετά τη διάλυσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του παρόντος νόμου.

2. Ως προς την εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη για επικουρική σύνταξη ισχύουν οι διατάξεις του Ε.Τ.Ε.Α.Μ..

3. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε ή αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ως συντάξιμος στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ..

4. Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και ο τρόπος υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του Ε.Τ.Ε.Α.Μ..

5. Οι συντάξεις που καταβάλλονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου ακολουθούν τις αυξήσεις των συντάξεων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ..

6. Από την ημερομηνία διάλυσης των επικουρικών ταμείων οι συνταξιούχοι των ταμείων αυτών καθίστανται συνταξιούχοι του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., το οποίο στο εξής βαρύνεται με την καταβολή της σύνταξής τους.

7. Οι καταβαλλόμενες συντάξεις ακολουθούν τις αυξήσεις των συντάξεων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Καμία σύνταξη δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τα εκάστοτε καταβαλλόμενα κατώτατα όρια των συντάξεων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ..

Άρθρο 3
Κάλυψη οικονομικής επιβάρυνσης Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
Η οικονομική επιβάρυνση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου καλύπτεται:

α. με την εισφορά εργαζόμενου και εργοδότη, κατά τις διατάξεις της νομοθεσίας του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

β. με την καταβολή στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. της προβλεπόμενης από τις καταστατικές διατάξεις των ταμείων επικουρικής ασφάλισης εισφοράς εργαζόμενου των μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένων, κατά το μέρος που αυτή υπερέβαινε το ποσοστό εισφοράς εργαζομένου που προβλέπει η νομοθεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Εφόσον το ποσοστό της εισφοράς που προκύπτει βάσει του προηγουμένου εδαφίου είναι μεγαλύτερο του 4,5%, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας προσαρμόζεται στο 4,5%, σταδιακά, εντός τριετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

γ. με εισφορά εργοδότη για την κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από την ένταξη των συνταξιούχων των ταμείων επικουρικής ασφάλισης του παρόντος νόμου στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ.. Το ποσό αυτό καθορίζεται με νόμο, μετά από την εκπόνηση ειδικής οικονομικής μελέτης και καταβάλλεται μέσα σε δέκα (10) έτη.

Άρθρο 4
Ίδρυση Ε.Τ.Α.Τ.
Ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ» αποκαλούμενο εφεξής χάριν συντομίας (Ε.Τ.Α.Τ.). Το Ε.Τ.Α.Τ. τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και έχει έδρα την Αθήνα. Η έναρξη λειτουργίας του Ε.Τ.Α.Τ. ορίζεται την πρώτη του μεθεπομένου μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Άρθρο 5
Σκοπός
Σκοπός του Ε.Τ.Α.Τ. είναι:
Η καταβολή της διαφοράς των ποσών συντάξεων που προκύπτουν από τον υπολογισμό της σύνταξης βάσει των καταστατικών διατάξεων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και των καταστατικών διατάξεων των οικείων επικουρικών ταμείων του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων για τους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-1992.

Η καταβολή των ποσών που αντιστοιχούν σε συστήματα προσυνταξιοδότησης που χορηγούνται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των οικείων καταστατικών και κανονισμών παροχών από τα ταμεία ή κλάδους ή λογαριασμούς ή ενώσεις προσώπων επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και έως της συμπληρώσεως των αντιστοίχων προϋποθέσεων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ..

Η είσπραξη των εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη.

Η απονομή των συντάξεων που δικαιούται το προσωπικό των Πιστωτικών Ιδρυμάτων από το Ε.Τ.Α.Τ.

Η λειτουργία ως φορέα σύνδεσης και διαμεσολάβησης μεταξύ του προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων του Ε.Τ.Α.Τ., του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

Άρθρο 6
Yπαγωγή στο Ε.Τ.Α.Τ.
Στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Τ. υπάγονται υποχρεωτικά τα πρόσωπα που εργάζονται στα Πιστωτικά ιδρύματα του ν.2076/1992 (ΦΕΚΑ΄130) και ασφαλίζονται για επικουρική ασφάλιση στα οικεία ταμεία ασφάλισης του προσωπικού τους μετά τη διάλυσή τους σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από την επόμενη παράγραφο 2.

Η υπαγωγή στο Ε.Τ.Α.Τ. πραγματοποιείται μετά από αίτημα των αρμοδίων οργάνων των ενδιαφερομένων μερών, εργοδότη ή εργαζομένων, που υποβάλλεται στο Δ.Σ του Ε.Τ.Α.Τ. μετά την διάλυση των επικουρικών ταμείων ή των κλάδων σύνταξης των ταμείων, που λειτουργούν ως ν.π.ι.δ. σωματειακής μορφής ή ειδικό λογαριασμό ή ένωση προσώπων σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις ή τα καταστατικά των οικείων ταμείων.

Το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας των εντασσόμενων ταμείων ή των κλάδων επικουρικής ασφάλισης αυτών περιέρχεται στο Ε.Τ.Α.Τ., χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. ή άλλων προσώπων.

Για τη μεταβίβαση στο Ε.Τ.Α.Τ. των ακινήτων των ειδικών φορέων επικουρικής ασφάλισης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, η οποία μεταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή στα κτηματικά βιβλία.

Εκκρεμείς δίκες με διάδικους τα ταμεία επικουρικής ασφάλισης, συνεχίζονται, χωρίς διακοπή, από τους φορείς υποδοχής.

Εάν δεν αποφασισθεί η διάλυση των επικουρικών ταμείων ή των κλάδων σύνταξης των ανωτέρω Ταμείων με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και προκύψουν δικαστικές αντιδικίες μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων στο πλαίσιο των ιδιωτικών συμφωνιών που έχουν καταρτίσει, το Ε.Τ.Α.Τ με αίτημα του αρμοδίου οργάνου του εργοδότη ή των εργαζομένων ή του ταμείου, που υποβάλλεται στο Διοικητικό του Συμβούλιο μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη των δικαστικών διενέξεων, αναλαμβάνει την διεκπεραίωση και διαχείριση των κάθε φύσεως υποθέσεων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των οικείων επικουρικών ταμείων. Στην περίπτωση αυτή το ταμείο δεν διαλύεται ούτε θίγεται η περιουσία του. Ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει προς το Ε.Τ.Α.Τ. το ποσό δαπάνης που του αναλογεί. Το ποσό της δαπάνης προσδιορίζεται μετά από ειδική οικονομική μελέτη η οποία ανατίθεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και εκπονείται μέσα σε ένα μήνα από την ανάθεσή της. Με προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (Σ.Κ.Α.), καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις διαχείρισης και διεκπεραίωσης των θεμάτων, ο τρόπος κατανομής χρονικά του ποσού της δαπάνης που θα καταβάλλει ο εργοδότης και κάθε θέμα αναγκαίο για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής. Έως της ενάρξεως ισχύος του Προεδρικού Διατάγματος η διαχείριση και η διεκπεραίωση των υποθέσεων ασφαλισμένων και συνταξιούχων καθώς και η είσπραξη των εισφορών πραγματοποιούνται από τον οικείο ταμείο ή ένωση προσώπων ή λογαριασμό.

Πιστωτικό ίδρυμα, του οποίου οι μετοχές είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, μπορεί κατά παρέκκλιση των οικείων διατάξεων να αποτυπώσει στις τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις του έτους 2005 το οικονομικό αποτέλεσμα της υπαγωγής του προσωπικού του στις ρυθμίσεις του κεφαλαίου αυτού, εάν οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν δημοσιευθεί κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης για την παραπάνω υπαγωγή.

Άρθρο 7
Πόροι Ε.Τ.Α.Τ.
Πόροι του Ε.Τ.Α.Τ. είναι:
1. Ποσό εισφοράς κάθε Πιστωτικού Ιδρύματος, το προσωπικό του οποίου έχει ειδικά δικαιώματα πρόσθετης επικουρικής σύνταξης από το Ε.Τ.Α.Τ. κατά το άρθρο 5. Το ποσό της εισφοράς αυτής καθορίζεται με νόμο μετά εκπόνηση ειδικής οικονομικής μελέτης και καταβάλλεται μέσα σε δέκα (10) έτη.

2. Η περιουσία των ταμείων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο Ε.Τ.Α.Τ.

3. Οι πρόσοδοι περιουσίας των ως άνω ταμείων επικουρικής ασφάλισης.

4. Κάθε άλλος πόρος που ήθελε ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ως αντάλλαγμα των Πιστωτικών Ιδρυμάτων για τις υπηρεσίες διαχείρισης που παρέχει το Ε.Τ.Α.Τ..

Άρθρο 8
Αρμοδιότητες Ε.Τ.Α.Τ.
Το Ε.Τ.Α.Τ. ως φορέας σύνδεσης και διαμεσολάβησης μεταξύ αφενός του προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και αφετέρου του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Την ενημέρωση και εξυπηρέτηση του προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης και τη διεκπεραίωση των κοινωνικοασφαλιστικών υποθέσεων τους από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης συνταξιοδότησης σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

2. Την επεξεργασία των συνταξιοδοτικών φακέλων του προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, το οποίο βρίσκεται στα πρόθυρα συνταξιοδότησης, ως εξής :

α. Πέντε έτη πριν τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για πλήρη σύνταξη που προβλέπονται από τους φορείς που είναι αρμόδιοι για την οριστική απονομή κύριας και επικουρικής σύνταξης, δημιουργεί ατομικό συνταξιοδοτικό φάκελο του εργαζομένου, τον οποίο μηχανογραφεί και ενημερώνει τακτικά.

β. Μια φορά το χρόνο το Ε.Τ.Α.Τ. επικοινωνεί με τον εργαζόμενο σχετικά με το ύψος της σύνταξης που δικαιούται, πόσο αυτό αυξήθηκε εξαιτίας των εισφορών που πλήρωσε τον τελευταίο χρόνο και πόσο θα αυξηθεί αν παραμείνει στην υπηρεσία του έναν επιπλέον χρόνο.

3. Τις παροχές που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 9
Ενημέρωση και εξυπηρέτηση
του προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων
1. Για την ενημέρωση και εξυπηρέτηση του προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης και τη διεκπεραίωση των κοινωνικοασφαλιστικών υποθέσεων το Ε.Τ.Α.Τ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Ενημερώνει το προσωπικό των Πιστωτικών Ιδρυμάτων για το χρόνο ασφάλισης του, τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του και το ποσό της σύνταξης του, καθώς και για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των κοινωνικοασφαλιστικών τους υποθέσεων.

β. Παραλαμβάνει αιτήσεις του προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων για τη διεκπεραίωση των κοινωνικοασφαλιστικών τους υποθέσεων από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και το Ε.Τ.Ε.Α.Μ.. Διαθέτει για διευκόλυνσή τους έντυπα αιτήσεων κατά το άρθρο 3 παράγραφος 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999).

γ. Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων και σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, το Ε.Τ.Α.Τ. τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση του προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

δ. Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των κοινωνικοασφαλιστικών υποθέσεων του προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, στην αρμόδια για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσία, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

2. Οι αιτήσεις, δηλώσεις και κάθε άλλο έγγραφο, το οποίο κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. πρέπει να υποβληθεί εντός καθορισμένης προθεσμίας προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και το Ε.Τ.Ε.Α.Μ., γίνονται δεκτά αν υποβληθούν εντός της ίδιας προθεσμίας προς το Ε.Τ.Α.Τ.. Στην περίπτωση αυτή το Ε.Τ.Α.Τ. διαβιβάζει τις αιτήσεις, δηλώσεις και κάθε άλλο έγγραφο προς την αρμόδια υπηρεσία του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.. Η ημερομηνία κατά την οποία οι αιτήσεις, δηλώσεις και κάθε άλλο έγγραφο υποβλήθηκαν προς το Ε.Τ.Α.Τ. θεωρείται ως η ημερομηνία υποβολής τους προς την αρμόδια υπηρεσία του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή του Ε.Τ.Ε.Α.Μ..

3. Το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και το Ε.Τ.Α.Τ. αλληλοβοηθούνται διοικητικά. Ειδικότερα, το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. παρέχουν στο Ε.Τ.Α.Τ. κάθε πληροφορία και κάθε δυνατή διευκόλυνση που αφορά στη κοινωνική ασφάλιση του προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Άρθρο 10
Προσωρινή συνταξιοδότηση από το Ε.Τ.Α.Τ.
1. Προς εκπλήρωση των σκοπών του το Ε.Τ.Α.Τ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Πέντε τουλάχιστον μήνες πριν την υποχρεωτική αποχώρηση του προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, απευθύνεται στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. προκειμένου οι φορείς αυτοί να βεβαιώσουν στο Ε.Τ.Α.Τ. το χρόνο ασφάλισης και το ποσό της σύνταξης του προς συνταξιοδότηση προσωπικού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. υποχρεούνται να στείλουν στο ΕΤΑΤ τα στοιχεία που αυτό τους ζητά μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που περιήλθε σε αυτούς το σχετικό έγγραφο.

2. Εφόσον το Ε.Τ.Α.Τ. διαπιστώνει βάσει των στοιχείων που λαμβάνει από τους αρμόδιους φορείς ότι ο ασφαλισμένος συγκεντρώνει τις ελάχιστες βασικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ., εκδίδει απόφαση για προσωρινή απονομή κύριας και επικουρικής σύνταξης από τον πρώτο μήνα εξόδου του ασφαλισμένου από το Πιστωτικό Ίδρυμα.

3. Η προσωρινή σύνταξη χορηγείται από το Ε.Τ.Α.Τ. για όλο το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και το Ε.Τ.Ε.Α.Μ..

4. Αν το ποσό της οριστικής σύνταξης είναι μικρότερο από το ποσό της προσωρινής σύνταξης, οι διαφορές που έχουν καταβληθεί επί πλέον συμψηφίζονται κατά την εκτέλεση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ρυθμίζεται ο διακανονισμός των οφειλών μεταξύ του Ε.Τ.Α.Τ. και του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ..

Άρθρο 11
Οργάνωση, Διοίκηση, Προσωπικό, Λειτουργία του Ε.Τ.Α.Τ.
1. Το Ε.Τ.Α.Τ. διοικείται από εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:

α. τον Πρόεδρο

β. έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων που προτείνονται από την Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Τ.Ο.Ε.)

γ. έναν (1) εκπρόσωπο των εργοδοτών που προτείνεται από την Ελληνική ΄Ενωση Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.)

δ. έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων

ε. δύο (2) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α΄ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

στ. έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α΄του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

ζ. ένα μέλος ειδικό σε θέματα κοινωνικοασφαλιστικά και οικονομικά

η. ένα μέλος ειδικό σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με ισάριθμους αναπληρωτές, διορίζονται με τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχει χωρίς ψήφο, ως Κυβερνητικός Επίτροπος, υπάλληλος κατηγορίας Π.Ε. με βαθμό Α’ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Χρέη γραμματέα εκτελεί αποσπασμένος στο Ταμείο υπάλληλος ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και αναλαμβάνει εντός δέκα πέντε (15) ημερών.

Το Δ.Σ. συγκαλείται και συνεδριάζει στους χώρους του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μέχρι την στέγαση των υπηρεσιών του Ταμείου.

Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και μετά γνώμη του Δ.Σ. καθορίζονται οι αρμοδιότητες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η υπηρεσία του Ε.Τ.Α.Τ. διεξάγεται, χωρίς επιβάρυνσή του, από υπαλλήλους των πιστωτικών ιδρυμάτων που εντάσσονται στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης οι οποίοι αποσπώνται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος και σύμφωνη γνώμη των αποσπώμενων. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται στο Ε.Τ.Α.Τ. κατά τον χρόνο της υπηρεσίας τους στο Ε.Τ.Α.Τ. και κατά την εκτέλεση αυτής υπέχουν τις ευθύνες δημοσίου υπαλλήλου.

Ο Διευθυντής του Ταμείου ορίζεται από τους αποσπώμενους στο Ε.Τ.Α.Τ. υπαλλήλους με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Άρθρο 12
Εξουσιοδοτικές Διατάξεις
1. Με Π.Δ. που εκδίδεται μέσα σε ένα (1) έτος από την έναρξη λειτουργίας του Ε.Τ.Α.Τ με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά από γνώμη του Δ.Σ. καταρτίζεται ο Οργανισμός του Ταμείου και συστήνονται θέσεις προσωπικού.

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζεται ο τρόπος οικονομικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας του Ε,Τ.Α.Τ και ρυθμίζεται κάθε θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα αναγκαίο για την υλοποίηση του παρόντος. Σε περίπτωση αρμοδιότητας και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών συνυπογράφει και ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών»

 

 

Οι Προτείνοντες
Υπουργοί

Οικονομίας και Οικονομικών

Γ.Αλογοσκούφης

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Π. Παναγιωτόπουλος

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved