ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Άλλες Ρυθμίσεις Επιστροφή    
Μητρώο για τις επιχειρήσεις του γενικού εμπορίου (Δείτε το σχέδιο νόμου) 7/9


Αθήνα 7.9.2005, 21.34
Το σχέδιο νόμου που εισάγει για πρώτη φορά το θεσμό του γενικού εμπορικού μητρώου, έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα το υπουργείο Ανάπτυξης (θα το βρείτε παρακάτω).

Ειδικότερα, με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου προβλέπονται:
- η οργάνωση και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ),
- καθορίζονται οι υπόχρεοι καταχώρησης, που είναι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, που ασκούν οποιασδήποτε μορφής εμπορική δραστηριότητα στην χώρα μας,
- η διάρθρωση και η εσωτερική οργάνωση του Γ.Ε.ΜΗ. σε βάσεις ηλεκτρονικών δεδομένων και με σύστημα ταχείας και ασφαλούς ενημέρωσης,
- οι μορφές και το περιεχόμενο των καταχωρήσεων,
- η διαδικασία καταχώρησης της εγγραφής, των μεταβολών και της διαγραφής από το Γ.Ε.ΜΗ.,
- πλήρες και απλοποιημένο σύστημα της παρεχόμενης έννομης προστασίας σε κάθε ενδιαφερόμενο,
- οι έννομες συνέπειες και τα αποτελέσματα που συνεπάγεται η καταχώρηση των πράξεων και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως η έναρξη της εμπορικής δραστηριότητας του φυσικού προσώπου και η απόκτηση της νομικής προσωπικότητας του νομικού προσώπου,
- η εισαγωγή ηλεκτρονικών μηχανισμών που επιτρέπουν την ασφαλή και ταχεία καταχώρηση, τήρηση και διαβίβαση των στοιχείων και πράξεων στον κύκλο των ενδιαφερομένων προσώπων και των δημοσίων αρχών.

Με την εφαρμογή του μητρώου ελπίζεται ότι θα επιτευχθούν οι ασκόλουθοι στόχοι:
- Απλοποιείται το τυπικό πλαίσιο άσκησης της εμπορικής δραστηριότητας, η οποία καθίσταται περισσότερο παραγωγική και γόνιμη, όπου ασκείται,
- Καθιδρύεται καθεστώς διαφάνειας της άσκησης της εμπορικής δραστηριότητας και εμπεδώνεται η ασφάλεια των εν γένει συναλλαγών,
- Εξυπηρετείται η δημοσιότητα της εμπορικής δραστηριότητας κατά τον πλέον πρόσφορο και επιθυμητό τρόπο,
- Εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις άσκησης και προστασίας της νόμιμης εμπορικής δραστηριότητας,
- Καταπολεμάται η γραφειοκρατία με την εισαγωγή ηλεκτρονικών μηχανισμών,
- Εξασφαλίζεται, σε συνδυασμό με τις νέες διατάξεις που διέπουν τα Επιμελητήρια, η δυνατότητα ταχείας εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων με μία στάση,
- Αναβαθμίζεται ο θεσμός των Επιμελητηρίων, με την υποχρεωτική συμμετοχή στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των φορέων που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
- Καθιερώνεται απλοποιημένο και ελκυστικό πλαίσιο υποδοχής στην ημεδαπή, οργανωμένων εμπορικών δραστηριοτήτων από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες.

Εκσυγχρονισμός στα Επιμελητήρια
Με τις διατάξεις του δευτέρου μέρους του προτεινόμενου νομοσχεδίου, εισάγονται ρυθμίσεις που εκσυγχρονίζουν και βελτιώνουν τον ν. 2081/1992, ο οποίος ρυθμίζει τον θεσμό των Επιμελητηρίων. Ειδικότερα:
- Διευρύνεται και εμπλουτίζεται ο σκοπός των Επιμελητηρίων, με ταυτόχρονη επέκταση και των αρμοδιοτήτων τους στους τομείς της δια βίου εκπαίδευσης, της αυτοτελούς διαχείρισης και εφαρμογής κοινοτικών προγραμμάτων κλπ.,
- Προσδίδονται στον σκοπό των Επιμελητηρίων, χαρακτηριστικά πολιτιστικής και κοινωνικής δράσης και ενισχύεται ο ρόλος της περιφερειακής δραστηριότητάς τους (ενθάρρυνση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ενίσχυση των ταμείων των εργαζομένων τους, κλπ.),
- Θεσμοθετούνται παρεμβάσεις των Επιμελητηρίων στο πλαίσιο των στόχων της εθνικής οικονομίας και παρέχεται η δυνατότητα στα Επιμελητήρια να συμμετέχουν με σχήματα μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων ή κεφαλαιουχικών εταιρειών, σε δράσεις που προσαρμόζονται σε ειδικούς σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και επιμόρφωσης των στελεχών των μελών τους,
- Αναδιαρθρώνονται σε νέα βάση και σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες, τα τμήματα των Επιμελητηρίων και συνιστάται νέο τμήμα, του τομέα της παροχής υπηρεσιών,
- Με σειρά ρυθμίσεων, βελτιώνεται το σύστημα διοίκησης και εσωτερικής λειτουργίας των Επιμελητηρίων με σκοπό την εύρυθμη και παραγωγική λειτουργία τους και θεσμοθετούνται οι αναγκαίοι πόροι που εγγυώνται την αυτοτέλειά τους και την επίτευξη των στόχων τους και
- Βελτιώνεται το πλαίσιο της λειτουργίας των αλλοδαπών Επιμελητηρίων στην Ελλάδα και ενισχύεται ο θεσμός των Ελληνικών Επιμελητηρίων στην αλλοδαπή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εθνική οικονομία και την ανάπτυξη των τομέων της.

Στη Βουλή
Το ΓΕΜΗ θα τελεί υπό την εποπτεία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, η οποία θα ασκεί και τον έλεγχο της νομιμότητας. Παράλληλα, οργανώνονται σε περιφερειακό επίπεδο οι υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για τα θέματα μητρώου. και επιφυλάσσεται την Κεντρική Διοίκηση ο επιτελικός της ρόλος και η εποπτεία σε ανώτατο και καθολικό επίπεδο.

Το σχέδιο νομου απεστάλη ήδη για έλεγχο στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στο υπουργείο Οικονομίας και ελπίζεται ότι την επόμενη εβδομάδα θα έρθει στη Βουλή για ψήφιση.

 

--------------------------------------------

 

Σχέδιο νόμου

Θεσμοθέτηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας (ν. 2081/1992)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Αρθρο 1
Τήρηση Γενικού Εμπορικού Μητρώου
Υπόχρεοι καταχώρησης
1. Από τις υπηρεσίες που ορίζονται με τις διατάξεις του νόμου αυτού, τηρείται Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά τα κατωτέρω πρόσωπα και ενώσεις προσώπων (εφεξής ‘’οι υπόχρεοι’’):
α. Κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι έμπορος και διαθέτει επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση στην ημεδαπή, καθώς και ενώσεις που συνιστούν τα πρόσωπα αυτά.
β. Κάθε εμπορική εταιρία με νομική προσωπικότητα, όπως εταιρεία ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές), εταιρεία που προβλέπεται στο π.δ. 326/1994 (ΦΕΚ 174 Α), αστικός συνεταιρισμός, στον οποίο περιλαμβάνεται ο αλληλοασφαλιστικός και ο πιστωτικός συνεταιρισμός, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμη εταιρεία, εφόσον συστάθηκε κατά το ελληνικό δίκαιο. Από την εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο εξαιρούνται: οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, οι Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, οι Ναυτικές Εταιρίες που συνιστώνται κατά τον ν. 959/1979 (ΦΕΚ Α 192) και οι Ναυτιλιακές Εταιρίες Πλοίων Αναψυχής, που συνιστώνται κατά τον ν. 3182/2003 (ΦΕΚ Α 220).
γ. Κάθε ευρωπαϊκός όμιλος οικονομικού σκοπού, που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 124) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή.
δ. Κάθε ευρωπαϊκή εταιρία, που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή.
ε. Κάθε ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρία, που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή.
στ. Τα υποκαταστήματα στην ημεδαπή των υπόχρεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ, δ και ε.
ζ. Τα ημεδαπά υποκαταστήματα ή πρακτορεία αλλοδαπών εταιρειών, που αναφέρονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 065), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της Οδηγίας 2003/58/ΕΚ (EEEK L. 221), και έχουν έδρα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).
η. Τα υποκαταστήματα και πρακτορεία αλλοδαπών εταιρειών στην ημεδαπή, οι οποίες έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με αυτή των αλλοδαπών εταιρειών που αναφέρονται στην περίπτωση ζ.
θ. Τα υποκαταστήματα και πρακτορεία αλλοδαπών εταιρειών στην ημεδαπή, οι οποίες με βάση τα στοιχεία του καταστατικού τους δεν κατατάσσονται σε συγκεκριμένο εταιρικό τύπο, που προβλέπεται στην ελληνική νομοθεσία. Τα ανωτέρω υποκαταστήματα και πρακτορεία καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. ως ανώνυμες εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, κατά περίπτωση, με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας, σύμφωνα με το περιεχόμενο του καταστατικού τους.
3. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται προαιρετικά:
α. οι κοινοπραξίες, που δεν έχουν υποβληθεί στην διαδικασία της δημοσιότητας για την απόκτηση νομικής προσωπικότητας ομόρρυθμης εταιρείας,
β. οι αστικές εταιρείες, που προβλέπονται από το άρθρο 784 ΑΚ,
γ. τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, που ασκούν ή προτίθενται να ασκήσουν εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν καταστεί έμποροι.
4. Τα πρόσωπα, που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, από την εγγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ, και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή, υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να προβλέπεται η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ φυσικών ή νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων, πέραν αυτών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3.
6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εξ αποστάσεως διασύνδεση του Γ.Ε.ΜΗ με άλλα ειδικά Μητρώα και δημόσια αρχεία, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ A 50) και των διατάξεων που διέπουν το εμπορικό απόρρητο.

Αρθρο 2
Διάρθρωση και τήρηση του ΓΕΜΗ
Το Γ.Ε.ΜΗ απαρτίζεται από: α) το Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών, β) την Μερίδα και γ) τον Φάκελο.
2. Το Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών και η Μερίδα τηρούνται ως ηλεκτρονικά αρχεία βάσης δεδομένων, που λειτουργεί υπό την εποπτεία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.). Η Κ.Ε.Ε. μεριμνά ιδίως για την ορθή, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του δικτύου, του εξοπλισμού και του λογισμικού του συστήματος, την άμεση και κατά χρονική ακολουθία λήψη και αποθήκευση των καταχωρητέων δεδομένων, την ορθότητα και ασφάλεια αυτών και την διαρκή προσβασιμότητα της βάσης δεδομένων από πρόσωπα που νομιμοποιούνται προς τούτο. Η Κ.Ε.Ε. ορίζει, με απόφασή της, τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία και την εκτέλεση αυτής, σύμφωνα με τον ν. 2472/1997.
Στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών καταχωρούνται, κατά αλφαβητική σειρά και χρονική ακολουθία, οι επωνυμίες και οι διακριτικοί τίτλοι των υπόχρεων, κατόπιν ελέγχου νομιμότητας των στοιχείων αυτών, σύμφωνα με τις εγγραφές που είναι καταχωρημένες στο Ευρετήριο αυτό.
4. Στη Μερίδα καταχωρούνται, σε πλήρη ή συνοπτική μορφή, κατά χρονική ακολουθία κατόπιν ελέγχου νομιμότητας τα έγγραφα, οι δηλώσεις και τα νομικά γεγονότα, που αφορούν τους υπόχρεους και υπόκεινται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία.
5. Στο Φάκελο αρχειοθετούνται και φυλάσσονται:
α. οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά κάθε καταχώρησης στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών και στη Μερίδα.
β. όλα τα έγγραφα, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ο Φάκελος τηρείται από τις υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4, καθώς και από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6, σε αυτοματοποιημένη μορφή, ως προς τα στοιχεία της περίπτωσης α΄ και σε μη αυτοματοποιημένη μορφή, ως προς τα στοιχεία της περίπτωσης β΄. Κατ΄ εξαίρεση του προηγουμένου εδαφίου, ο φάκελος των ανωνύμων εταιρειών, των ευρωπαϊκών εταιρειών, των ευρωπαϊκών συνεταιριστικών εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των υποκαταστημάτων των αλλοδαπών εταιρειών στην ημεδαπή, που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ Α 37), τηρείται μόνο σε αυτοματοποιημένη μορφή. Στην περίπτωση τήρησης των στοιχείων σε αυτοματοποιημένη μορφή, κατά το προηγούμενο εδάφιο, τα στοιχεία που προβλέπονται στην περίπτωση α’, αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικό αρχείο, προς το οποίο υφίσταται δημόσια πρόσβαση και είναι συνδεδεμένο με την Μερίδα, ενώ τα στοιχεία που προβλέπονται στην περίπτωση β΄ αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικό αρχείο, προς το οποίο δεν υφίσταται δημόσια πρόσβαση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13.
Οι υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ. παράγουν, με ευθύνη τους και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, ψηφιακά αντίγραφα των αιτήσεων καταχώρησης, των συνοδευτικών εγγράφων και δικαιολογητικών και κάθε άλλου στοιχείου του φακέλου, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή και διαβιβάζουν αυτά, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και με ηλεκτρονικά μέσα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.). Η υποχρέωση των υπηρεσιών του Γ.Ε.ΜΗ., που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο, ισχύει και για τις οικονομικές και λογιστικές καταστάσεις των ανωνύμων εταιρειών, των ευρωπαϊκών εταιρειών και των ευρωπαϊκών συνεταιριστικών εταιρειών, για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Ν.Α., μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρησης στην Μερίδα, σύμφωνα με την παράγραφο 7, αποθηκεύουν στον Φάκελο τα ηλεκτρονικά έγγραφα, που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.
6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, η λήψη και ο έλεγχος των αιτήσεων καταχώρησης και των δικαιολογητικών εγγράφων, καθώς και των δηλώσεων και των λοιπών στοιχείων, η διενέργεια της αρχικής καταχώρησης (εγγραφής) στο Γ.Ε.ΜΗ, καθώς και η μεταβολή ή διαγραφή υφισταμένων καταχωρήσεων από αυτό, ανήκει στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου, το οποίο είναι καθ΄ύλην και κατά τόπο αρμόδιο για τους υπόχρεους, σύμφωνα με την κύρια δραστηριότητά τους και την κύρια επαγγελματική κατοικία ή την εγκατάστασή τους αντίστοιχα. Στην περίπτωση των υποκαταστημάτων που ανήκουν στους υπόχρεους, η καθ΄ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα της υπηρεσίας του οικείου Επιμελητηρίου, καθορίζεται από την κύρια δραστηριότητα και την έδρα του υποκαταστήματος.
7. Η αρμοδιότητα της υπηρεσίας που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν θίγει την αρμοδιότητα των υπηρεσιών των οικείων Ν.Α. που αφορούν την εποπτεία, τον έλεγχο νομιμότητας των καταχωρητέων πράξεων και στοιχείων και την έκδοση διοικητικών πράξεων που αναφέρονται στις ανώνυμες εταιρείες, τις ευρωπαϊκές εταιρείες, τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες και τα υποκαταστήματα των ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών αυτών.
Οι ανωτέρω πράξεις των αρμοδίων υπηρεσιών των Ν.Α. αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την καταχώρηση των πράξεων και στοιχείων των υπόχρεων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, στο Γ.Ε.ΜΗ. ή την διαγραφή τους από αυτό και διαβιβάζονται με ηλεκτρονικά μέσα, την ημέρα της έκδοσής τους, στην κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.
8. Οι διατάξεις της παραγράφου 6, δεν θίγουν τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Α.Ε. και Πίστεως και Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, που αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες, τις ευρωπαϊκές εταιρείες, τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες και τα υποκαταστήματα στην ημεδαπή των ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών που υπάγονται σε αυτές. Στην Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως και Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, συνιστάται Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. το οποίο είναι αποκλειστικά αρμόδιο για τις καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται τα θέματα της διάρθρωσης, στελέχωσης και επιμέρους αρμοδιοτήτων του Τμήματος αυτού, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα και λεπτομέρεια.
9. Σε κάθε υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. συνιστάται μία (1) οργανική θέση αποκλειστικής απασχόλησης, η οποία καταλαμβάνεται από κάτοχο πτυχίου Νομικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής, με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο, ο οποίος ασκεί τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας των αιτήσεων καταχώρησης, μεταβολής ή διαγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.
10. Οι υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ. όλων των Επιμελητηρίων κάθε Νομού εποπτεύονται από συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο της Τριμελούς Διοίκησης του Πρωτοδικείου της Πρωτεύουσας του Νομού ή τον νόμιμο Αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, έναν υπάλληλο της κατά περίπτωση αρμόδιας Περιφέρειας με βαθμό Α’ και από τον Πρόεδρο ή τους Προέδρους των Επιμελητηρίων του Νομού. Η υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης εποπτεύεται από συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο της Τριμελούς Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, ή τον νόμιμο Αναπληρωτή του, ως πρόεδρο και από τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Α.Ε. και Πίστεως και Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής. Τα συμβούλια που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια, ασκούν τον έλεγχο νομιμότητας για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού. Ενώπιον των συμβουλίων αυτών κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας για θέματα που αφορούν την καταχώρηση, την μεταβολή ή την διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ., μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε ημερών από την επίδοση της σχετικής απόφασης ή την πλήρη γνώση του περιεχομένου αυτής.
11. Στην Κ.Ε.Ε. συνιστάται Κεντρικό Εποπτικό Συμβούλιο, που εδρεύει την Αθήνα, το οποίο απαρτίζεται από έναν δικαστικό λειτουργό με βαθμό τουλάχιστον Εφέτη, ως πρόεδρο, από τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε., από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης, από έναν εκπρόσωπο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και από έναν καθηγητή Α.Ε.Ι. με ειδίκευση σε ζητήματα πληροφορικής. Το συμβούλιο αυτό ασκεί την εποπτεία νομιμότητας σε όλες τις υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ.
12. Με την αρχική καταχώρηση (εγγραφή) του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., χορηγείται σε αυτόν, αυτόματα, ο Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.. Ο Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. χορηγείται κατά την χρονολογική σειρά κατάθεσης των σχετικών αιτήσεων, είναι μοναδικός για κάθε υπόχρεο και παραμένει ο ίδιος και μετά την μεταβολή της νομικής μορφής ή την διαγραφή του υπόχρεου από το Μητρώο. Η Μερίδα και ο Φάκελος τηρούνται με βάση τον Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.. Ο Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. αναγράφεται υποχρεωτικά α) σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ., β) σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 6, 7 και 8 που αφορά τον υπόχρεο και γ) σε κάθε έντυπο και παραστατικό του υπόχρεου.
13. Ανώνυμη εταιρεία, της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο δεν υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ, καταχωρείται αυθημερόν στο Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς να απαιτείται η διαβίβαση των ψηφιακών αντιγράφων των αιτήσεων καταχώρησης, των συνοδευτικών της αίτησης εγγράφων και δικαιολογητικών και κάθε στοιχείου του φακέλου, προς στις Ν.Α., καθώς και οι εγκριτικές πράξεις αυτών. Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, εξαιρούνται οι εταιρείες, που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, καθώς και οι ανώνυμες εταιρείες που προέρχονται από τη μετατροπή εταιρειών άλλης νομικής μορφής.
14. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα, σχετικά με την σύσταση, την οργάνωση, τις τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνική διαχείριση του Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και τη λειτουργία, την τήρηση και την δημοσιότητα του Μητρώου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τη διασύνδεση του Γ.Ε.ΜΗ. με διάφορες υπηρεσίες και φορείς και τις διατυπώσεις συνεργασίας των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. με άλλες υπηρεσίες, αρχές και φορείς ως προς τη συλλογή, τον έλεγχο και την κοινοποίηση στοιχείων, γεγονότων, ανακοινώσεων και εγγράφων που αναφέρονται τους υπόχρεους.
15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης, ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της σύμπραξης και συνεργασίας των υπηρεσιών του Γ.Ε.ΜΗ. και των αρμοδίων υπηρεσιών των Ν.Α., σε θέματα διαβίβασης και ανταλλαγής στοιχείων και δεδομένων των υπόχρεων, καθώς και η συστέγαση των υπηρεσιών αυτών.
16. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης, μπορεί να μεταβιβάζεται το σύνολο ή τμήμα των αρμοδιοτήτων της εποπτείας των ανωνύμων εταιρειών και του ελέγχου νομιμότητας των στοιχείων και πράξεων που υπόκεινται σε καταχώρηση, από τις Ν.Α. ή το Υπουργείο Ανάπτυξης στις υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, που προβλέπονται στην παράγραφο 6. Με το ίδιο διάταγμα καθορίζεται η διαδικασία με την οποία θα πραγματοποιούνται οι αναγκαίες μετατάξεις ή οι αποσπάσεις υπαλλήλων. Κατά την επιλογή των υπαλλήλων που πρόκειται να μεταταγούν, προηγούνται όσοι υπάλληλοι έχουν ήδη αποσπασθεί. Η απόσπαση δεν μεταβάλει την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων, ο δε χρόνος αυτής λογίζεται, ως προς όλες τις έννομες συνέπειες, ότι διανύθηκε στην υπηρεσία, από την οποία αποσπάστηκαν οι υπάλληλοι.
17. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν την αρμοδιότητα των Επιμελητηρίων να τηρούν για τα μέλη τους μητρώα ανεξάρτητα από το Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και αρχεία ασφαλείας, παράλληλα προς το Γ.Ε.ΜΗ..

Αρθρο 3
Περιεχόμενο καταχωρήσεων
1. Κατά την εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρούνται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία του υποχρέου:
α. Ο Αριθμός του Γ.Ε.ΜΗ.
β. To ονοματεπώνυμο, ο διακριτικός τίτλος και τα επωνυμικά διακριτικά γνωρίσματα του υπόχρεου και της επιχείρησής του.
γ. Ο Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
δ. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.
ε. Το ονοματεπώνυμο γονέων και συζύγου.
στ. Ο τόπος και ο χρόνος γέννησης.
ζ. Η ιθαγένεια.
η. Η διεύθυνση της κατοικίας και της επαγγελματικής έδρας ή εγκατάστασης.
θ. Το αντικείμενο της εμπορίας, της επιχείρησης ή της οικονομικής δραστηριότητας και κάθε μεταβολή και διακοπή αυτών.
ι. Η τυχόν επιλογή από έγγαμο υπόχρεο του συστήματος της κοινοκτημοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1403 ΑΚ.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 7α του κ.ν. 2190/1920 και 8 του κ.ν. 3190/1955 (ΦΕΚ Α 91) αντίστοιχα, κατά την εγγραφή των νομικών προσώπων και των ενώσεων προσώπων στη Μερίδα του Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρούνται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία του υπόχρεου:
α. Ο αριθμός του ΓΕΜΗ.
β. Η νομική μορφή.
γ. Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος και τα επωνυμικά διακριτικά γνωρίσματα του υπόχρεου και του νομικού προσώπου ή της ενώσεως προσώπων.
δ. Η εταιρική σύμβαση και το πλήρες καταστατικό στην εκάστοτε κωδικοποιημένη μορφή του.
ε. Ο σκοπός που προβλέπεται στο καταστατικό και το αντικείμενο της εμπορίας, επιχείρησης ή οικονομικής δραστηριότητας, που πράγματι ασκείται.
στ. Η διάρκεια και το εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.
ζ. Το ονοματεπώνυμο, το ονοματεπώνυμο γονέων, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ο τόπος και ο χρόνος γέννησης, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας των εταίρων ή μελών όλων των υπόχρεων, με αναφορά στην έκταση της ευθύνης για τις εταιρικές τους υποχρεώσεις. Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, εξαιρούνται οι ανώνυμες εταιρίες και οι, κατά μετοχές, ετερόρρυθμες εταιρίες.
η. Το ονοματεπώνυμο, το ονοματεπώνυμο γονέων, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ο τόπος και ο χρόνος γέννησης, η ιθαγένεια, η διεύθυνση κατοικίας των προσώπων που, ως όργανα, μέλη οργάνου, ή υποκατάστατα όργανα, διοικούν, εκπροσωπούν, εποπτεύουν ή ελέγχουν την εταιρεία, με ειδικό προσδιορισμό του τρόπου δράσης τους και των τυχόν περιορισμών της εξουσίας εκπροσώπησης. Αν τα πρόσωπα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο είναι εταιρείες, στο ΓΕΜΗ καταχωρούνται και τα φυσικά πρόσωπα που, ως όργανα, μέλη οργάνου, ή υποκατάστατα όργανα, εκπροσωπούν νομίμως αυτά στη διοίκηση, εποπτεία ή έλεγχο της υπόχρεης εταιρίας.
θ. Η διεύθυνση της έδρας ή της κύριας εγκατάστασης.
ι. Η έναρξη, η λύση της εταιρείας και το πέρας της εκκαθάρισης του υπόχρεου.
ια. Κάθε άλλη πράξη και στοιχείο, που δημοσιεύονται σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία.
ιβ. Εφόσον ο υπόχρεος προήλθε από συγχώνευση, διάσπαση ή απόσχιση, καταχωρείται ο αριθμός του ΓΕΜΗ των υπόχρεων που συμμετείχαν στις εν λόγω διαδικασίες.
3. Κατά την εγγραφή των υποκαταστημάτων που αναφέρονται στην περίπτωση στ’, της παραγράφου 1 του άρθρου 1, στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρούνται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. του υποκαταστήματος, ο οποίος περιλαμβάνει και τον Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. του υπόχρεου που διατηρεί το υποκατάστημα.
β. Τα επωνυμικά διακριτικά γνωρίσματα του υποκαταστήματος.
γ. Η διεύθυνση του υποκαταστήματος.
δ. Το αντικείμενο των εργασιών του υποκαταστήματος.
ε. Η πράξη ίδρυσης του υποκαταστήματος και η τυχόν εγκριτική απόφαση της διοίκησης.
στ. Το ονοματεπώνυμο, το ονοματεπώνυμο γονέων, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ο τόπος και ο χρόνος γέννησης, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας των προσώπων που εκπροσωπούν νομίμως τον υπόχρεο ως προς εργασίες του υποκαταστήματος με αναφορά της ιδιότητάς τους, εφόσον είναι πρόσωπα διαφορετικά από τους εκπροσώπους του υπόχρεου που διατηρεί το υποκατάστημα.
ζ. Κάθε άλλη πράξη και στοιχείο, που δημοσιεύονται σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία.
4. Κατά την εγγραφή των υποκαταστημάτων, που αναφέρονται στις περιπτώσεις ζ’ και η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρούνται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. του υποκαταστήματος,
β. Τα τυχόν ιδιαίτερα επωνυμικά διακριτικά γνωρίσματα του υποκαταστήματος,
γ. Οι πράξεις και τα στοιχεία που προβλέπονται στα άρθρα 7α παρ. 2 και 3 του κ.ν. 2190/1920 και 57 και 58 του κ.ν. 3190/1955 και κάθε άλλη πράξη και στοιχείο, που δημοσιεύονται σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία.
δ. Οι δικαστικές αποφάσεις ημεδαπών δικαστηρίων, που κηρύσσουν δευτερεύουσες διαδικασίες αφερεγγυότητας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού 1346/2000/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 160).
ε. Οι αποφάσεις ημεδαπών δικαστηρίων και οι διοικητικές πράξεις, με τις οποίες λαμβάνονται μέτρα εξυγίανσης ή κηρύσσονται διαδικασίες εκκαθάρισης υποκαταστημάτων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και πιστωτικών ιδρυμάτων τρίτων χωρών, σύμφωνα με το άρθρο 30 της Οδηγίας 2001/17/ΕΚ (EEEK L. 110) και το άρθρο 19 της Οδηγίας 2001/24/ΕΚ (EEEK L. 125), αντίστοιχα.
στ. Οι δικαστικές αποφάσεις αλλοδαπών δικαστηρίων, που έχουν αναγνωρισθεί στην ημεδαπή και οι διοικητικές πράξεις, με τις οποίες η αλλοδαπή εταιρία, με ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας, που διατηρεί υποκατάστημα στην ημεδαπή, κηρύσσεται σε κύρια διαδικασία αφερεγγυότητας, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1346/2000/ΕΚ ή σε ισοδύναμη διαδικασία τρίτης χώρας.
ζ. Οι δικαστικές αποφάσεις αλλοδαπών δικαστηρίων που έχουν αναγνωρισθεί στην ημεδαπή και οι διοικητικές πράξεις, με τις οποίες η αλλοδαπή εταιρία, με ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας, που διατηρεί υποκατάστημα στην ημεδαπή ή σε κράτος μέλος της Ε.Ε., έχει τεθεί υπό εξυγίανση ή υπό διαδικασία εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις Οδηγίες 2001/17/ΕΚ και 2001/24/ΕΚ αντίστοιχα ή υπό ισοδύναμες διαδικασίες τρίτης χώρας.
η. Οι δικαστικές αποφάσεις των ημεδαπών δικαστηρίων και των αλλοδαπών δικαστηρίων, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί στην ημεδαπή και οι διοικητικές πράξεις, με τις οποίες περατώνονται, αναστέλλονται ή ανατρέπονται οι έννομες καταστάσεις που ορίζονται στις προηγούμενες περιπτώσεις δ’ έως ζ’.
5. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρούνται, σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το πρόσωπο του υπόχρεου και τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Η απόφαση της αρμόδιας δημόσιας αρχής για τη χορήγηση άδειας άσκησης επιτηδεύματος ή επαγγέλματος, ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης ή υποκαταστήματος που, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προαπαιτείται για την παροχή άδειας σύστασης εταιρίας ή για την έναρξη εργασιών επιτηδευματία στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) .
β. Η άσκηση εμπορίας στο όνομα τρίτου και τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα.
γ. Ο διορισμός εμπορικού αντιπροσώπου κάθε υπόχρεου και εμπορικού αντιπροσώπου ή εμπορικού πληρεξουσίου αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου για την ελληνική επικράτεια ή τμήμα της.
δ. Οι δικαστικές αποφάσεις, με τις οποίες ο υπόχρεος κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης ή τίθεται σε, προσωρινή ή οριστική, αναγκαστική διαχείριση, σε επιτροπεία, σε ειδική εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α101) και κάθε άλλη διαδικασία εξυγίανσης του υπόχρεου ή συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών του, καθώς και το ονοματεπώνυμο, το ονοματεπώνυμο γονέων, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ο τόπος και ο χρόνος γέννησης, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας των εκκαθαριστών, των αναγκαστικών διαχειριστών, των επιτρόπων και των συνδίκων του υπόχρεου.
ε. Οι δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες περατώνονται, αναστέλλονται ή ανατρέπονται οι έννομες καταστάσεις, που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση.
στ. Οι δικαστικές αποφάσεις που επικυρώνουν τις συμφωνίες, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 44 ν. 1892/1990.
ζ. Οι εκκρεμείς αιτήσεις πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης, διορισμού επιτρόπου ή εκκαθάρισης, οι δηλώσεις αναστολής πληρωμών, η κατάρτιση της συμφωνίας, που προβλέπεται από το άρθρο 44 του ν. 1892/1990, όπως ισχύει, και η αναστολή ή η διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης για λόγους οικονομικής αδυναμίας, σύμφωνα με το εδάφιο β’ της παραγράφου 2 του άρθρου του ν. 1386/1983 (ΦΕΚ Α 107).
η. Η κάθε είδους μεταβίβαση ή επιβάρυνση του συνόλου των πραγμάτων, των δικαιωμάτων, των απαιτήσεων αΰλων αγαθών και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης του υπόχρεου ή ενός οργανωτικά αυτοτελούς κλάδου αυτής (σύνολο ή κλάδος επιχείρησης). Κατά την καταχώρηση της μεταβίβασης ή επιβάρυνσης κατά το προηγούμενο εδάφιο, αναγράφονται και τα στοιχεία του προσώπου υπέρ του οποίου πραγματοποιείται η μεταβίβαση ή η επιβάρυνση, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2.
θ. Η αίτηση επιδίκασης επιχείρησης του υπόχρεου κατά το άρθρο 483 ΚΠολΔ και η σχετική δικαστική απόφαση, με τα στοιχεία του αιτούντος, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2.
ι. Η αίτηση αναγκαστικής διαχείρισης επιχείρησης του υποχρέου κατά το άρθρο 1034 ΚΠολΔ και η σχετική δικαστική απόφαση.
ια. Ο τυχόν διορισμός αντικλήτου.
Ιβ. Κάθε έγγραφο, δήλωση ή γεγονός, για το οποίο απαιτείται δημοσίευση σε δημόσιο μητρώο, σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία.
6. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται προς καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ., στοιχεία και γεγονότα πέραν αυτών που ορίζονται με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Αρθρο 4
Διαδικασία
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8, οι καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήσεως του υπόχρεου ή οποιουδήποτε έχει ειδικό έννομο συμφέρον, προς την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. ή προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης.
2. Η αίτηση του υπόχρεου υποβάλλεται είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικά μέσα. Όταν η αίτηση υποβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα, η αρχική αποστολή, καθώς και η παραλαβή των στοιχείων γίνεται μέσω κατάλληλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού που επιτρέπει την επεξεργασία (περιλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) και την αποθήκευση των δεδομένων, τα οποία διαβιβάζονται, μεταφέρονται και παραλαμβάνονται με ενσύρματα, ή ασύρματα μέσα, καθώς και με οπτικά, ή άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα. Η αίτηση φέρει την ιδιόχειρη ή την ψηφιακή υπογραφή του φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου του, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή υποκατάστημα ή, σε κάθε περίπτωση, ενός αντιπροσώπου των ανωτέρω προσώπων. Ο διορισμός αντιπροσώπου, που είναι και αντίκλητος για την εγγραφή νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων είναι υποχρεωτικός, εφόσον ο αριθμός των ιδρυτών τους είναι μεγαλύτερος των τριών. Η ιδιόχειρη υπογραφή πρέπει να είναι θεωρημένη για τη γνησιότητά της, η δε ψηφιακή πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 1 των άρθρων 2 και 3 αντιστοίχως του π.δ. 150/2001 (ΦΕΚ Α 125). Ο αντιπρόσωπος οφείλει να προσκομίζει στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ., ειδικό πληρεξούσιο είτε σε έντυπη μορφή, στο οποίο να βεβαιώνεται από δημόσια αρχή η γνησιότητα της υπογραφής του αντιπροσωπευόμενου είτε σε ηλεκτρονικό έγγραφο που φέρει την ψηφιακή υπογραφή του αντιπροσωπευομένου, η οποία πρέπει πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 1 των άρθρων 2 και 3 αντιστοίχως του π.δ. 150/2001.
3. Η αίτηση καταχώρησης συνοδεύεται υποχρεωτικά από όλα τα έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά που ορίζονται ως αναγκαία από την κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα νόμο για την καταχώρηση του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ. και την νομιμοποίηση του προσώπου που υπογράφει ή υποβάλει στην αίτηση. Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών δεν απαιτείται, αν αυτά περιλαμβάνονται ήδη στο Φάκελο του υπόχρεου. Tα έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση υποβάλλονται είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Τα έγγραφα, για τα οποία απαιτείται ιδιόχειρη υπογραφή, όταν υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του εκδότη τους. Η ψηφιακή υπογραφή πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 1 των άρθρων 2 και 3 αντίστοιχα του π.δ. 150/2001. Αν υποβάλλονται συμβολαιογραφικά έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή, προσκομίζονται ως ακριβή ψηφιακά αντίγραφα, τα οποία αποτελούν ενιαίο κείμενο με βεβαίωση του συμβολαιογράφου που τα συνέταξε, ότι το επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό έγγραφο αποδίδει επακριβώς το περιεχόμενο του πρωτοτύπου δημοσίου εγγράφου. Το ενιαίο έγγραφο φέρει την ψηφιακή υπογραφή του συμβολαιογράφου που το συνέταξε, η οποία πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 1 των άρθρων 2 και 3 αντίστοιχα του π.δ. 150/2001.
4. Η αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ., μόλις παραλάβει την αίτηση με τα συνοδευτικά της έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά, προβαίνει κατά σειρά προτεραιότητας, στην πρωτοκόλληση της αίτησης και ελέγχει αυτήν και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα αν είναι σύμφωνα με τον νόμο, πλήρη, σαφή και ακριβή, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Ο έλεγχος που διενεργείται κατά το προηγούμενο εδάφιο, εκτείνεται και στην νομιμότητα της επωνυμίας του υπόχρεου, καθώς και την καταβολή κάθε είδους φόρων, τελών και εισφορών που προβλέπονται από το άρθρο 5 ή από άλλη διάταξη, ως προαπαιτούμενο της καταχώρησης. Εφόσον από τον έλεγχο δεν προκύψει κώλυμα καταχώρησης κατά την επόμενη παράγραφο, η αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. είτε προβαίνει σε καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. είτε διαβιβάζει άμεσα και με ηλεκτρονικά μέσα τα ψηφιακά αντίγραφα της αίτησης καταχώρησης και των συνοδευτικών της εγγράφων στις υπηρεσίες των Ν.Α., που είναι αρμόδιες για τον οριστικό έλεγχο νομιμότητας των πράξεων και στοιχείων των υπόχρεων, σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 2.
5. Αν η αίτηση, τα προσκομισθέντα έγγραφα και τα λοιπά δικαιολογητικά δεν είναι σύννομα, ακριβή και πλήρη, η αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. προσκαλεί τον υπόχρεο είτε εγγράφως είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προβεί στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις της αίτησης, των συνοδευτικών εγγράφων και λοιπών δικαιολογητικών, εντός πέντε εργασίμων ημερών από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Η προθεσμία μπορεί να είναι μεγαλύτερη, αν αυτό επιβάλλεται από το είδος των στοιχείων που καταχωρούνται. Η χορήγηση της προθεσμίας, που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο, παρατείνει κάθε νόμιμη προθεσμία προς καταχώρηση στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή ο υπόχρεος υποβάλει τα στοιχεία, αλλά αυτά δεν είναι σύννομα, ακριβή και πλήρη, η αίτηση καταχώρησης απορρίπτεται, με αιτιολογημένη απόφαση της υπηρεσίας του Γ.Ε.ΜΗ. και καταπίπτουν υπέρ αυτής τα σχετικά τέλη.
6. Αν η αίτηση και τα συνοδευτικά της έγγραφα είναι σύννομα, η αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. οφείλει να προβεί στην καταχώρηση, το αργότερο ως την δεύτερη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα παραλαβής της αίτησης, ή από την ημέρα, κατά την οποία οι υπηρεσίες, που ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 κοινοποιήσουν στην προαναφερόμενη υπηρεσία, τις πράξεις τους.
7. Η καταχώρηση λογίζεται ότι έχει συντελεσθεί από την καταχώρηση των υπόχρεων στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών και στην Μερίδα και την αποθήκευση των δεδομένων αυτών στη μνήμη του Κεντρικού Υπολογιστή του Γ.Ε.ΜΗ., ο οποίος αποστέλλει αυτομάτως και με ηλεκτρονικά μέσα σχετικό αποδεικτικό στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. που διενήργησε την καταχώρηση. Σε κάθε καταχώρηση εμφανίζεται ο ακριβής χρόνος αυτής, η αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. και ο υπάλληλος που τη διενήργησε, ο οποίος και έχει την ευθύνη για τον έλεγχο της προσβασιμότητας, της ορθότητας και της πληρότητας της καταχώρησης.
8. Η υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. οφείλει να συμμορφώνεται σε διοικητικές πράξεις και εκτελεστές αποφάσεις και διατάξεις των δικαστηρίων ή δικαστικών λειτουργών που αφορούν στην υποβολή αίτησης καταχώρησης, σε έννομες καταστάσεις και σχέσεις του υπόχρεου που υπόκεινται σε καταχώρηση ή επηρεάζουν τα στοιχεία που πρέπει να καταχωρηθούν. Αν εκκρεμεί δίκη σχετικά με έννομες καταστάσεις και σχέσεις του υπόχρεου, οι οποίες επηρεάζουν τα στοιχεία που πρέπει να καταχωρηθούν, η αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί οίκοθεν, ύστερα από στάθμιση των εκατέρωθεν συμφερόντων, να αναστείλει την καταχώρηση μέχρι την έκδοση οριστικής ή τελεσίδικης απόφασης.
9. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να καθορίζονται τα δικαιολογητικά έγγραφα που προσκομίζονται ή συλλέγονται από τον υπόχρεο ή από άλλους φορείς, οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων καταχώρησης και των δικαιολογητικών εγγράφων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Αρθρο 5
Λοιπές προϋποθέσεις καταχώρησης
1. Η καταχώρηση και οποιαδήποτε μεταβολή στο Γ.Ε.ΜΗ. διενεργείται υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης καταβολής από τον υπόχρεο της επιμελητηριακής συνδρομής και του σχετικού τέλους καταχώρησης στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, καθορίζονται τα τέλη καταχώρησης και το ύψος αυτών, που είναι ενιαία για όλες τις υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ., τα οποία αποτελούν έσοδο της υπηρεσίας του Γ.Ε.ΜΗ. που πραγματοποιεί την καταχώρηση. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η διαδικασία είσπραξης και απόδοσής των τελών καταχώρησης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζονται οι φόροι, τα τέλη και οι εισφορές, των οποίων η προηγούμενη καταβολή απαιτείται για την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ., ο τρόπος της καταβολής αυτών, τα παραστατικά απόδειξης της καταβολής, η διαδικασία ελέγχου των παραστατικών αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Αρθρο 6
Μεταβολές
1. Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρείται κάθε μεταβολή των στοιχείων και πράξεων, για τα οποία απαιτείται καταχώρηση, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 3.
2. Οι μεταβολές δηλώνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ. από τον υπόχρεο ή από οποιονδήποτε τρίτο που έχει ειδικό έννομο συμφέρον,.
3. Αν επέλθει μεταβολή στο κύριο αντικείμενο της επιχείρησης, στην κατοικία, στην έδρα ή στην εγκατάσταση του υπόχρεου, που συνεπάγεται την μεταβολή της καθ’ ύλην ή κατά τόπο αρμοδιότητας της υπηρεσίας του Γ.Ε.ΜΗ., η αρχικά αρμόδια υπηρεσία αυτού καταχωρεί την επελθούσα μεταβολή στο Γ.Ε.ΜΗ. και αποστέλλει ακολούθως, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, τον μη αυτοματοποιημένο Φάκελο του υπόχρεου στην υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ., η οποία καθίσταται πλέον αρμόδια. Κάθε τροποποίηση της καταχώρησης διενεργείται κατά τρόπο που καθιστά εμφανή αυτήν και τον χρόνο της.
4. Αν ανώνυμη εταιρεία, ευρωπαϊκή εταιρεία, ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία και υποκαταστήματα αυτών, αν υπαχθούν από την αρμοδιότητα των υπηρεσιών του Γ.Ε.ΜΗ. στην αρμοδιότητα της αντίστοιχης υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης ή αντιστρόφως, η καταχώρηση της μεταβολής τους διενεργείται κατόπιν ελέγχου από την υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία ενημερώνει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ..

Αρθρο 7
Διαγραφή
1. Η καταχώρηση κάθε υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ. διαγράφεται κατά τα ακόλουθα:
α. Με την απώλεια της εμπορικής ιδιότητας του υπόχρεου. Η διαγραφή διενεργείται με δήλωσή του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), που υποβάλλεται στην υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. είτε από τον υπόχρεο είτε από όποιον έχει ειδικό έννομο συμφέρον. Όποιος υποβάλλει την δήλωση φέρει το βάρος απόδειξης της απώλειας της εμπορικής ιδιότητας του υπόχρεου.
β. Ύστερα από αίτησή του υπόχρεου, όταν πρόκειται για πρόσωπο από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 και δεν έχει αποκτήσει την εμπορική ιδιότητα.
γ. Με την προσκόμιση από οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον, της ληξιαρχικής πράξης θανάτου ή της τελεσίδικης απόφασης κήρυξης σε αφάνεια, που συνοδεύεται από πιστοποιητικό δημοσίευσής της κατά το άρθρο 47 ΑΚ, σε περίπτωση θανάτου ή αφάνειας του υπόχρεου, αντίστοιχα. Αν οι κληρονόμοι του υπόχρεου συνεχίσουν την εμπορική δραστηριότητα του θανόντος, καθένας από αυτούς υποχρεούται, αυτοτελώς, να εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. από το χρόνο αποδοχής, εκ μέρους του, της κληρονομίας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την απονομή Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. στους κληρονόμους και για την μεταβολή του αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. των τυχόν υποκαταστημάτων του κληρονομουμένου.
δ. Αν το υπόχρεο φυσικό πρόσωπο κηρυχθεί σε στερητική δικαστική συμπαράσταση, που το καθιστά ανίκανο για την άσκηση εμπορίας, η διαγραφή επέρχεται με την προσκόμιση: αα) της οριστικής απόφασης που τον κηρύσσει σε δικαστική συμπαράσταση, ββ) της τελεσίδικης απόφασης διορισμού δικαστικού συμπαραστάτη και γγ) της αίτησης του δικαστικού συμπαραστάτη. Η υποβολή σχετικής αίτησης είναι υποχρεωτική για το συμπαραστάτη με την ποινή έκπτωσης από το λειτούργημά του, εφόσον το δικαστήριο δεν του χορήγησε άδεια συνέχισης της εμπορίας.
ε. Με την κήρυξη του υπόχρεου σε κατάσταση πτώχευσης. Η διαγραφή, στην περίπτωση αυτή, διενεργείται ύστερα από αίτηση του συνδίκου πτώχευσης ή του πτωχού.
στ. Με την περάτωση της εκκαθάρισης, αν λυθεί το υπόχρεο νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων. Η διαγραφή στην περίπτωση αυτή διενεργείται ύστερα από αίτηση του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών, ενός από τους εταίρους ή οποιουδήποτε τρίτου έχει ειδικό έννομο συμφέρον.
2. Κάθε τροποποίηση της καταχώρησης διενεργείται κατά τρόπο που καθιστά εμφανή αυτήν και τον χρόνο της.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να καθορίζονται, περιπτώσεις διαγραφής καταχωρήσεων από το Γ.Ε.ΜΗ. και πέραν αυτών που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Αρθρο 8
Αυτεπάγγελτες καταχωρήσεις, μεταβολές και διαγραφές
1. Αν ο υπόχρεος ή τρίτος παραλείψει να υποβάλει αίτηση καταχώρησης, η αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει αυτεπάγγελτα, ύστερα από έλεγχο, στις αναγκαίες καταχωρήσεις, εφόσον διαπιστώνει με βεβαιότητα την ύπαρξη συγκεκριμένων πράξεων και στοιχείων, για τα οποία απαιτείται καταχώρηση. Οι υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ., μεταξύ άλλων, τις δικαστικές αποφάσεις που αναγνωρίζουν την εμπορική ιδιότητα ενός προσώπου, προκειμένου να διαπιστώσουν αν αυτό κατατάσσεται στους υπόχρεους.
2. Αν ο υπόχρεος ή τρίτος παραλείψει να υποβάλει αίτηση μεταβολής ή διαγραφής από το Γ.Ε.ΜΗ., η αρμόδια υπηρεσία αυτού προβαίνει αυτεπάγγελτα α) στην μεταβολή ή την διαγραφή των καταχωρήσεων, εφόσον διαπιστώνει ότι οι πράξεις και τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν ήταν από την αρχή ή κατέστησαν μεταγενέστερα παράνομα, αναληθή ή ανακριβή και β) στην τροποποίηση των καταχωρήσεων, εφόσον γνωρίζει με βεβαιότητα τα νόμιμα και αληθή στοιχεία και πράξεις.
3. Πριν η αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. προβεί στις πράξεις που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους, καλεί εγγράφως τον υπόχρεο να υποβάλει σχετική αίτηση μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει αυτεπάγγελτα στην καταχώρηση, στην μεταβολή ή στην διαγραφή και επιβάλει στον υπόχρεο και στους νομίμους εκπροσώπους του πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 15.
4. Η αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει σε αυτεπάγγελτη καταχώρηση, μεταβολή ή διαγραφή χωρίς την τήρηση της διαδικασίας, που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Αν περιέλθουν σε αυτήν, σύμφωνα την παράγραφο 6 του άρθρου 2, διοικητικές πράξεις των κατά τόπους αρμοδίων υπηρεσιών των Ν.Α., που αφορούν την καταχώρηση, την τροποποίηση ή την διαγραφή καταχωρήσεων των ανωνύμων εταιρειών, των ευρωπαϊκών εταιρειών, των ευρωπαϊκών συνεταιριστικών εταιρειών και των υποκαταστημάτων των ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών στην ημεδαπή που υπάγονται στις υπηρεσίες αυτές.
β. Αν περιέλθουν σε αυτήν, με οποιοδήποτε τρόπο, πιστοποιητικά ή ληξιαρχικές πράξεις θανάτου του υπόχρεου φυσικού προσώπου ή φυσικού προσώπου, του οποίου ο θάνατος επηρεάζει τη νομική κατάσταση, τη διαχείριση ή την εκπροσώπηση υπόχρεου νομικού προσώπου, ενώσεως προσώπων ή υποκαταστήματος,
γ. Αν περιέλθουν σε αυτήν, με οποιοδήποτε τρόπο, δικαστικές αποφάσεις που δημιουργούν, κηρύσσουν, αναγνωρίζουν ή μεταβάλλουν έννομες καταστάσεις και σχέσεις του υπόχρεου που αντιτάσσονται σε κάθε τρίτο, τις οποίες αφορά η καταχώρηση, όπως δικαστικές αποφάσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ’ έως και η’ της παραγράφου 4 και δ’, ε’ και στ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3, αποφάσεις που επιφέρουν τη λύση του υπόχρεου νομικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων, αποφάσεις που επιφέρουν την είσοδο ή αποχώρηση εταίρων, μελών υπόχρεων νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων και το διορισμό ή την παύση εκπροσώπων των υπόχρεων νομικών προσώπων, ενώσεων προσώπων και υποκαταστημάτων,
δ. Αν περιέλθουν σε αυτήν, με οποιοδήποτε τρόπο, αιτήσεις και δηλώσεις, που αναφέρονται στην περίπτωση ζ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 3.
5. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Ν.Α., υποχρεούνται να διαβιβάζουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και με ηλεκτρονικά μέσα στις αρμόδιες υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ., τις διοικητικές πράξεις που αφορούν τους υπόχρεους, όπως εγκριτικές πράξεις και ανακλήσεις.
6. Οι γραμματείες των κατά τόπους αρμοδίων δικαστηρίων υποχρεούνται να διαβιβάζουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και με ηλεκτρονικά μέσα, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ., τις δικαστικές αποφάσεις, τις αιτήσεις και τις δηλώσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Με την κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.
7. Συμβολαιογράφοι και δημόσιοι λειτουργοί υποχρεούνται να ενημερώνουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., αν στα πλαίσια άσκησης της δραστηριότητας ή αρμοδιότητάς τους, διαπιστώνουν ότι παραλείφθηκε η καταχώρηση πράξης ή στοιχείου, για τα οποία απαιτείται αυτή ή συντρέχει περίπτωση παράνομης, αναληθούς ή ανακριβούς καταχώρησης, μεταβολής ή διαγραφής.

Αρθρο 9
Έννομη προστασία
Αν η αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. αρνείται να προβεί στην καταχώρηση πράξεων και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ., όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο να υποχρεώσει με απόφασή του την ανωτέρω υπηρεσία να προβεί στην αιτούμενη καταχώρηση. Αν η αιτούμενη καταχώρηση προϋποθέτει την έκδοση προηγούμενης πράξης άλλης δημόσιας αρχής, η οποία αρνείται να την εκδώσει, όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο να ακυρώσει την άρνηση αυτή. Με επιμέλεια της γραμματείας του ανωτέρω δικαστηρίου, οι αποφάσεις αυτού, γνωστοποιούνται με ηλεκτρονικά εντός της ημέρας της δημοσίευσής τους, στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ., η οποία οφείλει να προβεί αυθημερόν στην σχετική καταχώρηση, με βάση τελεσίδικη ακυρωτική απόφαση.
2. Αρμόδιο να διατάξει την καταχώρηση σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου, είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, όπου έχει την έδρα της η κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.. Αν στην ίδια περιφέρεια υφίστανται περισσότερα Πρωτοδικεία, αρμόδιο είναι το Πρωτοδικείο που βρίσκεται εγγύτερα στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.. Αν έχουν ιδρυθεί στην ημεδαπή από την ίδια εταιρεία περισσότερα του ενός υποκαταστήματα, αρμόδιο είναι το Πρωτοδικείο, στο οποίο προσφεύγει, κατά την επιλογή της, η εταιρεία.
3. Το δικαστήριο δικάζει κατά τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ύστερα από κλήτευση, με επιμέλεια του αιτούντος, του υπόχρεου, ή του εκπροσώπου και αντικλήτου των ιδρυτών και του Προέδρου του οικείου Επιμελητηρίου, στο οποίο υπάγεται η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την κλήτευση και οποιουδήποτε τρίτου έχει έννομο συμφέρον. Αν η άρνηση καταχώρησης οφείλεται σε κίνδυνο σύγχυσης της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου του υπόχρεου με προκαταχωρημένα διακριτικά γνωρίσματα τρίτου, κλητεύεται υποχρεωτικά ο δικαιούχος των διακριτικών αυτών γνωρισμάτων. Η κλήτευση γίνεται, σε κάθε περίπτωση, με κοινοποίηση αντιγράφου της αίτησης στα προαναφερόμενα πρόσωπα. Με την κοινοποίηση της αίτησης στο οικείο Επιμελητήριο, η υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. οφείλει να καταχωρήσει σ’ αυτό σχετική σημείωση στο Γ.Ε.ΜΗ. στην στήλη των καταχωρήσεων των οποίων ζητείται η μεταβολή ή η διαγραφή.
4. Η απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου καθορίζει επακριβώς το περιεχόμενο της καταχώρησης ή της μεταβολής της, καθώς και το αντικείμενο της διαγραφής. Η απόφαση του δικαστηρίου, με επιμέλεια της γραμματείας του, γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., με ηλεκτρονικά μέσα, κατά την ημέρα δημοσίευσής της. Η υπηρεσία οφείλει να προβεί αυθημερόν στην σχετική πράξη, σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης.
5. Τα ένδικα μέσα που ασκούνται κατά της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου δεν αναστέλλουν την ισχύ και εκτέλεση της απόφασης. Τα δικόγραφα των ενδίκων μέσων κοινοποιούνται με ποινή απαραδέκτου της συζήτησής τους στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ., η οποία καταχωρεί σχετική σημείωση στην Μερίδα αυτού.

Αρθρο 10
Δημοσιεύσεις
1. Αν η καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. αφορά ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ευρωπαϊκές εταιρείες, ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών στην ημεδαπή, που αναφέρονται στις περιπτώσεις στ’, ζ’ και η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, ο αιτών υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. ανακοίνωση των πράξεων και στοιχείων, που υπόκεινται σε καταχώρηση. Η υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ., πριν προβεί στην αιτούμενη καταχώρηση, ελέγχει την ακρίβεια της περίληψης και την καταβολή των τελών δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιεί, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση με ηλεκτρονικά μέσα, στο Εθνικό Τυπογραφείο την ανακοίνωση για την σχετική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει την υποβληθείσα περίληψη και αναφέρει την αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ., τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. του υπόχρεου και τον ακριβή χρόνο της καταχώρησης. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει απαραίτητα να φέρουν την ηλεκτρονική υπογραφή των υπαλλήλων της αρμοδίας Υπηρεσίας του Γ.Ε.ΜΗ.. Το Εθνικό Τυπογραφείο διαβιβάζει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, το οικείο φύλλο στην αρμόδια Υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ..
2. Αν ανακληθεί η άδεια σύστασης του υπόχρεου ή διορισθούν εκκαθαριστές από τη Διοίκηση ή διαγραφούν οι υπόχρεοι και επέλθει αυτεπάγγελτη μεταβολή, καταχώρηση ή διαγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ., η σχετική περίληψη συντάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. και αποστέλλεται με τη μορφή ανακοίνωσης στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Αρθρο 11
Ξενόγλωσσες καταχωρήσεις
1. Οι υπόχρεοι μπορούν με αίτησή τους, να ζητήσουν την δημοσίευση της καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. και την αντίστοιχη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε μία ή περισσότερες από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον προσκομίσουν το κείμενο της σχετικής καταχώρησης σε επικυρωμένη μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα, σε έγγραφη και σε ψηφιακή μορφή. Αν διορθωθούν ή υποβληθούν συμπληρωματικά στοιχεία και δηλώσεις, αυτά υποβάλλονται σε επικυρωμένη μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα.
2. Η καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, γίνεται κατόπιν καταβολής ειδικού τέλους ξενόγλωσσης καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. και ειδικού τέλους ξενόγλωσσης δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αντίστοιχα. Τα ποσά των ειδικών τελών που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης.
3. Αν προβλέπεται αυτεπάγγελτη καταχώρηση, η αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει οίκοθεν στην αντίστοιχη καταχώρηση και στην ξένη ή ξένες γλώσσες, που επιλέγει ο υπόχρεος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα έξοδα της μετάφρασης και της επικύρωσης του καταχωρούμενου κειμένου, βαρύνουν τον υπόχρεο.
4. Αν διαπιστώνεται απόκλιση μεταξύ ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων καταχωρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, υπερισχύει η καταχώρηση στην ελληνική γλώσσα. Κάθε τρίτος μπορεί να επικαλεσθεί την ξενόγλωσση καταχώρηση, εκτός αν ο υπόχρεος αποδείξει ότι οι τρίτοι είχαν γνώση της καταχώρησης στην ελληνική γλώσσα.

Αρθρο 12
Αποτελέσματα της καταχώρησης
1. Από την έναρξη της τήρησης του Γ.Ε.ΜΗ. και με την καταχώρηση σ΄ αυτό των πράξεων και των στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, επέρχονται τα ακόλουθα αποτελέσματα:
α. Αποκτάται η νομική προσωπικότητα της υπόχρεης εταιρείας.
β. Τροποποιείται το καταστατικό της υπόχρεης εταιρείας.
γ. Συντελείται η πρόσληψη ή η αποχώρηση εταίρου, ή η μεταβίβαση της εταιρικής μερίδας.
δ. Συντελείται η μετατροπή της νομικής μορφής της υπόχρεης εταιρίας.
ε. Συντελείται η συγχώνευση ή η διάσπαση των υπόχρεων εταιρειών. Η συγχώνευση ή η διάσπαση συντελούνται και πριν από τη διαγραφή της υπόχρεης εταιρίας που απορροφάται ή διασπάται.
στ. Επέρχεται η λύση της υπόχρεης εταιρείας, ύστερα από απόφαση των εταίρων ή έκδοση διοικητικής πράξης.
ζ. Αναβιώνει η λυθείσα υπόχρεη εταιρία.
2. Η εγγραφή του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ. δημιουργεί μαχητό τεκμήριο της εμπορικής του ιδιότητας.
3. Ο υπόχρεος δεν μπορεί να επικαλεστεί, έναντι τρίτων, την εμπορική του ιδιότητα για το χρονικό διάστημα που προηγείται της εγγραφής του στο Γ.Ε.ΜΗ..
4. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 12 και επόμενες του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, οι υπόχρεοι που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση αυτούς που αναφέρονται στις περιπτώσεις η’ και ζ’ της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου, δεν μπορούν να αντιτάξουν προς τρίτους κάθε μορφής γεγονότα και μεταβολές που υπόκεινται σε υποχρέωση καταχώρησης, εφόσον αυτά δεν καταχωρήθηκαν, εκτός αν αποδεικνύουν ότι οι τρίτοι είχαν λάβει σχετική γνώση ή αν τα γεγονότα και οι μεταβολές δεν παράγουν έννομες συνέπειες χωρίς προηγούμενη καταχώρησή τους. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για γεγονότα και μεταβολές που διαλαμβάνονται σε δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες αφορούν πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση υπόχρεου.

Αρθρο 13
Δημοσιότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου
1. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του, η οποία υποβάλλεται προς την αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. ή προς την Κ.Ε.Ε, σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή, να λαμβάνει πλήρη αντίγραφα ή αποσπάσματα των καταχωρήσεων, για τις οποίες προβλέπεται δημόσια πρόσβαση στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και των εγγράφων, που είναι προσβάσιμα και τηρούνται στο Φάκελο του υπόχρεου. Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και για την χορήγηση πιστοποιητικών που είναι σχετικά με τα καταχωρημένα στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχεία ή περιέχονται στο Φάκελο,. Στα καταχωρημένα στοιχεία περιλαμβάνονται και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Τα πλήρη αντίγραφα ή αποσπάσματα χορηγούνται, κατ’ επιλογή του αιτούντος, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή και αν αφορούν καταχωρήσεις που έλαβαν χώρα πριν την 1.1.2007. Τα έντυπα αντίγραφα ή αποσπάσματα θεωρούνται από την αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν ο αιτών επιθυμεί την λήψη απλού αντιγράφου. Τα ηλεκτρονικά αντίγραφα ή αποσπάσματα δεν υπόκεινται σε θεώρηση, εκτός αν ο αιτών το ζητήσει ρητά, οπότε θεωρούνται με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής, η οποία πληροί τους όρους, που προβλέπονται στα άρθρα 2 παράγραφος 2 και 3 παράγραφος 1 των π.δ. 150/2001 και 342/2002 (ΦΕΚ Α 284). Τα πιστοποιητικά σε έντυπη μορφή φέρουν την υπογραφή του αρμοδίου υπαλλήλου και τη σφραγίδα της αρμόδιας υπηρεσίας του Γ.Ε.ΜΗ., ενώ σε ηλεκτρονική μορφή φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του αρμοδίου υπαλλήλου, η οποία πληροί τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 2 παράγραφος 2 και 3 παράγραφος 1 των π.δ. 150/2001 και 342/2002, καθώς και των λοιπών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση τα αντίγραφα, τα αποσπάσματα και τα πιστοποιητικά φέρουν ημερομηνία εκδόσεως και περιλαμβάνουν βεβαίωση για την ακρίβεια των στοιχείων που πιστοποιούν κατά την έκδοσή τους.
2. Προσβάσιμες θεωρούνται οι καταχωρήσεις των πράξεων και των στοιχείων που υπόκεινται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και προσβάσιμα έγγραφα του Φακέλου, θεωρούνται τα έγγραφα, σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή, που δικαιολογούν τις προσβάσιμες καταχωρήσεις. Δεν είναι προσβάσιμες οι καταχωρήσεις και τα έγγραφα του Φακέλου που εξυπηρετούν αποκλειστικά την άσκηση της αναγκαίας κρατικής εποπτείας σε συγκεκριμένο υπόχρεο. Στα μη προσβάσιμα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, έχουν αποκλειστική πρόσβαση μόνο τα εξής πρόσωπα:
α. ο υπόχρεος και οι νόμιμοι εκπρόσωποί του,
β. η αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.,
γ. η εποπτεύουσα το συγκεκριμένο υπόχρεο υπηρεσία,
δ. οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Υπουργείου Ανάπτυξης.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι ειδικοί όροι για το διαχωρισμό της μνήμης του Γ.Ε.ΜΗ. σε προσβάσιμη και μη, οι αρμόδιοι υπάλληλοι και τα θέματα της αρμοδιότητάς τους, οι ειδικότερες προϋποθέσεις πρόσβασης στα μη προσβάσιμα στοιχεία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
4. Για την χορήγηση των αντιγράφων και των αποσπασμάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, ο αιτών καταβάλλει προηγουμένως στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή στην Κ.Ε.Ε. ενιαίο ειδικό τέλος. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται το ύψος του τέλους, που είναι έσοδο της αντίστοιχης αρμόδιας υπηρεσίας του Γ.Ε.ΜΗ. ή της Κ.Ε.Ε..
5. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ. και η Κ.Ε.Ε. ανακοινώνουν με κάθε πρόσφορο τρόπο σε κάθε ενδιαφερόμενο, ύστερα από αίτησή του, τις προσβάσιμες πληροφορίες που είναι καταχωρημένες στο Γ.Ε.ΜΗ. και αφορούν συγκεκριμένο υπόχρεο.
6. Η δυνατότητα εξ αποστάσεως έρευνας στις προσβάσιμες πληροφορίες του Γ.Ε.ΜΗ. παρέχεται μόνο ύστερα από αίτηση αιτήσεως του ενδιαφερομένου, καταβολή από αυτόν ετήσιου τέλους στην Κ.Ε.Ε., στο πλαίσιο ατομικής παροχής πρόσβασης, η οποία διασφαλίζεται διαρκώς και με ηλεκτρονικά μέσα. Η αναζήτηση κατά το προηγούμενο εδάφιο περιορίζεται μόνο στα δημόσια προσβάσιμα αρχεία του Γ.Ε.ΜΗ. και οι χορηγούμενες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και για σκοπούς ενημέρωσης μόνο του ενδιαφερομένου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ. και η Κ.Ε.Ε. μπορούν να ελέγχουν, με τεχνικά μέσα, την τήρηση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια, ιδίως αν συλλέγεται μεγάλος αριθμός δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή αν τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για αλλότριους σκοπούς και, σε περίπτωση πραγματικής ή επαπειλούμενης παράβασης, να αποκλείουν τη δυνατότητα πρόσβασης.

Αρθρο 14
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, επιτρέπεται η στελέχωση των υπηρεσιών του Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων και της Κ.Ε.Ε. με πρόσληψη, μετάταξη και απόσπαση προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Αρθρα 15
Διοικητικές κυρώσεις
Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου από τους υπόχρεους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους, επιβάλλεται σε αυτούς, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ., πρόστιμο ύψους 300 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και την συχνότητα της παράβασης. Το ποσό του προστίμου διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής του υπόχρεου. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αποτελούν έσοδα της υπηρεσίας του Γ.Ε.ΜΗ. στην οποία υπάγεται ο υπόχρεος. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από πρόταση της Κ.Ε.Ε. καθορίζονται η διαδικασία επιβολής και είσπραξης του προστίμου και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του προστίμου.

Αρθρα 16
Έναρξη τήρησης του ΓΕΜΗ
1. Η ισχύς των διατάξεων που ορίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ. αρχίζει το αργότερο την 1.1.2007. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο. Με όμοια απόφαση μπορεί οι αρμοδιότητες της Κ.Ε.Ε., που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, να ανατίθενται προσωρινά σε Επιμελητήριο που έχει την αναγκαία υποδομή και τις δυνατότητες για την τήρηση του Γ.Ε.ΜΗ.
Από την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου εξαιρείται η προμήθεια του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, του λογισμικού και η ανάθεση εκτέλεσης των συναφών με τη λειτουργία του δικτύου υπηρεσιών, που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης.
3. Από την έναρξη τήρησης του Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την παράγραφο 1, όπου στον παρόντα νόμο αναφέρονται «Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών», «ΜΑΕ», «Κεντρικό Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών» «ΚΜΑΕ», «Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης», «ΜΕΠΕ», «Βιβλία ή Βιβλίο Εταιριών», νοείται στο εξής το Γ.Ε.ΜΗ.. Όπου στο νόμο γίνεται αναφορά σε «Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης» ή «ΤΑΕΠΕ» θα νοείται το ‘’Τεύχος Γενικού Εμπορικού Μητρώου’’.

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
(ν. 2081/1992)
Αρθρο 17
Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α), αντικαθίσταται ως εξής:
«1.΄Εννοια: Τα Επιμελητήρια αποτελούν υποχρεωτικές, αυτοτελείς και ανεξάρτητες ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σε ορισμένη περιφέρεια. Τα Επιμελητήρια είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επί των οποίων ο Υπουργός Ανάπτυξης ασκεί κατασταλτική διαχειριστική εποπτεία, ως προς τη νομιμότητα των πράξεών τους. Ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να μεταβιβάζει στους Γενικούς Γραμματείς Περιφέρειας την αρμοδιότητα που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 2081/1992, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σκοπός: Σκοπός των Επιμελητηρίων, μέσα στα όρια της περιφέρειάς τους, είναι η προστασία και η ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του τομέα παροχής υπηρεσιών και των εξαγωγών, σύμφωνα με τα συμφέροντα και τους στόχους της εθνικής οικονομίας, για την ανάπτυξη και την πρόοδο αυτής. Η παροχή προς την Πολιτεία, γνωμοδοτικών εισηγήσεων για κάθε οικονομικό θέμα, περιλαμβανομένων και των σχετικών νομοσχεδίων, με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας. Επίσης, η παροχή στα μέλη τους και σε κάθε ενδιαφερόμενο, γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε οικονομικό θέμα.’’
Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 2081/1992, αντικαθίσταται ως εξής:
‘’γ. Τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υποκαταστήματα ημεδαπών Τραπεζών, τα υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία αλλοδαπών επιχειρήσεων, εφόσον είναι εγκαταστημένα στην περιφέρεια του οικείου Επιμελητηρίου, καθώς και οι παραγωγικές μονάδες των ανωτέρω επιχειρήσεων, που είναι εγκατεστημένες εκτός της περιφέρειας του οικείου Επιμελητηρίου, στο οποίο βρίσκεται η έδρα τους. Η υποχρέωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο για τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, αρχίζει, στην περίπτωση των φυσικών προσώπων, από την έναρξη της εμπορικής τους δραστηριότητας και στην περίπτωση των νομικών προσώπων από τη σύστασή τους’’.
Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν. 2081/1992, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Μέλη εκ του νόμου : Μέλη του διοικητικού συμβουλίου κάθε Επιμελητηρίου, τα οποία μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις αυτού, χωρίς δικαίωμα ψήφου, είναι και οι πρόεδροι ή οι νόμιμοι αναπληρωτές αυτών του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, του Εμπορικού Συλλόγου, άλλων Επιμελητηρίων, που προβλέπονται στον νόμο αυτό και εδρεύουν στην ίδια περιφέρεια, οι πρόεδροι ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους των τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων που είναι συναφείς με το εμπόριο, τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία, οι πρόεδροι ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους του Συνδέσμου Εμπορικών Αντιπροσώπων, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, καθώς και ο διευθυντής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του της Τράπεζας της Ελλάδος και των τριών μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών, που διατηρούν υποκαταστήματα στην περιφέρεια του οικείου Επιμελητηρίου. Μέλη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, είναι και όσοι διετέλεσαν πρόεδροι του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου και τα επίτιμα μέλη αυτού ή του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής ΄Ενωσης Επιμελητηρίων, καθώς και μέχρι τέσσερα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, στον οποίο ανήκει το οικείο Επιμελητήριο, που έχουν αποδεδειγμένα επιτυχή επίδοση στο εμπόριο, τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία ή τις υπηρεσίες, τα οποία ορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου’’.
Η παράγραφος 6 του του άρθρου 1 του ν. 2081/1992, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Χωροταξική αρμοδιότητα : Σε κάθε νομό μπορεί να λειτουργεί ένα Επιμελητήριο. Διαχωρισμός των Επιμελητηρίων σε αυτοτελή εμποροβιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιτρέπεται να γίνεται σε νομούς που έχουν τουλάχιστο 150.000 κατοίκους και σε παραμεθόριες ή ακριτικές, κατά γεωγραφική έννοια, περιοχές, μετά από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.»
Η παράγραφος 7, του άρθρου 1 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
‘’8. Αν στην περιφέρεια του νομού στην οποία εκτείνεται η τοπική αρμοδιότητα του οικείου Επιμελητηρίου, λειτουργούν περισσότερα Πρωτοδικεία, μπορεί να ιδρύεται και να λειτουργεί παράρτημα του Επιμελητηρίου αυτού στην έδρα καθενός από τα Πρωτοδικεία αυτά. Η τοπική αρμοδιότητα των παραρτημάτων αυτών συμπίπτει με την κατά τόπο αρμοδιότητα των αντίστοιχων Πρωτοδικείων’’.

Αρθρο 18
Το άρθρο 2 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
‘’Αρθρο 2
Αρμοδιότητες
1. Γενικός κανόνας: Τα Επιμελητήρια ασκούν κάθε αρμοδιότητα, σχετική με το σκοπό τους, η οποία συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση.
2. Ενδεικτικές αρμοδιότητες: Ενδεικτικά, τα Επιμελητήρια έχουν και τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α. Υποβάλλουν προς την Πολιτεία εισηγήσεις συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα, για θέματα του εμπορίου, της μεταποίησης και του τομέα των υπηρεσιών ή γενικά για την εθνική οικονομία, συμμετέχουν σε επιτροπές και όργανα σχεδιασμού έργων υποδομής και μεριμνούν, με κάθε μέσο, για την ανάπτυξη του εξαγωγικού κυρίως εμπορίου, της μεταποίησης, του τομέα των υπηρεσιών και γενικά για την αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας.
β. Μελετούν την ανάπτυξη της τυποποίησης, χορηγούν στα μέλη τους πιστοποιητικά εγγραφής και καταγωγής προϊόντων, βεβαιώνουν την γνησιότητα της υπογραφής των μελών τους, καταγράφουν συστηματικά τα εμπορικά και επαγγελματικά έθιμα, παρέχουν πληροφορίες στα μέλη τους και στην Πολιτεία για τις αλλοδαπές αγορές, τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και για άλλα συναφή θέματα. Ενημερώνουν τα μέλη τους για τα αναπτυξιακά, τα επενδυτικά και τα χρηματοδοτικά προγράμματα με την καταβολή ανταποδοτικού τέλους, το ύψος του οποίου καθορίζεται κατά περίπτωση με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής τους.
γ. Προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες για την τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και μπορούν να τηρούν το Εμπορικό Μητρώο των μελών που εδρεύουν στην περιφέρειά τους και να χορηγούν βεβαιώσεις ή ταυτότητες.
δ. Αναλαμβάνουν, μόνα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, μετά από πρόταση του διοικητικού τους συμβουλίου και απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, τη διαχείριση βιομηχανικών και ελεύθερων ζωνών, εμπορικών κέντρων, μόνιμων εκθέσεων και εκθετηρίων χώρων, σταθμών, λιμένων, αιθουσών δημοπρασιών, γενικών αποθηκών, εργαστηρίων ανάλυσης και εξέτασης εμπορευμάτων.
ε. Μπορούν να συνιστούν εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δεν υπάγονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα είτε αυτοτελώς είτε σε σύμπραξη με άλλους φορείς, με αυτοτελή διαχείριση των πόρων τους, ιδίως των κοινοτικών κονδυλίων ή των εσόδων από άλλους διεθνείς οργανισμούς, και με σκοπούς την ανάπτυξη της πληροφορικής, την δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, την εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών τους ή και τρίτων, την εφαρμογή κάθε μορφής κοινοτικών προγραμμάτων ή την εκπλήρωση οποιουδήποτε άλλου επιμελητηριακού σκοπού. Επίσης, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες υπόκεινται στην έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης, μπορούν να συνιστούν κεφαλαιουχικές εταιρείες ή να συμμετέχουν σ΄αυτές, η δραστηριότητα των οποίων εξυπηρετεί ειδικό σκοπό δημοσίου συμφέροντος. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, υπόκεινται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επίσης, μπορούν να διενεργούν πραγματογνωμοσύνες και δειγματοληψίες και να επιλύουν, με διαιτησία, εμπορικές διαφορές με βάση κατάλογο, που συντάσσεται κάθε δύο χρόνια και ισχύει και για τις δικαστικές και διοικητικές αρχές. Οι αμοιβές των προσώπων που συμμετέχουν στις εργασίες που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, καθορίζονται με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής. Τέλος, αναλαμβάνουν και διεκπεραιώνουν κατ΄ εξουσιοδότηση των αρμοδίων οργάνων της Πολιτείας και κάθε άλλο έργο συναφές με τον σκοπό τους, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού.
στ. Οργανώνουν συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα, με ανάθεση της εκτέλεσης αυτών απευθείας σε εξειδικευμένα πρόσωπα, και χορηγούν τις σχετικές βεβαιώσεις, επιχορηγούν τα στελέχη τους και παρέχουν ειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία οποιασδήποτε μορφής, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Περαιτέρω, μπορούν να συνιστούν επιτροπές και ομάδες εργασίας από μέλη τους ή τρίτους, καθώς και να αναθέτουν σε εξειδικευμένα πρόσωπα την εκπόνηση μελετών και άλλων εργασιών, που έχουν σχέση με τους σκοπούς τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και να εκδίδουν περιοδικά ή βιβλία ή να επιχορηγούν τέτοιες εκδόσεις, οικονομικού κυρίως περιεχομένου.
ζ. Αναλαμβάνουν, μετά από αίτηση μέλους τους η υποψηφίου μέλους τους και καταβολή σχετικού ανταποδοτικού τέλους, να συγκεντρώνουν για λογαριασμό του αιτούντος και να παραδίδουν σε αυτόν, κάθε πιστοποιητικό και έγγραφο το οποίο εκδίδεται από αρμόδιες κρατικές αρχές ή αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε βαθμού ή από δικαστικές αρχές, εφόσον τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα του μέλους το οποίο υπέβαλλε την σχετική αίτηση, για την οποία αυτό δικαιολογεί έννομο συμφέρον. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζεται το ύψος του ανταποδοτικού τέλους, η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης αυτού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
η. Μπορούν να επιχορηγούν με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου τους, πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους ή γενικότερα της εθνικής οικονομίας, πολιτιστικές, κοινωνικές και εθνικές εκδηλώσεις, να απονέμουν βραβεία ή άλλες τιμητικές διακρίσεις για διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες και να ενισχύουν οικονομικά υπαλληλικούς συλλόγους και εργοδοτικές οργανώσεις. Επίσης, μπορούν να ενισχύουν οικονομικά τα Ασφαλιστικά Ταμεία των υπαλλήλων τους και να καλύπτουν ή να δανειοδοτούν το σύνολο ή μέρος των ελλειμμάτων του Ταμείου Προνοίας των υπαλλήλων των Επιμελητηρίων, καθώς και να παρέχουν στους υπαλλήλους τους πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση.
θ. Ασκούν και κάθε άλλη, μη ρητά προβλεπόμενη στο παρόν αρμοδιότητα, που αποδεδειγμένα συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των σκοπών τους και στην εθνική οικονομική ανάπτυξη.

Αρθρο 19
Το άρθρο 3 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
‘’Αρθρο 3
Οργάνωση
1. Τμήματα Επιμελητηρίων: Τα μεικτά Επιμελητήρια κατανέμουν τα μέλη τους υποχρεωτικά στα εξής τμήματα: α) εμπορικό, β) υπηρεσιών και γ) μεταποιητικό. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου μπορεί να ιδρύονται και άλλα Τμήματα, αυτοτελή ή μεικτά. Τα Τμήματα, που δεν έχουν αυτοτέλεια, προεδρεύονται από τον αιρετό πρόεδρό τους και εισηγούνται προς τη διοίκηση του οικείου Επιμελητηρίου, για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς του. Τα αυτοτελή Βιοτεχνικά και Επαγγελματικά Επιμελητήρια διαθέτουν μόνο Τμήματα Βιοτεχνών και Επαγγελματιών αντίστοιχα. Ο ελάχιστος αριθμός επιχειρήσεων που απαιτείται για τη δημιουργία Τμήματος σε Επιμελητήρια τα οποία εδρεύουν στους δήμους Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης είναι διακόσιες (200) επιχειρήσεις και για τα υπόλοιπα Επιμελητήρια της χώρας είναι είκοσι (20) επιχειρήσεις, οι οποίες μπορεί να μειώνονται στο ήμισυ σε εξαιρετικές περιπτώσεις με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Ο διαχωρισμός ή η συνένωση Τμημάτων τα οποία δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις γίνεται μέσα σε έξι μήνες από την ολοκλήρωση της πρώτης εκλογικής διαδικασίας από την δημοσίευση του παρόντος.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται μετά από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, καθορίζονται τα κριτήρια της ταξινόμησης των εμπορικών δραστηριοτήτων των μελών των Επιμελητηρίων και της κατάταξης αυτών ανά Επιμελητήριο ή ανά Τμήματα Επιμελητηρίων. Αν αμφισβητείται η κατάταξη μέλους στο οικείο Επιμελητήριο, επιλαμβάνεται τριμελής επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για τα Επιμελητήρια του Νομού Αττικής και του κατά περίπτωση αρμοδίου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για τα υπόλοιπα Επιμελητήρια της χώρας και αποτελείται από έναν υπάλληλο του Υπουργείου Ανάπτυξης ή της Περιφέρειας αντίστοιχα, ως Πρόεδρο, και από ένα εκπρόσωπο καθενός από τα δύο επιμελητήρια. Αν αμφισβητείται η κατάταξη μέλους σε τμήμα του οικείου Επιμελητηρίου, επιλαμβάνεται τριμελής επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για τα Επιμελητήρια του Νομού Αττικής και του αρμοδίου κατά περίπτωση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για τα υπόλοιπα Επιμελητήρια της χώρας και αποτελείται από έναν υπάλληλο του Υπουργείου Ανάπτυξης ή της Περιφέρειας αντίστοιχα, ως Πρόεδρο, ένα μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του οικείου Επιμελητηρίου και τον Διευθυντή του Τμήματος Μητρώου ή αν ελλείπει, από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας. Χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος ενός από τα Επιμελητήρια, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον πρόεδρο της Επιτροπής.
3. ΄Οργανα διοίκησης: Τα όργανα διοίκησης των Επιμελητηρίων είναι το διοικητικό συμβούλιο και η διοικητική επιτροπή.
4. Διοικητικό συμβούλιο: Σε εκλογές που διεξάγονται κάθε τέταρτο έτος, σε ημερομηνία που ορίζεται μεταξύ της 15ης Νοεμβρίου και της 15ης Δεκεμβρίου, τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Επιμελητηρίου εκλέγουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται ως εξής:
α. Για εγγεγραμμένα μέλη μέχρι 15.000, 21 μέλη.
β. Για εγγεγραμμένα μέλη από 15.001, 31 μέλη. Ειδικά στα διοικητικά συμβούλια των Επιμελητηρίων Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Κυκλάδων, εκλέγονται 61 μέλη. Ο αριθμός των αντιπροσώπων του κάθε τμήματος στο διοικητικό συμβούλιο καθορίζεται με απόφαση της εποπτεύουσας αρχής, μετά από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου, με βάση αντικειμενικά κριτήρια, όπως ο αριθμός μελών του κάθε τμήματος, η συνεισφορά αυτών στην τοπική και εθνική οικονομία και οι θέσεις εργασίας που καλύπτονται από τη δραστηριότητα τους. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει καθήκοντα εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της εφορευτικής επιτροπής, με την οποία ανακηρύσσονται οι εκλεγόμενοι. Η ανάληψη των καθηκόντων κατά το προηγούμενο εδάφιο δεν εμποδίζεται από την υποβολή ενστάσεων κατά του κύρους των αρχαιρεσιών ή της εκλογής συγκεκριμένου μέλους του διοικητικού συμβουλίου.
γ. Οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, στις οποίες προεδρεύει ο πρόεδρος της διοικητικής επιτροπής, διεξάγονται δημόσια και σε εξαιρετικές περιπτώσεις χωρίς δημοσιότητα, τακτικά μεν μια φορά τον μήνα, εκτός από τον μήνα Αύγουστο, έκτακτα δε εφόσον ζητηθεί από τα 2/5 των μελών του. Το διοικητικό συμβούλιο συζητεί τα σημαντικότερα θέματα του εμπορίου, της μεταποίησης και των υπηρεσιών, απονέμει τιμητικές διακρίσεις, που σχετίζονται με τα θέματα αυτά, εγκρίνει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό, καταργεί τη διοικητική επιτροπή ή μέλος της με απόφαση της πλειοψηφίας των 4/5 των μελών του και αποφασίζει για κάθε θέμα, που έχει σχέση με την επιμελητηριακή δραστηριότητα. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου, από την ανάληψη των καθηκόντων του, μεριμνά για την πρόοδο της εθνικής οικονομίας και όχι μόνο για τα συμφέροντα της τάξη ή της κατηγορίας, από την οποία προέρχεται. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται μετά από πρόταση της Κεντρικής ΄Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, εγκρίνεται ο ενιαίος κανονισμός αρμοδιοτήτων και λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου των Επιμελητηρίων. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του στη Διοικητική Επιτροπή. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα αν είναι παρόντα το ήμισυ πλέον του ενός των μελών του και αν διεξάγεται επαναληπτική συνεδρίαση, με την παρουσία του ενός τρίτου των μελών, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου συμμετέχουν χωρίς ψήφο, πέραν από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 1, ο διοικητικός προϊστάμενος, οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων και εκπρόσωπος του συλλόγου των εργαζομένων στο Επιμελητήριο.
5. Διοικητική επιτροπή: Πρόεδρος του οικείου Επιμελητηρίου εκλέγεται ο επικεφαλής του συνδυασμού, ο οποίος συγκεντρώνει το ήμισυ πλέον μιας των ψήφων. Αν κανένας από τους συνδυασμούς δεν συγκεντρώνει το ποσοστό που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου εκλέγεται από το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο συνέρχεται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την εκλογή του, ύστερα από πρόσκληση της απερχόμενης διοικητικής επιτροπής ή, αν αυτή παραληφθεί, ύστερα από πρόσκληση του διοικητικού προϊσταμένου. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την εκλογή του προέδρου και με πρόσκληση αυτού, συνέρχεται το διοικητικό συμβούλιο και εκλέγει τα υπόλοιπα μέλη της διοικητικής επιτροπής. Η διοικητική επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο, τους Α’ και Β’ αντιπροέδρους, τον γενικό γραμματέα και τον οικονομικό επόπτη. Ο πρόεδρος που αναπληρώνεται από τους αντιπροέδρους κατά την σειρά τους προσδιορίζει επακριβώς τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου στα πλαίσια των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, κατευθύνει και συντονίζει τις ενέργειες της διοικητικής επιτροπής, επιλύει κάθε επείγον ζήτημα ενημερώνοντας τη διοικητική επιτροπή του Επιμελητηρίου, εκπροσωπεί αυτό ενώπιον των αρχών και υπογράφει τα έγγραφα του Επιμελητηρίου. Ο γενικός γραμματέας, που αναπληρώνεται από τον οικονομικό επόπτη τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οργάνων του Επιμελητηρίου. Ο οικονομικός επόπτης επιμελείται γενικά όλων των διαχειριστικών πράξεων του Επιμελητηρίου. Η διοικητική επιτροπή ψηφίζει τον κανονισμό λειτουργίας της, είναι αρμόδια και υπεύθυνη για την εύρυθμη λειτουργία του Επιμελητηρίου και λαμβάνει οποιαδήποτε απόφαση προς το σκοπό αυτό, συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο και εκτελεί τις αποφάσεις αυτού, είναι αρμόδια για την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού, την εκπροσώπηση του επιμελητηρίου σε επιτροπές και όργανα σχεδιασμού έργων υποδομής, την χορήγηση πιστοποιητικών και άλλων βεβαιώσεων, για πραγματογνωμοσύνες, δειγματοληψίες και διαιτησίες, συνιστά επιτροπές και ομάδες εργασίας, αναθέτει την εκπόνηση μελετών, την έκδοση περιοδικών και βιβλίων, επιχορηγεί τις συναφείς εκδόσεις και διενεργεί τις δαπάνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 4. Επίσης, η διοικητική επιτροπή επιμελείται για τη σύνταξη και εκτέλεση του προϋπολογισμού. Η διοικητική επιτροπή συγκαλείται από τον πρόεδρο αυτής ή ύστερα από αίτημα δύο τουλάχιστον από τα από τα μέλη της και συνεδριάζει νόμιμα με την παρουσία τριών τουλάχιστον μελών της, οι δε αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
6. Εκλογές: Οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο κατά συνδυασμό ψηφοδέλτιο για όλα τα τμήματα του Επιμελητηρίου και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Δικαίωμα ψήφου έχουν οι κατωτέρω, εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει και έχουν παρέλθει ένας χρόνος από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο, το οποίο ασκείται ως ακολούθως :
α. Κάθε μέλος, φυσικό πρόσωπο μία ψήφο.
β. Κάθε προσωπική εταιρεία μέχρι δύο ψήφους των ομορρύθμων εταίρων της που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
γ. Κάθε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μέχρι δύο ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.
δ. Κάθε Ανώνυμη Εταιρεία τρείς ψήφους των εκπροσώπων της, που υποδεικνύονται από το διοικητικό συμβούλιο και μπορεί να είναι μέλη αυτού ή των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών της που υποδεικνύονται με ειδική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
ε. Κάθε υποκατάστημα, μία ψήφο του διευθυντή του ή του αναπληρωτή αυτού.
στ. Κάθε αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία και εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μία ψήφο του νομίμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή αντικλήτου της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.
ζ. Κάθε συνεταιρισμός δύο ψήφους του προέδρου και του γενικού γραμματέα ή των αναπληρωτών τους.
Ταμειακώς εντάξει μέλη θεωρούνται τα μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τα Επιμελητήρια ή έχουν διακανονίσει αυτές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4.
Το δικαίωμα ψήφου ασκείται προσωπικά. Στερούνται του δικαιώματος ψήφου όσοι έχουν στερηθεί αμετακλήτως τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, όσοι τελούν υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, όσοι έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, αισχροκέρδεια, νοθεία, απιστία, ψευδορκία, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, τοκογλυφία, παράβαση των άρθρων 336 και 353 του Ποινικού Κώδικα, ή για παραβάσεις του νόμου περί εμπορίας ναρκωτικών και εφ΄ όσον οι σχετικές ποινές είναι καταχωρημένες στο απόσπασμα του ποινικού μητρώου, σύμφωνα με το άρθρο 577 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όσοι έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως σε ποινή φυλάκισης για παράβαση της νομοθεσίας που διέπει τις ανώνυμες εταιρείες, της τελωνειακής νομοθεσίας ή για παράνομη άσκηση εμπορικού επαγγέλματος ή για παραβάσεις των διατάξεων του ν. 936/1979 (ΦΕΚ 144 Α) και δεν έχουν παρέλθει τέσσερα έτη από την αποκατάστασή τους, όσοι έχουν κηρυχθεί, τελεσιδίκως, σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχουν αποκατασταθεί, ή οι επιχειρήσεις τους τελούν υπό αναγκαστική εκκαθάριση.
Εκλόγιμοι είναι όσοι έχουν τα προσόντα του εκλογέα και διετέλεσαν μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστο για τρία χρόνια, είτε ατομικά είτε ως μέλη προσωπικών εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών, ή συνεταιρισμών, ή ως εκπρόσωποι υποκαταστημάτων ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων. Δεν είναι εκλόγιμοι όσοι είναι συνταξιούχοι του ΟΑΕ για μια τουλάχιστον τετραετία. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την διαδικασία της εκλογής, τη σύνταξη των εκλογικών καταλόγων και τη συγκρότηση της εκλογικής επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των εκλογών την επικύρωση των αποτελεσμάτων αυτών.
Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τον τρόπο και τη διαδικασία εκλογής των μελών της Διοικητικής Επιτροπής από τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά τη συγκρότηση, τη σύνθεση και τη λειτουργία της. Με το Προεδρικό Διάταγμα που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να ορίζεται η δυνατότητα διεξαγωγής των εκλογών μέσω διαδικτύου, καθώς και η οργάνωση και η διαδικασία για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος.
7. Λήξη θητείας–έκπτωση μελών: Θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που κενώθηκε, συμπληρώνεται από τον πίνακα επιλαχόντων του ιδίου συνδυασμού. Θέση μέλους της Διοικητικής Επιτροπής που κενώθηκε συμπληρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δεκαπέντε ημέρες. Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, η εποπτεύουσα αρχή διορίζει τα ελλείποντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, επιλέγοντάς τα, μεταξύ πέντε έως δέκα προσώπων, τα οποία υποδεικνύει το Διοικητικό Συμβούλιο από τον κατάλογο του οικείου συνδυασμού. Αν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί, για οποιονδήποτε λόγο, κάτω από το μισό, διενεργούνται εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Διοικητικής Επιτροπής εκπίπτει αυτοδίκαια από την θέση του ή το αξίωμά του, εφόσον απουσιάσει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από πέντε συνεχείς συνεδριάσεις ή απολέσει την ιδιότητα του εκλογέα, για τους λόγους που αναφέρονται στην περίπτωση ζ’ της παρ. 6. Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά τη συνδρομή του λόγου έκπτωσης και αν δεν εκδοθεί η πράξη αυτή από το διοικητικό συμβούλιο, την σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει ο Υπουργός Ανάπτυξης. Τα μέλη που απώλεσαν την ιδιότητα του εκλογέα ή εξέπεσαν από το αξίωμά τους για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να επανεκλεγούν στις αμέσως επόμενες εκλογές.
8. Προσωπικό Επιμελητηρίων: Το προσωπικό των Επιμελητηρίων αποτελείται από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους, από υπαλλήλους με θητεία, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και από προσωπικό με έμμισθη εντολή. Ο οργανισμός του κάθε Επιμελητηρίου που ορίζει τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τις οργανικές θέσεις και κάθε άλλη συναφή λεπτομέρεια, συντάσσεται από το διοικητικό συμβούλιο και εγκρίνεται με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης. Τα Επιμελητήρια μπορούν, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να προσλαμβάνουν ειδικό επιστημονικό προσωπικό, καθώς και ειδικούς συμβούλους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και να καθορίζουν τους όρους εργασίας και αμοιβής τους. Η σχετική διαδικασία πρόσληψης κατά το προηγούμενο εδάφιο, καθορίζεται και ολοκληρώνεται από το οικείο Επιμελητήριο, το οποίο ορίζει και τα κριτήρια επιλογής, το δε αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής, και μόνον, υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας που ασκεί το Α.Σ.Ε.Π..
9. Διοικητικός προϊστάμενος: Διοικητικός προϊστάμενος διορίζεται μόνο στα επιμελητήρια όπου δεν υπάρχει Γενικός Διευθυντής. Ο διοικητικός προϊστάμενος του προσωπικού του Επιμελητηρίου είναι μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ και αν δεν υπάρχει υπάλληλος του κλάδου αυτού, διοικητικός προϊστάμενος ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΤΕ ή ΔΕ. Ο διοικητικός προϊστάμενος διορίζεται ή αντικαθίσταται με απόφαση της διοικητικής επιτροπής με τον αναπληρωτή του, ο οποίος επιλέγεται από τους προϊσταμένους των διευθύνσεων. Ο διοικητικός προϊστάμενος εκτελεί τις αποφάσεις της διοικητικής επιτροπής, παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις της, εισηγείται στην διοικητική επιτροπή κάθε θέμα ημερήσιας διάταξης, υπογράφει κάθε έγγραφο υπηρεσιακού χαρακτήρα, χορηγεί στους υπάλλήλους τις κανονικές και αναρρωτικές άδειες και εκτελεί τις αποφάσεις μετακινήσεων και τοποθετήσεων του προσωπικού, μετά από σύμφωνη γνώμη της διοικητικής επιτροπής.
10. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων μπορεί να ιδρύει γραφεία στο εξωτερικό που στελεχώνονται με ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, η μισθοδοσία των οποίων βαρύνει τον προϋπολογισμό της. H Kεντρική ΄Ενωση Επιμελητηρίων μπορεί να προσλαμβάνει προσωπικό για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, καταρτίζοντας σχετική σύμβαση. Ειδικά, το βοηθητικό προσωπικό προσλαμβάνεται επί τόπου, και πρέπει να έχει ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους μέλους της ΕΕ και τόπο διαμονής την περιφέρεια όπου εδρεύει το γραφείο.’’

Αρθρο 20
Το άρθρο 4 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
‘’Αρθρο 4
Οικονομικά θέματα
1. Πόροι: Πόροι των Επιμελητηρίων είναι:
α. Οι ετήσιες συνδρομές των μελών τους, που καταβάλλονται μέσα στο έτος στο οποίο αναφέρονται. Η αξίωση του Επιμελητηρίου για την είσπραξη των συνδρομών παραγράφεται με την πάροδο 10 ετών από το τέλος του έτους εντός του οποίου έπρεπε να καταβληθούν. Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. δεν θεωρούν φορολογικά βιβλία ή στοιχεία επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών αν η σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων δεν συνοδεύεται από την βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου για την καταβολή ή τον διακανονισμού των ετήσιων εισφορών προς αυτό. Η ανωτέρω βεβαίωση ισχύει μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο εκδόθηκε.
Ποσοστό έως ______% επί των ετήσιων εσόδων από τις συνδρομές των μελών των Επιμελητηρίων, διατίθεται για την ενίσχυση της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.ΕΕ.), των Ομοσπονδιών και Σωματείων των μελών τους, καθώς και των οργανώσεων εξαγωγέων, ανάλογα με την αριθμητική τους δύναμη.
Ο τρόπος κατανομής του ποσοστού που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, τα αποδεικτικά στοιχεία για τη αριθμητική δύναμη των δικαιούχων και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης μετά γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε και της Ε.Σ.Ε.Ε. και της Κεντρικής ΄Ενωσης Επιμελητηρίων.
Η Εποπτεύουσα Αρχή δεν εγκρίνει τους προϋπολογισμούς των Επιμελητηρίων, αν αυτά δεν προσκομίσουν απόδειξη από Τράπεζα, που αποδεικνύεται η κατάθεση του ανωτέρω ποσού για την προηγούμενη οικονομική χρήση.
β. Τα τέλη καταχώρησης στο πρωτόκολλο επωνυμιών, καθώς και τα τέλη του ελέγχου και της θεώρησης του δικαιώματος χρήσης των επωνυμιών και των διακριτικών τίτλων.
γ. Τα δικαιώματα εγγραφής και μεταβολών των μελών στο Εμπορικό Μητρώο και άλλα έσοδα από δραστηριότητες προσώπων που εγγράφονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ή άλλο Μητρώο που τυχόν τηρεί το Επιμελητήριο.
δ. Τα δικαιώματα που εισπράττονται για την έκδοση κάθε μορφής πιστοποιητικών, αδειών ή άλλων εγγράφων, καθώς και τα δικαιώματα από τη διεξαγωγή διαιτησίας και την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και δειγματοληψίας.
ε. Οι επιχορηγήσεις, οι ενισχύσεις κάθε μορφής, όπως αυτές που καταβάλλονται για την εκτέλεση κοινοτικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων άλλων διεθνών οργανισμών, οι δωρεές, οι κληρονομιές και οι κληροδοσίες.
Τα επιμελητήρια δεν επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό για λειτουργικές δαπάνες.
στ. Οι πρόσοδοι από την περιουσία τους ή από την άσκηση δραστηριότητάς τους κάθε μορφής.
ζ. Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.»
2. Συνδρομές: Με απόφαση της διοικητικού συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου καθορίζεται το ύψος των ετήσιων συνδρομών των μελών, καθώς και το ύψος των λοιπών δικαιωμάτων και τελών. Με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του οικείου Επιμελητηρίου μπορεί να διακανονίζεται σε δόσεις η καταβολή των οφειλόμενων συνδρομών, βεβαιωμένες ή μη, από παρελθούσες χρήσεις.
3. Είσπραξη συνδρομών: Κάθε Επιμελητήριο μπορεί, με απόφαση της διοικητικής επιτροπής, να αναθέτει την είσπραξη των οφειλόμενων σ΄ αυτό συνδρομών σε τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, με σύμβαση μίσθωσης έργου ή αμοιβή που καθορίζεται σε ποσοστό. Η είσπραξη συνδρομών μπορεί να γίνει και μέσω πιστωτικών καρτών. Ο τρόπος και οι λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
4. Παροχή υπηρεσιών: Τα Επιμελητήρια οφείλουν να μην παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα μέλη τους, που δεν είναι από ταμειακής πλευράς εντάξει. Το ίδιο ισχύει και για τους κληρονόμους των μελών τους και για κάθε τρίτο, που αποκτά δικαιώματα από μέλος του Επιμελητηρίου.
5. Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση: Τα οδοιπορικά έξοδα και η ημερήσια αποζημίωση των μετακινούμενων μελών του διοικητικού συμβουλίου ή της διοικούσας επιτροπής ή των μελών των Επιμελητηρίων και της Κεντρικής ΄Ένωσης Επιμελητηρίων, καθώς και οι αμοιβές των ανωτέρω προσώπων για τη συμμετοχή τους σε κάθε μορφής επιτροπές και ομάδες εργασίας, καθορίζονται με απόφαση της διοικητικής επιτροπής, στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Τα έξοδα παράστασης και τα οδοιπορικά του προέδρου και των μελών της διοικητικής επιτροπής, καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου.
6. Αποζημίωση, προκαταβολές και ειδικά επιδόματα: Στο προσωπικό των Επιμελητηρίων, που αποχωρεί από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, καταβάλεται αποζημίωση ίση με το σύνολο των τακτικών αποδοχών τριών (3) μηνών, εφόσον ο συνταξιοδοτούμενος έχει συμπληρώσει συνολική υπηρεσία δέκα ετών σε Επιμελητήρια. Για κάθε πρόσθετη πενταετή υπηρεσία, στην οποία περιλαμβάνεται και η υπηρεσία, που διανύθηκε στο Δημόσιο ή σε άλλο ν.π.δ.δ., καταβάλλεται επιπλέον ένας μηνιαίος μισθός. Ως πρόσθετη υπηρεσία του προηγουμένου εδαφίου, λογίζεται και η υπηρεσία που υπερβαίνει το ήμισυ της πενταετίας. Η αποζημίωση που προβλέπεται στα προηγούμενα εδάφια, καταβάλλεται και σε όσους απολύονται λόγω κατάργησης θέσης ή λόγω πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας και στην περίπτωση που δεν θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης. Αν αποβιώσει ο δικαιούχος, η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται κατ΄ ισομοιρία στον ή στην σύζυγο που επιζεί και στα τέκνα του μέχρι την συμπλήρωση του εικοστού πέμπτου (25ου) έτους της ηλικίας τους και πέρα από το έτος αυτό, εφόσον είναι ανίκανα για εργασία λόγω αναπηρίας. Αν ελλείπουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, η αποζημίωση καταβάλλεται κατ΄ ισομοιρία στους γονείς, εφόσον αυτοί αποτελούσαν προστατευόμενα μέλη του θανόντος. Η ανωτέρω αποζημίωση δεν θεωρείται αποζημίωση ή χρηματική παροχή κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Πολιτικών Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 166/2000, ΦΕΚ 153 Α). Στο προσωπικό των Επιμελητηρίων μπορεί να χορηγούνται, με απόφαση της οικείας διοικητικής επιτροπής, προκαταβολές μέχρι έξι μηνιαίων μισθών, οι οποίες αποδίδονται μέχρι και σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, προσαυξημένες με επιτόκιο, που δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 75% του ελαχίστου επιτοκίου, που ισχύει κάθε φορά για καταθέσεις ταμιευτηρίου. Στο πάσης φύσεως βοηθητικό προσωπικό, όπως οδηγοί, κλητήρες, φύλακες και καθαρίστριες, μπορεί να χορηγείται με απόφαση της διοικητικής επιτροπής κάθε χρόνο στολή υπηρεσίας. Αποσπάσεις υπαλλήλων των Επιμελητηρίων σε δημόσιες υπηρεσίες και ν.π.δ.δ. γίνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου. Η μισθοδοσία των αποσπώμενων υπαλλήλων των Επιμελητηρίων με οποιασδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, βαρύνει τον φορέα στον οποίο αποσπώνται.
7. Οικονομικές και άλλες διατάξεις: Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου ημερολογιακού έτους. Ο προϋπολογισμός συντάσσεται από τη διοικητική επιτροπή κάθε Οκτώβριο, εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υποβάλλεται, για τελική έγκριση, στον Υπουργό Ανάπτυξης το Δεκέμβριο του ιδίου έτους. Κάθε Απρίλιο συντάσσεται από τη διοικητική επιτροπή ο απολογισμός και υποβάλλεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης εντός μηνός από την έγκρισή του από το διοικητικό συμβούλιο. Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται και για κάθε τροποποίηση του προϋπολογισμού.
8. Προμήθειες: Η σύναψη και εκτέλεση όλων των συμβάσεων προμηθειών αγαθών, υπηρεσιών και ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών των Επιμελητηρίων, διενεργούνται σύμφωνα με ενιαίο κανονισμό. Η διαδικασία πραγματοποίησης των δαπανών που συνεπάγεται η εκτέλεση των ανωτέρω συμβάσεων, διέπεται από τις παραδεδεγμένες νομικές και οικονομικές αρχές, όπως της δημοσιότητας, της διασφάλισης του συμφέροντος του Επιμελητηρίου και της ταχείας ενέργειας. Ο ενιαίος κανονισμός θεσπίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Κατ’ εξαίρεση, για δαπάνες που προκαλούνται από την εκτέλεση των συμβάσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, ποσού κατώτερου των σαράντα χιλιάδων ευρώ δεν απαιτείται η διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού. Το ανωτέρω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται, κάθε διετία, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όταν συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι και σε ποσοστό 10% κάθε φορά. Οι κρατήσεις που επιβάλλονται επί των προμηθειών των Επιμελητηρίων, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. Α. του π.δ. 422 της 27-3/4-5-1981 (ΦΕΚ Α 114) αποδίδονται, από την δημοσίευση του παρόντος νόμου, στο Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών και Βιομηχανικών Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους. Τα οικεία Επιμελητήρια υποχρεούνται να αποδίδουν τις ανωτέρω κρατήσεις μέχρι την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου μήνα, κατά τον οποίο έγινε η σχετική κράτηση.’’.

Αρθρο 21
Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
‘’1. Κεντρική ΄Ενωση Επιμελητηρίων: Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου με την επωνυμία «Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων» (Κ.Ε.Ε.) με έδρα την Αθήνα. Η Κ.Ε.Ε. τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης και έχει ως μέλη της όλα τα Επιμελητήρια της χώρας. Σκοπός της Κ.Ε.Ε. είναι η εκπροσώπηση των ελληνικών Επιμελητηρίων στο εξωτερικό, η μελέτη θεμάτων ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας και η παροχή προς τις δημόσιες αρχές γνωμοδοτήσεων για κάθε θέμα που εμπίπτει στους σκοπούς των Επιμελητηρίων. Μέλη της Κ.Ε.Ε., χωρίς δικαίωμα ψήφου, μπορεί να είναι, με απόφαση αυτής, και τα Ελληνόφωνα Επιμελητήρια της χώρας, ύστερα από σχετική αίτησή τους. Οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2 ασκούνται κατ’ αναλογία και από την Κ.Ε.Ε. σε πανελλήνιο επίπεδο.’’.
Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
‘’3. Η γενική συνέλευση: Η γενική συνέλευση της Κ.Ε.Ε. αποτελείται από τον πρόεδρο κάθε Επιμελητηρίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και από ένα μέλος του διοικητικού του συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, που υποδεικνύεται από αυτό. Η γενική συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον είναι παρόντα τα μισά πλέον ενός του συνόλου των μελών της, ή σε επαναληπτική συνεδρίαση, εφόσον είναι παρόντα το ένα τρίτο των μελών. Η γενική συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της ή σε άλλο τόπο και συνέρχεται το πρώτο και τελευταίο τετράμηνο κάθε έτους και εκτάκτως, όταν συγκαλείται με απόφαση της διοικητικής επιτροπής κατά την κρίση αυτής και του προέδρου της Κ.Ε.Ε.. Η γενική συνέλευση εγκρίνει τον απολογισμό, τα πεπραγμένα και τον προϋπολογισμό της Κ.Ε.Ε..’’.
Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
‘’4. Η διοικητική επιτροπή: Η διοικητική επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο και οκτώ μέλη, τα οποία πρέπει να είναι εν ενεργεία πρόεδροι επιμελητηρίων και εκλέγονται από τη γενική συνέλευση που συνέρχεται το πρώτο τρίμηνο κάθε τέταρτου έτους. Τα μέλη της διοικητικής επιτροπής εκλέγουν μεταξύ των μελών της, τους Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε’ αντιπροέδρους, που προέρχονται ανά ένας αντίστοιχα από τα αμιγή εμποροβιομηχανικά, βιοτεχνικά, επαγγελματικά και από τα μικτά Επιμελητήρια και περιφερειακά επιμελητήρια, τον οικονομικό επόπτη, τον αναπληρωτή αυτού, το γενικό γραμματέα και τον αναπληρωτή αυτού και ένα μέλος της με τον αναπληρωτή του που προέρχεται από επιμελητήριο της περιφέρειας. Εάν δεν υπάρχει εκλόγιμος υποψήφιος προερχόμενος από οποιοδήποτε από τα ανωτέρω Επιμελητήρια, ως Αντιπρόεδρος εκλέγεται μέλος προερχόμενο από τα υπόλοιπα Επιμελητήρια. Τα μέλη της διοικητικής επιτροπής έχουν θητεία ίση με τη θητεία των οργάνων του Επιμελητηρίου. Η διοικητική επιτροπή συνεδριάζει νόμιμα με την παρουσία πέντε μελών της, συνέρχεται μία φορά κάθε μήνα ή και νωρίτερα, κατά την κρίση του προέδρου της, και αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί από τη γενική συνέλευση ή όταν υπάρχει ανάγκη λήψης άμεσης απόφασης, μέσα στα πλαίσια των σκοπών της Κ.Ε.Ε.. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Κ.Ε.Ε., ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία εκλογής των μελών της διοικητικής επιτροπής της Κ.Ε.Ε., το εκλογικό σύστημα, την υποβολή υποψηφιοτήτων, την υποβολή ενστάσεων και την επίλυσή τους, την εκλογή των αντιπροέδρων, του οικονομικού επόπτη και του αναπληρωτή του, του γενικού γραμματέα και του αναπληρωτή αυτού, τη συγκρότηση της εκλογικής επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
‘’5. Συμμετοχή της Πολιτείας: Στις συνεδριάσεις των οργάνων διοίκησης της Κ.Ε.Ε. μπορεί να συμμετέχουν, ύστερα από πρόσκληση της Διοίκησης αυτής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων, εκπρόσωποι άλλων υπουργείων, υπηρεσιακοί παράγοντες και κάθε τρίτος που προσκαλείται ειδικά.”
Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
‘’6. Λειτουργία οργάνων διοίκησης: Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, καθορίζονται τα θέματα της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης της Κ.Ε.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης της Κ.Ε.Ε., καθορίζεται το ποσοστό επί των συνδρομών των Επιμελητηρίων, το οποίο περιέρχεται στην Κ.Ε.Ε.. Από τον πόρο αυτό η Κ.Ε.Ε. υποχρεούται να επιχορηγεί τα αναγνωρισμένα Ελληνικά Επιμελητήρια στην αλλοδαπή και το Ταμείο Προνοίας των Υπαλλήλων των Επιμελητηρίων. Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Με όμοια απόφαση καθορίζεται το ύψος της επιχορήγησης. Εφόσον στις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν ορίζεται διαφορετικά, οι διατάξεις του παρόντος νόμου για τα Επιμελητήρια εφαρμόζονται αναλογικά και στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων.’’.

Αρθρο 22
Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
‘’2. Αλλοδαπά Επιμελητήρια στην Ελλάδα:΄Επιτρέπεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, να ιδρύονται, να λειτουργούν και να καταργούνται στην Ελλάδα με τον όρο της αμοιβαιότητας, αμιγή αλλοδαπά Επιμελητήρια, εφόσον συμμετέχουν σ΄ αυτά είκοσι τουλάχιστον αλλοδαποί, υπήκοοι της ενδιαφερόμενης χώρας ή χωρών, που είναι εγκατεστημένοι επαγγελματικά στην Ελλάδα, δύο τουλάχιστον χρόνια πριν από την ίδρυση του Επιμελητηρίου και έχουν την εμπορική ιδιότητα.’’
Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
‘’3. Χρήση όρου «Επιμελητήριο»: Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, επιτρέπεται η χρήση της λέξης «Επιμελητήριο» ή η απαγόρευση της συνέχισης της χρήσης αυτής, από σωματεία Ελλήνων και αλλοδαπών, τα οποία αποβλέπουν στην ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών των χωρών των μελών τους. Κάθε άλλη χρήση της λέξης ‘’Επιμελητήριο’’ απαγορεύεται απολύτως, εκτός αν έχει επιτραπεί με ειδικό νόμο.’’.

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Αρθρο 23
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
Α. 1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος της μεταφοράς στο Γ.Ε.ΜΗ. του περιεχομένου των Βιβλίων Προσωπικών Εταιριών, των Μητρώων Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού Σκοπού, των Βιβλίων Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, του Κεντρικού και των τοπικών Μητρώων Ανωνύμων Εταιρειών. Η ολοκλήρωση της μεταφοράς, κατά το προηγούμενο εδάφιο, διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς, κάθε υφιστάμενη καταχώρηση στα Βιβλία και Μητρώα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, θεωρείται ως καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.. Από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης παύει η αρμοδιότητα των άλλων φορέων για την τήρηση των Βιβλίων και Μητρώων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.
2. Οι υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ. μπορούν να ελέγχουν τα στοιχεία που μεταφέρονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, καλώντας τους υπόχρεους να προβούν στις αναγκαίες διευκρινίσεις και συμπληρώσεις.
3. Με την έναρξη της τήρησης του Γ.Ε.ΜΗ., την ολοκλήρωση της μεταφοράς αυτού και από τον χρόνο που αυτό καταστεί προσβάσιμο σύμφωνα με το άρθρο 13, οι καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. υπερισχύουν κάθε άλλης τυχόν αποκλίνουσας καταχώρησης στα Βιβλία Προσωπικών Εταιριών, Μητρώα Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, στο Κεντρικό, στα ειδικά και στα νομαρχιακά Μητρώα Ανωνύμων Εταιριών και στα Μητρώα Επωνυμιών και Μελών του οικείου Επιμελητηρίου.
Αν υποβλήθηκε αίτημα χορήγησης αντιγράφου ή αποσπάσματος πράξεων και στοιχείων, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, κατ’ επιλογή του αιτούντος, για καταχωρήσεις που έλαβαν χώρα πριν από την 1.1.2007, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13, χωρίς εν τω μεταξύ να έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά, που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. διαβιβάζει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση το σχετικό αίτημα στην, κατά περίπτωση, αρμόδια υπηρεσία της Ν.Α.. Η υπηρεσία της Ν.Α. υποχρεούται να εκδώσει τα ζητούμενα αντίγραφα και αποσπάσματα και να διαβιβάζει αυτά αυθημερόν στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.. Αν υποβλήθηκε αίτημα χορήγησης αντιγράφου ή αποσπάσματος σε ηλεκτρονική μορφή, η αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. μετατρέπει τις αντίστοιχες πράξεις και στοιχεία από έντυπη σε ηλεκτρονική μορφή.
4. Τα Βιβλία Προσωπικών Εταιρειών, τα Μητρώα Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και τα Ειδικά βιβλία που προβλέπονται στο άρθρο 1036 παρ. 1 ΚΠολΔ, το Κεντρικό, τα Ειδικά και τα νομαρχιακά Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών που, κατά περίπτωση, τηρούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Ν.Α. ή του Υπουργείου Ανάπτυξης καταργούνται και το περιεχόμενό τους μεταφέρεται στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.
Β. 1. Μέχρι την έναρξη ισχύος των προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων και κανονισμών, που προβλέπονται στις διατάξεις του δευτέρου μέρους του νόμου αυτού, εξακολουθούν να ισχύουν τα προεδρικά διατάγματα, οι υπουργικές αποφάσεις και οι κανονισμοί, που εκδόθηκαν με βάση τις διατάξεις του ν. 2081/1992, εφόσον δεν είναι αντίθετες στις διατάξεις του παρόντος.
Σε όποιον νομό της χώρας, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού λειτουργούν αυτοτελή εμποροβιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά Επιμελητήρια, αυτά εξακολουθούν να λειτουργούν νόμιμα.

Αρθρο 24
Καταργούμενες διατάξεις
Α. Από την έναρξη της ισχύος του πρώτου μέρους του νόμου αυτού καταργούνται:
α. η αριθμ. Κ3-4114 της 22.12.1986 του Υπουργού Εμπορίου, όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. Κ2-7521 της 23.9.1993 απόφαση ιδίου.
β. η κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Ανάπτυξης υπ’ αριθμ. Κ2-10200/2002.
2. Από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του δεύτερου εδαφίου, της παραγράφου 1, του άρθρου 17 οι διατάξεις που αφορούν τους υπόχρεους που αναφέρονται στις αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 43, 44, 45 και 46 του ΕΝ.
Β. 1. Η περίπτωση ζ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2081/1992.
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν. 2081/1992.
Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992.
Η παράγραφος 2, 4 και 5 του άρθρου 7 του ν. 2081/1992

Αρθρο 25
Έναρξη ισχύος
Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζονται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Αθήνα, Σεπτεμβρίου 2005

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved