ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υπουργικές Αποφάσεις Επιστροφή    
Στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης η εκπαίδευση των δημοτικών αστυνομικών (9/1/08)


Αθήνα 9.1.2008, 13:57
Με ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) θα πραγματοποιείται η εκπαίδευση των επιτυχόντων τους διαγωνισμούς για την πρόσληψη ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας.

Η εκπαίδευση θα παρέχεται από εκπαιδευτές ενταγμένους στο Μητρώο του Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ και θα διαρκεί έξι μήνες, εκ των οποίων οι τέσσερις μήνες θα αφορούν θεωρητική εκπαίδευση και οι δύο μήνες πρακτική εκπαίδευση. Αρμοδιότητα για τον σχεδιασμό και τον ανασχεδιασμό των  εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα έχει η Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ).

Η εκπαίδευση θα έχει ως στόχο να αναπτύξει τις ψυχικές, πνευματικές και σωματικές ικανότητες των εκπαιδευόμενων και να δώσει σ΄ αυτούς την επαγγελματική κατάρτιση που είναι αναγκαία για να ανταποκριθούν στην αποστολή τους.

Τα παραπάνω προβλέπει -μεταξύ άλλων- απόφαση με θέμα  «Εκπαίδευση των επιτυχόντων σε διαγωνισμό για την πρόσληψη Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας»,
που υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ   ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 3 του  ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του π.δ.135/2006 (ΦΕΚ 153/Α/20-7-2006) « Σύστημα πρόσληψης Ειδικού Ένστολου Προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας και τρόπος εκπαίδευσης αυτού».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 205/2007 (231/Α΄/19-9-2007) «Συγχώνευση Υπουργείων».
4. Την αριθμ.  236/2007 απόφαση του πρωθυπουργού (ΦΕΚ 1927/Β΄/19-9-2007)  «Κατάργηση θέσεων Υφυπουργών που είχαν συσταθεί στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και σύσταση θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο Εσωτερικών».
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. Η εκπαίδευση των επιτυχόντων σε διαγωνισμό για την πρόσληψη Ειδικού Ένστολου Προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας πραγματοποιείται με ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και συγκεκριμένα η αρμοδιότητα για τον σχεδιασμό και τον ανασχεδιασμό των  εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανατίθεται στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.) αυτού. Η εκπαίδευση  παρέχεται από εκπαιδευτές ενταγμένους στο Μητρώο του Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και διαρκεί έξι (6) μήνες, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) μήνες αποτελούν θεωρητική εκπαίδευση και οι δύο (2) μήνες πρακτική εκπαίδευση.
2. Η εκπαίδευση αποσκοπεί να αναπτύξει τις ψυχικές, πνευματικές και σωματικές ικανότητες των εκπαιδευόμενων και να δώσει σ΄ αυτούς την επαγγελματική κατάρτιση που είναι αναγκαία για να ανταποκριθούν στην αποστολή τους.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Για τη λειτουργία των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας συγκροτείται ενιαίο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Αποφασίζει για την κατάρτιση και την τροποποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, έπειτα από γνώμη της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
β) Αποφασίζει για την επιλογή των εκπαιδευτών από το μητρώο εκπαιδευτών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
γ) Αποφασίζει για την επιλογή των εκπαιδευτικών συγγραμμάτων.
δ) Εκδίδει τον Κανονισμό Σπουδών των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας.
ε) Επιλαμβάνεται κάθε ζητήματος που προκύπτει κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
στ) Γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στη βελτίωση της εκπαίδευσης.  
2. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο μπορεί να ζητά πληροφορίες για θέματα της αρμοδιότητάς του, να καλεί σε ακρόαση εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, να συζητά και να δέχεται προτάσεις τους σε θέματα εκπαίδευσης.
3. Τα μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου δύνανται να παρίστανται κατά τις γενικές συνελεύσεις των εκπαιδευτών των Σχολών.
4. Οι προτάσεις και γνωμοδοτήσεις του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε πρακτικό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στο ΥΠ.ΕΣ., στις Δημοτικές Επιχειρήσεις των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας, στην Ε.Σ.Τ.Α. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και στην Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Διευθυντή καθεμίας από τις Σχολές Εκπαίδευσης, από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών αρμοδιότητας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, έναν εκπρόσωπο  της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, έναν εκπρόσωπο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και από έναν εκπρόσωπο των εκπαιδευομένων των οικείων Σχολών Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει λάβει τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία στον τελικό πίνακα επιλογής. Μεταξύ ισοψηφησάντων γίνεται κλήρωση από τον Διευθυντή της οικείας Σχολής. Πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ορίζεται ο εκπρόσωπος της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ο οποίος αναπληρώνεται από τον Διευθυντή Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραμματείς ορίζονται ένας υπάλληλος της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών και ένας υπάλληλος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
2. Τα μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και οι γραμματείς με τα αναπληρωματικά μέλη ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για δύο (2) ημερολογιακά έτη.
3. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο συγκαλείται με απόφαση του Προέδρου του στο Υπουργείο Εσωτερικών. Επίσης μπορεί να συνεδριάζει και στις Σχολές Δημοτικής Αστυνομίας εφόσον το κρίνει απαραίτητο.
4. Στα μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και τον γραμματέα  καταβάλλονται έξοδα μετακίνησης και ημερήσια αποζημίωση σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, καθώς και επιπλέον αντίστοιχη αποζημίωση, για κάθε ώρα συνεδρίασης, που προβλέπεται για τους εκπαιδευτές.

ΑΡΘΡΟ 4
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

1. Τους εκπαιδευτές επιλέγει το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο από το Μητρώο Εκπαιδευτών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
2. Για θεματικές ενότητες που δεν καλύπτονται από εκπαιδευτές του ανωτέρω Μητρώου, οι εκπαιδευτές επιλέγονται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Διευθυντή της οικείας Σχολής. Για το σκοπό αυτό, η οικεία Σχολή, προ της έναρξης της εκπαιδευτικής σειράς ή και εκτάκτως, όταν παρίσταται ανάγκη, ανακοινώνει διά του ημερήσιου τύπου τις ειδικότητες των εκπαιδευτών που απαιτούνται να καλύψουν τα διδασκόμενα μαθήματα και καλεί αυτούς που επιθυμούν να διδάξουν, όπως υποβάλλουν σχετική αίτηση σε αυτή.
 3. Οι εκπαιδευτές ορίζονται με απόφαση του Διευθυντή της οικείας σχολής Δημοτικής Αστυνομίας, κατά την έναρξη κάθε εκπαιδευτικής σειράς. Εφόσον οι ανάγκες του εκπαιδευτικού έργου το απαιτούν είναι δυνατόν ο ορισμός εκπαιδευτών να γίνει σε χρόνο μεταγενέστερο της έναρξης.
4. Οι εκπαιδευτές οφείλουν να ανταποκρίνονται με συνέπεια στο εκπαιδευτικό τους έργο και  να καλύπτουν επαρκώς τη θεματική ενότητα, την οποία έχουν αναλάβει. Επίσης, οι Εκπαιδευτές οφείλουν να συμμετέχουν όταν καλούνται, στην επικαιροποίηση και στην αξιολόγηση του Προγράμματος Σπουδών καθώς και στην αξιολόγηση των εργασιών πρακτικής που εκπονούνται από τους εκπαιδευόμενους.
5. Οι εκπαιδευτές έχουν την ευθύνη να προετοιμάζουν και να καταθέτουν ολοκληρωμένο φάκελο, που περιλαμβάνει γενική και ειδική βιβλιογραφία, νομοθετικά και κανονιστικά κείμενα, εκθέσεις, άρθρα, σημειώσεις ή άλλο συνοδευτικό υλικό που κρίνεται αναγκαίο για την υποστήριξη των μαθημάτων, σεμιναρίων και εργαστηρίων.
6. Οι εκπαιδευτές οφείλουν να ειδοποιούν έγκαιρα τη Σχολή, σε περίπτωση κωλύματος.

ΑΡΘΡΟ 5
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Στους εκπαιδευτές καταβάλλονται έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής. Το ωρομίσθιο του εκπαιδευτή ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ μεικτά ανά εκπαιδευτική ώρα και αναπροσαρμόζεται μετά από απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Οι ανωτέρω δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά τις Σχολές Δημοτικής Αστυνομίας.

ΑΡΘΡΟ 6
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ

1. Οι επιτυχόντες στον διαγωνισμό για την πρόσληψη  ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας, οφείλουν να λάβουν την εκπαίδευση που παρέχεται για το προσωπικό αυτό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Σε κάθε Σχολή Εκπαίδευσης, συγκροτούνται εκπαιδευτικά τμήματα, ανάλογα με τον αριθμό των εκπαιδευομένων, η σύνθεση, η ονομασία και η αρίθμηση των οποίων καθορίζονται με απόφαση του Διευθυντή της Σχολής.
 3. Οι εκπαιδευόμενοι διαμένουν και σιτίζονται εντός των Σχολών Εκπαίδευσης. Οι έξοδοί τους καθορίζονται με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Σχολής.

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ο συνολικός χρόνος εκπαίδευσης των επιτυχόντων σε διαγωνισμό για την πρόσληψη  ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας είναι έξι (6) μήνες, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) μήνες αποτελούν θεωρητική εκπαίδευση και οι δύο (2) μήνες πρακτική εκπαίδευση.

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

α. Στις σχολές της Δημοτικής Αστυνομίας δημιουργούνται τμήματα σπουδαστών ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν.
Οι εκπαιδευόμενοι στις Σχολές Δημοτικής Αστυνομίας διδάσκονται ανά κατηγορία τα παρακάτω μαθήματα:
Ι. ΚΥΚΛΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ – ΤΕ)
Διάρκεια τέσσερις (4) μήνες (468 ώρες / 6 ώρες τη μέρα)
* Μαθήματα με βαθμό:
1. Στοιχεία Δικαίου:
α) Συνταγματικό (39 ώρες)
β) Διοικητικό (οργάνωση και λειτουργία των Ο.Τ.Α.) (66 ώρες)
γ) Αστικό (26 ώρες)
δ) Ποινικό (39 ώρες)
2. Πρακτικές εφαρμογές Δικαίου (45 ώρες)
3. Θέματα Τροχαίας και Αγορανομίας (30 ώρες)
4. Υγεία – Δημόσια Υγιεινή – Πρώτες Βοήθειες (30 ώρες)
5. Στοιχεία Μεταναστευτικής Πολιτικής (18 ώρες)
6. Πρόληψη – Εθελοντισμός – Μ.Κ.Ο. (15 ώρες)
7. Διοίκηση και ανθρώπινο δυναμικό (20ώρες)
8. Νέα Ελληνική Γλώσσα και σύνταξη υπηρεσιακών εγγράφων (17 ώρες)
9. Εργαστήριο Κοινωνικών Θεμάτων (27 ώρες)
α) ΑΜΕΑ
β) Κοινωνική ένταξη και επανένταξη    
γ) Τρίτη ηλικία
* Μαθήματα χωρίς βαθμό:
1. Δυναμική ομάδας (15 ώρες)
2. Πολιτική Προστασία (15 ώρες)
3. Αθλητισμός – Αυτοάμυνα (66 ώρες)
4. Διαλέξεις
Σύνολο: 468 ώρες

ΙΙ. ΚΥΚΛΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)
Διάρκεια τέσσερις (4) μήνες (468 ώρες / 6 ώρες τη μέρα)
* Μαθήματα με βαθμό:
1. Βασικές Αρχές Δικαίου:
α) Συνταγματικό (30 ώρες)
β) Διοικητικό (οργάνωση και λειτουργία των Ο.Τ.Α.) (42 ώρες)
γ) Αστικό (30 ώρες)
δ) Ποινικό (30 ώρες)
2. Πρακτικές εφαρμογές Δικαίου (45 ώρες)
3. Θέματα Τροχαίας και Αγορανομίας (36 ώρες)
4. Υγεία – Δημόσια Υγιεινή – Πρώτες Βοήθειες (39 ώρες)
5. Στοιχεία Μεταναστευτικής Πολιτικής (18 ώρες)
6. Πρόληψη – Εθελοντισμός – Μ.Κ.Ο. (18 ώρες)
7. Νέα Ελληνική Γλώσσα και σύνταξη υπηρεσιακών εγγράφων (30 ώρες)
8. Εργαστήριο Κοινωνικών Θεμάτων (36 ώρες)
α) ΑΜΕΑ
β) Κοινωνική ένταξη και επανένταξη    
γ) Τρίτη ηλικία
* Μαθήματα χωρίς βαθμό:
1. Δυναμική ομάδας (21 ώρες)
2. Πολιτική Προστασία (18 ώρες)
3. Αθλητισμός – Αυτοάμυνα (75 ώρες)
4. Διαλέξεις
Σύνολο: 468 ώρες

β. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο καθορίζει τον  σκοπό, τον στόχο και το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος.
γ.  Η διάρκεια κάθε μαθήματος ορίζεται σε 3 ώρες, η εκπαιδευτική ώρα ορίζεται σε 50 λεπτά της ώρας, η δε διάρκεια της εκπαιδευτικής ημέρας δεν μπορεί να υπερβεί τις 6 ώρες. Τα ωρολόγια προγράμματα καταρτίζονται από τις οικείες Σχολές Εκπαίδευσης και εγκρίνονται από τον Διευθυντή της οικείας Σχολής .

ΙΙΙ. ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
α. Στο δεύτερο κύκλο οι εκπαιδευόμενοι εξέρχονται της Σχολής Εκπαίδευσης και πραγματοποιούν πρακτική εκπαίδευση:
1) σε Αστυνομικά Τμήματα της περιοχής του Δήμου στον οποίο πρόκειται να προσληφθούν μέχρι έναν (1) μήνα και
2) σε υπηρεσίες που θα καθοριστούν από τον οικείο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, τα αντικείμενα των οποίων προσιδιάζουν στα καθήκοντα της Δημοτικής αστυνομίας για το υπόλοιπο διάστημα.
β. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρακτικής εκπαίδευσης εκπονείται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο.
γ. Μετά τη λήξη της πρακτικής εκπαίδευσης και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) εργασίμων ημερών, υποβάλλεται από τον εκπαιδευόμενο στη Σχολή, έκθεση έκτασης 2.500 λέξεων, για το περιεχόμενο της πρακτικής εκπαίδευσης, που αξιολογείται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος με τις οριζόμενες από τον Κανονισμό Σπουδών διαδικασίες, και αντιπροσωπεύει το 20% του βαθμού αποφοίτησης.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η διακοπή φοίτησης επέρχεται λόγω παραίτησης, απουσίας ή αποτυχίας στις εξετάσεις.
Ειδικότερα:
α) Η παραίτηση από την εκπαίδευση δηλώνεται με αίτηση, η οποία υποβάλλεται στο Σχολή Εκπαίδευσης και γίνεται υποχρεωτικά δεκτή. Η αίτηση δεν ανακαλείται.
Ως παραίτηση θεωρείται και η μη παρουσίαση προς κατάταξη και φοίτηση στη Σχολή Εκπαίδευσης, μέσα στην οριζόμενη προθεσμία, εκτός αν η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία, γεγονός το οποίο είναι υποχρεωμένος να αποδείξει ο ενδιαφερόμενος.
Η απουσία, όμως, του εκπαιδευόμενου για τους λόγους αυτούς δεν πρέπει να υπερβαίνει το προβλεπόμενο ανώτατο όριο απουσιών, η υπέρβαση του οποίου συνεπάγεται την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Σπουδών των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας .
β) Απουσία για χρονικό διάστημα πέραν του ενός τετάρτου (1/4) των πραγματικών εργάσιμων ημερών του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Σπουδών των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας.
γ) Αποτυχία σε δύο (2) μαθήματα του βασικού κύκλου σπουδών με βαθμό, ήτοι στα στοιχεία δικαίου και στις πρακτικές εφαρμογές δικαίου.
Επίσης αποτυχία θεωρείται και όταν ο μέσος όρος των υπόλοιπων μαθημάτων είναι κατώτερος του πέντε (5).

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved