ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υπουργικές Αποφάσεις Επιστροφή    
Τα κριτήρια διορισμού των αγροτικών γιατρών (6/3/08)


Αθήνα 6.3.2008, 22:37
Τα κριτήρια διορισμού γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία, καθορίζει απόφαση του υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με αυτήν, για την τοποθέτηση γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (αγροτικών) σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία για την εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου του ν.δ. 67/1968 ακολουθείται η
παρακάτω διαδικασία:

Η υπηρεσία καταρτίζει κατάσταση των κενών και κενουμένων θέσεων Ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε Κ.Υ. και Π. Ι., ύστερα από πρόταση των Νοσοκομείων και στη συνέχεια αναρτά αυτή σε ειδική θέση στην είσοδο του Υπουργείου καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mohaw.gr.

Οι θέσεις προκηρύσσονται πέντε μήνες πριν τη λήξη της θητείας των γιατρών που υπηρετούν σε αυτές. Στις κενές και κενούμενες θέσεις των γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου διορίζονται κατά προτεραιότητα γιατροί με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής στις θέσεις που ανακοινώνονται, τοποθετούνται γιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου.

Για τις παραπάνω θέσεις οι ενδιαφερόμενοι γιατροί υπόχρεοι και με θητεία (που έχουν εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου) μπορούν να υποβάλουν σχετική έντυπη αίτηση για μέχρι δύο κενές ή κενούμενες θέσεις, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το διορισμό τους, μεταξύ των οποίων είναι και η νόμιμη αναβολή από το στρατό, το χρονικό διάστημα της οποίας να είναι τουλάχιστο ένα έτος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ή η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων. Σε διαφορετική περίπτωση οι αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές.

Η επιλογή των υπόχρεων γιατρών για τοποθέτηση στις προκηρυσσόμενες κενές και κενούμενες θέσεις, γίνεται με αυστηρή βαθμολογική σειρά, όπως αυτή προκύπτει από τα παρακάτω κριτήρια και την αντίστοιχη βαθμολόγηση για καθένα από αυτά:

Κριτήρια - βαθμός
α. Ημερομηνία κτήσης πτυχίου: ανά δίμηνο συμπληρωμένο; 1
β. Βαθμός πτυχίου Λίαν καλώς: 1, Άριστα: 2

Για πτυχία Πανεπιστημίων της αλλοδαπής και προκειμένου να καθοριστεί η βαθμολογία αυτών ως προς την αντίστοιχη των ελληνικών πτυχίων οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίζουν σχετική βεβαίωση από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ.

Για τους γιατρούς που κατέχουν πτυχία Πανεπιστημίων της αλλοδαπής εκτός χωρών – μελών της Ε.Ε. και που έχουν την ελληνική ιθαγένεια από τη γέννησή τους, ο υπολογισμός των βαθμών ως προς την ημερομηνία κτήσεως του πτυχίου τους αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής πράξης αναγνώρισης του πτυχίου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ, για δε τους πτυχιούχους ιατρικών σχολών χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου τους, εφόσον είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας ένταξης της χώρας στην Ε.Ε. άλλως από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ, ή την ημερομηνία ένταξης της χώρας στην Ε.Ε., αν δε διαθέτουν την προαναφερόμενη αναγνώριση.

Οι γεννηθέντες εκτός Ελλάδας, γιατροί, υποχρεούνται μεταξύ των λοιπών δικαιολογητικών να προσκομίζουν βεβαίωση από το Τμήμα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών ή από το Δήμο ή την Κοινότητα από την οποία να προκύπτει η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από τη γέννησή τους.

Γιατροί που έχουν ιθαγένεια Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται να διορίζονται σε κενές και κενούμενες θέσεις γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σύμφωνα με το παραπάνω σύστημα επιλογής εφόσον δεν έχουν τύχει απαλλαγής της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου ως αλλοδαποί ή κατέχουν τίτλο ειδικότητας από το εξωτερικό και υποχρεούνται να εκπληρώσουν την υπηρεσία υπαίθρου στην Ελλάδα.
β. Απαραίτητη προϋπόθεση διορισμού τους είναι η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας και ορολογίας βεβαιωμένη από το Κ.Ε.Σ.Υ.
γ. Η εξέταση της γλώσσας δεν απαιτείται για τους γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου ιθαγένειας Κράτους – Μέλους της Ε.Ε., οι οποίοι είναι απόφοιτοι Ελληνικών Πανεπιστημίων ή έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας στην Ελλάδα ή έχουν πιστοποιητικό ευδόκιμης άσκησης τουλάχιστο έξι μηνών από το κατά το νόμο αρμόδιο όργανο ελληνικού νοσοκομείου, στο οποίο είχαν τοποθετηθεί ως υπεράριθμοι αλλοδαποί για ειδίκευση, ή έχουν πράξη αναγνώρισης του πτυχίου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ.

Για τους αλλοδαπούς γιατρούς που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια, ο υπολογισμός των βαθμών ως προς την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου τους αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης πολιτογράφησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για τους αλλοδαπούς γιατρούς που έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια και συνεχίζουν να υπηρετούν ως ειδικευόμενοι αλλοδαποί υπότροφοι, ο υπολογισμός των βαθμών ως προς την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου τους αρχίζει από την ημερομηνία διαγραφής τους από τη θέση του ειδικευόμενου αλλοδαπού υπότροφου.

Για του ομογενείς γιατρούς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Ίμβρο, την Τένεδο και την Κωνσταντινούπολη, ο υπολογισμός των βαθμών ως προς την κτήση του πτυχίου τους, αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής πράξης αναγνώρισης του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ, για δε τις περιπτώσεις των γιατρών που κατέχουν πτυχία Ιατρικών σχολών χωρών μελών της Ε.Ε. από την ημερομηνία που προβλέπεται στην παρ. 3α της παρούσας.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας επικρατέστερος είναι ο υποψήφιος με την προγενέστερη ημερομηνία πτυχίου. Σε περίπτωση που οι ισοβαθμούντες έχουν την ίδια ημερομηνία κτήσης πτυχίου, γίνεται κλήρωση για την επιλογή εκείνου του γιατρού που θα διορισθεί.

Σε περίπτωση μη αποδοχής του διορισμού ή διακοπής της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και υπηρεσίας υπαίθρου, σε επόμενη διεκδίκηση θέσεων σε ΚΥ και ΠΙ οι υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωμα επιλογής αλλά διορίζονται ή τοποθετούνται εκ νέου για εκπλήρωση ή συμπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών τους σε κενά ΚΥ και ΠΙ που η Υπηρεσία κρίνει ότι πρέπει να καλυφθούν.

Γιατροί με θητεία (μη υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου του ν.δ. 67/1968) μπορούν να διεκδικούν με αίτησή τους θέση μόνο από την ειδική προκήρυξη για κενά μονοθέσια Π.Ι. και Κ.Υ. νησιών στα οποία δεν λειτουργούν Νοσοκομεία.

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι για τις θέσεις με θητεία και ο επικρατέστερος από πλευράς μορίων έχει ήδη ολοκληρώσει ένα τουλάχιστον χρόνο με θητεία θα επιλέγεται ο αμέσως επόμενος επικρατέστερος που δεν έχει διορισθεί ήδη μια φορά με θητεία.

Ο υπολογισμός των μορίων για τους ανωτέρω γιατρούς θα γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ισχύει και για τους υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου.

Σε περίπτωση μη αποδοχής του διορισμού ή διακοπής της νέας θητείας τους πριν την ολοκλήρωσή της, υπόκεινται στους περιορισμούς που προβλέπονται παραπάνω.

Οι γιατροί μη υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου (με θητεία) μπορούν να διεκδικούν τις ανωτέρω θέσεις εφόσον έχουν αναμονή για ειδικότητα για χρονικό διάστημα πλέον του ενός έτους. Για τους γιατρούς αυτούς δεν ισχύει η υποχρέωση τρίμηνης εκπαίδευσης.

Επίσης δεν επιτρέπεται μετάθεση για τους γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου.

Σε περίπτωση μη αποδοχής της τοποθέτησης από τον επικρατέστερο για τη συγκεκριμένη θέση γιατρό, εντός δέκα ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η Υπηρεσία προχωρά στην τοποθέτηση του αμέσως επόμενου υποψήφιου γιατρού για την ίδια θέση.

Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Η υπ’ αριθμ. Υ10γ/οικ. 62940/2006 απόφαση «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Υ10γ/126893/2002 (ΦΕΚ 1628 Β΄) απόφασης με θέμα: «Καθορισμός κριτηρίων διορισμού αγροτικών γιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία» (ΦΕΚ 703 τ.Β΄) εξακολουθεί να ισχύει.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις έρχονται με την απόφαση αρ. Υ10γ/οικ. 24249 του υπουργείου Υγείας (δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Β' αρ. 306/26 Φεβρουαρίου 2008), που τέθηκε σε ισχύ 26 Φεβρουαρίου 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved